Lesona 4: Ny vidin'ny fitsaharana

  Hodinihina mandritra ny herinandro: 2 Sam. 11:1-27, 2 Sam. 12:1-23, Gen. 3:1-8, 1 Jao. 1:9.

  Tsianjery: "Amorony fo madio aho, Andriamanitra ô ; ary havaozy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko." - Sal. 51:10.

  Olona maro no toa mikely aina fatratra mba hahita fiadanana sy filaminana kely. Vonona handoa vola ho amin'izany izy ireo. Misy irony efitrano tsy misy internety irony any amin'ny tanan-dehibe sasany, izay hofaina isaky ny ora. Hentitra ny fitsipika amin'izany: tsy mahazo mitabataba, tsy mandray mpamangy. Vonona handoa vola ny olona hahazoana mipetrapetraka amim-pilaminana mba hisaintsainana na hatoriana kely. Misy irony tranokely fatoriana azo hofaina irony any amin'ny seranam-piaramanidina, na koa fanampenan-tsofina izay mampihena ny feo re. Misy koa aza karazana lamba manarona ny loha hatreo amin'ny tratra, natao ho an'ny isam-batan'olona, izay azo vidina sy ampiasaina any amin'ny toeram-piasana mandritra ny fotoam-pakana aina vetivety eny anelanelam-potoana.

  Misy vidiny koa ny tena fitsaharana marina. Miezaka ireo mpanoro hevitra havanana amin'ny fitenenana amin'ny haino aman-jery, manao izay hinoantsika fa isika ihany no mifehy ny fiainantsika, ka ny fitsaharana dia miankina amin'ny fomba fandaminantsika ny fotoantsika. Rehefa dinihina amin'ny saina tsy miangatra anefa izany dia tsapantsika ny tsy fahaizantsika manome fitsaharana marina ny fontsika. Nanambara izany mazava i Augustine, pretra, ao amin'ilay boky malaza nosoratany hoe "Confessions". Hoy izy "Ho anao no namoronanao anay, ary mitebiteby ny fonay mandra-pahitanay fitsaharana ao Aminao." - b. 1.

  Hijery ankapobeny ny fiainan'ilay olona "araka ny fon'Andriamanitra" (Asa. 13:22) isika amin'ity herinandro ity mba hahitantsika ny fomba nahalalany ny tena vidin'ny fitsaharan'Andriamanitra marina.

  Indray folakandro, lohataona tamin'izay, tsy nahatombina ny mpanjaka Davida nandehandeha teo an-tampon'ny lapany. Tokony ho niaraka tamin'ny tafiny teny an-dafin'i Jordana izy tamin'io fotoana io. Tokony ho nitarika ny vahoakan'Andriamanitra handresy ny Amanita sy hitondra fiadanana teo amin'ny fanjakana izy.

  Tsy nandeha tany amin'ny toerana tokony ho nisy azy i Davida, ka nanokatra lalana hidiran'ny fakam-panahy ho azy izany. Vakio ny tantara ao amin'ny 2 Sam. 11:1-5. Inona no nitranga? Inona ilay fahotana lehibe nataon'i Davida?

  Nahatazana vehivavy mandro "tsara tarehy maha-te hijery" izy. Tsy nahatohitra ny filana feno ota tao anatiny izy tamin'io fotoana io ka nandry tamin'i Batseba, izay vadin'ny mpitari-tafika iray mahatoky tokoa. Toy ny mpanjaka rehetra tamin'ny andro fahiny dia nanana ny fahefana faratampony i Davida. Tsy nanaraka ny lalàna izay mifehy ny olona hafa rehetra izy amin'ny maha-mpanjaka azy. Ny tantara mampalahelon'ny ankohonan'i Davida, izay nanova ny fizotry ny tantara taorian'io fotoana io anefa dia mampahatsiahy antsika fa na dia mpanjaka aza izy dia tsy ambonin'ny lalàn'Andriamanitra tsy akory.

  Fiarovana tokoa mantsy no antom-pisian'ny lalàna ; mamefy izany, ary ny fihoaran'i Davida azy, na dia mpanjaka aza izy, dia nitera-boka-dratsy tokoa teo aminy. Vantany vao nandika ny lalàn'Andriamanitra i Davida dia nanomboka nahatsapa ny fiantraikany teo amin'ny lafim-piainany rehetra. Nihevitra izy fa tsy nisy nahatsikaritra ilay hadalana vitany; kanjo bevohoka izao i Batseba, ary ny vadiny lasa lavitra.

