Lesona 7: Ny fivavahana ao amin'ny fanabeazana

Hodinihina mandritra ny herinandro: Dan. 3; Sal. 78:1-17; Jao. 4:7-26; 1 Tant. 16:1-36; Mar. 7:1-13.
Tsianjery: Manameza an' i Jehovah ny voninahitry ny artarany; Mitondra fanatitra, ka mankanesa eo anatrehany; Miankohofa eo anatrehan' i Jehovah amin'ny fihaingoana masina" - 1 Tant. 16:29. 

Ny fiankohofana dia ao anatin'ny maha-isika antsika, na dia amin'ny maha-olombelona lavo antsika aza. Azo antoka fa noforonin'Andriamanitra hanana fahafahana isika ka afaka rnisafidy ny hivavaka Aminy noho ny fitiavantsika Azy, ary koa fantatsika fa mendrika ny hiankohofana Izy. Inoana fa mora ny niankohoka tamin'Andriamanitra talohan'ny Fahalavoana. Nahita tava an'Andriamanitra tokoa mantsy ny olombelona tamin'izany fotoana izany sady tsy mbola simban'ny fahotana na fahafatesana na faharavana ny voary noforonin'Andriamanitra. Sarotra amintsika izay tsy mahalala afa-tsy ity tontolo lava ity ny mahazo an-tsaina ny endriky ny tany tamin'izany andro izany.

Tsy isalasalana fa na mbola ao anatintsika aza ny fahatsapana fa mila mivavaka na miankohoka amin'Andriamanitra isika ankehitriny, dia simban'ny fahotana izany, toy zavatra hafa rehetra eta arnin'izao tontolo izao ihany. Midika izany fa mety hivavaka arnin-javatra hafa isika, na koa tsy hivavaka amin'Andriamanitra intsony, araka ny fomba tokony hivavahana Aminy. (Jereo ohatra ny Mar. 7:1-13; Jer. 7:4).

Zava-dehibe ho an'ny fiainana kristianina ny fiankohofana. Noho izany, tsy maintsy mampianatra momba izany ny fanabeazana. kristianina. Izany indrindra no antony mahatonga ny lesontsika amin'ity herinandro ity hiompana amin'ny fanabeazana kristianina.

Rehefa namorona antsika Andriamanitra dia nataony tao anatintsika, na dia nosimban'ny fahotana tahaka ny zavatra hafa rehetra aza, ny faniriana hivavaka Aminy. Mazava loatra fa tsy natao hivavaka afa-tsy amin'Andriamanitra Tompo sy Mpamorona irery ihany isika tamin'ny voalohany, dia Ilay hany mendrika hiankohofana. Niova anefa ny zavatra rehetra nanomboka teo amin'ny fahalavoana, ary lehibe tokoa izany 

Eny tokoa, samy manompo zavatra na olona avokoa isika rehetra. Manampy antsika izany hahatakatra ny antony anaovan'ny olombelona fanompoam-pivavahana hatramin'izay teo amin'ny tantaram-piainany. Tany Egipta fahiny dia nisy ireo izay nivavaka tamin'i Farao mpanjaka. Tamin'ny fotoana sy toerana hafa indray ny olona dia niankohoka tamin'ny sarivongana miendrika trondro, tamin'andriamanitra manana loha maro, ary tamin'ny zavatra hafa koa. Ny sasany nivavaka tamin'ny masoandro, ny volana ary ny kintana. 

Ankehitriny dia marani-tsaina loatra ny ankamaroan'ny olona ka tsy miankohoka intsony amin'ny sarivongana miendrika sahona kanefa maro ihany no hiankohoka amin'ny sarivongan'i Maria renin'i Jesôsy. Koa midika ve izany fa tsy mivavaka amin-javatra hafa ny olona, na tsy mpino aza izy? Tsy izany velively. Misy ny mivavaka amin'ny vola ohatra, na fahefana, na ny firaisana ara-nofo, na ny tenany, na mpanakanto malaza, na mpiantsehatra malaza, na mpitondra fanjakana. Izay tiantsika indrindra, na inona na inona, no ivavahantsika, ary koa izay andaniantsika ny androm-piainantsika sy misintona ny fahalianantsika indrindra. Mampitandrina ny mpanoratra iray antsoina hoe David Foster Wallace fa raha ilay tsy tokony ivavahana no ivavahanao dia "hihinana" anao velona izany, izany hoe hamono hahafaty anao.

