Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 4: Ny fanabeazana
Catégorie : Lesona 8:Ny fanabeazana sy ny drafi-panavotan'Andriamanitra

Vakio ny 2 Tim. 3:14-17. Inona no ambaran'ireo andininy ireo momba ny anjaran'ny Soratra Masina ao anatin'ny fanabeazana kristianina?

Torah no anaran'ireo boky dimy voalohany ao amin'ny TT. Matetika izy io no adika hoe "lalàna", anivon'ny anton'izany ny fahamaroan'ny lalàna voasoratra ao amin'ireo boky ireo. Fa ny tena hevitry ny Torah dia "fampianarana" na "toromarika". Samy hafa tanteraka amin'ny fiheveran'ny olona maro momba ny "lalàna" ao amin'ny Baiboly izany, ka didy amam-pitsipika tsy maintsy tandremana mba hahazoana sitraka amin'Andriamanitra no andraisany azy. Tsy izany anefa, fa ny lalàna dia natao hampianatra antsika ny fomba atao mba hananana fiainana feno fahombiazana sy lavitry ny loza, ao anatin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra araka ilay fanekena nataony fony Izy nahary antsika tany am-boalohany.

Ireo fizarana roa manaraka ao amin'ny Baiboly hebreo, izany hoe ny bokin'ny mpaminany, dia maneho ny fomba nandraisan'ny vahoakan'Andriamanitra ilay fanabeazana nomena azy sy ny nampiharany izany (bokin'i Josoa, Mpitsara, Samoela, ary Mpanjaka) teo amin'ny fiainany, ary koa ny lesona tokony ho voarainy avy amin'izany (bokin'i Isaia, Jeremia, Ezekiela, sy ireo mpaminany madinika 12). Ny fizarana farany ao amin'ny TT, (antsoina hoe "asasoratra" amin'ny teny hebreo) dia mirakitra ohatra maro momba ny fahombiazana na tsia teo amin'ny fiainan'ireo mpampianatra sy mpianatra, teo amin'ny tontolon'ny fanabeazana. Ohatra amin'izany fahombiazana izany ny bokin'i Estera, Rota, Daniela, ary Joba. Ireo naman'i Jôba efatra kosa no anisan'ireo maneho tsy fahombiazana. Marina tokoa fa boky fihirana ny bokin'ny Salamo, kanefa na izany aza dia misy Salamo telo ao: Sal. 1, Sal. 37, ary ny Sal. 73, izay mirakitra fampianarana.

Feno fampianarana natao ho fanabeazana ao amin'ny bokin'ny Filazantsara efatra, indrindra ao amin'ireo fanoharana nataon'i Jesôsy. Maro amin'ireo taratasy nosoratan'i Paoly no manomboka amin'ny fanambarana ny Filazantsara amin'ny fomba miezinezina, ary avy eo mifarana amin'ny fampianarana, dia lesona azon'ny Kristianina ampiharina eo amin'ny fiainany andavanandro. Ohatra iray hafa: ny fanambarana ny hoavin'ny fiangonan'i Kristy manontolo dia voarakitra ao anaty boky, izay tsy misy afa-tsy ny Zanak'ondrin'Andriamanitra irery ihany, dia Ilay Mpampianatra lehibe, no mahasokatra azy.

Mety misy olona milaza fa tsy azo ampiharina amin'izao androntsika izao avokoa ireo fampianarana rehetra ao amin'ny bokin'i Mosesy, ary marina izany. Ny Deo. 17:14.20, izay toromarika mahakasika ireo mpanjaka, dia manome torolàlana mazava tsara momba ny fifidianana olona izay hitana ny toerana maha-mpanjaka. Mazava loatra fa tsy mifidy mpanjaka isika ankehitriny ao amin'ny fiangonana. Ahoana no hamaritantsika ny fampiharana araka ny tokony ho izy ny fampianarana rehetra ao amin'ny Baiboly amin'izao androntsika izao?