Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 4: Ny fanabeazana
Catégorie : Lesona 8:Ny fanabeazana sy ny drafi-panavotan'Andriamanitra

Ilay iraka lehibe ao amin'ny filazantsara (Mat.28:19-20), dia nahatonga hetsika ara-pivavahana miavaka eran'izao tontolo izao. Eto dia apôstôly na misiônera vitsy (mitovy ihany ny hevitr'ireo teny roa ireo: ireo izay nirahina.) no nandeha nitety izao tontolo izao sy nanangona mpianatra, niantso azy ireo hanara-dia an'i Jesôsy sy hino Azy, ary nampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidian'i Jesôsy azy. Toy izao no nitranga: marobe ireo niova fo ho Kristianina, dia olona avy any amin'ny faritra rehetra eran'izao tontolo izao, olona samy hafa kolontsaina sy fiteny, nivoaka avy tao amin'ny ranon'ny batisa mba hiditra ao amin'ny sekoly kristianina sy hanomboka handray ny fanabeazana azy ireo. Tsy mahagaga izany satria mbola manan-javatra maro hianarana izy ireo.

Ny antony mahatonga ny Kristianina hianatra mandrakariva dia tsy noho ny saina te hahalala zavatra na ny faniriana mafy te ho tapi-pahaizana, fa noho ny fiainana sy ny finoana kristianina izay mahakasika ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainana andavanandro. Marobe no tokony hianarana. Noho izany indrindra dia sady misy fanambarana an'i Jesôsy (kerygma no ilazan'ny TV azy indraindray). Ao amin'ny TV no misy koa fanabeazana mikasika ireo zavatra rehetra tokony hianaran'ny Kristianina (indraindray didache [di-da-ke] no ilazan'ny TV azy). Ahitana ohatra tsara momba ny fanambaran'i Jesôsy ao amin'ny 1 Kôr. 2:2, ary ny fanabeazana kosa dia manomboka ao amin'ny 1 Kôr. 4 ka mitohy hatrany amin'ny faran'ny epistily. Inona avy ary no tokony hianaran'ny Kristianina?

Asa, fitsaharana, olana eo amin'ny fiarahamonina, fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina, fiangonana sy ny fivavahana, fitantanam-bola, fitiava-namana, fifandraisana amin'ny manam-pahefana, torohevitra, ny firafitry ny ankohonana, ny fifandraisana ao amin'ny fanambadiana sy ny fitaizana ny zanaka, ny sakafo sy ny fikarakarana azy, ny fitafiana, eny na ny fahanterana sy ny fiomanana ho amin'ny fahafatesana aza; izany hoe ny momba ny fiainan'ny tena manokana sy ny fiainana eto amin'ity tontolo ity. Ny atao hoe Kristianina dia ny mianatra ny momba ireo zavatra rehetra ireo ary mihoatra noho izany.

Tsy hay amin'izao ireo zavatra ireo, fa mila ianarana.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Ahoana no maha-zava-dehibe ny asa fanabeazana eo amin'ny asa anirahana ny fiangonana?

2. lnona no tian'i Ellen G. White ambara rehefa nanoratra izy hoe: "sekoly ny lanitra" (Education, t. 301)?

3. Vakio indray ny 1 Kôr. 2:1-16. Diniho izay voalazan'i Paoly momba ny zavatra ambaran'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny Fanahiny. Saino ny amin'ny nilazany fa mihalevona "ny fahendren'izao tontolo izao, na ny an'ny mpanapaka izao tontolo izao". Raha izany no nolazainy tamin'ny androny, manao ahoana kosa ny amin'ny "fahendrena" amin'izao androntsika izao?