  Vakio 2 Sam. 11:6-27. Tamin'ny fomba ahoana no niezahan'i Davida nanafina ny fahotany?

  Na ny tetika faran'izay tsara voatra nataon'i Davida mba hodian'i Oria ao amin'ny vadiny aza dia tsy nahomby. Lehilahy tsara laza tokoa i Oria; izao no navaliny ny tolo-kevitra nataon'i Davida: "Ny fiara sy ny Isiraely ary ny Joda mitoetra amin'ny trano rantsan-kazo; ary Joaba tompoko sy ny mpanompon'ny tompoko mitoby any an-tsaha, ka izaho kosa va hody any an-tranoko hihinana sy hisotro ary handry amin'ny vadiko? Raha velona koa hianao, ary raha velona koa ny ainao, tsy hanao izany aho." - 2 Sam. 11:11. Nanjary tonga tamin'ny famonoana (fampamonoana) olona i Davida rehefa tsy hitany intsony izay hanaronana ny fahotany.

  Tsy mampino hoe i Davida, izay efa notahian'Andriamanitra fatratra, no latsaka ambany toy izao. Na iza isika na iza, Inona ny fampitandremana tokony horaisintsika avy amin'io tantara io?

  "Tao anatin'ny fotoana tena nampanjombona indrindra ny fiainan'i Davida dia nisy vaovao mahafaly: naniraka ny mpaminaniny Andriamanitra. Nifankafantatra tsara i Natana sy Davida. Efa nanoro hevitra an'i Davida i Natana tany aloha, rehefa nikasa hanorina tempoly i Davida (2 Sam. 7). Hanatanteraka asa hafa ho an'ny mpanjakany anefa izao no anton-diany.

  Araka ny hevitrao, nahoana i Natana no nifidy hilaza tantara fa tsy avy hatrany dia nanameloka sy nanala baraka an'i Davida? Vakio 2 Sam. 12:1-14.

  Fantatr'i Natana ny tokony holazainy, ary tamin'ny fomba mety hahatakaran'i Davida azy no nanambarany izany. Tantara izay mifanaraka indrindra amin'ny fiainan'i Davida amin'ny maha-mpiandry ondry azy fahiny no nolazainy. Fantany fa sarotiny tokoa i Davida raha ny momba ny rariny sy ny fahatokiana no resahina. Izany hoe, azo lazaina ho namelatra fandrika i Natana, ary latsaka tao amin'izany tokoa i Davida.

  Rehefa nanonona ilay fanamelohana ho faty izay ho an'ny tenany ihany i Davida, saingy tsy fantany, dia hoy i Natana: "Hianao no izy." - 2 Sam. 12:7. Misy fomba maro azo ilazana ny hoe: "Hianao no izy." Azo atao ny mivazavaza izany, na ny manameloka ka manondro manitsy ny tavan'ilay olona, na azo atao koa ny maneho fiheverana sy fangorahana ilay olona. Inoana fa feno halemem-panahy ny tenin'i Natana. Teo no tsy maintsy ho nahatsapan'i Davida ny alahelo mety ho tsapan'Andriamanitra rehefa minia miala amin'ny sitrapony ny zanany. Tonga saina tampoka i Davida. Toa nisy nitriatra tao am-pony.

  Nahoana i Davida no namaly hoe: "Efa nanota tamin'i Jehôvah aho", fa tsy hoe: "efa nanota tamin'i Batseba aho" na koa "mpamono olona aho" (2 Sam. 12:13; jereo koa Sal. 51:4)?

  Niaiky i Davida fa ny fahotana, izay mahatonga ny fontsika ho feno ahiahy, dia voalohany indrindra, fanoherana mivantana an'Andriamanitra, Ilay Mpamorona sy Mpanavotra. Mamely tena isika ary mahavoa ny hafa koa rehefa manota. Mampitondra henatra ny fianakaviantsika sy ny fiangonantsika isika. Kanefa raha ny marina, Andriamanitra no nasiantsika, ka mamantsika Azy indray eo amin'ny hazo fijalian'i Golgota isika.