Araka ny tantara ao amin'ny Dan. 3, nahoana no zava-dehibe ny fiankohofana na ny fivavahana araka ny tokony ho izy, sy amin'llay tokony hiantefan'izany?

Hitantsika fa nitandrina ny didy faharoa (Eks. 20:4-6) tamin'ny fony manontolo ireto Jiosy telo lahy ireto, dia araka izay sitraky ny Tompo hataon'izy ireo. Anisan'ny didy folo rahateo ny didy faharoa, dia ny didy folo izay mandrara antsika tsy hamono olona na hangalatra ihany koa. Koa manan-danja lehibe eo imason'Andriamanitra tokoa izany ny fiankohofana hany ka manjary isan'ny lohahevi-dehibe hisedrana ny olon'Andriamanitra amin'ny andro farany, mialoha ny fiverenan'i Jesôsy fanindroany. Izany no antony tokony hisian'ny fampijimarana ny lohahevitra manontolo mikasika ny fiankohofana ao amin'ny fanabeazana kristianina: inona no atao hoe fiankohofana? Manao ahoana ny fomba fiankohofantsika? Nahoana no manan-danja izany? Ary iza no iankohofantsika?

Vakio ny Apôk. 14:6-12. Inona no ambaran'ireo andalan-teny ireo mikasika ny maha-zava-dehibe ny resaka fiankohofana amin'ny andro farany, dia mialoha indrindra ny fiverenan'i Jesôsy fanindroany? 

Nanjary nanan-danja lehibe teo amin'ny fiainam-pivavahan'ny zanak'Isiraely tamin'ny androny ny bokin'ny Salamo. Notanisain'izy ireo izany, nohirainy, ary matetika no nampiarahiny tamin'ny zava-maneno, indrindra fa mandritra ny fotoam-pivavahana iarahan'ny rehetra. Nanan-danja teo amin'ny fanatanterahan'ny olona ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny TT izany fomba izany ankapobeny. Vondron'olona maro izay manan-javatra betsaka iraisana ny vahoaka Isiraely ary tafiditra ao anatin'izany ny fiarahan'izy ireo mivavaka.  

Tononkalo na tononkira ny Salamo. "Tehillim" no teny hebreo andikana izany, izay midika hoe "hira fiderana". Koa rehefa mihira fiderana ho an'Andriamanitra isika, na inona na inona zavatra hafa ataontsika amin'izany, dia tafiditra ao anatin'ny fiankohofana Aminy izany.

Vakio ny Sal. 78:1-17. Inona no hafatra fototra voalaza eto? Ahoana no mahatonga izany hifanaraka tsara amin'ny resaka fanabeazana sy fiankohofana?

Misy hevitra asongadina manokana ao amin'ny Sal. 78. Ao amin'ny and. 2 i Asafa dia milaza ny fomba tokony hanambarantsika ireo "teny saro-pantarina fahiny". Tsy manambara loza tsy akory ny hoe "saro-pantarina" fa midika hoe manjavozavo, na mitsilopilopy. Mety ho tahaka izany koa ny tantara rehefa mandroso ny fotoana ka mihamanalavitra antsika ireo tranga lehibe niseho tany aloha. Any amin'ny dikan-tenin'ny Baiboly sasany dia "zava-miafina" no ilazany azy na koa "fahamarinana mamy hatry ny ela" (MSG). Entina anehoana amintsika izany fa tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ny Isiraely ny fampianarana ny ankizy ireo tantara lasa mikasika ny fikarakaran'Andriamanitra ny vahoaka voafidiny.

Jereo ny Sal. 78:6-17. Inona avy ireo lesona nasaina nampianarin'izy ireo ny zanany? Inona no tanjona farany tian'izany fanabeazana izany hotratrarina?

Araka ny hita ao amin'ireo andininy ireo dia anisan'ny zava-kendren'ny fanabeazana ny hahaizan'ny ankizy mitoky amin'Andriamanitra sy mitandrina ny didiny. Ahoana no anehoan'ny Apôk. 14:12 zany hevitra izany ho antsika amin'izao fotoana izao? 

