"Nandiso ny fanantenan'ny olona momba ny fahalehibiazana araka izao tontolo izao i Kristy, Tao amin'ny toriteny teo an-tendrombohitra no niezahany mafy hamaha ny asa izay efa notanterahin'ny fanabeazana diso, sy hanome fahalalana araka izay izy momba ny fanjakany sy ny toetra amam-panahin'ny tenany ho an'ny mpihaino  Azy. Tsy namely mivantana ny hevi-diso teo amin'ny olona izy na dia izany aza. Hitany ny fahantran'izao tontolo izao raha ny momba ny fahotana, nefa tsy nasehony teo anatrehany ny sary velona maneho ny fahoriany. Zavatra tsara lavitra noho izay efa fantany no nampianariny azy. Tsy nanohitra ny heviny momba ny fanjakan'Andriamanitra izy, fa nolazainy  taminy ny fepetra hidirana ao, ka navelany izy ireo no hisintona ny fehin-keviny ny amin'ny toetran'izany fanjakana izany. Tsy latsa-danja ho antsika ny maha-zava-dehibe ny fahamarinana izay nampianariny mihoatra noho ny ho an'ny vahoaka marobe izay nanaraka Azy. Ilaintsika tsy latsaka noho ireo ny hianatra ny foto-kevitra iorenan'ny faniakan'Andriamanitra'- IFM, tt. 312, 313. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Teraka tany Edinburgh, Ecosse, tamin'ny taona 1850 i Robert Louis Stevenson. Notantarain'ingahy Stevenson ny zava-niseho indray alina, raha handeha hampandry azy eo amin'ny fandriany ny mpitaiza azy. Nankeo amin'ny varavarankely izy, nahita zavatra nahavariana teo. Tsy inona izany fa lehilahy mpandrehitra ny jiro eny an-dalambe, izay nitety ireo jiro misy tongony. Faly tokoa ity zaza ity niantso ny mpitaiza azy  hankeo aminy, ary hoy izy taminy: "Jereo ange io lehilahy io e ! " Manisy lavaka amin'ny haizina izy ! "Inona ny anjara asa nomen'Andriamanitra anao amin'ny fitondrana hazavana sy fitiavana eo amin'ny fiarahamonina misy anao? Raha tsy mahazo antoka ianao, manasà mambran'ny fiangonana maro hiara-mipetraka aminao ary hiady hevitra ny amin'izay mety azonareo tanferahina miaraka.

2. Tokony hiteny tahaka an'i Jesôsy hanao araka izay nataony isika fiangonana, raha hiara-miasa amin'Andriamanitra hanatratra izao tontolo lzao. Ny nahatongavan'Andriamanitra ho nofo - mba hiaina teto amin'ny tontolontsika, hitolona sy hiara-miaina ny zavatra rehetra amintsika - dia mampahatsiahy fa antsoina isika hiahy ireo manodidina antsika. Ahoana no hanaovana izany? Ahoana no hampiasana ny tanora ao amin'ny fiangonana mba hitondra fanampiana amin'izany asa izany? 

3. Eritrereto ny andralkitra apetraka amintsika Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito, dia ny hampianatra ny hafa  ireo fahamarinana mahatalanjona nomena antsika. Amin'ny fomba ahoana no tokony hitanan'ny fiangonana anjara asa eo amin'ny fampianarana ireo fahamarinana ireo amin'ny helo? Ahoana ihany koa no hahatonga ny fiangonana ho toerana mety indrindra hifanakalozan-kevttra momba ireo fahamarinana ireo, miaraka amin'ireo olona mametraka fanontaniana saro-baliana mikasika izany? Inona no azonao atao mba hampisy fiaraha-miaina hahafahana miresaka momba ireo fanontaniana manan-danja?

4. Resaho ao amin'ny kilasy ny hevitra mibahana mialoha ara-kolontsaina, ao amin'ny fiarahamonina misy anao. Inona ny fomba hahafahan'ny fiangonanao mampianatra ny hafa hihoatra ireny hevitra mibahana mialoha ireny ka hanaraka kosa ny fampinaran'ny Soratra Masina?