  "Tohina ny fon'i Davida. Nifoha ny fieritreretany; niseho teo imasony tamin'ny halehibiazany rehetra ny heloka bevava vitany, ary nilefitra teo anatrehan'Andriamanitra ny fanahiny manetry tena. Tamin'ny feo nipararetra no nitenenany moramora hoe: 'efa nanota tamin'i Jehovah aho!'. Nanao ratsy tsy azo onerana tamin'i Batseba sy tamin'i Oria i Davida, ary tsapany dia tsapany izany. Lehibe lavitra noho izany anefa ny fahotana nataony tamin'Andriamanitra; azo lazaina marina fa ny ratsy atao amin'ny namana, dia i Jehôvah no anaovana azy." - PM, t. 723.

  Rehefa avy nanonona ilay fanamelohana ho faty i Davida (2 Sam. 12:5,6), dia nahariharin'i Natana teo anatrehany ny halehiben'ny fahotany. Vakin'alahelo ny fon'i Davida, ary niaiky ny helony izy. Nanome toky azy avy hatrany i Natana fa "Jehôvah efa nanaisotra ny helony", ka voavela ny fahotany. Azo eo no ho eo tsy misy hataka andro ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Tsy nilain'i Davida ny hanaporofo ny fahatokiany vao ho navela ny helony.

  Efa nambaran'i Natana mialoha izay ho vokatry ny fahotan'i Davida ao amin'ny 2 Sam. 12:10-12, kanefa mbola nampiany hoe "ho faty tokoa ny zaza izay haterakao."

  "Efa nanaisotra ny helok'i Davida i Jehôvah ", inona ny hevitr'izany? Voafafa tsotra izao ve ilay fahotana ka hadinon'ny olon-drehetra? Vakio ny 2 Sam. 12:10-23 eo am-pisaintsainanao izany fanontaniana izany.

  Mety ho nametraka izany fanontaniana izany tamin'ny tenany koa i Davida teo am-pahitana fa tsy misy mandeha amin'ny laoniny ny fiainany - maty ilay zaza, tao anaty savorovoro tanteraka ny fianakaviany (ohatra maneho indrindra ny fikorontanan'ny tokantrano ny tantaran'i Amnona sy Absalôma), ary nampisalasala ny hoaviny. Na teo aza anefa ny vokatry ny fahotany, izay nahatratra ilay zaza vao teraka sy i Oria, dia nanomboka takatr'i Davida ihany koa fa hanarona izany ny fahasoavan'Andriamanitra ary indray andro any dia ho voafafa tanteraka izany. Mandra-pahatonga izany fotoana izany anefa dia afaka mahita fitsaharana ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny eritreriny tsy mandry.

  Inona no tsapan'i Davida fa tena ilainy marina? lnona no iriny fatratra? Vakio Sal. 51:1-6.

  Mandoatra ny ao am-pony sy miaiky ny helony ampahibemaso i Davida ao amin'ny Sal. 51. Mitalaho famindrampo amin'Andriamanitra izy, miangavy Azy noho ny fitiavany azo antoka sy ny haben'ny fiantrany. Niriny fatratra ny hohavaozina.

  Eo am-pisainantsika ny vidin'ny fitsaharana ao amin'i Jesôsy, dia ilaintsika aloha ny manaiky fa mila fanampiana ivelan'ny tenantsika isika; mpanota isika ary mila Mpamonjy; miaiky ny fahotantsika isika ary mitalaho amin'Ilay hany afaka manadio sy manavao antsika. Afaka mahazo hery isika eo am-panaovana izany; olona sady mpijangajanga, mpamolaka sain'olona, no mpamono olona, ary farafahakeliny nandika ny dimy amin'ny didy folon'Andriamanitra, no miantso vonjy eto - ary mitaky ny hamelan'Andriamanitra ny helony araka ny teny fikasana.

  Koa raha i Davida aza navelan'Andriamanitra ny helony, inona ny fanantenana ho anao eto?

  Rehefa avy niaiky ny fahotany i Davida, ary tsy niezaka nanamarina na nanafina izany, dia naneho ny fangatahany tamin'Andriamanitra. Inona no nangatahiny Taminy? Vakio Sal. 51:7-12.

  Ny fanadiovana hysopa resahin'i Davida eto dia fomba fiteny fantatry ny Isiraelita rehetra izay efa nandalo tao amin'ny fitoerana masina. Fombafomba fanadiovana voalaza ao amin'ny lalàn'i Mosesy (Lev. 14:4) izy io, ary ny firesahan'i Davida izany dia maneho ny fanekeny ny herin'ny sorona - dia ilay Sorona - izay hanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao.

  Nangataka "fifaliana sy faharavoravoana" koa i Davida. Tsy fahasahisahiana ihany ve izany raha heverina ny halehiben'ny fahotany?

