Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 4: Ny fanabeazana
Catégorie : Lesona 7: Ny fivavahana ao amin'ny fanabeazana

Vakio ny  Tant. 16:1-36. Alaivo sary an-tsaina ny zava-mitranga eto. Araka ny fahitanao azy, fotoana mahatahotra sa fotoana fifaliana sy lanonana no voalaza ao? Ahoana no ahafahantsika milaza fa sady mahatahotra no fifaliana izany fotoana izany? Inona no lesona azontsika tsoahina avy amin'ireo andininy ireo mikasika ny fiankohofana? Ary ahoana no tokony hampianarantsika sy hanaovantsika fanandramana ny amin'ny fiankohofana?

Ny tabernakely, izay nitoeran'Andriamanitra teo amin'ny Isiraely fahizay, no toerana nanaovana fanompoam-pivavahana sy nampianarana azy ireo ny amin'ny drafi-panavotana. Zava-dehibe ivon'ny fiankohofana sy ny fanabeazana ary izany i Jesôsy sy ny drafi-panavotana, izay samy voaseho ara-tandindona amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana natao tao amin'ny tabernakely. Maro ireo zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika ka mahatonga Azy ho mendrika ny fiderantsika sy ny fiankohofantsika. Zava-poana anefa ny fivavahantsika manontolo raha tsy ananantsika ilay fanantenana ny fiainana mandrakizay nomena tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesôsy, izay fanatitra ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana.

Tokony homarihina ihany koa fa misongadina ao amin'io andalana io ny "fitoriana ny filazantsara": natao hahafantatra ny amin'ilay Andriamanitry ny Isiraely izao tontolo izao.

Diniho ny 1 Tant. 16:29: "Manomeza an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany; Mitondra fanatitra, ka mankanesa eo anatrehany; Miankohofa eo anatrehan'i Jehôvah amin'ny fihaingoana Masina ". Inona no mety ho hevitry ny hoe: "fihaingoana masina?

Voalohany indrindra, saintsaino ny maha-doza ny fahotana, mitondra faharavana sy alahelo ary fahoriana. Sarotra ho antsika amin'izao andro izao ny mahazo an-tsaina ny fombafombam-pivavahana nataon'ireo firenena nanodidina ny Isiraely, izay ratsy tokoa, mahatsiravina, ary mamohehatra. Anisan'izany ny famonoana ny zaza hatao fanatitra. Mahatonga antsika hahazo an-tsaina ny toetr'ireo olona ireo izany.

Natao hiavaka kosa anefa ny Isiraely, ho masina, ary hisaraka amin'ny fanao ratsy manodidina azy. Natao ho masina ao am-pony sy ao an-tsainy izy ireo. Imbetsaka ny mpaminanin'ny TT no mananatra ny olona izay mivavaka sy miankohoka amin'Andriamanitra kanefa manao ratsy ary ny fony manalavitra an'Andriamanitra.