Ity no malaza indrindra amin'ny teny fanombohana rehetra ao amin'ireo toko ao amin'ny TV: "Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny Teny tao amin'Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra" - Jao. 1:1. Ity andininy tsy hay hadinoina ity indray no misarika antsika avy eo: "Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an'ny Lahitokana avy tamin'ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana" Jao. 1:14.

Vakio ny Jao. 1.1-14. Inona no voalazan'ireo andininy ireo momba ny maha-Izy an'i Jesôsy sy ny zavatra ataony eto? Manambara inona amintsika izany mikasika an'i Jesôsy, amin'ny maha-Mpampianatra, ohatra lehibe Azy?

Ilay Andriamanitra niresaka tamin'i Adama sy i Eva tao amin'ny saha Edena, sy tamin'i Jakôba teny an-kebakeba-tany ihany no indro ankehitriny tonga olona. Ambaran'ny TV fa i Jesôsy  no endriky ny tenan'Andriamanitra. Afaka rnahalala ny sitrapon'Andriarnanitra sy ny fombany isika amin'ny alalan'i Jesôsy, satria Andriamanitra i Jesôsy.

Mitohy ny toko amin'ny filazalazana momba an'i Jaona mpanao batisa izay voalaza fa mpitory teny mahay mandresy lahatra tokoa, hany ka na ny mpitarika ara-pivavahana aza dia nihevitra azy ho olona manokana. Nanomana ny lehibe kokoa noho ny tenany anefa izy. Olona mahagaga sy miavaka tokoa no ho avy tsy ho ela ao aoriany, ary izy, Jaona mpanao batisa, dia tsy mendrika akory na "hamaha ny fehin-kapany aza" Jao. 1:27. 

Nahita an'i Jesôsy izy ny ampitso ary nilaza fa Izy no "Zanak'Andriamanitra", Tamin'io andro io sy ny andro manaraka koa dia "Zanak'ondrin'Andriamanitra" no niantsoany Azy.

Ankoatra izany dia nanapa-kevitra hanaraka an'i Jesôsy ny roa tamin'ny mpianatr'i Jaona mpanao batisa. Ary rehefa nanontany azy ireo i Jesôsy momba izay notadiaviny dia "Raby" no niantsoany Azy (izany hoe raha adika: Mpampianatra) - Jao, 1:38. 

Koa i Jesôsy izany dia raby na mpampianatra, kanefa tsy mbola nisy olombelona mpampianatra tahaka Azy satria, averina indray fa Andriamanitra Izy. Izany hoe, nidina tety amin'ny taranak'olombelona Andriamanitra, naka ny endriky ny maha-olombelona, ary tao anatin'ny maha-olombelona Azy no niasany tahaka ny raby, mpampianatra. Tsy mahagaga i Ellen White raha niantso an'i Jesôsy  hoe "Ilay mpampianatra lehibe indrindra tsy mbola fahitan'izao tontolo izao hatramin'izay" - ST, 10 Jona 1886. Andriamanitra mihitsy anefa io Mpampianatra io.

Raha heverina i Jesôsy sy ny momba Azy, nahoana no rariny tokoa raha avy Aminy no ianarantsika ny fomba tsara indrindra hampitana ny fahamarinana ara-panahy amin'ny hafa? Inona ny Iesona azontsika raisina avy amin'i Jesôsy mikasika ny maha-zava-dehibe ihany koa ny zavatra atao fa tsy izay ambara fotsiny ihany?