Lesona 10: Manatanteraka izay heverina fa tsy ho vita

Hodinihina mandritra ny herinandro: Isa. 50:4-10; Isa. 52:13-15; Isa. 53:1-12; Isa. 53:3-9; Isa. 53:10-12.

Tsianjery : «Nefa Izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helotsika, ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana Azy; ary ny dian-kapoka Taminy no nahasitranana antsika" - Isa. 53:5.

Feno fangorahana ireo iray firenena taminy, izay nandevozina tany amin'ny toeram-pitrandrahana afrikanina, ny fon'i Lough Fook, Kristianina sinoa iray. Naniry hanome azy ireo fanantenana avy amin'ny filazantsara izy, saingy ahoana no ahafahany mifandray amin'izy ireo? Nanolo-tena ho andevo mandritra ny dimy taona izy, izany no vahaolana hitany. Nentina tany Demerara izy ary tany no niresahany momba an'i Jesôsy tamin'ireo mpiara-miasa taminy.

Maty i Lough Fook, kanefa talohan'izany dia olona miisa 200 no efa nanaiky an'i Jesôsy ho Mpamonjiny ka afaka tamin'ny tsy fananam-panantenana.

Fahafoizan-tena mahatalanjona tokoa re izany mba hanasoavana ny hafa! Oha-piainana mendrika halain-tahaka tokoa !

Izay heverina fa tsy ho vita velively no nataon'i Jesôsy, izany hoe, tamim-panetren-tena no «nakany ny endriky ny mpanompo» - Fil. 2:7. Tamin'izany dia nahatratra izay tsy noheverina ho tratra velively ihany koa Izy, dia izaho sy ianao ary izao tontolo izao latsaka sy very anatin'ny hantsan'ny fahotana.

Ho hitantsika amin'ity herinandro ity io toe-javatra toa tsy mampino io, izay efa voambara taonjato maro mialoha ny nitrangany.

Manamafy ny (Isa. 52:13-15;53:1-12), izay antsoina hoe "tononkalon'ny fijalian'llay Mpanompon'i Jehôvah", fa"mpaminanin'ny filazantsara" tokoa i Isaia. Misongadina eo anivon'ireo asasoratra hafa io tononkalo io, ary mifandrindra tsara amin'ny hakanton'ny filazantsara. Na dia manaitra aza ny hafohin'ny fehezanteny ao dia mifono hevi-dalana kosa ny tsirairay avy amin'izany, ary maneho ny votoatin'ilay tanjon'Andriamanitra mampitolagaga, dia ny fanavotana ilay taranaka very sy milomano anaty fahotana.

Tsy ity tsy akory no "rononom-panahy" ao amin'ny tenin'i Isaia. Efa hatrany amin'ny ampahany voalohany amin'ny bokiny izy no nanomana ny mpamaky na ny mpihaino azy tamin'ny alalan'ny famelabelarany ilay lohahevitra momba ny Mesia. Araka ny fizotry ny fiainan'ny Mesia teto an-tany dia natombony tamin'ny naha-tao am-bohoka Azy sy ny nahaterahany izany (Isa. 7:14), avy eo dia ambarany ny maha-avy amin'Andriamanitra sy taranak'i Davida mpanjaka Azy (Isa. 9:6,7); hazavainy ny asa ataony ho an'ny Isiraely, dia ny famerenana ny Isiraely. ho Aminy (Isa. 11:1-16), ary koa ny asa mangina ataony ho fanafahana ny olona amin'ny tsy rariny sy ny fahoriana (Isa. 42:1-7). Rehefa izany dia asehon'i Isaia fa ao amin'ilay tantara lehiben'ny Mesia dia fahoriana no mialoha ny fanandratana Azy (Isa. 49:1-12; Isa. 50:6-10). Ary eto dia miditra lalina ao amin'ny fahorian'llay Mpanompo niari-pijaliana ny tononkalo.

