Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 4: Ny fanabeazana
Catégorie : Lesona 6: Lesona hafa avy amin'Ilay Mpampianatra lehibe

Iza amintsika no tsy mbola nahatsiaro ho menatra ny tenany mihitsy teo amin'ny fiainany? Iza amintsika no tsy mbola nanao zavatra izay miteraka alahelo ny mieritreritra azy, ary tena mampihorohoro mihitsy ny fisaintsainana fa mety ho fantatry ny olona izany? Efa samy nandalo teo avokoa angamba isika rehetra, sa tsy izany?

Alaivo sary an-tsaina ny nahazo an'i  Adama sy i Eva rehefa avy nihinana ny voan'ilay hazo voarara izy ireo, na koa ny nanjo an'i Jakôba rehefa namitaka ny rainy mba hahazoana ny tso-drano tokony ho an-jokiny, ary avy eo rehefa tsy maintsy nandositra ny fahatezeran'ilay rahalahiny izy. Nanao ahoana ny torimasony nony alina? Meteza ihany koa ho eo amin'ny toeran'ilay vehivavy tratra nijangajanga, izay "azo olan-tanana" Jao. 8:4. Toy izany koa i Davida, ny Sal. 32 no nanehoany ny fanenenany mafy noho ny toetrany tany aloha.

Mazava loatra fa anisan'ny mahatonga ny filazantsara ho an'ny olona rehetra maneran-tany izany, ary ny fahafatesan'i Kristy ho an'ny taranak'olombelona manontolo. Na inona na inona tsy fitoviantsika dia zavatra iray loha no mampiray antsika: samy mpanota avokoa.

Noho izany, ny fanabeazana kristianina marina dia tokony hanoro antsika ny hany vahaolana hialana amin'izao toerana mahonena misy antsika izao. Hijery ny amin'Ilay hany vahaolana ho antsika isika amin'ity herinandro ity, dia Ilay Mpampianatsika Lehibe izany.