Radio AWR - Ilay feon'ny fanantenana

DatyVotoatiny#
Alatsinainy, 3 Aogositra 2020 Mandalo ny eto, mahaiza manararaotra Ny andraikitra eo @ fiarahamonina fiz Jesosy tia mihoatra noho ny rahalahy Torohevitra ho an'ny taompambolena fiz Fahafahamanao tsy misy fetra avy amin'Andriamanitra;

 

Alahady, 2 Aogositra 2020 Mitondra fiadanampo Purévoatavo Manao ahona ny hiverenany? Temoignage Nantenaina Canada Nanova ny fiainanay ny AWR Fahafahamanao tsy misy fetra avy amin'Andriamanitra;

 

Sabata, 1 Aogositra 2020 Hafatra ho anao Talilio amiko ny Baiboly Toriteny Fianarana Baiboly Lesona sekoly Sabata

 

Zoma, 31 Jolay 2020 Hafatra ho anao Tsara ho fantatra Toriteny Fiainampianakaviana Lesona sekoly Sabata

 

Alakamisy, 30 Jolay 2020 Hafatra ho anao Asa sy tontolo iainana Toriteny Harena ny fahasalamana Lesona sekoly Sabata

 

Alarobia, 29 Jolay 2020 Matokia an'i Jehovah fa Izy hanome anao fahombiazana Nandresy aho Fitsanganana amin'ny maty Fomba atao ahitana fahombiazana Ny Fnanhy Masina sy ny Biboly ary ny fijoroana ho vavolombelona;

 

Talata, 28 Jolay 2020 Aza laniana amin'ny menomenona sy fijerena ny lafiratsinjavatra ny fiainanao Fanomezana ranombatsy ny zaza vao teraka Azo atao ny miala amin'ny aretimpo sy rarintsaina Dingampivoaran'ny zaza taona

 

Alatsinainy, 27 Jolay 2020 Matokia Azy na sarotra aza ny manjo Andraikitra eo amin'ny fiarahamonina Nifidy ho ralahina sy ho anadahinao Jesosy Voly voatabia FIANGONANA FENO NY HERIN’NY FANAHY ;

 

Alahady, 26 Jolay 2020 Aza be fanahiana Soupe anan'ambo sy legume Tena avy Izy Ny fiavian'I Jesosy NY FAMPANANTENAN’I JESÔSY: NY FANAHY MASINA ;

 

Sabata, 25 Jolay 2020 Hafatra ho anao Talilio amiko ny Baiboly Toriteny Fianarana Baiboly Lesona sekoly Sabata

 

Zoma, 24 Jolay 2020 Hafatra ho anao Tsara ho fantatra Toriteny Fiainampianakaviana Lesona sekoly Sabata

 

Alakamisy, 23 Jolay 2020 Hafatra ho anao Asa sy tontolo iainana Toriteny Harena ny fahasalamana Lesona sekoly Sabata

 

Alarobia, 22 Jolay 2020 Manampy anao hatrany Andriamanitra Mahaiza miandry Fikasihana fanindroanay Aza manao tsobodranondRamiangaly Hery tsy hita maso izay miasa;

 

Talata, 21 Jolay 2020 Halaviro ny ratsy ka manaova soa Fisorohana tazomoka eo amin'ny vehivavy bevohoka Miankina amin'ny herin'Andriamanitra Mifampiankina ny fanabezana sy ny lalao Ny vavaka fanelanelanana nataon'i Paoly ;

 

Alatsinainy, 20 Jolay 2020 Jehovah mahalala izay mahasoa Ny anjara asan'ny tanora eo amin'ny firaisankina Miteny aminao Jesosy Fandonahana ny tany Jesosy Ilay Mpanalala lehibe;

 

Alahady, 19 Jolay 2020 Tena tia antsika Andriamanitra Paty sosety Vaovao Ny fomba fanitsian'Andriamanitra ny malalany Ny ady lehibe ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy;

 

Sabata, 18 Jolay 2020 Fitiavan'Andriamanitra II Mpanjaka Fahatezeran'Andriamanitra, fiz Fibebahana, fiaikenkeloka, fiovampo Ny herin'ny vavaka: manao fanelanelanana ho an'ny hafa;

 

Zoma, 17 Jolay 2020 Lay hoe Ampio aho Adriamanitra lasa hoe zaho ty Adriamanitra NY toetran'Andriamanitra hitovizan'nyu Baiboly sy ny Coran Mipetraka aiza ny fanantenanao? Fampiharana ataondramose sy madama

 

Alakamisy, 16 Jolay 2020 Omeo @ fo izay an'Andriamanitra fa hamaly soa anao Izy Ramerina Izaho sy ny raha raty hiainako Sakafo sy fahasalamana, fiz Rehefa manokatra lalana hijoroantsika ho vavolombelona Andriamanitra;

 

Alarobia, 15 Jolay 2020 Ny zanany aza natolony, maika fa zavatra hafa Ny Baiboly Ny lanitra sy tany vaovao, tena misy ve? Ahona no atao amin'ny olona sarotra ifandraisana?;

 

Talata, 14 Jolay 2020 Ny tena fiainana soratana fa aza amboarina Ady amin'ny fahazarandratsy Maty tokoa ve ny maty? Atombohy eo amin'izay misy anao;

 

Alatsinainy, 13 Jolay 2020 Enga anie Fiarahamonina sy ny fihavanana Ahoana no hanombohana fiainambaovao Lesona momba ny fanekena ny olona ;

 

Alahady, 12 Jolay 2020 Tsy ny mofo ihany Chocolat chaud vita @ solila Tokantrano sambatra Ilay fikasihana faharoa;

 

