Lesona 3: Rehefa mahaketraka ny toe-javatra iainana

Hodinihina mandritra ny herinandro: Isa. 7:1-9; Isa. 7:10-13; Isa. 7:14.

Tsianjery: "Raha tsy mety mino hianareo, dia tsy ho tafatoetra" - Isa. 7:9b.

Nitondra ny fiarany teo amin'ny lalan-kely mihazo ny trano fonenany i Connie sy i Roy indray Sabata taorian'ny fotoam-pivavahana. Hitany nanidintsidina teo amin'ny tokotany teo anoloan'izy ireo ny karazana akoho vavy antsoina hoe "poule naive". Nisy zavatra tsy nandeha araka ny tokony ho izy tao; tokony hipetraka tsara ao amin'ny toerana mifefy misy azy ny akoho amam-borona kanefa tafavoaka avy tao. Ny fanadihadiana maimaika nataony no nahitan'izy ireo fa zavatra mampalahelo no nitranga. Tafavoaka avy tao amin'ny tokotaniny i Beethoven, alika kelin'ny mpiara-monina amin'izy ireo, ka nandeha nankeny amorom-parihy miaraka amin'i Daisy eo am-bavany. Akoho mpanatody, manana volon-drambo miloko fotsy sady malefaka i Daisy. Nandeha nanavotra an'i Daisy i Connie saingy diso aoriana loatra. Tsy ela dia maty teo an-tsandriny ilay akohony tiany fatratra, tapaka ny tendan'ilay akoho. Tafapetraka teo an-tokotany i Connie, nihazona ilay akoho maty no sady nitomany.

Nisy biby fiompy iray tohina mafy tamin'izany toe-javatra izany. Nahita an'i Connie nihazona an'i Daisy ny ganagana fotsy anankiray antsoin'izy ireo hoe Waddlesworth; noheverin'io ganagana io fa i Connie no namono an'i Daisy. Herinandro vitsivitsy taorian'izay dia manenjika an'i Connie hatrany i Waddlesworth rehefa mahita azy, ary mitsaingoka azy mafy. Indraindray dia sarotra ny manavaka izay namana sy fahavalo.

Hojerentsika mandritra ity herinandro ity ny mpanjakan'i Joda anankiray izay nanana olana toy izany, ary hoezahintsika takarina amin'izany ny antony nanaovany safidy ratsy.

Nahalala zavatra maro izay tsy fantatr'i Ahaza Andriamanitra, raha mbola nandanjalanja ireo safidy ara-politika azony natao izy mba hamaliana ny fandrahonan'ny Isiraely. Amin'ny lafiny iray dia navelan'Andriamanitra hiseho ny olana mba hanitsiana sy hampisainana azy (2 Tant. 28:5,19). Na dia toa mifanaraka amin'ny lojika sy maharesy lahatra araka ny fijerin'olombelona aza ny niantsoan'i Ahaza an'i Tiglato-pilesera mba hanampy azy, dia fantatr'Andriamanitra fa hahatonga ny fanjakan'i Joda izay zanak'i Davida ho eo ambany fifehezan'ny vahiny izany, ka tsy hahatafarina azy intsony.

Ahiana ny mety hisian'ny loza vokatr'izany. Koa naniraka an'i Isaia Andriamanitra mba hisakana ny mpanjaka tsy hanao izany (tamin'ny fotoana nanarahan'ny mpanjaka maso ny famatsian-drano an'i Jerosalema raha teo am-piomanana ho amin'ny fahirano), mba handresy lahatra azy tsy hiantso ny mpitarika asirianina.

Nahoana i Isaia no nasain'Andriamanitra hitondra an'i Seara-jasoba zanany lahy miaraka aminy (Isa. 7:3)?

Azo antoka fa taitra i Ahaza raha niarahaba azy i Isaia ary nampahafantatra azy ny zanany lahy antsoina hoe "hisy taranaka hiverina". Taranak'iza moa izany? Hiverina avy aiza? Amin'ny maha-mpaminany ny rain'io zazalahy io dia toy ny hafatra mahatahotra avy amin'Andriamanitra ny fandrenesana ny anaran'ilay zaza, izay miresaka momba ny olona lasan-ko babo. Sa ny fiverenana amin'Andriamanitra amin'ny hevitry ny hoe mibebaka (manana hevitra hoe mibebaka koa ny matoanteny "miverina") no tian'izany hambara? Izao no hafatra nampitain'Andriamanitra ho an'i Ahaza: izay andraisanareo azy no tonga hevitr'izany! Miala amin'ny otanareo na mandehana ho amin'ny fahababoana, ary hisy taranaka hiverina avy amin'ny fahababoana. Anareo ny safidy!

