Miresaka ny amin'ny "Isiraely mpanompoko" Andriamanitra ao amin'ny Isa. 41:8 ary manolotra ny "mpanompoko " Izy ao amin'ny Isa. 42:1. Iza izany mpanompo izany?

Moa ve i Isiraely/Jakôba, ilay razamben'ny Isiraelita izany? Moa ve ny firenen'i Isiraely izany? Sa ilay Mesia/Kristy izay antsoin'ny TV hoe Jesôsy?

Karazana mpanompon'Andriamanitra roa no resahina ao amin'ny Isa. 41 hatramin'ny toko faha-53. Antsoina hoe "Isiraely" na "Jakôba" ny mpanompo anankiray, tahaka ny ao amin'ny Isa. 41:8; Isa. 44:1,2, 21; Isa. 45:4; Isa. 48:20. Amin'ny vanim-potoana ankehitriny no iresahan'Andriamanitra amin'i Isiraely/Jakôba; maneho izany fa ny hoe "Jakôba" dia manondro ny firenena izay taranany. Manamafy izany ny fanavotana an'i "Jakôba mpanompon'Andriamanitra izay notanterahina tamin'ny fotoana namoahana azy niala tao Babilôna (Isa. 48:20).

Tsy nomena anarana ilay mpanompon'Andriamanitra iray hafa tahaka ny ao amin'ny Isa. 42:1; Isa. 50:10; Isa. 52:13 ary ny Isa. 53:11. Tsy miharihary avy hatrany ny momba azy rehefa voatonona voalohany ao amin'ny Isa. 42:1 izany mpanompo izany. Rehefa mamelabelatra ny momba azy anefa i Isaia ao amin'ny andalan-teny manaraka, dia mihamazava fa izy no ilay mamerina indray ny fokon'i Jakôba (Isiraely) amin'Andriamanitra (Isa. 49:5,6), ary manolotra ny ainy ho sorona ho an'ny mpanota (Isa. 52:13--53:12; jereo koa ny Isa. 49:5,6). Tsy mitovy amin'ilay firenena anefa izy; mazava araka izany fa mpanompon'Andriamanitra roa no resahin'i Isaia: maneho vondron'olona ny iray (firenena), ary olon-tokana kosa ny iray. 

Inona no anjara asan'ilay firenena mpanompo? Isa. 41:8-20.

Manome toky ny Isiraely Andriamanitra fa mbola mpanompony ny firenen'izy ireo: "Mpanompoko hianao, efa nofidiko ka tsy mba nariako" Isa. 41:9. Rehefa izay dia nomeny ho an'ny Isiraely ny iray amin'ireo teny fikasana mahafinaritra indrindra ao amin'ny Baiboly: "Aza matahotra hianao, fa momba anao Aho; ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; mampahery anao Aho sady mamonjy anao; eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako Aho" - Isa. 41:10. Iray amin'ireo anjara asa fototra napetraka tamin'ny Isiraely eto sy ao amin'ny andininy manaraka ny matoky fa hamonjy azy ilay Andriamanitra marina (mba tsy hanaovany tahaka izay nataon'i Ahaza mpanjaka) ka tsy hitokiany amin'ny andriamani-kafa sy ny sarin'izy ireo, tahaka izay ataon'ny firenen-kafa (Isa. 41:7, 21-24, 28,29).

Mariho ny fiantsoan'Andriamanitra an'io firenena io hoe kankana ao amin'ny Isa. 41:14. Inona no tiany hasongadina amin'izany? Jereo ny toko iray manontolo mba hahitanao ny valiny mazava kokoa. Inona no tokony hampianarin'izany antsika momba ny ilantsika ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra?