Nanomboka tamin'ny fotoana voalohany nivorian'ny mpino mba hiankohoka amin'Andriamanitra - tany amin'ny synagoga sy ny trano ary ny trano fiangonana - no nanehoan'ny Baiboly ireo olona naniry fatratra ny hahafantatra an'Andriamanitra sy hahatakatra ny sitrapony eo amin'ny fiainany. Nianatra ny Soratra Masina izy ireo ary nanao fanompoam-pivavahana. Averimberin'ny Baiboly matetika ihany koa fa ny fiangonana no toerana fanaovana fifanakalozan-kevitra matotra sy mahasoa, ary koa toerana hahafahan'ny olona mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny sitrapony eo amin'ny fiainan'izy ireo.

Matahotra mametraka fanontaniana isika indraindray, kanefa hitantsika matetika ao amin'ny Baiboly fa ampiasaina hitarihana ny olona hahatakatra mazava kokoa ny momba an'Andriamanitra ny fanontaniana. Tahaka izany koa no ampiasana ny tantara manerana ny Baiboly, mba hahafahan'ny olona mandinika indray momba ny fanoloran-tenany. Nifantoka manokana tamin'izany karazam-panabeazana izany i Jesôsy raha niaraka tamin'ireo mpianany sy mpanara-dia Azy.

Raha toerana natao hanabeazana ny fiangonana dia tokony hanome toerana ny fifanakalozan-kevitra marina. Tahaka ny hamerimberenantsika amin'ny mpianatra any an-tsekoly hoe: "tsy misy ny fanontaniana adaladala", dia tokony hisy ny fiarahamonina azo antoka ao amin'ny fiangonana, hahafahan'ny tsirairay mitombo amin'ny fahasoavana sy fahatakarana ny momba an'Andriamanitra sy ny drafiny ho an'ny fiainan'izy ireo.