Sabata, 11 Jolay 2020 Izy ilay Jehovah no tena tia anao II Mpanjaka Ilay fotoana ho tsarovana mandrakizay Mahita ny hafa amin’ny fijerin’i Jesôsy

 

Zoma, 10 Jolay 2020 Zay malaky tezitra manetsitadiny Autruche Ilay fitaratra tsy mety vaky Mijoro ho vavolombelona ho an’i Jesôsy: Ny herin’ny tantarantsika manokana, fianrana fanampiny

 

Alakamisy, 9 Jolay 2020 Ninia tsy hahafantatra zavatra hafa Fanafody olitra@ laisoa Draitra ho @ fiainana NY HERIN’NY TANTARANTSIKA MANOKANA (Asa. :);

 

Alarobia, 8 Jolay 2020 Mankatoa sy mahatoky izay lazainy Fialantsasatra vita Misy lanjany ve ny fiainako? Mizara ny fanandramantsika;

 

Talata, 7 Jolay 2020 Mangataha, mitadiava Transport d'urgence Afaka mino ny Baiboly isika Ny herin'ny fiainana voaova;

 

Alatsinainy, 6 Jolay 2020 Jesosy maty ho antsika Aza manao tsinontsinona ny hafa Momba anao ary tsy handao anao mihintsy Izy CONFERENCE Afaka mino an'Andriamanitra Velona ny Mpamonjintsika

 

Alahady, 5 Jolay 2020 Izay afafy no hojinjaina Lasopy katsaka Valisoan'ny voavela heloka Ny fomba fanitsian'Andrimanitra ny malalany Olona tsy hampizina hijoro vavolombelona

 

Sabata, 4 Jolay 2020 Mamindra fo II Mpanjaka Eo @ tanana sy eo @ andrina Ny lalàna sy ny filazantsara Mijoro ho vavolombelona ho an’i Jesôsy: Ny herin’ny tantarantsika manokana;

 

Zoma, 3 Jolay 2020 Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra Panda lehibe Tsy menatra aho Ny tokony ho fantatrao ny @ Firaisana aranofo mba tsy amphomby ny devoly Nahoana no tokony hijoro ho vavolombelona? fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 2 Jolay 2020 Mandrosoa Ovy Izaho sy zanahary Famorana, fiz TARIHIN’NY FITIAVANA ( Kôr. :,,);

 

Alarobia, 1 Jolay 2020 Mampahory ny tahotra, aoka ho tia Karakarao izy Kristy mpanafaka Mila faharetana sy fihafiana raha te ho tafita Mankato ny baikon'iJesosy;

 

Talata, 30 Jiona 2020 Aza mamono ny feon'ny fiheritreretana Sira be sy fahasalamana Mikely aina fatratra Inona no andrasan'ny zatovo amin'ny Ray amandReny Mitombo isika rehefa manome;

 

Alatsinainy, 29 Jiona 2020 Ataovy izay tsara indrindra azonao atao Aleo very tsikalakalambola toy izay very tsikalakalampihavanana Ny Tompo no manao ny asa Kaonsoda Andeha hanao izay mahafaly an'i Jesosy;

 

Alahady, 28 Jiona 2020 Ny tanjona eo amin'y fiainana Saonjo ramandady nendasina Ody fahotana Miverena Omen'Andriamanitra antsika ny tombontsoa hahazo ny famonjena;

 

Sabata, 27 Jiona 2020 za manaiky hanota Eo tanana sy eo andrina Ny lalàn'Andriamanitra Nahoana no tokony hijoro ho vavolombelona

 

Zoma, 26 Jiona 2020 Mbola hiverina izy Andriamanitra fitiavana Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny Mivelona araka ny Tenin’Andriamanitra, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 25 Jiona 2020 Esory aloha ny andry eo @ masonao Ovy Fiverenana hanangana @ maty Famorana ANDALANTSORATRA MASINA SY HIRA (Sal. :;

 

Alarobia, 24 Jiona 2020 Mahaiza mampiasa fotoana Ilay zavamiafina Olombaovao Araraoty ny mianatra Fotoana mangina handihihana ny Baiboly;

 

Talata, 23 Jiona 2020 Seza foana Cholesterol sy tongologasy Mikely aina fatratra Inona no andrasan'ny zatovo amin'ny Ray amandReny Efa nanohitra izay ambaran'ny Baiboly ve Jesosy?;

 

Alatsinainy, 22 Jiona 2020 Miaramisa hahasoa anao Ny mahazavadehibe ny safidy sy ny fanapahankevitra Fahasoavana sy famindrampo no hanaraka ahy NATUMAD Composte mailaka Fiz Mianatra amin'I Jesosy ;

 

Alahady, 21 Jiona 2020 Ataovy amin'ny hafa izay tianareo atao amin'ny tenanareo Poudine vita amin'ny mofodipaina Fitahiana sadoky ny fahotana Eugène Jamba Marovoay Ny tenin'Andrimanitra velona sy ny Fanahy Masina

 

Sabata, 20 Jiona 2020 Raketo ao ampo ny tenin'Andriamanitra Ny mariky ny bibidia Ny fitsarana Mivelona araka ny Tenin’Andriamanitra;

 

Zoma, 19 Jiona 2020 Tsy misy takona izay tsy aseho Lolo Ho avy indray Kristy ary hizara roa izao tontolo izao Firaisana aranofo sy fifandraisana @ NAdriamanitra Ny fomba fianarana ireo andalanteny sarotakarina, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 18 Jiona 2020 Mijere an'i Jesosy Vomanga sy saonjo lasa koba, fiz Matokisa ny fiverenan'ny Jesosy fanindroany Sakafo sy fahasalamana, fiz MIVAVAHA REHEFA MIANATRA ANDALANTENY SAROTAKARINA (Asa. :);

