Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 4: Ny fanabeazana
Catégorie : Lesona 10: Fanabeazana ao amin'ny haikanto sy ny siansa

Ireto misy antony roa mahatonga ny siansa hahalala fahamarinana maro, kanefa diso hevitra tanteraka momba ny niandohan'ny zavatra rehetra: voalohany, tsy maintsy ao amin'ny natiora ihany ny siansa no mitady valiny rehefa mandalina momba ny zavaboary; faharoa, manambara ny siansa fa tsy miova ny lalan'ny natiora. Samy diso avokoa anefa ireo roa ireo rehefa ny fiandohan'ny zavatra rehetra no resahina.

Andeha hojerena ilay antony voalohany. Mitombina izany raha hanara-maso ny fivoaran'ny rivo-doza, saingy tsy mety ary tsy misy heviny raha hanazavana ny niandohan'izao rehetra izao, izay miantomboka amin'ny hoe: "Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany"- Gen. 1:1. Koa inona no azon'ny siansa ampianarina antsika momba ny fiandohan'izao rehetra izao, izay avy amin'ny hery ivelan'ny maha-olombelona, kanefa mandà ny fisian'izany hery ambonin'ny an'ny olombelona izany izy?

Ahoana indray ny amin'ny lalan'ny natiora izay tsy miova? Toa mitombina ny voalaza, saingy ny Rôm. 5:12, izay manao hoe: "Koa izany dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra", dia manambara fa nisy zavatra tsy nitohy intsony teo amin'ny natiora, ary niova ny toetrany raha mitaha amin'izay zavatra hitan'ny siansa ankehitriny. Samihafa tanteraka amin'izay mety hodinihintsika ankehitriny ny fisian'ny tontolo iray izay tsy misy fahafatesana, ary ny filazana fa mitovy ireo dia mitondra ho amin'ny fahadisoan-kevitra ihany koa.

Noho izany, diso hevitra ny siansa raha ny momba ny niandohan'izao fiainana izao satria laviny ireto lafin-javatra roa lehibe mikasika ny Famoronana ireto, dia ny fisian'ny hery ambonin'ny an'ny olombelona nahary izao rehetra izao, sy ny fahasamihafana tanteraka misy eo amin'ny voary tany am-piandohana sy izay atrehintsika ankehitriny.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Resaho ao amin'ny kilasy ny amin'ny fahatsaran-tarehy. Inona no atao hoe hatsaran-tarehy? Ahoana no hamaritantslka izany? Mety ho hafa amin'ny an'ny Kristianina ny fomba famaritana sy ny fahazoaniny tsy Kristianina ny atao hoe hatsaran-tarehy; amin'ny fomba ahoana?

2. Azon'i Kristy natao ny ho tonga teto an-tany amin'ny mana-mpahay siansa maranitra Azy, mba hahazoany valisoa lehibe noho ny fikarohana mitondra fiovana goavana ataony. Azony natao ny hahazo voninahitra aman-daza amin'ny maha-mpahay mozika manan-talenta Azy. Tsy izany anefa fa tonga teto Izy, nianatra sy nietry ho mpandrafitra. Teo Izy tamin'ny Famoronana izao rehetra izao, saingy nlanatra ny ho olon-tsotra ary nanao ny andraikiny tamim-pankatoavana. Inona ny fampaherezana azontsika avy amin'izany, na manao ahoana na manao ahoana asa ataontsika sy fanabeazana azontsika?

3. Tsy mangataka ny olona rehetra mba ho mpampianatra any an-tsekoly tsy akory Andriamanitra. Maro ireo Kristianina no mampianatra amin'ny alalan'ny fitoriany an'i Jesôsy amin'ny olona. Maneho Azy ihany koa izy ireo eo amin'ny fiainany isan'andro, amin'ny alalan'ny asany sy ny fitondrantenany. Inona ireo toetra tokony hananan'ny Kristianina amin'ny maha-mpianatr'i Jesôsy azy, sy amin'ny maha-mpampianatra azy koa, izay mampianatra ny olona rehetra eto ambonin'ity tany ity?