Iray amin'ireo tantara mahafinaritra indrindra ao amin'ny TV, izay mampiseho ny fomba fanasitranan'i Jesôsy ny fanahy torotoro, ny tantaran'i Jesôsy sy ilay vehivavy teo am-pantsakana. 

Vakio ny Jao. 4:7-26. Ahoana no nanazavan'i Jesôsy tamin'ilay vehivavy teo am-pantsakana ny amin'ny fiankohofana na ny fivavahana? Raha ny marina, ahoana no nanombohan'izy ireo ny resaka momba ny fiankohofahana?

Na dia niezaka nanova resaka aza ilay vehivavy rehefa niresaka momba ny fivavahana dia tsy nosakanan'i Jesôsy izy fa nampiasainy kosa ny teniny mba hampianarana antsika fahamarinana lehibe mikasika ny fiankohofana sy ny zava-takin'izany. Inoana fa ny tena manan-danja indrindra sy ilaintsika ho fantatra amin'izay voalazan'i Jesôsy dia ity: "Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka Aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana." - Jao. 4:24. 

Tsy maintsy "amin'ny fanahy" no ivavahantsika amin'ny Tompo. Izany hoe tokony hiainga avy amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra izany, avy amin'ny fahalalantsika Azy araka ny fanandramantsika manokana. "Ny fivavahana izay avy amin'Andriamanitra no hany fivavahana izay hitarika ho eo amin'Andriamanitra. Mba hanompoana Azy araka izay tokony ho izy, dia tsy maintsy ateraky ny Fanahin'Andriamanitra isika. Hanadio ny fo izany ary hanavao ny saina, ka hanome antsika fahaizana vaovao hahalala sy ho tia an'Andriamanitra. Hanome antsika finiavana hankato ny fitakiany rehetra izany. Izany no tena fanompoam-pivavahana marina. Vokatry ny asan'ny Fanahy Masina izany." — IFM, t. 186. 

"Amin'ny fahamarinana" ihany koa no tsy maintsy ivavahantsika amin'Andriamanitra. Tokony ho marina tsara ny fahalalantsika ny momba an'Andriamanitra hoe iza Izy, ary inona no tadiaviny amintsika. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia mila ny foto-pampianarana ara-Baiboly ihany koa isika. (Tsara tokoa ohatra ny mahafantatra fa Ilay Andriamanitra iankohofantsika dia tsy mandoro ny olona ao amin'ny afobe mandrakizay tsy akory.) 

Araka izany dia ahitana ampahany roa ao amin'ny fivavahana: ny fanandramana, izay avy amin'ny fahalalana sy ny fankatoavana an'Andriamanitra; ary ny fahamarinana ambara amintsika ao amin'ny Baiboly momba an'Andriamanitra. Ny fivavahana amin'ny fanahy tsy misy fahamarinana dia mety tsy hitarika afa-tsy amin'ny fientanam-po mivaivay sy tsy miditra lalina, ary fihetseham-po miovaova fotsiny. Ny fahamarinana tsy misy fitarihan'ny Fanahy kosa dia mety ho tonga amin'ny fivavahana izay fombafomba fotsiny sady tsy misy aina. Noho izany dia samy ilaina avokoa ireo ampahany roa ireo.

Inona no fomba tsara indrindra ampianarana ny olona hivavaka "amin'ny fanahy sy ny fahamarinana"? Fotoana manao ahoana no mety hilan'ny olona kokoa ny "fanahy" noho ny "fahamarinana" na koa ny mifamadika amin'izay? 

Vakio ny  Tant. 16:1-36. Alaivo sary an-tsaina ny zava-mitranga eto. Araka ny fahitanao azy, fotoana mahatahotra sa fotoana fifaliana sy lanonana no voalaza ao? Ahoana no ahafahantsika milaza fa sady mahatahotra no fifaliana izany fotoana izany? Inona no lesona azontsika tsoahina avy amin'ireo andininy ireo mikasika ny fiankohofana? Ary ahoana no tokony hampianarantsika sy hanaovantsika fanandramana ny amin'ny fiankohofana?

