Izao no nosoratan'ingahy Albert Einstein, izay antsoina matetika hoe rain'ny fizika môderina: "Zava-dehibe ny fametrahana fanontaniana mandrakariva. Manana ny antom-pisiany ny fahalianana. Tsy mitsahatra ny mitolagaga ny olona rehefa mibanjina ny zava-miafin'ny mandrakizay sy ny fiainana ary ny firafitra mahatalanjon'ny fisiana. Ilaina ny fiezahana hahatakatra zavatra kely amin'izany zava-miafina izany isan'andro. Aoka tsy hiala ao aminao ny fahalianana mahasoa." 

Monina eto amin'ny tontolo be zava-miafina isika, sa tsy izany? Naneho amintsika hasaro-javatra tsy mampino izay misy saiky eo amin'ny arnbaratongam-pisiana rehetra ny siansa moderina. Raha izany no misy eo amin'ny tontolo ara-materialy, moa ve tsy manoatra izany ny eo amin'ny tontolo ara-panahy?

Inona no ampianarin'ireto andalan-teny manaraka ireto mikasika ny fikatsahana ny fahamarinana sy ny valin'ny fanontaniana maro izay mety hipetraka? Jer. 29:13; Mat. 7:7; Asa. 17:26,27; Sal. 25:5; Jao. 16:13; Jao. 17:17.

Feno tantaran'olona liana tahaka antsika izao ao amin'ny Baiboly , lehilahy sy vehivavy izay manana fanontaniana, tahotra, fanantenana sy fifaliana; olona izay nikatsaka ny fahamarinana araka ny fombany, ary nitady valiny teo anatrehan'ireo fanontaniana saro-baliana eo amin'ny fiainana.

"Ny zavatra rehetra samy nataony ho mendrika amin'ny fotoany avy; ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony, kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany" - Mpitt. 3:11. Inona no tian'i Sôlômôna hambara eto? Adikan'ny olona sasany hoe "mandrakizay" ny teny hebreo hoe "olam"; ny hafa kosa mandika izany ho "fahatakarana momba ny lasa sy ny hoavy". Araka io andalan-teny io dia napetrak'Andriamanitra ao am-pon'ny olona sy ao an-tsainy ny fahatakarana momba ny lasa sy ny hoavy, dia ny mandrakizay izany. Amin'ny maha-olona antsika dia azontsika atao ny misaina ny amin'izay antsoina hoe "fanontaniana manan-danja" momba ny fiainana sy ny fisiantsika ankapobeny.

Mazava loatra fa eo indrindra no itanan'ny Soratra Masina anjara lehibe. Iza moa isika? Nahoana isika no eto? Toy ny ahoana no tokony ho fomba fiainantsika? Inona no mitranga rehefa maty isika? Nahoana no misy ny haratsiana sy ny fahoriana? Ireo no fanontaniana napetraky ny olona nikatsaka ny fahamarinana hatry ny fiantombohan'ny tantara voarakitra.

Tombontsoa sy andraikitra goavana ny fahafahana manampy ireo olona mikatsaka fahamarinana ireo hahita valinteny amin'izao fotoana izao. Inona moa ny fanabeazana kristianina raha tsy hampitodika ny olona amin'ireo valinteny ireo, izay hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra?

Nahoana ny Soratra Masina no tokony hitana anjara toerana lehibe eo amin'ny famaliana ireo fanontaniana manan-danja eo amin'ny fiainana?