 

Alarobia, 17 Jiona 2020 Poteho dieny izao ny fahazarandratsy Tsy mety ny mangalathaka Mihombo eo amin'ny hazofijaliana Tanor sy fianarana(tanora rtsy fihary) Fahzotona sy faharetana;

 

Talata, 16 Jiona 2020 Aza mampahory ny hafa Sakafo mampatanjaka hery fiorovna Aza manameloka ny namanao Inona no andrasan'ny zatovo amin'ny Ray amandReny Ny famahana olana amin'ireny toejavatra ireny;

 

Alatsinainy, 15 Jiona 2020 Mahaiza mihaino dia hendre Manolona ny sakana aza kivy Omen'Andriamanitra Ray maimaimpoana ao amin'I Jeosy ny zavatra rehetra NATUMAD Compost mailaka Fiz Ny fomba fijerena ny fahasamihafana ao amin'ny Baiboly ;

 

Alahady, 14 Jiona 2020 Aza mijanona raha tsy tratara ny tanjona Glace sucette vita amin'ny vomanga sy yaourt Fiarovana Eugene Jamba Marovoay Inona no mety anton'ireo toejavatramifanohitra ao amin'ny Baiboly ;

 

Sabata, 13 Jiona 2020 Miteny aminao Jesosy II Mpanjaka Ny tombokasehin'Andriamanitra, fiz NY adidintsika amin'Andriamanitra Ny fomba fianarana ireo andalanteny sarotakarina;

 

Zoma, 12 Jiona 2020 Mazotoa miasa Leopard NY fiavin'i Kristy sy ny lalàna NY firaisana aranofo sy ny fifandraisana @ mpivady Ny Baiboly sy ny faminaniana, fianarnaa fanampiny;

 

Alakamisy, 11 Jiona 2020 Manatrika antsika hatrany Andriamanitra Vomanga sy saonjo lasa koba, fiz Ny finoana, fiz Atidoha, fiz FITSIPIKA MANOKANA AO AMIN’NY BAIBOLY ( Kôr. :);

 

Alarobia, 10 Jiona 2020 Jesosy no mpamonjy Arivotaompiadanana Ny atao rehetra asio fisainana Ny fitsrana famotopotorana;

 

Talata, 9 Jiona 2020 Mizara amin'ny hfa Tombotsoa folo entin'ny torimaso Sangan'asan'Andriamanitra Ny fiovana eo amin'ny maha zatovo Interview Iza ilay tandroka kely;

 

Alatsinainy, 8 Jiona 2020 Mahaiza mandefitra Mahavonjy izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany Jesosy Compost Mailaka Fiz Ny hahafantarana ny halavampotoana arapaminaniana ;

 

Alahady, 7 Jiona 2020 Omeo fanantenana ny olona hafa Caramel d'arachide Avy aiza ny ratsy Antsoy aho amin'ny andro fahoriana Ny tantara sy ireo faminaniana momba ny fotoana ;

 

Sabata, 6 Jiona 2020 Manova ny tenin'Andriamanitra NY tombokasehin'Andriamanitra Miresaka amin'Andrimanitra Ny Baiboly sy ny faminaniana;

 

Zoma, 5 Jiona 2020 Marina, tsara, mahasoa Andriamanitra avo indrindra iarahan'ny Baiboly sy ny Coran Ny lalàn'Andriamanitra Davida sy jonatana Ny Baiboly amin’ny mahatantara azy, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 4 Jiona 2020 Maniry famelankeloka Fano, kelabe, kalafotsy Ny finoana fiz Fiaraovana ny fahasalamana NY FINOANA SY NY TANTARA (Heb. :);

 

Alarobia, 3 Jiona 2020 Tohero ny ratsy Fomba hialana amin'ny fahantrana Ny zavakendren'ny fianarana Jesosy ao amin'ny tantara;

 

Talata, 2 Jiona 2020 Aza tia tena Sakafo mahatanora Afaka miresaka amin'Andriamanitra ve isika? Inona no mahatonga ny zatovo ho tia andrakandrana Idaniela sy Nebokadnezara ary Babilona;

 

Alatsinainy, 1 Jiona 2020 Manamboatraho amin'ny tsara kokoa Fihavanana Aza manahy sarobidy amin'Andriamanitra ianao Torohevitra ho amin'ny taompambolena Fiz Isaia , Ezekia, sankeriba ;

 

Alahady, 31 May 2020 Tsy hanary mandrakizay ny Tompo fruit confi papay Fahamarinana ao ampo Infirmier mivady Amboasary Sud Davida sy Solomona ary ny fanjakan'izy ireo ;

 

Sabata, 30 May 2020 Ny fifalin'izao tontolo izao NY bibidia sy ny sariny, fiz Mpamonjy eo akaiky mandrakariva Ny Baiboly amin’ny mahatantara azy;

 

Zoma, 29 May 2020 Sambatra izay mahatoky NY voasary makirana Jesosy sy ny lalàn'ny fiarahamonina NY fianakavimbady ehefa nanao ny tany Andriamanitra: ny Genesisy sy ny fahamarinana araBaiboly, fizarana ;

 

Alakamisy, 28 May 2020 Niherendoza Lagalimboatabia maro Ny finoana, fiz Atodoha, fiz NY FAMORONANA AO AMIN’NY SORATRA MASINA (Mat. :,);

 

Alarobia, 27 May 2020 Efa ela no nahatokisako Azy Fomba hialana amin'ny fahantrana Mijere lafitsaranjavatra Ny famoronana sy ny fotoana ;

 

