Indro ny tantaran'ny raby iray izay nahita fa te hatory ireo tovolahy mpianany nipetraka tao amin'ny efitrano fianarana, ka nanontany azy ireo hoe: "Rahoviana no fantatra fa lasa ny alina ary tonga ny maraina?"

Maro tamin'ireo mpianatra no nanangana ny tanany tamim-pitandremana. "Raby ô! Moa ve rehefa hainao ny manavaka ny hazo aviavy sy ny hazo oliva ?" 

Nanangana ny tanany ny mpianatra iray hafa: "Moa ve rehefa hainao ny manavaka ny ondry sy ny osy?" Nandre valinteny marobe ilay mpampianatra, ka izao no nambarany taorian'izay: "Ry mpianatra malala, fantatrao fa efa Iasa ny alina ary tonga ny maraina rehefa mijery ny endrik'olona iray tsy mbola hitanao hatrizay ianao kanefa hitanao eo amin'izany olona tsy fantatrao izany fa rahalahinao na anabavinao izy. Mandra-pahatonga izany fotoana izany, na mazava toy ny ahoana aza ny andro, dia mbola alina hatrany".

Vakio Lio.10:30-37: Inona no zavatra asongadin'i Jesôsy  ao amin'io tantara io. Inona no ambaran'izany momba izay zavatra tokony hampidirina ao amin'ny fanabeazana Kristianina marina.

Fitahiana be dia be no nomena antsika Advantista Mitandrina ny Andro fahafito tamin'ny Raby  ny hery mifanandrina, raha tsy hitanisa afa-tsy fampianarana vitsy isika. Maro amin'ny olona ao amin'ny tontolo kristianina no tsy mbola mahatakatra ireo. Na toy ny ahoana aza anefa fahalehibiazan'ireo fahamarinana ireo, inona moa no soa azontsika amin'izany raha toa isika tsy maneho fahatsaram-panahy amin'ny hafa; raha toa isika mifampitsaratsara, ary koa manjary mahatonga antsika hanambany ny hafa ny fanavakavahana ara-kolontsaina sy ara-tsaranga ataontsika amin'ny manodidina antsika?

Ny fanabezazana kristianina marina, raha ny tsara indrindra, dia tokony hahatonga antsika hihoatra ireny faharatsiana sy fahalemen'olombelona ireny, ka hijery ny hafa amin'ny fijerin'i Kristy azy ireo, dia voary izay nanolorany ny tenany ho faty, voary izay nentiny teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotany, voary izay novidina tamin'ny sanda tsy hita fetra. Rehefa manandratra ny hazo araka ny tokony ho izy isika dia hahita ny tombambidy sy ny lanjan'ny olombelona tsirairay avy, ary hitondra ny hafa araka ny tokony ho izy, amin'ny fitandroana ny tombambidy omen'Andriamanitra azy. Tokony ho tafiditra ao anatin'ny fanabeazana kristianina izany fampianarana izany, raha tsy izany dia tsy mendrika akory ny anarana hoe "kristianina".

Inona no hevitra  mibahana mialoha ampitain'ny kolo-tsaina sy ny fiarahamonina misy anao na amin'ny fomba  mivantana izany na ankolaka izay tokony hihoaranao amin'ny maha- Kristiana anao.