Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 4: Ny fanabeazana
Catégorie : Lesona 7: Ny fivavahana ao amin'ny fanabeazana

Nanjary nanan-danja lehibe teo amin'ny fiainam-pivavahan'ny zanak'Isiraely tamin'ny androny ny bokin'ny Salamo. Notanisain'izy ireo izany, nohirainy, ary matetika no nampiarahiny tamin'ny zava-maneno, indrindra fa mandritra ny fotoam-pivavahana iarahan'ny rehetra. Nanan-danja teo amin'ny fanatanterahan'ny olona ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny TT izany fomba izany ankapobeny. Vondron'olona maro izay manan-javatra betsaka iraisana ny vahoaka Isiraely ary tafiditra ao anatin'izany ny fiarahan'izy ireo mivavaka.  

Tononkalo na tononkira ny Salamo. "Tehillim" no teny hebreo andikana izany, izay midika hoe "hira fiderana". Koa rehefa mihira fiderana ho an'Andriamanitra isika, na inona na inona zavatra hafa ataontsika amin'izany, dia tafiditra ao anatin'ny fiankohofana Aminy izany.

Vakio ny Sal. 78:1-17. Inona no hafatra fototra voalaza eto? Ahoana no mahatonga izany hifanaraka tsara amin'ny resaka fanabeazana sy fiankohofana?

Misy hevitra asongadina manokana ao amin'ny Sal. 78. Ao amin'ny and. 2 i Asafa dia milaza ny fomba tokony hanambarantsika ireo "teny saro-pantarina fahiny". Tsy manambara loza tsy akory ny hoe "saro-pantarina" fa midika hoe manjavozavo, na mitsilopilopy. Mety ho tahaka izany koa ny tantara rehefa mandroso ny fotoana ka mihamanalavitra antsika ireo tranga lehibe niseho tany aloha. Any amin'ny dikan-tenin'ny Baiboly sasany dia "zava-miafina" no ilazany azy na koa "fahamarinana mamy hatry ny ela" (MSG). Entina anehoana amintsika izany fa tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ny Isiraely ny fampianarana ny ankizy ireo tantara lasa mikasika ny fikarakaran'Andriamanitra ny vahoaka voafidiny.

Jereo ny Sal. 78:6-17. Inona avy ireo lesona nasaina nampianarin'izy ireo ny zanany? Inona no tanjona farany tian'izany fanabeazana izany hotratrarina?

Araka ny hita ao amin'ireo andininy ireo dia anisan'ny zava-kendren'ny fanabeazana ny hahaizan'ny ankizy mitoky amin'Andriamanitra sy mitandrina ny didiny. Ahoana no anehoan'ny Apôk. 14:12 zany hevitra izany ho antsika amin'izao fotoana izao?