Avereno vakina ireo andininy voalaza ao amin'ireo paragrafy ireo. Diniho indray izay ambarany amintsika momba an'i Jesôsy, ilay Mesia. Manomana antsika ho amin'izay hitranga ao amin'ny toko 52 sy 53 ve izany? Amin'ny Tomba ahoana? Sa manao izay hanasongadinana kokoa ny voalazan'ny Isa. 52 sy 53 kosa?

Misy fifanoherana manaitra aseho mialoha ao amin'ny fampidirana ilay tononkalo ao amin'ny (Isa. 52:13-15; 53:1: hambinina sy hasandratra Ilay Mpanompo, kanefa ho simba tsy hay fantarina ny tarehiny. Iza no hino izany?

Manomboka amin'ny filazana mampangorakoraka momba ny niavian'llay Mpanompo sy ny endriny feno fahatsorana ny Isa. 53:2,3, ary avy eo mitohy amin'ny fahoriana nanjo Azy sy ny fandavan'ny maro Azy. Misy fiatoana kely ao amin'ny Isa. 53:4-6, manazava fa ny fijaliany dia famaizana noho ny fandikantsika ny lalàna, ary maretany izany ho fanasitranana antsika. Mitohy ihany izany ao amin'ny Isa. 53:7-9, mandra-pahatonga Ilay Mpanompo tsy manan-tsiny tao am-pasana.

Milaza ny fisandratany kosa ny Isa. 53:10-12, dia ilay fisandratana ambony voalaza mialoha ao amin'ny Isa. 52:13, ary ambarany koa fa sitrapon'Andriamanitra ny hahafoizany ny ainy ho famonjena ny hafa.

Ampitahao amin'ny fitantarana ao amin'ny Fil. 2:5-11 izany, izay miainga amin'ny toe-javatra maneho fisandratana, avy eo midina tsikelikely ho amin'ny fitotonganana ambany indrindra, ary miverina miakatra ho amin'ny fisandratana ambony indray amin'ny farany. Voalaza ao fa nanana ny endrik'Andriamanitra i Jesôsy kanefa nietry Izy ka nofoanany ny Tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona; ary nanetry tena hatramin'ny fahafatesana Izy, dia ilay fahafatesana mahamenatra teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany anefa dia asandratr'Andriamanitra ho amin'ny avo indrindra Izy mba haneken'ny olona rehetra Azy ho Tompo (ampitahao amin'ny Isa. 49:7).

Vakio ny Isa. 52:13-15;53:1-12. Soraty izay rehetra Iazain'ilay tononkalo fa ataon'i Jesôsy ho antsika. Midika inona amintsika izany zavatra nataony ho antsika izany?

Asandratra ambony Ilay Mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny Isa. 52:13. Avy hatrany anefa ny andininy manaraka dia mamariparitra ny endriny, ary milaza fa simba ny tarehiny ka toy ny "tsy endriky ny zanak'olombelona" akory. Milazalaza ny antony nahasimba ny endrik'i Jesôsy ny TV, dia ny nikapohana Azy, ilay satroka tsilo, ny nanomboana Azy teo amin'ny hazo fijaliana, ary ambonin'izany rehetra izany, ny nitondrany teo Aminy ny fahotan'ny taranak'olombelona. Tsy nokendrena velively ho voajanahary ao amin'ny olombelona ny ota, koa ny fitondran'llay «Zanak'olona» ny ota dia nahatonga Azy ho «hoatra ny tsy endriky ny zanak'olombelona» - Isa. 52:14.