Inona ny hafatr'Andriamanitra manoloana ny toe-javatra niainan'ny mpanjaka? Isa. 7:4-9.

Mandalo ihany ny fandrahonan'i Siria sy i Isiraely ary ho voaro amin'izy ireo ny firenen'i Joda. Teo imason'Andriamanitra mantsy dia toy ny "tapa-porohana roa midonaka" - Isa. 7:4 ihany ireo fahefana izay lehibe sy toy ny vôlkano mirehitra araka ny fijerin'i Ahaza. Tsy nilain'i Ahaza akory ny niantso ny fanjakan'i Asiria hanampy azy. Nilainy anefa ny mitoky amin'Andriamanitra sy ny teny fikasany raha tiany ny handray fanapahan-kevitra tsara. Nilainy ny mino mba haha-tafatoetra azy (Isa. 7:9). Fototeny hebreo iray ihany no niavian'ny teny adika hoe "mino" sy "tafatoetra"; avy amin'izany koa ny teny adika hoe "fahamarinana" (zavatra azo itokiana) ary ny teny hoe Amena (manamafy izay marina na azo itokiana). Nilain'i Ahaza ny manana toky mba haha-tafatoetra azy; nilainy ny miantehitra amin'Andriamanitra mba ho azo ianteherana izy.

Jereo ny tapany faharoa amin'ny Isa. 7:9. Nahoana ny finoana sy ny fananana toky no manan-danja mba haha-"tafatoetra"? Tafatoetra amin'ny inona izany? Ahoana no ampiharana izany eo amin'ny fiainan'ny Kristianina?

Inona ny loza mahatahotra natrehan'i Ahaza mpanjaka teo amin'ny taona niandohan'ny fanjakany? 2 Mpanj. 15:37,38; 2 Mpanj. 16:5,6; Isa. 7:1,2.

Nikambana hiady amin'ny firenena kelin'i Joda any atsimo ny fanjakana avy any avaratr'Isiraely (Efraima) sy ny fanjakan'i Siria (Amnia). Tamin'ny fotoana namparefo ny fanjakan'i Joda vokatry ny famelezan 'ny Edômita sy ny Filistina no nitrangan'izany. Efa niady tamin'ny Isiraely ny fanjakan'i Joda tamin'ny lasa, saingy loza mahatahotra ho azy ny fikambanan'ny Isiraely amin'ny fanjakan'i Siria. Ambaran'ny manam-pahaizana momba ny Baiboly fa te hanery an'i Joda hikambana aminy i Siria sy i Isiraely, mba hiady amin'ny fanjakana maherin'i Tiglato-pifesera III, mpanjakan'i Asiria (antsoina hoe "Pola" ao amin'ny 2 Mpanj. 15:19) izay nampihorohoro azy ireo noho ny fiitaran'ny fanjakany. Navalon'i Isiraely sy i Siria ny ady efa naharitra teo amin'izy ireo teo anatrehan'ny loza lehibe kokoa noho izany. Raha maharesy an'i Joda izy ireo ary mametraka mpanjaka "saribakoly" eo amin'izany fanjakana izany (Isa. 7:5,6) dia ho azony atao ny mampiasa ny olona sy ny harena rehetra misy ao.

Inona ny vahaolana hitan'i Ahaza rehefa ketraka manoloana ny toe-javatra izy? 2 Mpanj. 16:7-9; 2 Tant. 28:16.

