Inona no anjara asan'ilay mpanompon'Andriamanitra tsy voatonona anarana izay nofidiny sy nametrahany ny Fanahiny? Isa. 42:1-7. 

Fidio ny valinteny na fitambarana valinteny mety indrindra:

1. Manome rariny ny firenena Izy.

2. Manatanteraka ireo fikasany mangingina sy amim-pahalemem-panahy Izy kanefa mahomby amin'izany.

3. Mpampianatra Izy.

4. Fanekena eo amin'Andriamanitra sy ny olona Izy.

5. Mitondra fahazavana sy fanantenana Izy amin'ny fanasitranana ny jamba sy fanafahana ny mpifatotra.

6. Ireo voalaza eo ambony rehetra ireo. 

Inona no itovian'ny asan'io mpanompo io amin'ny an'ilay "Solofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese" izay ametrahan'Andriamanitra ny Fanahiny koa (Isa. 11)?

Asehon'ny Isa. 42 fa miara-miasa amim-pirindrana amin'Andriamanitra Ilay mpanapaka taranak'i Davida ao amin'ny Isa. 11, ka mitondra fahamarinana sy fanafahana ho an'ireo ao anaty fahoriana ary koa fahendrena sy fahalalana an'Andriamanitra. Hitantsika fa io "solofo mitsimoka" sy "fototra" io no Mesia, ilay Zanak'Andriamanitra ao amin'ny Isa. 9:5,6, izay mitondra "fiadanana (...) eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany (...) Amin'ny rariny sy ny hitsiny" - Isa. 9:6. Hita mazava, araka izany, fa ny Mesia io mpanompo resahin'ny Isa. 42 io.

Ahoana ny filazan'ny TV momba ilay mpanompo ao amin'ny Isa. 42:1-7, izay manome rariny? Mat. 12:15-21. 

Namerina andalan-teny avy ao amin'ny Isa. 42 ny Mat. 12, ary mampifandraika izany amin'ny asam-panasitranana mangingina nataon'i Jesôsy ilay Zanaka malalan'Andriamanitra izay sitrany (Isa. 42:1; Mat. 3:16,17; Mat. 17:5). Ny asa fanompoana ataony no manorina indray ny fifandraisam-panekena eo amin'Andriamanitra sy ny olony (Isa. 42:6; Dan. 9:27).

Nanao izay rariny ho an'ny olona i Jesôsy sy ireo mpianatra ka nanafaka azy ireo tamin'ny fahoriana sy ny tsy fahalalana an'Andriamanitra ary ny gejan'ireo fanahy ratsy, vokatry ny fampahorian'i Satana (Lio. 10:19). Rehefa izany dia maty mba hanamafy ny "fanekena" (Mat. 26:28) i Jesôsy, ary mba hanao izay rariny ho an'izao tontolo izao ka nandroaka an'i Satana, ilay nisandoka ho "andrianan'izao tontolo izao" - Jao. 12:31-33.

Jereo ao amin'ny Isa. 42:1-4 ny filazalazana momba an'i Kristy. Manokàna fotoana handinihanao ny fiainan'i Jesôsy. Lafiny inona amin'ny asany no tena ahitana ny fahatanterahan'io faminaniana io? Inona ny lesona azontsika sintonina amin'ny fomba tokony hanompoantsika ny hafa tahaka izany?