Radio AWR - Ilay feon'ny fanantenana

DatyVotoatiny#
Talata, 7 Aprily 2020 Avelao hiasa ao amponao ny Fanahy Mety ho ny saina ihany ve no mankarary? Tandremo ny fanomezampahasoavana Ireo toetra sy fomba amampanao mampiavaka ny zatovo Ny Baiboly tenin'Andriamanitra voasoratra;

 

Alatsinainy, 6 Aprily 2020 Ataovy toy ny ho an'Andriamanitra Sary momba ny tena Mamolavola ny toetranao sy manomana ny hoavinao Andriamanitra NATUMAD Fambolena Sakaibe Mme Nirina Ny fomba itarihan'ny Fanahy Masina ny mpanoratra ny Baiboly;

 

Alahady, 5 Aprily 2020 Aza mijery ny miseho ivelany Sambosa amin'ny mangahazo lena Ao Aminy Mahereza amin'ny fizahantoetra Nomen'Andriamanitra ny olona ny Baiboly ;

 

Sabata, 4 Aprily 2020 Ny olona mijery ny miseho ivelany, Jehovah mijery ny fo II Mpanjaka Miankohofa eo anatrehany, fiz Ny fahalalana onony Avy aiza ny Baiboly, ay manahoana ny toe toetrany?;

 

Zoma, 3 Aprily 2020 Aza tia mifaninana Fampanantenan'i Jesosy ny Fanahy Masina Mangina mitsahara fiz Antokompinoana samifafa fiz Ny mampiavaka ny Baiboly, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 2 Aprily 2020 Mamaly vavaka Andriamanitra trondro asaly fiz Mamono ny tenan'ny ota Tarehy fiz Manova ny fianan'ny olona ny Baiboly;

 

Alarobia, 1 Aprily 2020 Aleo miteny hoe soa ihany Ny tenako manontolo Fanomezampahasoavana mandajalanja fiz Fahaizana mandray fanapahankevitra Ny Baiboly amin'ny maha tenin'Andriamanitra azy;

 

Talata, 31 Martsa 2020 Aza sodokan'ny teny, ny voany no ahafantarana azy Zavadehibe ny mitsiky Tandremo ny famakianteny, fananarana, fampianarana Ireo toetra sy fomba amampanao mampiavaka ny zatovo Ny maha faminaniana ny Baiboly;

 

Alatsinainy, 30 Martsa 2020 Sarobidy ny Baiboly Ny fanamboniantena Mba maniry te hahita an'i Jeosy ve hianao Fambolena papay Fiz Nohanjambaina mba hahita an'I Kristy ;

 

Alahady, 29 Martsa 2020 Aza manahy ny ampitso Concombre asiana sesika Ohatrinona Mme Bodo Antanetibe VI Ny tenin'Andriamanitra velona ;

 

Sabata, 28 Martsa 2020 Ireo fanirian'ny fonao II Mpanjaka Miankohofa eo anatrehany fiz Ny fitondrantena kristiana Fomba hahatakarana ny Soratra Masina;

 

Zoma, 27 Martsa 2020 Te ho sitrana ve ianao? Fifandraisan'ny Kristiana sy ny Silamo Mangina mitsahara Fahasamihafana tokony ihodivirana Avy amin’ny vovoka ho amin’ny kintana, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 26 Martsa 2020 Mahereza fa misy ny fitahiana Trondro asaly fiz Maty ao @ tenan'ny ota Tarehy fiz FOTOAMPIANDRASANA (Dan. :);

 

Alarobia, 25 Martsa 2020 Fanolorantena ohatrinona Mahaiza mandefitra Zavaboahary manokana isika fiz Fomba atao ahitana fahombiazana (fikirizana) Ilay boky voaisy tombokase;

 

Talata, 24 Martsa 2020 Sakaiza amin'ny andro sarotra Fitadidiana Tsy maharitra ny fahoriana Ny fivoaran'ny zatovo Ny fitsanganana amin'ny maty;

 

