Baiko ny amin’ny handehanana

Imprimer

Tsy mamela antsika hipetrapetraka ka tsy hanao na inona na inona afa-tsy ny mijery ny toe-java-miseho fotsiny (toe-javatra izay tsy azontsika fehezina) ny sary lehibe ara-paminanian'ny tantara. Toy izao matetika ny toe-tsaintsika: "Tsy maintsy hiseho araka izay efa nambara ny toe-javatry ny andro farany, inona moa no azo atao afa-tsy ny mijery ny fisehon'izany? Inona rahateo no azoko atao raha izaho irery?"

Tsy izany anefa no tokony ho fihetsiky ny Kristianina manoloana ireo manodidina azy, indrindra mikasika ireo toe-javatry ny andro farany. Ambaran'ny Apok. 14 ny tokony hataontsika amin'izao vanim-potoan'ny tantara izao, dia ny hilaza amin'ny hafa ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra sy hanampy azy ireo hiomana ho amin'ny fiavian'i Jesôsy fanindroany.

Vakio ny Apôk. 14:6-12. Inona no ampianarina eto ary inona no tokony hotorintsika amin'izao tontolo izao? Nahoana izany hafatra izany no maika dia maika?

Amin'ny maha-Advantista antsika dia inoantsika fa ny "fahamarinana izay efa ao aminareo" (2 Pet. 1:12) dia hita ao amin'ireo andininy izay antsointsika hoe "Hafatry ny anjely telo". Ao no ahitantsika ny votoatin'ny fiantsoana antsika amin'izao vanim-potoan'ny tantaran'ny tany izao.

Mariho fa manomboka amin'ny "filazantsara mandrakizay" izany, dia ilay vaovao mahafalin'ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty, izay iorenan'ny fanantenantsika ny famonjena. Eo ihany koa ny hafatra manao hoe: "fa tonga ny andro fitsarany"- Apôk. 14:7, teboka iray goavana izay manondro ny fiafaran'ny tantaran'ny tany izany. Misy ihany koa ny antso ho amin'ny fiankohofana eo amin'llay "nanao ny lanitra sy ny tany", etsy ankilany ny fampitandremana mahatahotra miantefa amin'ireo izay mijanona ao Babilôna sy miankohoka amin'ny "bibidia sy ny sariny". Ary farany, ao ny fanolorana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany: "Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesôsy."

Vakio ny Apok. 14:11. Inona no ambaran'io andininy io mikasika ny tsy fananam-pitsaharana ho an'ireo izay miankohoka amin'ny bibidia sy ny sariny?

Tsy manam-pitsaharana, na andro na alina, ireo izay miankohoka amin'ny bibidia sy ny sariny? Na dia maro samy hafa aza ny hevitra andraisana ny tena tian'izany hambara, dia miray hevitra ny rehetra fa tsy hiaina ny fitsaharana izay atolotr'Andriamanitra ho an'ireo mahatoky Aminy ireo olona ireo.

Araka ny hevitrao, nahoana ny "filazantsara mandrakizay" no ampahany voalohany amin'ny hafatry ny anjely telo? Nahoana izany fahamarinana mahagaga izany no tokony ho eo anoloantsika mandrakariva rehefa mitory ireo hafatra ireo amin'izao tontolo izao isika? Ahoana no maha-zava-dehibe ny fahatakarana ny filazantsara ho an'ny tontolon-kevitry ny fitsaharana?