Ampitahao amin'ny tantaram-piainan'i Jôba izany, izay nitotongana tampoka niala avy teo amin'ny fananan-karena be, sy voninahitra ary fahefana, ho amin'ny fahantrana lalina sy ny fipetrahana tamin'ny tany, teo an-davenona, ka tavim-bilany no nihaorany noho ireo vay ratsy nanaintaina nameno ny vatany (Jôba 1, 2). Lehibe loatra izany fiovana izany ka na ny naman'i Jôba aza dia tsy nahafantatra azy tamin'ny voalohany (Jôba 2:12). Ny fanontaniana mipetraka dia izao: Nahoana no mijaly i Jôba? Nahoana no tsy maintsy mijaly Ilay Mesian'Andriamanitra? Tsy mendrika azy ireo izany. Samy tsy nanan-tsiny izy ireo. Nahoana àry izy no iharam-pahoriana?

Vakio ireo andininy natao hovakina androany. Aiza ao amin'izany no ahitanao ny tsy manan-tsiny miari-pahoriana noho ireo meloka? Soraty izany. Inona ny hafatra lehibe ho antsika eto?

Diniho ireo fanontaniana ao amin'ny Isa. 53:1. Mametraka fihaikana ireo fanontaniana ireo, dia ny mba hinoana izay `tsy mampino' (ampitahao amin'ny Jao. 12:37-41), ary mampiomana antsika mba hitombina tsara hanaraka ny tohin'ny tantara. Maneho antso koa ireo fanontaniana ireo. Ao amin'io tontolon-kevitra io, ny fiarahan'ireo fanontaniana roa ireo dia mampiseho fa ho an'ireo izay mino ny teny nampitondraina no hanehoana ny sandry na ny herin'i Jehôvah.

Vakio tsara ny Isa. 53:6. Inona ny hafatra misongadina eto? Midika inona ho anao manokana io teny io, izay tokony hanome fanantenana anao na dia eo aza ny fahotanao sy ny tsy fahombiazanao tamin'ny Iasa?

Tahaka ny zava-maniry marefo, tsy dia misy endrika loatra, natao tsinontsinona (Isa. 53:2,3) dia aseho antsika tahaka izany Ilay Mpanompo niari-pijaliana. Tamin'ny fomba malaky no nitarihan'i Isaia antsika, niainga avy eo amin'ilay fahatanorana tsy misy tsiny ho eo ambavahaonan'ny fahafatesana. Na eo aza ilay tontolon-kevitra voalaza mialoha, dia tsy voaomana isika; izany hoe ekentsika izany anjara miandry ilay Mpanompo izany. Ny mifanohitra amin'izany anefa no izy! Asain'i Isaia lalaintsika ilay Zaza teraka ho antsika, Ilay Andrian'ny fiadanana. Ataon'ny olona tsinontsinona lzy, fa isika kosa mahalala hoe Iza marina Izy.

Araka ny voalazan'ilay olona iray izay dia "efa nifanena tamin'ilay fahavalo isika; tsy iza fa isika ihany izany". Tsy Ilay Mpanompo tsy akory no voalohany natao tsinontsinona sy nolavina ary niari-pahoriana. Niaina izany rehetra izany i Davida rehefa nanenjika azy i Absalôma zanany (2 Sam. 15:30). Saingy ny fahoriana nentin'ity Mpanompo ity dia tsy anjarany, ary tsy vokatry ny fahotan'ny Tenany ny manjo Azy. Tsy vitan'ny nitondra izany teo amin'ny toeran'ny olona iray fotsiny lzy, fa "nataon'i Jehôvah nihatra taminy avokoa ny helotsika rehetra"- Isa. 53:6.

Mamaly ilay fanontaniana hoe "Nahoana?" ilay fahamarinana mampahory fo nambaran'i Isaia: Noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nifidy ny hijaly ny Mesiany. Nahoana anefa? Ity no fahamarinana faratampony izay tsy takatry ny saina asehon'ny bokin'i Isaia: Nifidy ny hijaly Izy mba hahazoany mamonjy ireo sarotra vonjena, dia isika izany!

