Raha tian'ny fiangonana ny ho tonga herin'ny fanabeazana kristianina, dia tsy maintsy miara-miainga amin'i Jesôsy isika. Niantso ireo mpianatra Izy ary nanofana azy ireo hanao iraka tamin'ny fiarahany nandeha tamin'izy ireo. Nomeny azy ireo ny tombontsoa hifandray amin'ireo olona nasaina nokarakarainy sy notiaviny. Nanasa azy ireo isan'andro i Jesôsy hanana ny fomba fijeriny ny amin'izay mety ho toetry ny tany raha toa ny olona ka manomboka mifandray toy ny mpiray tampo. 

Vakio ny Lio. 4:18-23. Inona ny hafatra ampitain'i Jesôsy amintsika rehetra izay mpanara-dia Azy?

Nandritra ny telo taona no nandinihan'ireo mpianatra an'i Jesôsy ilay mpampianatra azy. Nasehon'i Jesôsy teo amin'ny fiainany ny fenitry ny fanjakan'ny lanitra - fenitra izay hita ao amin'ny toriteny voalohany nataony tao amin'ny sinagoga tany Nazareta. Nifampitantana amin'ny famelan-keloka sy ny fahasoavana ary ny fitiavana ny maha-irery sy ny fanoloran-tena ary ny fiatrehana zava-tsarotra. Raha nisy ny lesona natao hosintonina dia izao izany: tsy zavatra natao hamaivamaivanina ny maha-mpianatra. Tsy indray andro ihany no maha-mpianatra fa mandritra ny fiainana manontolo. 

"Mahafaoka ny mpino rehetra ny iraka nampanaovin'ny Mpamonjy ny mpianatra. Mahafaoka ny mpino (...) rehetra hatramin'ny faran'ny andro izany. (...) Izay rehetra nandray ny aingam-panahy avy any an-danitra, dia hanankinana ny Filazantsara. Izay rehetra mandray ny fiainan'i Kristy dia baikoina hiasa ho amin'ny famonjena ny mpiara-belona aminy. Io asa io no nanorenana ny fiangonana, ary izay rehetra manao voady masina amin'ny fiangonana, dia manaiky amin'izany ho mpiara-miasa amin'i Kristy" - IFM, t. 880.

Amin'ny maha-mpianatr'i Jesôsy antsika ankehitriny dia tokony hahazo antoka isika fa Izy hatrany no ivon'ny firahalahiantsika sy ny fiankohofantsika. Tsara ny mahatsiahy fa i Jesôsy  no namorona ny fanarahana Azy. Na dia nanintona olona maro hanaraka azy ireo aza ny raby tamin'izany andro izany, i Jesôsy kosa dia niantso ny lehilahy sy ny vehivavy hanara-dia Azy. Tsy mba tao an-tsain'ireo raby fa ny fanarahana an'i Jesôsy dia manan-danja mihoatra ireo fitsipika marobe napetrak'izy ireo. 

Mpianatr'i Jesôsy isika; tsy hoe manaja ny olona rehetra fotsiny isika amin'izany fa hiasa koa mba hanomezana azy ireo toerana hahafahany mitombo sy mivelatra.

Araka izany dia tokony ho hita ao amin'ny fanabeazana kristianina rehetra izany fahatsapana ny iraka ampanaovina sy ny tanjona hotratrarina izany, tsy ho amin'ny fivelomana ihany fa mba hanaovantsika izay asain'i Jesôsy ataontsika eo amin'ny manodidina antsika: ny hanaraka ny diany eo amin'ny asa atao amin'ireo mahantra, ary koa ny hizara amin'izy ireo ny vaovao mahafalin'ny filazantsara.