Na aiza na aiza jerentsika dia toy ny hoe mihodinkodina fotsiny eo amin'ny tenany ity planetantsika ity, ifandimbiasan'ny haizina sy ny hazavana. Hita ho akaiky antsika kokoa anefa ny haizina rehefa mieritreritra ny fanandramana niainantsika eto amin'ity tontolo feno zava-tsarotra sy fihaikana ity isika. Isika ihany koa dia mahatakatra ny zava-mahatsiravina miseho ea amin'ny fiainana raha miady amin'ny aretina, miatrika ny famoizana ny olon-tiana, mijery ireo ankohonana maro miafara amin'ny fisaraham-panambadiana, ary mitolona mafy mba hahatakatra ny hevitry ny faharatsiana miseho eo amin'ny fiarahamonina sy ny kolontsaina misy antsika. Ao anatin'izany fitotonganana ara-pitondrantena sy fahamaizinana ara-panahy izany anefa, eo anivon'ny tabataba ao anatintsika sy any ivelany, dia mandre ny tenin'i Jesôsy isika hoe:

Hianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tapon-tendrombohitra. Aoka hazava eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany niasa soa ataonareo ka hankalazany Ny rainareo Izay any an-danitra. Mat. 5:14,16. Inona no ampianarin'ireo toko sy andininy ireo antsika momba ny fomba fiainana tokony hananantsika, amin'ny maha-Kristianina antsika eo amin'ny fahitan'ny hafa an'Andriamanitra. 

Nipetraka teo amoron'ny ranomasin'i Galilia ny olona hihaino an'i Jesôsy  tamin'izay andro izay, nafana dia nafana ny andro, ahoana moa no hahatakaran'izy ireo ny teny ambarany? Nahafantatra momba ny fahazavana sy ny haizina ireo izay nandre ny tenin'i Jesôsy , ary azo antoka fa be loatra ny haizina nampatahotra azy. Niaina teo ambany fanapahan'ny Rômanina izy ireo, tao anatin'ny fiarahamonina notantanan'ny miaramila; tsy nisy fifandraisana an-tariby sy solosaina ary Internety tamin'izany andro izany saingy nahomby tahaka ny antsika, ary azo ambara ho mahatahotra kokoa aza.

Teny rehetra teny ny Rômanina  nampahatsiahy ireo vahoaka teo amin'ny havoana fa ireo izay minia mitondra fikorontanana dia hampahorina, ary hahatra aminy ny fahafatesana eo amin'ny hazo fijaliana rômanina ka esorina aminy ny fitafiany rehetra amin'izany.

Indro anefa i Jesôsy miantso azy ireo ho tonga fahazavana, ho tia famindrampo, hanana fo madio, ho mpampihavana. Araka izany, tokony ho tafiditra ao anatin'ny fanabeazana kristianina ny fampianarana ny mpianatra beazintsika ho tonga fahazavan'izao tontolo izao, mba hahaizan'izy ireo manao safidy tsara sy mandray fanapahan-kevitra izay maneho ny maha-misy marina an'Andriamanitra sy ny fahatsarany amin'ny hafa.