Ireo tsy mahatakatra dia mihevitra fa "nasian'Andriamanitra" Ray Mpanompo (Isa. 53:4) tahaka ireo naman'i Jôba izay nihevitra fa ny fahotan'i Jôba no anton'ny fahoriany. Ary tahaka ireo mpianatr'i Jesôsy koa, izay nanontany Azy hoe: "Raby ô, iza moa no nanota, io lehilahy io va, sa ny ray aman-dreniny, no dia teraka jamba izy?" Jao. 9:2, dia ratsy indrindra no tao an-tsain'ireo izay nahita an'i Jesôsy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Tsy efa niteny ve i Mosesy "fa voaozon'Andriamanitra ny mihantona amin'ny hazo"? - Deo. 21:23 (ampitahao amin'ny Nom. 25:4).

Sitrak'Andriamanitra avokoa anefa izany rehetra izany (Isa. 53:10). Nahoana? 'Kristy nanavotra anay tamin'ny ozon'ny lalàna, satria tonga voaozona hamonjy anay Izy"- Gal. 3:13. Satria "Izay tsy nahalala ota dia efa nataony (nataon'Andriamanitra) ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao Aminy kosa isika"- 2 Kôr. 5:21.

"Akory ny sandan'ny nanavotana antsika! Banjino ny hazo fijaliana sy Ilay voahombo eo amboniny. Diniho ireo tanany, voalavak'ireto fantsika tsy misy antra. Jereo ny tongony fa naraikitra tamin'ny hombo hipetaka amin'ny hazo. Teo amin'ny Tenany no nitondran'i Kristy ny helotsika. Izany fahoriana sy fijaliana mafy izany no vidin'ny fanavotana anao." — GAG, t. 172.

Ny vesatry ny otan'izao tontolo izao, ny fahamelohany, ny famaizana noho ny fahotany - ny fahotana tsirairay nataon'ny mpanota tsirairay - dia indray nihatra tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana avokoa. Izany no hany fomba azo nanavotana antsika! Manao ahoana no fahazoanao izany? Tsy maneho ve izany fa ratsy sy mamohehatra loatra ny fahotana ka izany no vidiny tsy maintsy naloa ho fanavotana antsika ho afaka aminy? Manao ahoana ny fahitanao ny fitiavan'Andriamanitra, izay nanaiky ny hanao izany ho antsika na dia lafo toy inona aza ny sandany?

Inona no hevitr'izany hoe: "Fanatifra noho ny heloka" ny ain'llay Mpanompo (Isa. 53:10, DIEM)?

Amin'ny teny hebreo, ny teny hoe "fanatitra" dia manambara "Fanati-panonerana" na "Fanatitra noho ny ota" (Lev. 5:14-26; 6:1-7; Lev. 7:1-7), izay afaka manonitra ny fahadisoana niniana natao tamin'ny olon-kafa (Lev. 5:21,22). Avahan'i Isaia manokana ireny fahotana ireny (Isa. 1, 2, 3; Isa. 10:1,2; Isa. 58). Ankoatra izany dia tsy maintsy oneran'ny mpanota aloha izay nalainy tamin'ilay namana nanotany, ka ataony mihoatra aza, izay vao manao fanatitra izy, mba hahazoany ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra (Lev. 6:4-7; ampitahao amin'ny Mat. 5:23,24).

Takatsika izao ny voalazan'ny Isa. 40:2, izay ampiononan'Andriamanitra ireo olony any an-tany fahababoana, ka anambarany amin'izy ireo fa efa vita ny adiny, efa voaloany ny onitra noho ny fahotany.

Kanefa tsy maintsy misy fanatitra atao aorian'izany fanonerana izany. Hita ao amin'ny Isa. 53 ilay fanatitra: Ilay Mpanompon'Andriamanitra, fa tsy ondry, no indro entina hovonoina (Isa. 53:7) noho ireo olona nania (Isa. 53:6).

Na "nofongorana niala tamin'ny tanin'ny velona" aza Izy (Isa. 53:8; ampitahao amin'ny Dan. 9:26), ka fongana tanteraka tao anatin'ilay fanatitra namelona ny afom-panantenantsika, dia nandresy ny fahafatesana kosa lzy ary tsy ho faty intsony, handray voninahitra sy habita ny «taranany» ary handroso ho amin'ny fahavelomana mandrakizay (Isa. 53:10-12).