Tsy noheverin'i Ahaza fa Andriamanitra no ilay hany sakaiza afaka hanavotra azy sy ny fireneny ka niezaka izy hanatona an'i Tiglato-pilesera III, ilay fahavalon'ireo fahavalony. Tamin-kafaliana no namalian'ny mpanjakan'i Asiria izany fangatahana fanampiana mba hiadiana amin'ny fanjakan'i Siria sy Isiraely izany. Tsy vitan'ny nahazo fanomezana marobe avy tamin'i Ahaza fotsiny i Tiglato-pilesera, fa nahita fialan-tsiny hamaboana an'i Siria koa, ary tsy nitaredretra izy nanao izany (2 Mpanj. 16:9). Resy ny tanjaky ny Isiraely sy ny Sirianina nikambana. Toy ny hoe nanavotra an'i Joda no fahitana an'i Ahaza tamin'izay fotoana izay.

Tsy tokony hahagaga raha nanao izany fihetsika izany i Ahaza satria iray amin'ireo mpanjaka ratsy indrindra nanapaka ny fanjakan'i Joda hatrizay izy. (Jereo ny 2 Mpanj. 16: 3,4; 2 Tant. 28:2-4).

Rehefa mamaky momba ny toetran'i Ahaza isika dia hahatakatra ny anton'ny fihetsiny teo anatrehan'ny loza nananontanona azy. Inona ny lesona sintonintsika amin'izany mikasika ny fiainantsika manokana? Raha tsy mankatò ny Tompo isika amin'izao fotoana izao dia ahoana no iheverantsika fa hanana finoana hitoky Aminy isika rehefa tonga ny fizahan-toetra? (Jereo ny Jak. 2:22; Jer. 12:5) .

Tsy nahoan'i Ahaza ny antson'i Isaia mba hananany finoana. Mbola namindra fo Andriamanitra ka nilaza taminy mba hangataka famantarana "na ho avy amin'ny lalina ambany, na ho avy amin'ny avo ambony" - Isa. 7:11. Iray amin'ireo antso lehibe indrindra tsy mbola natao tamin'olombelona hatrizay izany mba hananana finoana. Tsy tahaka ny lôteria na ny antsapaka, Andriamanitra dia tsy mametraka fepetra amin'ny soratra madinika. Tsy noferany hatreo amin'ny antsasaky ny fanjakany akory ny fanomezan'Andriamanitra, tsy tahaka ny fanaon'ny olombelona mpanapaka rehefa mahatratra ny fetran'ny fahalalahan-tanany (jereo ny Est. 5:6; Est. 7:2; Mar. 6:23). Vonona Izy ny hanome ny haren'ny lanitra sy ny tany rehetra ho an'ny mpanjaka ratsy fanahy iray raha manana finoana ity mpanjaka ity! Azon'i Ahaza nangatahina ho famantarana ny fanomezana azy tendrombohitra volamena na koa miaramila maro an'isa tahaka ny fasika eny amoron-dranomasin'i Mediteranea.

Nahoana i Ahaza no namaly araka izay nambarany (Isa. 7:12)?

Raha atao topy maso ny valintenin'i Ahaza dia toy ny feno fanajana sy fahatahorana an'Andriamanitra. Natahotra izy andrao maka fanahy an'Andriamanitra tahaka izay nataon'ny Isiraelita taonjato maromaro raha nirenireny tany an'efitra (Eks. 17:2; Deo. 6:16). Tsy tahaka izany anefa ny zava-misy satria Andriamanitra mihitsy eto no milaza amin'ny mpanjaka mba hizaha toetra Azy (ampitahao amin'ny Mal. 3:10). Hahafaly an'Andriamanitra ny handraisan'i Ahaza ny fanomezana natolony amim-pahalalahan-tanana lehibe fa tsy fizahan-toetra ny fahari-pony tsy akory, saingy tsy vonona ny hamela an'Andriamanitra hanampy azy hino akory aza i Ahaza. Nohidiny mafy ny varavaran'ny fony ka nampangininy ny finoana.

Vakio ny Isa. 7:13. Inona no ambaran'i Isaia eto?

Nambaran'i Isaia mazava fa nanasatra an'Andriamanitra i Ahaza rehefa nanda tsy hizaha toetra Azy, raha nanao izany mba tsy hanasatra Azy izy araka ny fijery ivelany. Ny lafiny mampitebiteby indrindra ao amin'io andininy io anefa dia ny nilazan'i Isaia hoe: "Andriamanitro", izay mifanohitra amin'ny Isa. 7:11, raha nilaza tamin'ny mpanjaka izy mba hangataka famantarana amin'ny Jehôvah "Andriamanitrao". Nandà an'i Jehôvah tsy ho Andriamaniny i Ahaza rehefa nandà tsy handray ny fanomezana natolony. Andriamanitr'i Isaia i Jehôvah fa tsy Andriamaniny.

