"Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina. Tsy te handinika lalina ny fony ireo mpampianatra momba ny fivavahana mba hahafantarany raha mitoetra ao amin'ny finoana izy ireo na tsia. Zava-misy mampatahotra ny fahitana ny maro miantehitra amin'ny fanantenana sandoka. Ny sasany mitoky amin'ny fanandramana niainany efa an-taonany maro. Amin'izao fotoana tsy maintsy andinihan'ny tsirairay ny fony izao anefa, izay ilana ny fanaovana fanandramana isan'andro miaraka amin'Andriamanitra, dia tsy manan-javatra hotantaraina izy ireo. Toa mihevitra izy ireo fa hamonjy azy ny fanekeny ny fahamarinana. Rehefa resy ireny fahotana izay ankahalain'Andriamanitra ireny, dia hiditra ao aminy i Jesôsy ka hiara-misakafo aminy, ary izy Aminy. Hahazo hery lehibe avy amin'i Jesôsy ianao ary hitombo ao Aminy ka afaka hiteny amim-pahamasinana sy fandresena hoe: "Isaorana anie Andriamanitra Izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesôsy  Kristy Tompontsika". Aleon'ny Tompo aza tsy manonona ny anarany mihitsy ireo mpampianatra ara-pivavahana matimaty. Vesatra mandrakariva ho an'ireo izay te hanara-dia an'i Jesôsy  amim-pahatokiana izy ireny. Fahatafintohinana ho an'ny tsy mpino izy ireo ka mahafaly ny anjely ratsy izay maneso ny anjelin'Andriamanitra noho ny heloka vitan'ireo. Tahaka izany ny zava-doza mihatra amin'ny asan'Andriamanitra na ao an-tokantrano na ivelan'izany. - SG, b. 2, t. 227. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Hitantsika ao amin'ny Mar. 7:1-13 fa ny olana mahatonga ny fivavahana ho diso dia ny fo. Tsy henoin'Andriamanitra ny vavaka tononintsika raha tsy mipololotra avy ao am-pontsika izany. Ny tantaran'ny nahafatesan'i Jesôsy  ho antsika no mahomby indrindra amin'ny fanokafana ny fontsika ho amin'ny fitiavana marina an'Andriamanitra. Nahoana?

2. Diniho lalindalina kokoa ny amin'ny tokony hivavahantsika amin'Andriamanitra «amin'ny fanahy sy ny fahamarinana». Azo atao ve ny mivavaka Aminy amin'ny fanahy tsy misy fahamarinana, na ny mifamadika amin'izany? Sa mitaky ny fanaovantsika ireo zavatra roa loha ireo ny tena fivavahana marina? Raha eny, nahoana?

3. Eny tokoa, mila fahamasinana ny fontsika mba hahafahantsika mivavaka marina amin'Andriamanitra. Inona anefa no hevitr'izany hoe manana fo marina izany? Tsy maintsy miandry ny hanana fifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra sy fiainana tonga lafatra ve ianao vao afaka mivavaka Aminy? Etsy andaniny, ahoana no anampian'ny tena fivavahana marina ny fonao hanana ny toerana tokony hisy azy, dia ny miaraka amin'Andriamanitra?