Mampiasa teny maro ny Baiboly ho famaritana an'i Jesôsy. Zanak'Andriamanitra Izy, Mesia, Zanak'olona, Mpamonjy, Mpanavotra, Tompo, ary Zanak'ondrin'Andriamanitra. Kanefa ho an'ireo olona izay nahafantatra Azy tsara kokoa nandritra ireo telo taona mahery nanaovany asa teny anivon'ny vahoaka, tany Jodia sy Galilia, dia mpampianatra Izy. "Mpampianatra" na "Raby" no niantsoan'ireo Azy, izay samy midika hoe "mpanabe” avokoa.

Noho izany, ny asan'i Jesôsy amin'ny maha-Mpampianatra Azy no fomba nahomby indrindra teo amin'ny fanatanterahany ny asam-pamonjena ny olona. Azo lazaina fa ny asa fampianarana nataon'i Jesôsy dia mitovy ihany amin'ny asa fanavotana. Ankoatra izay dia efa voalazan'ny mpaminanin'ny filazantsara mialoha ny momba izany.

Vakio ny Isa. 11:1-9. Inona no ambaran'ireo andininy ireo mikasika ny asan'i Jesôsy amin'ny maha-Mpampianatra Azy?

Ao amin'ny Isa. 11 no ahitantsika ny iray amin'ireo faminaniana manaitra indrindra momba ny Mesia ao amin'ny Soratra Marina. Asehon'ny and. 1-3 tahaka ny Mpampianatra ilay Mesia ho avy, izay manome fahalalana, tolo-tsaina, fahendrena, ary fahazavan-tsaina. Ity teny fikasana lehibe ity no mamarana ireo andininy ireo: "Fa ny tany ho henika ny fahalalana an'i Jehôvah, tahaka ny anaronan'ny rano ny fanambanin'ny ranomasina" - Isa. 11:9. Ny fampianarana avy ao amin'ny Baiboly toy izany angamba no nahatonga an'i Ellen G. White hilaza fa ny asa fanabeazana sy ny asa fanavotana dia iray ihany.

Vakio ny Jao. 3:1-3. "Raby" no niantsoan'i Nikôdemosy an'i Jesôsy. Nekeny ho avy amin'Andriamanitra ihany koa ny fampianarani Jesôsy noho ireo famantarana maro nataony, dia ireo fahagagana nataony sy ny fahalalany ny hevitra fonosin'ny fiainana. Neken'i Jesôsy ilay anarana niantsoan'i Nikôdemosy Azy sy ny maha-avy amin'Andriamanitra ny fampianarany rehefa 'nilaza tamin'i Nikôdemosy Izy fa tsy maintsy hateraka indray (i Nikôdemosy) raha te hahita, hahafantatra sy hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Milaza izany fa avy amin'Andriamanitra ny fahefana amin'ny maha-Mpampianatra, na dia ny fahefan'i Jesôsy aza.

Marina tokoa fa fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ny fampianarana. Iraka nampanaovin'Andriamanitra izany, notanterahin'i Jesôsy, ary neken'ireo izay nampianarina ho manana fahefana avy any an-danitra.

Ho henika ny fahalalana an'Andriamanitra ny tany. Inona no anjarantsika ao anatin'ny fanatanterahana izany faminaniana izany?