Inona no ampianarin'ny lesona androany momba ny fahari-pon'Andriamanitra sy ny fahavononany hitondra antsika rehetra ho amin'ny fibebahana? Inona ihany koa no ambaran'ny lesona momba ny fahajamban'ny olona sy ny fahamafisan'ny fony rehefa tsy milefitra tanteraka eo ambany sitrapon'Andriamanitra? Na dia nomen'Andriamanitra an'i Ahaza aza ny famantarana rehetra izay tadiaviny, dia heverinao ve fa ho nanana finoana izy? Hazavao ny valinteninao.

Tsy naharototra an'i Ahaza ny nanomezana azy famantarana "lalina be toy ny toeran'ny maty (...), na avo toy ny lanitra" - Isa. 7:11. Araka izany, rehefa Andriamanitra no miteny fa Izy mihitsy no hanome famantarana (Isa. 7:14), dia ampoizina fa hahatalanjona tokoa izany ka tsy misy fisainana mahatakatra azy afa-tsy ny fisainan'Andriamanitra irery (ampitahao amin'ny Isa. 55:9; 1 Kôr. 2:9).

Inona tokoa! Zazalahy izany famantarana izany. Ahoana moa no hahatonga ny vehivavy iray manana anaka ary miantso ny zaza hoe "Imanoela" ho famantarana lehibe?

Iza izany vehivavy izany, ary iza ilay Zanany?

Tsy nisy mihitsy ny firesahana momba ny fahatanterahan'izany famantarana manan-danja izany ao amin'ny TT tahaka izay natao tamin'ireo famantarana nomena ny olona hafa, toa an'i Gideôna (Mpits. 6:36-40). Indreto ary misy toe-javatra azo heverina ho nandrasan'ny olona hiseho ho fahatanterahan'izany araka ny TT:

   1. Noho ny amin'ny hevitry ny teny ilazana hoe "tovovavy" manondro tovovavy efa afaka manambady raha ny taonany, dia maro no mihevitra fa vehivavy iray manam-bady monina any Jerosalema no tiana holazaina; ny vadin'i Isaia angamba izany. Miresaka momba ny fahaterahan'ny zanakalahin'i Isaia, nateraky ny "mpaminanivavy" ny Isa. 8:3 (manondro ny vadin'i Isaia izany, izay nahazo hafa-paminaniana farafahakeliny mikasika ireo zanany; ampitahao amin'ny Isa. 7:3; Isa. 8:18). Mahera-salala-hasi-baza anefa no anaran'izany zaza izany fa tsy Imanoela (Isa. 8:1-4). Na izany aza dia misy fitoviana eo amin'ny famantarana momba ireo zazalahy roa ireo; raha tsy mbola mahalala handà ny ratsy sy hifidy ny tsara izany zaza izany dia ho lao i Siria sy i Isiraely avaratra (Isa. 7:16; Isa. 8:4).

   2. Misy milaza fa i Hezekia zanak'i Ahaza, izay nanjaka nandimby azy, no Imanoela. Tsy nampitondraina azy anefa ny anarana hoe Imanoela.

   3. Koa satria mifono zava-miafina ny amin'i Imanoela ary milaza ny fanatrehan'Andriamanitra ny hevitry ny anarany, izay adika hoe "amintsika Andriamanitra", dia azo heverina fa Izy no ilay Zazalahy ambaran'ny faminaniana ao amin'ny Isa. 9 sy 11. Raha izany dia mihoatra lavitra noho izay rehetra atao amin'i Hezekia izay mpanjaka tsara ny fanandratana Azy ho Andriamanitra (Isa. 9:6) sy "solofon'i Jese" - Isa. 11:10.

   4. Ny zaza nateraky ny vehivavy iray mialoha ny fanambadiana dia zaza sary izay teraka vokatry ny fijangajangana (jereo ny Deo. 22:20,21). Nahoana Andriamanitra no milaza fa famantarana hampinoana ny olona ny zaza toy izany?