Talata, 26 May 2020 Iray minitra monja Fahadiovan'ny tanana sy ny ativava Manaiky aho Inona no mahatonga ny zatovo ho tia andrankandrana Tsy mampianatra ny fiakohofana amin(ny zavaboary ny Genesisy;

 

Alatsinainy, 25 May 2020 Antsoy Aho Ny vola sy ny rariny Safidin'ny finoana Torohevitra o an'ny fotoampambolena legume Ny famoronana ao amin'ny asa soratra tranainy;

 

Alahady, 24 May 2020 Tao anaty haizina Soupe saonjo Mpamonjy matory Infirmier Andry mivady Amboasary Sud fisaka hoe ny tany?;

 

Sabata, 23 May 2020 Miaiky ny fahadisoana vita na inona na inona Bibidia sy ny sariny, fiz Ny fanomezampahasoavan'ny fanahy Rehefa nanao ny tany Andriamanitra: ny Genesisy sy ny fahamarinana araBaiboly, fizarana ;

 

Zoma, 22 May 2020 Mahaiza misafidy Ny natiora Andriamanitra tonga nofo, nahoana? Inoana no atao mba tsy hananan'ny vadinao sakaiza? Ireo fahamarinana ao @ bokin'ny Genesisy, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 21 May 2020 Ny dikan'ny fotoana hiandrasana valimbavaka Ramandrakotra na tsatoka @ vomanga Ny finoana, fiz Atidoha, fiz Ny fahalavoana sy ny hazo fijaliana;

 

Alarobia, 20 May 2020 Tsy tara Andriamanitra fa amin'ny fotoany avokoa Zaza mazoto Solomona Tsy zioga ny asa fa fitahiana Ny famoronana sy ny fanambadiana;

 

Talata, 19 May 2020 Hamoaka ny mpifatotra Zavamahamamo Ireo varavarana roa Ny zatovo sy fifandraisana arapiarahamonina Ny min'ny Sabata sy ny famoronana;

 

Alatsinainy, 18 May 2020 Atolory Ahy Malagasy matahotra an'Andriamanitra vahiny sy mpivahiny ihany isika no eto Tsara ho fantatra amin'ny fambolena rakotra maina , lena Ireo andro nanaovana ny famoronana;

 

Alahady, 17 May 2020 Taratasy sarobidy Mofomamy miraondraona Ny herin'ny vavaka Mahereza Tamin'ny voalohany;

 

Sabata, 16 May 2020 Afafazo ny tenin'Andriamanitra II Mpanjaka Divain'i Babylona Fanahy Masina sy ny asany Ireo fahamarinana voarakitra ao @ bokin'ny Genesisy;

 

Zoma, 15 May 2020 Manao fialàna Ny omby vavy Fanavotana tsara lamina Olana sasany mety hitranga Fomba fiteny, andalanteny ary tontolonkevitra, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 14 May 2020 Aoka hampahery ny fihetsikao sy ny fiteninao Fomba telo hiadiana @ voalavo Fandravana an'i Jerosalema, fiz Atidoha, fiz NY BOKY SY NY HAFATRA ENTINY (Gen. :);

 

Alarobia, 13 May 2020 Ataovy ho voninahitr'Andriamanitra Solomona Tsy misy mafy tsy laitran'ny zoto Andalantsoratra Masina sy tontolonkevitra;

 

Talata, 12 May 2020 Aza mitsara mba tsy ho tsaraina Ny rano sy ny fisan'ny vatana Fitomboana arapanahy Fanomanana ny tanora hiatrika ny ho avy Ny famarimberenana sy ny ohapitenenana ary ny heviny;

 

Alatsinainy, 11 May 2020 Ampiasao ny fanomezampahasoavana nomeny Fanoratan'ny ny olona iray sy ny fiaimpiainany Nantsoina mba ho mpandresy hianao Teknika fambolena Petsay Fiz Ny tenin'Andriamanitra sy ny heviny;

 

Alahady, 10 May 2020 Izaho izay Izy hatrizay hatrizay Koba vomanga sy vov mangahazo maina Asandrato ny lohanareo Didier & Manoarisoa ( Andriamanitra no Mpiaro) Mahatakatra ny Baiboly ;

 

Sabata, 9 May 2020 NY zavatra rehetra dia ho azon'izay manampaharetana Babylona arapanahy, fiz Akaiky manahoana ny fiavin'i Kristy? Fomba fiteny, andalanteny ary tontolonkevitra;

 

Zoma, 8 May 2020 Taratasimpitiavana Ny angelikary Na izany aza matokia, fiz Dingana fito NY antony ilana ny fanazavana ny Baiboly; fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 7 May 2020 Ny ran'i Jesosy Vomanga sy saonjo lasa koba, fiz Ny nandravana an'i Jerosalema, fiz Taova fananahan'ny vehivavy Inona moa no maha zavadehibe ny fanazavana ny Baiboly?;

 

Alarobia, 6 May 2020 Ho tena zanak'Andriamanitra Iza moa no anaranao? Solomona Aza manao tsobodranonndRamiangaly Ny nataon'ny fahotana tamin'ny fontsika;

 

Talata, 5 May 2020 Mpanolotsaina, mpmpianatra Fampitahana akondro sy paoma Fitomboana arapanahy fiz Fanomanana ny tanora hiatrika ny ho avy Ny Baiboly sy ny kolontsainy;

 

Alatsinainy, 4 May 2020 Mitia sy mikolokolo no fanafody tsara indrindra Vina na faniriana Mihira sy mikalo ho an'ny Tompo Teknikafambolena Petsay Fiz Ny Baiboly sy ny teny nanoratana azy;

 