Alatsinainy, 23 Martsa 2020 Safidy amin'izay afafy Ny kisary momba ny tena Miahy sy mikarakra anao Jesosy Fambolena papay Fiz I Voasoratra ao amin'ny Boky ;

 

Alahady, 22 Martsa 2020 Fitsapana Mofo tantely madinika Araraoty Mme Bodo Antanetibe VI Mikaela Ilay Andrianantsika ;

 

Sabata, 21 Martsa 2020 Apetrao eo Aminy Tonga ny andro fitsarana Ny fanambadiana sy ny tokantrano kristiana Avy amin’ny vovoka ho amin’ny kintana;

 

Zoma, 20 Martsa 2020 Miariha harena any andanitra NY maha Andriamanitra an'i Kristy Mangina mitsahara fiz Taona fiz Avy any atsimo sy avaratra ka tonga any amin’ny tany mahafinaritra, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 19 Martsa 2020 Aoka hitombandahy Trondro asaly fiz Omena ny akanjompahamarinan'i Jesosy Tarehy TRANGANJAVATRA AMIN’NY ANDRO FARANY (Dan. :–).;

 

Alarobia, 18 Martsa 2020 Hiaro anao amin'ny fakampanahy Aho Andriamanitra ao anaty goavy Zavaboahary manokana isika fiz Tanora sy fangatahan'andro Ilay fahefana manaraka;

 

Talata, 17 Martsa 2020 Avadiny hiaramiasa hahasoa Fitsipika mahasalama Miankina amin'ny fitondran'Andriamanitra Ny fivoaran'ny zatovo I Roma sy ny andriana vita fanekena;

 

Alatsinainy, 16 Martsa 2020 Aoka ho teny mitondra fahombiazana Fanehona ny maha hianao anao Miandrasa an'i Jehovah hianao Zezika biolojika ranony Faminaniana momba an'i SIRIA sy i EGIPTA ;

 

Alahady, 15 Martsa 2020 Ilay ray mpamily Legume amin'ny akoho Mamoa amin'ny fotoany Na aiza na aiza misy anao Faminaniana momba an'i Persia sy i Grisia ;

 

Sabata, 14 Martsa 2020 Feonkiran'ny devoly II MPanjaka Tonga y andro fitsarana fiz Ny fahadiovampiainana Avy any atsimo sy avaratra ka tonga any amin’ny tany mahafinaritra ;

 

Zoma, 13 Martsa 2020 Manàna fotoana iarahana @ zanakao Tsy miova ny tenin'Andriamanitra Fahamalinana eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra Taona fiz Ady ahazoana fandresena fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 12 Martsa 2020 Aoka hanana fahendrena Trondro maina fiz Ilay zanak'ondry tsy misy kilema Ny taovampananahan'ny lehilahy ILAY ANDRIANA MPANDRESY (Kôl. :);

 

Alarobia, 11 Martsa 2020 Ny tsiky sy ny fahanginana Andriamanitra ao anaty goavy Zavaboahary manokana isika fiz Tanora sy ny fangatahan'andro Fifanandrinana lehibe;

 

Talata, 10 Martsa 2020 Te hanova ny fontsika Izy vao mnome valimbavaka Hakiviana Ny tena olomasina (fanomezamboninahitra an'Andriamanitra) Ny fivoaran'ny zatovo Ny fikasihan'ny Anjely;

 

Alatsinainy, 9 Martsa 2020 Hazony ny fanantenana Ovay ny famantarana diso Momba anao ary tsy handao anao mihintsy Andriamanitra Zezika Biolojika vaventy Fahitana momba ny Andriana ;

 

Alahady, 8 Martsa 2020 Mbola hisy maraina Nem amin'ny Holatra Mino sy mazoto Ny nanombohan'ny AWR teto Madagasikara Vavaka sy fifadiankanina ;

 

Sabata, 7 Martsa 2020 Aza mihomehy ny malaelo II Mpanjaka Tonga ny andro fitsarana fiz Ny fahitsiana sy fahatsorampo Ady ahazoana fandresena;

 