Ny TV kosa dia miantso an'i Jesôsy hoe Imanoela (Mat. 1:21-23), izay teraka tamin'ny fomba mahagaga sy tamin'ny fahadiovana, nateraky ny virijina izay nanana fofombady tsy mbola nampakatra azy. Zanak'Andriamanitra ihany koa i Jesôsy (Isa. 9:6; Mat. 3:17) ary "Solofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese" - Isa. 11:1,10; Apôk. 22:16). Nisy olona nanana anarana "Imanoela" angamba tamin'ny andron'i Ahaza mpanjaka izay naneho taminy ny fahatanterahan'ny faminaniana, nialoha lalana an'i Kristy. Tsy fantatsika izany, fa izao no ilaina ho fantatsika: " - " fa rehefa tonga ny fotoan'andro , dia nirahin'Andriamanitra ny zanany , nateraky ny vehivavy , nateraka tao ambanin'ny lalàna" - Gal. 4:4 mba hanome antsika ny fanatrehan'ilay Andriamanitra amintsika.

Saintsaino ny fahamarinan'ny fahatongavan'i Kristy ho olona. Inona ny fampaherezana entin'izany ho antsika eo anivon'ity tontolo toa mangatsiaka sy mahatahotra ary mafy fo ity?

Manana ny heviny ny anarana "Imanoela", tahaka ny anaran'ireo zanak'i Isaia (Seara-jasoba: "hisy taranaka hiverina", sy Mahera-salala-hasi-baza izay midika hoe "avy faingana ny famaboana, mimaona ny fandrobana"). Adika ara-bakiteny hoe "amintsika Andriamanitra" ny anarana Imanoela. Misy zava-manan-danja tsy voalaza anefa ao amin'ny dikanteny eken'ny ankamaroan'ny olona hoe "amintsika Andriamanitra". Tahaka ireo anarana hebreo hafa dia tsy misy matoanteny ao amin'io teny io, izay tokony hampidirina ao satria tsy voalaza amin'ny teny hebreo izany ka mety hanova ny heviny amin'ny fandikan-teny. Araka izany ny hoe Imanoela dia tokony hadika hoe: "momba antsika Andriamanitra" (ampitahao amin'ny teny mitovy aminy ao amin'ny Isa. 8:10, DIEM). Tahaka izany koa ny anarana grika "Jesôsy" (izay fanafohezana ny teny hebreo "Yehoshua" na "Joshua") dia midika hoe: "Jehôvah no Mpamonjy" izay mbola nampiana matoanteny ihany rehefa nadika (ampitahao amin'ny Isaia izay midika hoe "Andriamanitra no famonjena").

Tsy mitoetra ho hevitra fotsiny anefa ny anarana "Imanoela" fa filazana teny fikasana izay tanteraka ankehitriny izany: "momba antsika Andriamanitra"!

Inona ny hevitry ny teny fikasana milaza fa momba antsika Andriamanitra?

Tsy misy toky sy fampaherezana lehibe noho izany. Tsy manome toky ny vahoakany Andriamanitra fa tsy hiaritra zava-tsarotra sy fahoriana izy ireo; manome toky kosa Izy fa miaraka amin'izy ireo amin'izany. Izao no ambaran'ny mpanao Salamo: "Na dia mamakivaky lohasaha maizim-pito aza aho dia tsy misy loza atahorako satria ianao no eo anilako" - Sal. 23:4, DIEM.

"Hoy Andriamanitra amintsika: `Raha mita ny rano hianao, dia homba anao Aho; ary raha mita ny ony hianao, dia tsy hanafotra anao izy; raha mandeha mamaky ny afo hianao, dia tsy ho may, ary tsy hirehitra aminao ny lelafo" - Isa. 43:2.

Taiza Andriamanitra raha nanipy ireo naman'i Daniela telo lahy tao amin'ny afo ny Babilônianina? Niaraka tamin'izy ireo Izy (Dan. 3:23-25). Ary taiza Jehôvah tamin'ny fahorian'i Jakôba, rehefa nitolona mandra-pahamazavaratsin'ny andro izy? Teo an-tanan'i Jakoba, akaiky dia akaiky azy tokoa (Gen. 32:24-30).

