"Betsaka no mahatsapa fa ho tombotsoa lehibe ny hamangy ny toerana sehatry ny Kristy teto an-tany, ny mandeha eo amin'izay nodiaviny, ny mijery ny farihy izay tiany ny nampianatra teo akaikiny, ary ny havoana sy ny lohasaha izay nitopazarn'ny masony matetika tokoa. Tsy ilaintsika anefa ny mankany Nazareta, Kapernaomy na Betania, mba hanaraka ny dian'i Jesôsy."- IFM, tt. 688, 689

Niresaka ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay manao asam-pamindrampo tahaka izany i Isaia: "Tsy hotapahiny ny volotara torotoro, ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro manetona; Hamoaka izay tena rariny tokoa Izy (...) Hampahiratra ny mason'ny jamba, hamoaka ny mpifatotra hiala ao an-trano-maizina ary izay mipetraka ao amin'ny maizina hiala ao an-trano famatorana" - Isa. 42:3,7.

Andeha hojerentsika izany Mpanompo izany, ny momba Azy, sy ny asa ataony.