Zoma, 6 Martsa 2020 Aza atao @ hafa izay tsy tinao atao @ fiainanao Tsy miova ny tenin'Andriamanitra Hery ho entimandresy sy hiasana Talenta Niaiky heloka ka nampaherezina, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 5 Martsa 2020 Apetraho Aminy ny fanahianareo rehetra Trondro maina fiz Mamelà ny helony Constipation fiz NY ANDRO (Dan. :–);

 

Alarobia, 4 Martsa 2020 Tsy mba matory Jehovah Aza mitsiriritra Tsy takatry ny saina Fomba atao ahitana fahombiazana Ny asan'ny Mesia;

 

Talata, 3 Martsa 2020 Ambava fotsiny ve? Voasary makirana Teny fikasana Ny fivoaran'ny zatovo Mivavaka ho an'olonkafa;

 

Alatsinainy, 2 Martsa 2020 Hasoavina Fitadiavna ny maha izy anao Ireo izay nandratra anao Fambolena anamamy Ny fototry ny vavaky Daniela ;

 

Alahady, 1 Martsa 2020 Ny anjelin'i Jehovah Merigue Suise Baikon'iza? Na aiza na aiza misy anao Ny vavaka nataon' i Daniela;

 

Sabata, 29 Febroary 2020 Radio Radio Adventista amin'ny fiteny Malagasy

 

Zoma, 28 Febroary 2020 Radio Radio Adventista amin'ny fiteny Malagasy

 

Alakamisy, 27 Febroary 2020 Radio Radio Adventista amin'ny fiteny Malagasy

 

Alarobia, 26 Febroary 2020 Radio Radio Adventista amin'ny fiteny Malagasy

 

Talata, 25 Febroary 2020 Radio Radio Adventista amin'ny fiteny Malagasy

 

Alatsinainy, 24 Febroary 2020 Radio Radio Adventista amin'ny fiteny Malagasy

 

Alahady, 23 Febroary 2020 Radio Radio Adventista amin'ny fiteny Malagasy

 

Sabata, 22 Febroary 2020 Modia amin'izay; Mpitsara ; Fanomezampahasoavana, fiz ; Andro fitsaharana voatahy; Maloto ho tonga madio

 

Zoma, 21 Febroary 2020 Mankaiza ny lalanao; Inseparable, fiz ; Ao amin'ny mangingina; Famelana ny ratsy rehetra tany aloha; Avy amin’ny ranomasina misamboaravoara ho amin’ny Rahon’ny lanitra, fianrana fanampiny

 

Alakamisy, 20 Febroary 2020 Aza mametraka ny fonao eto; Ady haombary; Aza mitsambikina mikipy; Ny vary; NY OLOMASIN’NY AVO INDRINDRA (Dan. .,,,,)

 

Alarobia, 19 Febroary 2020 Ny tsintsina aza ahiany maika fa ianao; Tahak'izay aho tsy nijery; Faminaniana tanteraka ( Tempolin'i Jerosalema ); Mitovy ve ny fitiavana sy ny firaisana aranofo; Ny fihavian'ny Zanak'olona

 

Talata, 18 Febroary 2020 Ny adala manao anakamp hoe tsy misy Andriamanitra; Zavamahadomelina; Izaho miatrika tribonalinJanahary; Ny mianatra harentsarobidy ; Ny efitrano fitsaran'Andriamanitra

 

Alatsinainy, 17 Febroary 2020 Matokia an'i Jehovah; Ny Reny no tena sakaiza tena tin'ny tanora indrindra; Mivonona hiala amin'ny tany; Fambolena antanandehibe III; Ilay tandroka kely

 

Alahady, 16 Febroary 2020 fiarovana ho antsika Jehovah; Chocolat Chaud amin'ny solila; Didimpitiavana; Ny Fitsapana; Biby efatra

 

Sabata, 15 Febroary 2020 Tombambidin'ny Baiboly; Mpitsara ; Fanomezampahasoavana fiz ; Ireo fehezandalàna ; Avy amin’ny ranomasina misamboaravoara ho amin’ny Rahon’ny lanitra

 

