Tsy naharototra an'i Ahaza ny nanomezana azy famantarana "lalina be toy ny toeran'ny maty (...), na avo toy ny lanitra" - Isa. 7:11. Araka izany, rehefa Andriamanitra no miteny fa Izy mihitsy no hanome famantarana (Isa. 7:14), dia ampoizina fa hahatalanjona tokoa izany ka tsy misy fisainana mahatakatra azy afa-tsy ny fisainan'Andriamanitra irery (ampitahao amin'ny Isa. 55:9; 1 Kôr. 2:9).

Inona tokoa! Zazalahy izany famantarana izany. Ahoana moa no hahatonga ny vehivavy iray manana anaka ary miantso ny zaza hoe "Imanoela" ho famantarana lehibe?

Iza izany vehivavy izany, ary iza ilay Zanany?

Tsy nisy mihitsy ny firesahana momba ny fahatanterahan'izany famantarana manan-danja izany ao amin'ny TT tahaka izay natao tamin'ireo famantarana nomena ny olona hafa, toa an'i Gideôna (Mpits. 6:36-40). Indreto ary misy toe-javatra azo heverina ho nandrasan'ny olona hiseho ho fahatanterahan'izany araka ny TT:

   1. Noho ny amin'ny hevitry ny teny ilazana hoe "tovovavy" manondro tovovavy efa afaka manambady raha ny taonany, dia maro no mihevitra fa vehivavy iray manam-bady monina any Jerosalema no tiana holazaina; ny vadin'i Isaia angamba izany. Miresaka momba ny fahaterahan'ny zanakalahin'i Isaia, nateraky ny "mpaminanivavy" ny Isa. 8:3 (manondro ny vadin'i Isaia izany, izay nahazo hafa-paminaniana farafahakeliny mikasika ireo zanany; ampitahao amin'ny Isa. 7:3; Isa. 8:18). Mahera-salala-hasi-baza anefa no anaran'izany zaza izany fa tsy Imanoela (Isa. 8:1-4). Na izany aza dia misy fitoviana eo amin'ny famantarana momba ireo zazalahy roa ireo; raha tsy mbola mahalala handà ny ratsy sy hifidy ny tsara izany zaza izany dia ho lao i Siria sy i Isiraely avaratra (Isa. 7:16; Isa. 8:4).

   2. Misy milaza fa i Hezekia zanak'i Ahaza, izay nanjaka nandimby azy, no Imanoela. Tsy nampitondraina azy anefa ny anarana hoe Imanoela.

   3. Koa satria mifono zava-miafina ny amin'i Imanoela ary milaza ny fanatrehan'Andriamanitra ny hevitry ny anarany, izay adika hoe "amintsika Andriamanitra", dia azo heverina fa Izy no ilay Zazalahy ambaran'ny faminaniana ao amin'ny Isa. 9 sy 11. Raha izany dia mihoatra lavitra noho izay rehetra atao amin'i Hezekia izay mpanjaka tsara ny fanandratana Azy ho Andriamanitra (Isa. 9:6) sy "solofon'i Jese" - Isa. 11:10.

   4. Ny zaza nateraky ny vehivavy iray mialoha ny fanambadiana dia zaza sary izay teraka vokatry ny fijangajangana (jereo ny Deo. 22:20,21). Nahoana Andriamanitra no milaza fa famantarana hampinoana ny olona ny zaza toy izany?

Ny TV kosa dia miantso an'i Jesôsy hoe Imanoela (Mat. 1:21-23), izay teraka tamin'ny fomba mahagaga sy tamin'ny fahadiovana, nateraky ny virijina izay nanana fofombady tsy mbola nampakatra azy. Zanak'Andriamanitra ihany koa i Jesôsy (Isa. 9:6; Mat. 3:17) ary "Solofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese" - Isa. 11:1,10; Apôk. 22:16). Nisy olona nanana anarana "Imanoela" angamba tamin'ny andron'i Ahaza mpanjaka izay naneho taminy ny fahatanterahan'ny faminaniana, nialoha lalana an'i Kristy. Tsy fantatsika izany, fa izao no ilaina ho fantatsika: " - " fa rehefa tonga ny fotoan'andro , dia nirahin'Andriamanitra ny zanany , nateraky ny vehivavy , nateraka tao ambanin'ny lalàna" - Gal. 4:4 mba hanome antsika ny fanatrehan'ilay Andriamanitra amintsika.

Saintsaino ny fahamarinan'ny fahatongavan'i Kristy ho olona. Inona ny fampaherezana entin'izany ho antsika eo anivon'ity tontolo toa mangatsiaka sy mahatahotra ary mafy fo ity?