Alahady, 3 May 2020 Izay sitrapon'Andriamanitra atao fa aza miraharaha izay lazain'ny olona Bonbon vita avy @ voana mahabibo Andrompahasoavana Didier & Minoarisoa ( Andriamanitra no Mpiaro ) Ny fomba famakiantsika ny Baiboly ;

 

Sabata, 2 May 2020 Avelao ho tantanany II Mpanjaka Babylona arapanahy fiz Ireo takelaby manambara fa aefa akaky Kristy, fiz NAHOANA NO ILAINA NY FANAZAVANA NY BAIBOLY?;

 

Zoma, 1 May 2020 Ho avy ny filohampirenena Fotoana , fiz Na izany aza matokia fiz TSy ampoizina Ny Soratra Masina irery ihany, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 30 Aprily 2020 Aoka hanana fisainana madio Concombre Ny fandravana an'i Jerosalema Herisetra sy ny sakafo I ELLEN G. WHITE SY NY “SOLA SCRIPTURA” (Isa. :);

 

Alarobia, 29 Aprily 2020 Mivavahà ka aza mitsahatra fa izay mitady no hahita Mafana sy mazava nefa mahasalama Corona Fitondrantena modely Ny Baiboly ihany no manazava ny teny ambarany;

 

Talata, 28 Aprily 2020 Ilay zanak'Ondry be voninahitra Tsara ho fantatra ny amin'ny otrik'aina Manaiky ny herin'Andriamanitra miasa Fitaizana sy fanabeazana Mazava ny voalazan'ny Biboly momba izay ampianariny;

 

Alatsinainy, 27 Aprily 2020 Ora volamena Ny fitsarana entiko eo amin'ny tenako Aoka tsy ho azon'ny fakampanahy hanadino hianao Teknika fambolena petsay Fiz Misy hevitra mifanohitra na mifanipaka ve ao anatin'ny Baiboly ;

 

Alahady, 26 Aprily 2020 Fitiavana tsy ambara amin'ny teny Tahiry sauce vita amin'ny sesame Aretina tsy sitrampanafody Fiderana Ny Baiboly irery ihany ;

 

Sabata, 25 Aprily 2020 Ho avy tsy ho ela Babylona arapanahy , fiz Ireo takelaby manambara fa efa akaiky ny fiavian'i Kristy Ny soratra Masina irery ihany;

 

Zoma, 24 Aprily 2020 Izay afafin'ny olona no jinjainy Ireo zavaboary miaro @ ranomasina Na izany aza matokia Ho an'izay efa tafiditra @ sarotra Ireo fototra dimy mibaiko ny fahatakarana ny ten'i Andriamanitran, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 23 Aprily 2020 Ampitahainao ami'iza ny fahafahan'Andrimanitra manampy anao? Voly ovy Tahaka ny t@ andron'i Noah, fiz Corona virus Ny Baiboly;

 

Alarobia, 22 Aprily 2020 fitaka ny miseho ivelany Nandresy aho Corona Mijery lafitsaranjavatra Ny fisainan'olombelona;

 

Alatsinainy, 20 Aprily 2020 Asehoy ny maha zanak'Andriamanitra anao Fanamarinana ny fankafizana ny tena Tsy irery fa manana Mpamonjy hianao Teknika fambolena petsay Fiz Ny amin'ny fanandramana ;

 

Alahady, 19 Aprily 2020 Motsikia Vomanga matsiro Manakaiky ny fanavotana Gervais Jamba Ambatondrazaka Ny toeran'ny fombandrazana eo ami'ny fivavahana;

 

Sabata, 18 Aprily 2020 Manome @ fahafenoany Andriamanitra Miankohofa eo anatrehany , fiz Ny fitsanganana @ maty NY Baiboly, fototra iorenan'ny fampianarantsika;

 

Zoma, 17 Aprily 2020 Aza matahotra fa eo Aho Fotoana , fiz Kristy sy ny lalàny HAfatra tsy fitovian'ny finoana Ny fomba fijerin'i Jesosy sy bt apôstoly ny Baiboly;

 

Alakamisy, 16 Aprily 2020 Aza miahiahy Voly volana Aprily Mivavaha mba tsy ho andevon'ny ota Coronavirus NY APÔSTÔLY SY NY BAIBOLY (Gal. :);

 

Alarobia, 15 Aprily 2020 Ranomaso hody fifaliana Miandrandra Tsy fahazakana fanakianana Jesosy sy ny tantara ao amin'ny Baiboly

 

Talata, 14 Aprily 2020 Mihoatra noho ny tsintsina aho Fampitahana akondro sy paoma Itafio Jesosy Ireo toetra sy fomba amampanaon'ny zatovo Jesosy sy ny Baiboly

 

Alatsinainy, 13 Aprily 2020 Toetra tsara sy mendrika Fiheverantena ho ambony Mamolavola anao Andriamanitra Teknika fambolena petsay Jesosy sy ny lalana

 

Alahady, 12 Aprily 2020 Anio ihany ny antsika Pain perdu Ody fahoriana Gervais jamba Ambatondrazaka Voasoratra hoe

 

Sabata, 11 Aprily 2020 Ataovy izay azonao atao, ankino @ Jehovah ny lalanao II Mpanjaka Miankohofa eo anatrehany fiz Mankaiza ny maty? Ny fomba fijerin’i Jesôsy sy ny apôstôly ny Baiboly;

 

Zoma, 10 Aprily 2020 Tia anao Aho, ary ianao dia zanako Fiverenan'i Jesosy Mety hisy ny fanenjehana Ohatra telo, olana arapitiavana Ny niavian'ny Biboly sy ny toetoetrany, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 9 Aprily 2020 Ekeo ny fahadisoana dia mandraisa lesona Zezika omby sy akoho Aza tapahina ny fifandraisana amin'Andriamanitra Tarehy, fiz Mahatakatra ny Baiboly ampinoana;