Ny tabernakely, izay nitoeran'Andriamanitra teo amin'ny Isiraely fahizay, no toerana nanaovana fanompoam-pivavahana sy nampianarana azy ireo ny amin'ny drafi-panavotana. Zava-dehibe ivon'ny fiankohofana sy ny fanabeazana ary izany i Jesôsy sy ny drafi-panavotana, izay samy voaseho ara-tandindona amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana natao tao amin'ny tabernakely. Maro ireo zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika ka mahatonga Azy ho mendrika ny fiderantsika sy ny fiankohofantsika. Zava-poana anefa ny fivavahantsika manontolo raha tsy ananantsika ilay fanantenana ny fiainana mandrakizay nomena tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesôsy, izay fanatitra ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana.

Tokony homarihina ihany koa fa misongadina ao amin'io andalana io ny "fitoriana ny filazantsara": natao hahafantatra ny amin'ilay Andriamanitry ny Isiraely izao tontolo izao.

Diniho ny 1 Tant. 16:29: "Manomeza an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany; Mitondra fanatitra, ka mankanesa eo anatrehany; Miankohofa eo anatrehan'i Jehôvah amin'ny fihaingoana Masina ". Inona no mety ho hevitry ny hoe: "fihaingoana masina?

Voalohany indrindra, saintsaino ny maha-doza ny fahotana, mitondra faharavana sy alahelo ary fahoriana. Sarotra ho antsika amin'izao andro izao ny mahazo an-tsaina ny fombafombam-pivavahana nataon'ireo firenena nanodidina ny Isiraely, izay ratsy tokoa, mahatsiravina, ary mamohehatra. Anisan'izany ny famonoana ny zaza hatao fanatitra. Mahatonga antsika hahazo an-tsaina ny toetr'ireo olona ireo izany.

Natao hiavaka kosa anefa ny Isiraely, ho masina, ary hisaraka amin'ny fanao ratsy manodidina azy. Natao ho masina ao am-pony sy ao an-tsainy izy ireo. Imbetsaka ny mpaminanin'ny TT no mananatra ny olona izay mivavaka sy miankohoka amin'Andriamanitra kanefa manao ratsy ary ny fony manalavitra an'Andriamanitra. 

Mpivavaka tena mafana fo no nanodidina ny Isiraely fahizay, dia olona izay feno fanoloran-tena teo amin'ny fanompoana sy ny fampitoniana ireo andriamaniny ka namono, na ny zanany naterany aza, mba ho fanatitra ho an'ireo. Izany ka fanoloran-tena! Sa tsy marina izany? 

Izay indrindra no maha-zava-dehibe ny fivavahana, dia ny fivavahana araka ny tokony ho izy, amin'Ilay Andriamanitra tena Izy. Niaro ny vahoaka hebreo tamin'ny fanompoan-tsampy sy ny fivavahana sandoka nanodidina azy mantsy izany. Na teo aza anefa ny fampitandremana rehetra nomena ny vahoaka dia mbola latsaka tao anatin'ny fanompoan-tsampy ihany izy ireo, dia izay efa nandrarana azy fatratra. 

Ahoana kosa ny amintsika ankehitriny? Nahoana no zava-dehibe tokoa ny mivavaka amin'Ilay Andriamanitra marina manoloana ny soa rehetra nataony, ary indrindra koa manoloana ny loza ateraky fanompoan-tsampy "moderina"?

Vakio ny Mar. 7:1-13. Inona no hevitra manan-danja hitantsika ao amin'ny and. 7-9, izay azontsika ampiharina eo amin'ny fanabeazana ankehitriny ary mety hanampy antsika ho voaro amin'ny fampianaran-diso avy amin'izao tontolo izao izay mitondra voka-dratsy eo amin'ny fiainam-pinoantsika?

