Fahitana mikasika ny farany

Imprimer

Nitoetra tao amin'ny fonja tao amin'ny nosy feno harambato iray ilay mpianatra tratra antitra indrindra tamin'ireo izay niaraka tamin'i Jesôsy, lavitra ireo olona akaiky azy sy tiany rehetra. Inona no mety ho tao an-tsain'i Jaona raha tavela tao amin'io nosy io? Hitany rahateo ny niakaran'i Jesôsy tany an-danitra, hitany koa ireo anjely roa teo anilany izay niteny hoe: "Ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra hianareo? Iny Jesôsy Izay nampiakarina niala taminareo dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra". Asa 1:11.

Toy ny efa an-taona maro izany kanefa tsy mbola niverina i Jesôsy. Niaraka tamin'izay anefa dia efa nodimandry ireo apôstôly hafa nanatri-maso izany, ary ny ankamaroan'izy ireo dia maty maritiora noho ny fijoroany ho vavolombelon´i Jesôsy. Efa taranaka vaovao no tao amin'ilay fiangonana mbola tanora, ary miatrika ny fanenjehana mahatsiravina avy any ivelany sy izay ataon'ireo fihetsehana heretika avy ao anatiny izy. Azo antoka fa nahatsiaro ho manirery sy torovana ary tsy nanam-pitoniana i Jaona. Tampoka teo anefa dia nomena fahitana izy.

Azonao an-tsaina ve ny fampaherezana azon'i Jaona avy tamin'izany fahitana izany, toy ny ahoana izany? Vakio ny Apok. 1:9-19.

Izao no nambaran'i Jesôsy tamin'ireo mpanara-dia Azy: "ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao."- Mat. 28:20. Tsy isalasalana fa nampahery an'i Jaona izany teny izany raha tany an-tsesitany manirery izy. Azo antoka fa nampahery azy izany fahitana izany, dia ny "fanambaran'i Jesôsy, satria fantany fa Izy no "Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny Farany"; naseho ity apôstôly natao sesitany ity tamin'ny fomba manokana izany.

Fahitana maro mikasika ny hoavin'izao tontolo izao no hita aorian'ireo andalan-teny ireo. Haseho manontolo eo anoloan'i Jaona ny fizotry ny tantara, tantara iainan'ny fiangonana kristianina izany ho antsika, fa hoavin'ny fiangonana kosa no nahitany izany. Na dia hisy fizahan-toetra sy fahoriana aza amin'ny hoavy dia naseho azy fa hifarana izany rehetra izany. "Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa, indro, ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin'ny vadiny."- Apôk. 21:1, 2.

Nanampy an´i Jaona hitoetra tamin-toky tao amin'ny fitantanan'Andriamanitra sy ny teny fikasany ny fahitana lehibe mikasika ny hoavy naseho azy, izay voarakitra ao amin'ny Apôkalipsy.

Mety ho sarotra tokoa ny fiainana, mahatahotra aza indraindray. Fantatsika anefa fa mahalala ny hoavy Andriamanitra ary tsara ny hoavy mandrakizay, ahoana no ampaherezan'izany antsika?