"Na dia tsy miseho amin'ny endrika ivelany ety an-tany aza Andriamanitra dia miaraka amin'ny olony Izy eo amin'ireo fanandramana lalovan'izy ireo. Taiza moa Andriamanitra raha nanameloka an'i Stefana ny vahoaka? Mitsangana teo ankavanan'Andriamanitra' - Asa. 7:55. Rehefa niakatra tany an-danitra anefa i Jesôsy dia `nipetraka teo amin'ny tanana ankavanan'ny Lehibe any amin'ny avo' - Heb. 1:3. Nahoana Izy no nitsangana rehefa tao anatin'ny zava-tsarotra i Stefana ka efa hotoraham-bato ho faty? Izao no nambaran'i Morris Venden: Tsy tafatombina i Jesôsy teo anatrehan'izany- God's Faulty Heroes (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 1996), Roy Gane, t. 66.

Na dia manana ny teny fikasana aza isika fa "momba antsika Andriamanitra", inona ny fiovana entin'izany raha mbola miatrika fizahan-toetra sy fahoriana mahamay isika? Inona ny soa entin'ny fahafantarana fa eo Izy ho antsika? Hazavao ny valinteninao.

"Ary ny anarany hataon'ny olona hoe Imanoela.... Amintsika Andriamanitra'. 'Ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra dia indro hita eo amin'ny tavan'i Jesôsy Kristy'. Hatramin'ny andro fahagola dia efa iray tamin'ny Ray Jesôsy Kristy Tompo; Endrik'Andriamanitra Izy' tamin'izany, endriky ny fahalehibeazany sy ny fiandrianany, famirapiratan'ny voninahiny'. Hampiseho io voninahitra io no nahatongavany teto amin'izao tontolo izao misy antsika. Tonga teto amin'ity tany nohamaizinin'ny fahotana ity Izy mba haneho ny fahazavan'ny fitiavan'Andriamanitra, mba ho `amintsika Andriamanitra'. Noho izany dia voalazan'ny faminaniana hoe: `Ary ny anarany hatao hoe Imanoela"' - IFM, t. 9.

"Nandeha tsara ho an'ny fanjakan'ny Joda ny zava-drehetra raha nanaiky izany hafatra izany ho toy ny avy any an-danitra Ahaza. Kanefa naleony niankina tamin'ny `sandry nofo', ka nitady fiarovana tamin'ny mpanompo sampy. Namoifo izy, ka naniraka olona hitondra hafatra hankany amin'i Tiglato-Pilesera hilaza aminy hoe: Mpanomponao sy zanakao aho; miakara, ka vonjeo aho tsy ho azon'ny mpanjakan'i Siria sy ny mpanjakan'ny Isiraely, izay efa mitsangana hiady amiko' - 2 Mpanj. 16:7. Ary nampombain'i Ahaza fanomezana izay tratra avy tao amin'ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka sy ny tempoly ny fangatahana nataony." MM, tt. 272,273.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Raha misy fanapahan-kevitra tsy maintsy horaisinao dia mety ve ny mangataka famantarana amin'Andriamanitra? Inona ny loza mety hateraky ny fanaovana izany?

2. Tsara ny mahazo fanampiana avy amin'ny olombelona, ahoana anefa no hahalalanao ny fetran'izany?

3. Izao no nosoratan'ny mpanoratra rosianina iray Leon Tolstoi' tamin'ny namany anankiray: "Rehefa tsapan'ny olona iray fa fiafaran'ny zavafra rehetra ny fahafatesana dia tsy misy zavatra ratsy mihoatra noho ny fiainana." Ahoana no asetrin'ny fahafantarantsika fa "momba antsika Andriamanitra" izany fanambarana izany?

Famintinana: Nanehoan'Andriamanitra toe-javatra tsy maintsy nandraisana fanapahan-kevitra sarotra i Ahaza, mpanjaka iray tsy manam-pinoana: manana finoana sa tsia, izay no fanontaniana nipetraka. Na dia nasehon'Andriamanitra taminy aza ny famantarana rehetra azon'ny sainy hotakarina dia nolaviny ny hamela an'Andriamanitra haneho aminy ny antony tokony hananany finoana. Naleony nifidy ny mpanjakan'i Asiria ho "namana".