 

Alarobia, 8 Aprily 2020 Aoka ho zaza mahatoky Fanomezampahasoavana mahay mandanjalanja Tok Fahaizana mandray fanapahankievitra Ny fitoviana eo amin'i Kristy sy ny Soratra Masina;

 

Talata, 7 Aprily 2020 Avelao hiasa ao amponao ny Fanahy Mety ho ny saina ihany ve no mankarary? Tandremo ny fanomezampahasoavana Ireo toetra sy fomba amampanao mampiavaka ny zatovo Ny Baiboly tenin'Andriamanitra voasoratra;

 

Alatsinainy, 6 Aprily 2020 Ataovy toy ny ho an'Andriamanitra Sary momba ny tena Mamolavola ny toetranao sy manomana ny hoavinao Andriamanitra NATUMAD Fambolena Sakaibe Mme Nirina Ny fomba itarihan'ny Fanahy Masina ny mpanoratra ny Baiboly;

 

Sabata, 4 Aprily 2020 Ny olona mijery ny miseho ivelany, Jehovah mijery ny fo II Mpanjaka Miankohofa eo anatrehany, fiz Ny fahalalana onony Avy aiza ny Baiboly, ay manahoana ny toe toetrany?;

 

Zoma, 3 Aprily 2020 Aza tia mifaninana Fampanantenan'i Jesosy ny Fanahy Masina Mangina mitsahara fiz Antokompinoana samifafa fiz Ny mampiavaka ny Baiboly, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 2 Aprily 2020 Mamaly vavaka Andriamanitra trondro asaly fiz Mamono ny tenan'ny ota Tarehy fiz Manova ny fianan'ny olona ny Baiboly;

 

Alarobia, 1 Aprily 2020 Aleo miteny hoe soa ihany Ny tenako manontolo Fanomezampahasoavana mandajalanja fiz Fahaizana mandray fanapahankevitra Ny Baiboly amin'ny maha tenin'Andriamanitra azy;

 

Talata, 31 Martsa 2020 Aza sodokan'ny teny, ny voany no ahafantarana azy Zavadehibe ny mitsiky Tandremo ny famakianteny, fananarana, fampianarana Ireo toetra sy fomba amampanao mampiavaka ny zatovo Ny maha faminaniana ny Baiboly;

 

Alatsinainy, 30 Martsa 2020 Sarobidy ny Baiboly Ny fanamboniantena Mba maniry te hahita an'i Jeosy ve hianao Fambolena papay Fiz Nohanjambaina mba hahita an'I Kristy ;

 

Alahady, 29 Martsa 2020 Aza manahy ny ampitso Concombre asiana sesika Ohatrinona Mme Bodo Antanetibe VI Ny tenin'Andriamanitra velona ;

 

Sabata, 28 Martsa 2020 Ireo fanirian'ny fonao II Mpanjaka Miankohofa eo anatrehany fiz Ny fitondrantena kristiana Fomba hahatakarana ny Soratra Masina;

 

Zoma, 27 Martsa 2020 Te ho sitrana ve ianao? Fifandraisan'ny Kristiana sy ny Silamo Mangina mitsahara Fahasamihafana tokony ihodivirana Avy amin’ny vovoka ho amin’ny kintana, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 26 Martsa 2020 Mahereza fa misy ny fitahiana Trondro asaly fiz Maty ao @ tenan'ny ota Tarehy fiz FOTOAMPIANDRASANA (Dan. :);

 

Alarobia, 25 Martsa 2020 Fanolorantena ohatrinona Mahaiza mandefitra Zavaboahary manokana isika fiz Fomba atao ahitana fahombiazana (fikirizana) Ilay boky voaisy tombokase;

 

Talata, 24 Martsa 2020 Sakaiza amin'ny andro sarotra Fitadidiana Tsy maharitra ny fahoriana Ny fivoaran'ny zatovo Ny fitsanganana amin'ny maty;

 

Alatsinainy, 23 Martsa 2020 Safidy amin'izay afafy Ny kisary momba ny tena Miahy sy mikarakra anao Jesosy Fambolena papay Fiz I Voasoratra ao amin'ny Boky ;

 

Alahady, 22 Martsa 2020 Fitsapana Mofo tantely madinika Araraoty Mme Bodo Antanetibe VI Mikaela Ilay Andrianantsika ;

 

Sabata, 21 Martsa 2020 Apetrao eo Aminy Tonga ny andro fitsarana Ny fanambadiana sy ny tokantrano kristiana Avy amin’ny vovoka ho amin’ny kintana;

 

Zoma, 20 Martsa 2020 Miariha harena any andanitra NY maha Andriamanitra an'i Kristy Mangina mitsahara fiz Taona fiz Avy any atsimo sy avaratra ka tonga any amin’ny tany mahafinaritra, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 19 Martsa 2020 Aoka hitombandahy Trondro asaly fiz Omena ny akanjompahamarinan'i Jesosy Tarehy TRANGANJAVATRA AMIN’NY ANDRO FARANY (Dan. :–).;

 

Alarobia, 18 Martsa 2020 Hiaro anao amin'ny fakampanahy Aho Andriamanitra ao anaty goavy Zavaboahary manokana isika fiz Tanora sy fangatahan'andro Ilay fahefana manaraka;

 

Talata, 17 Martsa 2020 Avadiny hiaramiasa hahasoa Fitsipika mahasalama Miankina amin'ny fitondran'Andriamanitra Ny fivoaran'ny zatovo I Roma sy ny andriana vita fanekena;

 