Zoma, 14 Febroary 2020 Rehefa mibaiko Andriamanitra, na satana aza tsy maintsy manaiky; Guide des plantes médicinal; Mitondra olona eo Jesosy; Fomba fanombanana ny tena; Avy tao andavaky ny liona mankamin’ny fonenan’ny anjely, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 13 Febroary 2020 Mahaiza misaotra; famonoana bibikely, fiz ; Mifarana ny ady; Fikolokoloana ny selan'ny atidoha; MANOME VONINAHITRA AN’ANDRIAMANITRA NY MPANJAKA (Dan. .);

 

Alarobia, 12 Febroary 2020 Matokia an'i Jehovah fa izy no hanome fahombiazana; Iza no mahery; Faminaniana tanteraka ; Inona ny zavabitanao nandritry ny fahavaratra; Tao andavaky ny liona

 

Talata, 11 Febroary 2020 Modia amin'izay; Ady amin'ny fahazarandratsy; Izaho sy ny batisa ; Ny mianatra harentsarobidy ; Ny vavak'i Daniela

 

Alatsinainy, 10 Febroary 2020 Ny tena Kristiana marina; Ray amandreny mahay mihaino no ilain'ny tanora; Afantohy amin'ny fivavahana ny saina; Fambolena antanandehibe II; Ny tetidratsy natao hamelazana an'i Daniel

 

Alahady, 9 Febroary 2020 Aza manahy fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra; Atody amin'ny confiture; Marina momba ny famonjena; Harilala Auto stop; olona be fialonana

 

Sabata, 8 Febroary 2020 Efa manana toerana any andanitra ve isika; Mpitsara ; Fanomezampahasoavana, fiz ; Milalao araka ny fitsipika; Avy tao andavaky ny liona mankamin’ny fonenan’ny anjely

 

Zoma, 7 Febroary 2020 Harena miafina ho anao; Inseparable; Tahaka an'i Kristy; Tiako izy fiz ; Mpanjaka iray fongana noho ny avonavona, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 6 Febroary 2020 Manaova modely tsara aloha; fanamboarana ody biby; Ny maika indrindra fiz ; Fiakaranan'ny tosidrà; NY FAHALAVOAN’I BABILONA Dan. .–

 

Alarobia, 5 Febroary 2020 Ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy; Mankatoa, manjatoa hatrany; Faminaniana tanteraka ; Ny IST Manantona dokotera; Voalanja, ka indro latsadanja;

 

Talata, 4 Febroary 2020 Anjara lovanao; Mety harary fo ve ianao; Izaho sy ny batisa; Ny mianatra harentsarobidy ; Niditra ny mpanjaka vavy

 

Alatsinainy, 3 Febroary 2020 Andriamanitra tsy mba diso , matoky Azy; Ray amandreny mahalala fomba no tian'ny tanora; Mandresy miaraka amin'Andriamanitra; Fambolena antanandehibe; Ilay vahiny tsy nasaina

 

Alahady, 2 Febroary 2020 Misaora amin'ny zavatra rehetra; Akoho fangaro Legume; Fahoriana; Harilala Auto stop; Ny fanasana lehiben'i Belsazara ;

 

Sabata, 1 Febroary 2020

 

Zoma, 31 Janoary 2020

 

Alakamisy, 30 Janoary 2020

 

Alarobia, 29 Janoary 2020

 

Talata, 28 Janoary 2020

 

Alatsinainy, 27 Janoary 2020

 

Alahady, 26 Janoary 2020

 

Sabata, 25 Janoary 2020

 

Zoma, 24 Janoary 2020

 

Alakamisy, 23 Janoary 2020

 

Alarobia, 22 Janoary 2020

 

Talata, 21 Janoary 2020

 

Sabata, 18 Janoary 2020

 

Zoma, 17 Janoary 2020

 

Alakamisy, 16 Janoary 2020

 

Alarobia, 15 Janoary 2020

 

Talata, 14 Janoary 2020

 

 

Avelao hiasa ao amponao ny Fanahy Mety ho ny saina ihany ve no mankarary? Tandremo ny fanomezampahasoavana Ireo toetra sy fomba amampanao mampiavaka ny zatovo Ny Baiboly tenin'Andriamanitra voasoratra;