  Mety hanampy kokoa angamba raha toy izao no ilazana azy: "Ambarao amiko fa voavela ny heloko mba hahafahako miditra ao amin'ny fitoerana masina indray ka handrenesako ny fifaliana sy ny faharavoravoan'ireo izay mivavaka Aminao."

  Rehefa nanota i Adama sy Eva dia niafina ny fanatrehan'Andriamanitra (Gen. 3:8). Araka ny hevitrao, nahoana ny vavaka nataon'i Davida, na taorian'ny nanotany aza, no hafa tanteraka amin'izany? Vakio Sal. 51:11,12.

  Tsy tian'i Davida ho very ny fahatsapany ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Hitany fa raha tsy eo ny Fanahy Masina dia tsy hahefa na inona na inona izy. Fantany fa raha lavo mora foana toy izany izy tamin'ny nanotany tamin'i Batseba, dia mety ho solafaka toy izany indray. Tsy matoky ny tenany intsony izy.
  Takatr'i Davida fa ny fandresena izay ho avy dia tsy ho noho ny aminy; ho avy amin'Andriamanitra irery ihany izany raha miankina tanteraka Aminy izy.

  Ny fiainana kristianina feno fandresena dia tsy avy amintsika sy ny momba antsika tsy akory. I Jesôsy no anton'izany rehetra izany. Maniry ny fanatrehany isika; mangetaheta ny Fanahiny; mila ny fifaliana amin'ny famonjeny isika. Tsapantsika ny filantsika fanavaozana sy fanamboarana. Ny fitsaharany no ilaintsika - dia famoronana ataon'Andriamanitra indray. Io fitsaharana io dia tsy lavitry ny famelan-keloka. Voambolana fampiasa momba ny Famoronana no hita ao amin'ny hoe: "Amorony fo madio aho, Andriamanitra ô; ary havaozy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko." - Sal. 51:10. Andriamanitra irery no afaka "mamorona" (bara'), araka ny TT'; ary rehefa voaforona indray isika dia afaka ny hanam-pitsaharana.

  Raha mbola tsy nanandrana ny fifaliana sy ny faharavoravoana vokatry ny fahafahana amin'ny fahatsiarovan-tena ho meloka ianao, inona no manakana anao? Inona no lesona mahasoa azonao tsoahina avy amin'ity tantara ity?

  Rehefa avy nandalo tsy fahombiazana mahamenatra isika ka nahazo famelan-keloka tamin'izany, dia mandeha ho azy amintsika tokoa ny miezaka manadino izay zava-nitranga. Mety hampahory tokoa ny fahatsiarovana ireny tsy fahombiazana ireny.

  Inona no tian'i Davida atao manoloana ny fanandramana mampalahelo niainany? Vakio Sal. 51:13-19.

  Rehefa vaky ny lovia na ny tavim-boninkazo sarobidy iray ka potipotika, dia ara-dalana amintsika ny manary ny potiny izay tsy ilaintsika intsony. Any Japon dia misy haikanto araka ny fomban-drazana antsoina hoe "kintsugi", izay manambatambatra ny vakivakin'izy ireny mba hamoronana zava-baovao. Metaly sarobidy toy ny volamena na volafotsy no ataony dity mandraikitra izany ka zava-baovao kanto sy sarobidy no vitany amin'izany.

  Misy zavatra miova isaky ny mamela ny helotsika Andriamanitra ka mamorona antsika indray. Manambatra izay vakivaky amintsika ny dity sarobidin'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, ary ireo soritsoritry ny fivakisana dia manintona ny saina ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mety ho tonga fitaovana fanamafisam-peon'Andriamanitra isika. "Hihoby ny fahamarinanao ny vavako" - sal. 51:14. Tsy miezaka ny hanamboatra na hanatsara ny tenantsika isika (na dia miandalana aza). Ny fanahy sy ny fontsika torotoro dia ampy ho fiderana an'Andriamanitra - ary izany dia tara-pahazavana hitan'izao tontolo izao manodidina antsika. Mitaona ny hafa izay mitady famelan-keloka ny fanandramana niainantsika momba izany.

  Inona no ifandraisan'ny Sal. 51 sy ny 1 Jao. 1:9?