Diniho tsirairay ireto toko sy andininy ireto. Ahoana no samy anehoan'izy ireo ilay hafatra fototra voalaza ao amin'ny  Isa. 53 ?

Sal. 32:1,2.................................................................................................................................................................

Rôm. 5:8 ..................................................................................................................................................................

Gal. 2:16 ..................................................................................................................................................................

Fil. 3:9.......................................................................................................................................................................

Heb. 2:9 ....................................................................................................................................................................

1 Pet. 2:24.................................................................................................................................................................

Raha misy olona iray mangataka anao mba hamintina ilay vaovao mahafaly ao amin'ny Isa. 52:13-15; 53:1-12 ao anatin'ny paragrafy iray, dia inona no hosoratanao?

Nentin'i Kristy teo amin'ny Tenany, teo amin'ny hazo fijaliana, ny fahotantsika (...) Fa toy inona loatra re ny fahotana no dia tsy misy fanavotana azon'ny voary voafetra atao? Toy inona loatra ny ozona nentiny no dia tsy maintsy Andriamanitra irery ihany no afaka manatanteraka izany? Noporofoin'ny hazo fijalian'i Kristy tamin'ny olombelona rehetra fa fahafatesana no tambin'ny ota (...) Oh, sao lahy misy mosavy mahery vaika manakana azy ireo tsy hahatsapa izany sy manohitra ny Fanahy Masina tsy hiditra ao am-pony? OHC, p. 44.

"Natao hanandratana ny lalàm-panjakan'Andriamanitra ny fahafatesan'Ilay Zanaka Lahitokan'Andriamanitra. Nivesatra ny helok'izao tontolo izao Izy. Tsy misy fiadanana ho antsika raha tsy ao amin'llay Zanak'Andriamanitra tonga nofo sy niaritra fahafatesana. Afaka nizaka fahoriana Izy satria nanohana Azy Andriamanitra. Naharitra Izy satria tsy nisy pentim-pahotana na-tsy fahatokiana teo Aminy. Nandresy ho antsika i Kristy tamin'ny netezany hiharan'ny sazin'ny fandikan-dalana araka ny fahamarinana. Sady nitondra fiainana mandrakizay ho an'ny olona Izy no nanandratra sy nanome voninahitra ny lalàna koa." —S1M, b. 1, t. 302.


FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:
1. Midina lalina hatrany amin'ny fiainan-tsy hita ny Isa. 53:7-9, dia ny fahafatesan'llay Mpanompo sy ny nandevenana Azy. Inona avy amin'izay voalaza ao amin'ireo andininy ireo no tanteraka tamin'ny faramparan'ny fiainan'i Jesôsy? Mat. 26:57-75; 27:1-60; Mar. 14:53-72;15:1-46; Lio. 22:54-71; 23:1-53; Jao. 18:12-53;19:1-42.

2. Diniho ilay voalazan'i Ellen G. White etsy ambony mikasika ny fanandratana ny lalàna tamin'ny aiaian'ny fahafatesan'i Kristy. Inona no tiany ambara amin'izany? Ahoana no tokony ho fahazoantsika ny fahafatesany? Tsy manaporofo ve izany fa mandrakizay ny lalàna?

Famintinana: Rehefa avy nitantara ny nahaterahan'llay Mpanafaka sy ny maha-Izy Azy ary ny asany i Isaia, dia nilaza ny amin'ilay fahoriana faratampony izay manome antsika fanantenana: ho fanatrarana, ho famonjena, ary ho fanasitranana ny olom-bery, anisan'izany isika, dia nanolo-tena hivesatra ny fahoriantsika sy nanaiky hofaizina eo amin'ny toerantsika Ilay Mpanompon'Andriamanitra.