Maro amin'ireo hevi-dalina voizina eto amin'izao tontolo izao sy ampianarina any an-tsekoly ankehitriny no mifototra amin'ny finoana fa tsy misy Andriamanitra. Midika izany fa hevitra mifanohitra amin'ny Baiboly no ampianarina amin'ny lafiny maro. Mety halaim-panahy hivavaka amin'ireny hevitra hindrahindraina sy ampianarina ary ampiharina ireny isika. Mety ho lolohavintsika toy ny andriamanitra koa ny sain'ireo mpandinika, mpahay siansa, na matematisianina, izay namoaka izany hevitra izany. Ny olana dia matetika no tsy mifanaraka amin'ny fahamarinan'ny Baiboly ireny hevitra ireny kanefa maro ireo mampianatra sy mihevitra izany ho marina. Miezaka mampiditra ireo hevitra ireo ao anatin'ny fanabeazana kristianina ny olona. Fomba tokana ihany anefa no mety hahatanteraka izany, dia ny fileferan'ny finoana amin'ny marimaritra iraisana, izay matetika no midika ho fanolanana sy fanovana ny Soratra Masina mba hahatonga izany hifanaraka amin'ny hevitra voizina amin'izao andro izao.

Inona avy ireo hevitra inoan'ny olona ankehitriny kanefa mifanohitra amin'ny Baiboly? Ahoana no ahafahantsika miaro tena, amin'ny maha-fiangonana, mba tsy isika indray no hampiditra ireny hevitra ireny ao amin'ny rafi-pampianarantsika? 

"Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina. Tsy te handinika lalina ny fony ireo mpampianatra momba ny fivavahana mba hahafantarany raha mitoetra ao amin'ny finoana izy ireo na tsia. Zava-misy mampatahotra ny fahitana ny maro miantehitra amin'ny fanantenana sandoka. Ny sasany mitoky amin'ny fanandramana niainany efa an-taonany maro. Amin'izao fotoana tsy maintsy andinihan'ny tsirairay ny fony izao anefa, izay ilana ny fanaovana fanandramana isan'andro miaraka amin'Andriamanitra, dia tsy manan-javatra hotantaraina izy ireo. Toa mihevitra izy ireo fa hamonjy azy ny fanekeny ny fahamarinana. Rehefa resy ireny fahotana izay ankahalain'Andriamanitra ireny, dia hiditra ao aminy i Jesôsy ka hiara-misakafo aminy, ary izy Aminy. Hahazo hery lehibe avy amin'i Jesôsy ianao ary hitombo ao Aminy ka afaka hiteny amim-pahamasinana sy fandresena hoe: "Isaorana anie Andriamanitra Izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesôsy  Kristy Tompontsika". Aleon'ny Tompo aza tsy manonona ny anarany mihitsy ireo mpampianatra ara-pivavahana matimaty. Vesatra mandrakariva ho an'ireo izay te hanara-dia an'i Jesôsy  amim-pahatokiana izy ireny. Fahatafintohinana ho an'ny tsy mpino izy ireo ka mahafaly ny anjely ratsy izay maneso ny anjelin'Andriamanitra noho ny heloka vitan'ireo. Tahaka izany ny zava-doza mihatra amin'ny asan'Andriamanitra na ao an-tokantrano na ivelan'izany. - SG, b. 2, t. 227. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Hitantsika ao amin'ny Mar. 7:1-13 fa ny olana mahatonga ny fivavahana ho diso dia ny fo. Tsy henoin'Andriamanitra ny vavaka tononintsika raha tsy mipololotra avy ao am-pontsika izany. Ny tantaran'ny nahafatesan'i Jesôsy  ho antsika no mahomby indrindra amin'ny fanokafana ny fontsika ho amin'ny fitiavana marina an'Andriamanitra. Nahoana?

2. Diniho lalindalina kokoa ny amin'ny tokony hivavahantsika amin'Andriamanitra «amin'ny fanahy sy ny fahamarinana». Azo atao ve ny mivavaka Aminy amin'ny fanahy tsy misy fahamarinana, na ny mifamadika amin'izany? Sa mitaky ny fanaovantsika ireo zavatra roa loha ireo ny tena fivavahana marina? Raha eny, nahoana?

3. Eny tokoa, mila fahamasinana ny fontsika mba hahafahantsika mivavaka marina amin'Andriamanitra. Inona anefa no hevitr'izany hoe manana fo marina izany? Tsy maintsy miandry ny hanana fifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra sy fiainana tonga lafatra ve ianao vao afaka mivavaka Aminy? Etsy andaniny, ahoana no anampian'ny tena fivavahana marina ny fonao hanana ny toerana tokony hisy azy, dia ny miaraka amin'Andriamanitra?