  Famintinana fohy ny Sal. 51 ny 1 Jao. 1:9. Fantatr'i Davida fa "ny fo torotoro sy mangorakoraka dia tsy mba ataon'Andriamanitra tsinontsinona" (Sal. 51:17), ary manome toky i Jaona fa: "Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra." - 1 Jao. 1:9. Azontsika hazonina amin'ny teniny Andriamanitra. Fantany fa mila matoky an'Andriamanitra amim-pinoana izy, ary indray andro any, ho avy Ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra hijoro eo amin'ny toerany.

  Ahoana no ahafahanao mampihatra dieny izao ny teny fikasana ao amin'ny 1 Jao. 1: 9 eo amin'ny fiainanao? Manao ahoana ny tokony ho fihetseham-ponao raha vitanao izany ka fantatrao fa ho anao koa io teny fikasana io?

  "Sady lalina no vokatry ny fo ny fibebahan'i Davida. Tsy nisy na inona na inona nataony mba hanarontsaronany ny heloka vitany. Tsy nisy tara-paniriana kely akory handositra ny famaizana mananontanona azy ny vavaka nataony (...) Fantany koa ny fahalotoan'ny fanahiny; mankahala ny fahotana vitany izy. Tsy famelan-keloka fotsiny no nangatahiny, fa fo madio koa. (...) Hitany tamin'ireo teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny mpanota mibebaka ny porofon'ny famelan-keloka omeny sy ny fitahian'ny lanitra miverina amin'ny laoniny indray. (...) (Ny fanatitra ho an'i Jehôvah dia fanahy torotoro. ' - Sal. 51:16,17.

  "Lavo i Davida fa natsangan'Andriamanitra izy. ( ...)

  "Nanetry tena sy niaiky heloka i Davida, fa i Saoly kosa nanamavo ny fananarana sy nikiribiby tao amin'ny fahotana.

  "Ny tantaran'i Davida (...) no anankiray amin'ireo sary fanazavana mahery vaika indrindra omena antsika maneho ireo tolona sy fakam-panahy atrehin'ny taranak'olombelona, mbamin'ny fibebahana marina amin'Andriamanitra (...) Ny zava-nihatra tamin'i Davida dia nanjary loharanonk-kery nandritra ny taonjato rehetra nifandimby (...). Zanak'Andriarnanitra an'arivony maro, voafitaka ka latsaka tao amin'ny fahotana (...) no nahatsiaro ny fiaikeny heloka tamim-pahatsoram-po (...) dia nahazo hery koa izy ireo hibebaka sy hiezaka indray hizotra amin'ny lalan'ny didin'Andriamanitra.

  "Na iza na iza (...) hampietry ny fanahiny amin'ny fiaiken-keloka, tahaka izay nataon'i Davida, dia mahazo matoky fa misy fanantenana ho azy. (...) tsy mba holavin'ny Tompo mihitsy ny fanahy iray tena mibebaka marina."- PM, tt. 726,727.

  FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

  1. Ahoana no ahafahantsika sady miaiky ny maha-mpanota antsika sy ny filantsika famelan-keloka, no miaina koa amin'ny maha-zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra voavela heloka antsika, dia Ilay Andriamanitra Mpanjakan'izao rehetra izao?

  2. Nahoana no fahotana atao amin'Andriamanitra avokoa ny fahotana rehetra raha ny marina? Inona ny hevitry ny hoe: manota amin'Andriamanitra?

  3. Inona no azontsika lazaina amin'ny olona tsy mpino, izay sahiran-tsaina ny amin'ny fahoriana manjo ny olona tsy manan-tsiny, tahaka an'i Oria sy ilay zaza vao naterak'i Davida sy Batseba? Ahoana no hanazavantsika ny fitiavan'Andriamanitra sy fahamarinany ao anatin'ny toe-javara toy izany? Tsy manampy antsika hamaly izany ve ny fahatakarantsika ny momba ilay fifanandrinana lehibe izay ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy? Amin'ny lafiny inona?

  4. Nahoana ny Baiboly no nanokana toko roa manontolo hitantarana ny amin'i Davida sy Batseba fotsiny? Inona no zava-kendren'izany fitantarana izany?

  5. Saino lalina ny amin'ny hoe: mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ny fahotana, araka ny ao amin'ny Sal. 51:11,12. Tamin'ny fomba ahoana no efa niainanao zavatra toy izany? Manao ahoana ny fihetseham-ponao? Ahoana no hanazavanao amin'ny olona izany hoe misaraka amin'Andriamanitra izany, ary nahoana no tsy mahasambatra tokoa izany? Ny tokim-pamindrampo sy fahasoavana no hany vahaolana; nahoana?

  Please publish modules in offcanvas position.