Vaovao Madagasikara

  Fahoriana mahatonga fahamatorana

  "Ary fandrao hirehareha noho ny habetsaky ny fanambarana aho, dia nasiana tsilo tamin'ny nofo, irak'i Satana hamely ahy, fandrao hirehereha aho." - 2 Kor. 12:7.

  Tsy mitovy velively ny mikapa sy ny mandrantsana. Ny zava-maniry tsy ilaintsika intsony no kapaina, fa rantsanantsika kosa izay tiantsika hamokatra bebe kokoa. Kanefa samy mitaky ny fampiasana antsy maranitra ireo roa ireo. Eny tokoa, ampahany maro amin'ny zava-maniry no kapaina rehefa mandrantsana, ka ho an'ny mpanao zaridaina mpiana-draharaha dia toa famonoana ilay zava-maniry izany. Izao no nosoratan'i Bruce Wiklinson raha niresaka momba ny ara-panahy izy: "Fitahiana miavosa be ye no angatahinao amin'Andriamanitra? Maniry fatratra ny hitovy bebe kokoa amin'ny Zanany ve ianao? Raha eny ny valin-teninao, dia antsy izany no tadiavinao." - Bruce Wilkinson, Secret of the Vine, t. 60.

  Maro no nametra-panontaniana ny amin'izay tena tian'i Paoly hambara amin'ny hoe "nasiana tsilo tamin'ny nofo" izy (2 Kor. 12:7). Misy ireo milaza fa ny famelezana tsy tapaka ataon'ireo fahavalo amin'i Paoly izany; ny sasany indray mihevitra fa nanana fahasarotana teo amin'ny fitenenana i Paoly. Raha ny marina dia olanateo amin' ny mason' i Paoly ilay izy (Jereo ny fanazavan'i Ellen G. White, SDABC, b. 6, t. 1107). Mahagaga, nino i Paoly fa «nasiana tsilo» izy. Inona araka ny hevitrao no tian'i Paoly hambara amin'ny hoe unasiana»? Iza no nanisy izany taminy? Ahoana no nampiasan' Andriamanitra izany ho tombontsoan'i Paoly? Mariho fa voafaritra tsara ny zava-nokendren'ilay «tsilon'i " Paoly: `fandrao hirehereha aho" hoy izy (2 Kor. 12:7). Tsy hoe nisy fahotana manokana vitany tsy akory, fa ny mba hiarovana azy tsy hanota any aoriana. Niaiky i Paoly fa nanana fironana sy fahalemena hanota, ka afaka hiaro azy amin'izany io "tsilon'io. "

  Vakio ny 2 Kôr. 12:7-10. Ahoana no namahan'i Paoly ny olany tamin'ilay (tsnilon'ny). Raha ny hevitrao, nitondra tombontsoa ara-panahy hafa ho an'i Paoly ve ny fahalemeny? Mety hisy tsilo ihany koa eny aminao; ahoana no anampian'ny fihetsik'i Paoly anao hahay hamaha ny kapanao koa? 

  Mety ho hafa tanteraka amin'ny fihevitrao ny hevitr'Andriamanitra ho fampitomboana ny ara-panahinao; amin'ny fomba ahoana? Saino ny amin'ireo lafim-piainanao izay mila mamokatra bebe kokoa ho amin'ny fahamarinana. Toetra ara-panahy manao ahoana no tianao hompitomboin'Andriamanitra ao anatinao amin'ny alalan'ny "fandrantsanany"?

  Please publish modules in offcanvas position.