Alatsinainy, 16 Martsa 2020 Aoka ho teny mitondra fahombiazana Fanehona ny maha hianao anao Miandrasa an'i Jehovah hianao Zezika biolojika ranony Faminaniana momba an'i SIRIA sy i EGIPTA ;

 

Alahady, 15 Martsa 2020 Ilay ray mpamily Legume amin'ny akoho Mamoa amin'ny fotoany Na aiza na aiza misy anao Faminaniana momba an'i Persia sy i Grisia ;

 

Sabata, 14 Martsa 2020 Feonkiran'ny devoly II MPanjaka Tonga y andro fitsarana fiz Ny fahadiovampiainana Avy any atsimo sy avaratra ka tonga any amin’ny tany mahafinaritra ;

 

Zoma, 13 Martsa 2020 Manàna fotoana iarahana @ zanakao Tsy miova ny tenin'Andriamanitra Fahamalinana eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra Taona fiz Ady ahazoana fandresena fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 12 Martsa 2020 Aoka hanana fahendrena Trondro maina fiz Ilay zanak'ondry tsy misy kilema Ny taovampananahan'ny lehilahy ILAY ANDRIANA MPANDRESY (Kôl. :);

 

Alarobia, 11 Martsa 2020 Ny tsiky sy ny fahanginana Andriamanitra ao anaty goavy Zavaboahary manokana isika fiz Tanora sy ny fangatahan'andro Fifanandrinana lehibe;

 

Talata, 10 Martsa 2020 Te hanova ny fontsika Izy vao mnome valimbavaka Hakiviana Ny tena olomasina (fanomezamboninahitra an'Andriamanitra) Ny fivoaran'ny zatovo Ny fikasihan'ny Anjely;

 

Alatsinainy, 9 Martsa 2020 Hazony ny fanantenana Ovay ny famantarana diso Momba anao ary tsy handao anao mihintsy Andriamanitra Zezika Biolojika vaventy Fahitana momba ny Andriana ;

 

Alahady, 8 Martsa 2020 Mbola hisy maraina Nem amin'ny Holatra Mino sy mazoto Ny nanombohan'ny AWR teto Madagasikara Vavaka sy fifadiankanina ;

 

Sabata, 7 Martsa 2020 Aza mihomehy ny malaelo II Mpanjaka Tonga ny andro fitsarana fiz Ny fahitsiana sy fahatsorampo Ady ahazoana fandresena;

 

Zoma, 6 Martsa 2020 Aza atao @ hafa izay tsy tinao atao @ fiainanao Tsy miova ny tenin'Andriamanitra Hery ho entimandresy sy hiasana Talenta Niaiky heloka ka nampaherezina, fianarana fanampiny;

 

Alakamisy, 5 Martsa 2020 Apetraho Aminy ny fanahianareo rehetra Trondro maina fiz Mamelà ny helony Constipation fiz NY ANDRO (Dan. :–);

 

Alarobia, 4 Martsa 2020 Tsy mba matory Jehovah Aza mitsiriritra Tsy takatry ny saina Fomba atao ahitana fahombiazana Ny asan'ny Mesia;

 

Talata, 3 Martsa 2020 Ambava fotsiny ve? Voasary makirana Teny fikasana Ny fivoaran'ny zatovo Mivavaka ho an'olonkafa;

 

Alatsinainy, 2 Martsa 2020 Hasoavina Fitadiavna ny maha izy anao Ireo izay nandratra anao Fambolena anamamy Ny fototry ny vavaky Daniela ;

 

Alahady, 1 Martsa 2020 Ny anjelin'i Jehovah Merigue Suise Baikon'iza? Na aiza na aiza misy anao Ny vavaka nataon' i Daniela;

 

Sabata, 29 Febroary 2020 Radio Radio Adventista amin'ny fiteny Malagasy

 

Zoma, 28 Febroary 2020 Radio Radio Adventista amin'ny fiteny Malagasy

 

Alakamisy, 27 Febroary 2020 Radio Radio Adventista amin'ny fiteny Malagasy

 

Alarobia, 26 Febroary 2020 Radio Radio Adventista amin'ny fiteny Malagasy

 

Talata, 25 Febroary 2020 Radio Radio Adventista amin'ny fiteny Malagasy

 

Alatsinainy, 24 Febroary 2020 Radio Radio Adventista amin'ny fiteny Malagasy

 

Alahady, 23 Febroary 2020 Radio Radio Adventista amin'ny fiteny Malagasy

 

Sabata, 22 Febroary 2020 Modia amin'izay; Mpitsara ; Fanomezampahasoavana, fiz ; Andro fitsaharana voatahy; Maloto ho tonga madio

 

Zoma, 21 Febroary 2020 Mankaiza ny lalanao; Inseparable, fiz ; Ao amin'ny mangingina; Famelana ny ratsy rehetra tany aloha; Avy amin’ny ranomasina misamboaravoara ho amin’ny Rahon’ny lanitra, fianrana fanampiny

 

Alakamisy, 20 Febroary 2020 Aza mametraka ny fonao eto; Ady haombary; Aza mitsambikina mikipy; Ny vary; NY OLOMASIN’NY AVO INDRINDRA (Dan. .,,,,)

 

Alarobia, 19 Febroary 2020 Ny tsintsina aza ahiany maika fa ianao; Tahak'izay aho tsy nijery; Faminaniana tanteraka ( Tempolin'i Jerosalema ); Mitovy ve ny fitiavana sy ny firaisana aranofo; Ny fihavian'ny Zanak'olona

 

Talata, 18 Febroary 2020 Ny adala manao anakamp hoe tsy misy Andriamanitra; Zavamahadomelina; Izaho miatrika tribonalinJanahary; Ny mianatra harentsarobidy ; Ny efitrano fitsaran'Andriamanitra

 

Alatsinainy, 17 Febroary 2020 Matokia an'i Jehovah; Ny Reny no tena sakaiza tena tin'ny tanora indrindra; Mivonona hiala amin'ny tany; Fambolena antanandehibe III; Ilay tandroka kely

 

Alahady, 16 Febroary 2020 fiarovana ho antsika Jehovah; Chocolat Chaud amin'ny solila; Didimpitiavana; Ny Fitsapana; Biby efatra

 

Sabata, 15 Febroary 2020 Tombambidin'ny Baiboly; Mpitsara ; Fanomezampahasoavana fiz ; Ireo fehezandalàna ; Avy amin’ny ranomasina misamboaravoara ho amin’ny Rahon’ny lanitra

 

Zoma, 14 Febroary 2020 Rehefa mibaiko Andriamanitra, na satana aza tsy maintsy manaiky; Guide des plantes médicinal; Mitondra olona eo Jesosy; Fomba fanombanana ny tena; Avy tao andavaky ny liona mankamin’ny fonenan’ny anjely, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 13 Febroary 2020 Mahaiza misaotra; famonoana bibikely, fiz ; Mifarana ny ady; Fikolokoloana ny selan'ny atidoha; MANOME VONINAHITRA AN’ANDRIAMANITRA NY MPANJAKA (Dan. .);

 

Alarobia, 12 Febroary 2020 Matokia an'i Jehovah fa izy no hanome fahombiazana; Iza no mahery; Faminaniana tanteraka ; Inona ny zavabitanao nandritry ny fahavaratra; Tao andavaky ny liona

 

Talata, 11 Febroary 2020 Modia amin'izay; Ady amin'ny fahazarandratsy; Izaho sy ny batisa ; Ny mianatra harentsarobidy ; Ny vavak'i Daniela

 

Alatsinainy, 10 Febroary 2020 Ny tena Kristiana marina; Ray amandreny mahay mihaino no ilain'ny tanora; Afantohy amin'ny fivavahana ny saina; Fambolena antanandehibe II; Ny tetidratsy natao hamelazana an'i Daniel

 

Alahady, 9 Febroary 2020 Aza manahy fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra; Atody amin'ny confiture; Marina momba ny famonjena; Harilala Auto stop; olona be fialonana

 

Sabata, 8 Febroary 2020 Efa manana toerana any andanitra ve isika; Mpitsara ; Fanomezampahasoavana, fiz ; Milalao araka ny fitsipika; Avy tao andavaky ny liona mankamin’ny fonenan’ny anjely

 

Zoma, 7 Febroary 2020 Harena miafina ho anao; Inseparable; Tahaka an'i Kristy; Tiako izy fiz ; Mpanjaka iray fongana noho ny avonavona, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 6 Febroary 2020 Manaova modely tsara aloha; fanamboarana ody biby; Ny maika indrindra fiz ; Fiakaranan'ny tosidrà; NY FAHALAVOAN’I BABILONA Dan. .–

 

Alarobia, 5 Febroary 2020 Ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy; Mankatoa, manjatoa hatrany; Faminaniana tanteraka ; Ny IST Manantona dokotera; Voalanja, ka indro latsadanja;

 

Talata, 4 Febroary 2020 Anjara lovanao; Mety harary fo ve ianao; Izaho sy ny batisa; Ny mianatra harentsarobidy ; Niditra ny mpanjaka vavy

 

Alatsinainy, 3 Febroary 2020 Andriamanitra tsy mba diso , matoky Azy; Ray amandreny mahalala fomba no tian'ny tanora; Mandresy miaraka amin'Andriamanitra; Fambolena antanandehibe; Ilay vahiny tsy nasaina

 

Alahady, 2 Febroary 2020 Misaora amin'ny zavatra rehetra; Akoho fangaro Legume; Fahoriana; Harilala Auto stop; Ny fanasana lehiben'i Belsazara ;

 

Sabata, 1 Febroary 2020

 

Zoma, 31 Janoary 2020

 

Alakamisy, 30 Janoary 2020

 

Alarobia, 29 Janoary 2020

 

Talata, 28 Janoary 2020

 

Alatsinainy, 27 Janoary 2020

 

Alahady, 26 Janoary 2020

 

Sabata, 25 Janoary 2020

 

Zoma, 24 Janoary 2020

 

Alakamisy, 23 Janoary 2020

 

Alarobia, 22 Janoary 2020

 

Talata, 21 Janoary 2020

 

Alatsinainy, 20 Janoary 2020

 

Alahady, 19 Janoary 2020

 

Sabata, 18 Janoary 2020

 

Zoma, 17 Janoary 2020

 

Alakamisy, 16 Janoary 2020

 

Talata, 14 Janoary 2020

 

Alatsinainy, 13 Janoary 2020

 

Alahady, 12 Janoary 2020

 

Sabata, 11 Janoary 2020

 

Zoma, 10 Janoary 2020

 

Alakamisy, 9 Janoary 2020

 

Alarobia, 8 Janoary 2020

 

Talata, 7 Janoary 2020

 

Alatsinainy, 6 Janoary 2020

 

Alahady, 5 Janoary 2020

 

Sabata, 4 Janoary 2020

 

Alakamisy, 2 Janoary 2020

 

Alarobia, 1 Janoary 2020

 

 

Mandalo ny eto, mahaiza manararaotra Ny andraikitra eo @ fiarahamonina fiz Jesosy tia mihoatra noho ny rahalahy Torohevitra ho an'ny taompambolena fiz Fahafahamanao tsy misy fetra avy amin'Andriamanitra;