Lesona 5: Jesôsy Ilay mpampianatra lehibe

Hodinihina mandritra herinandro: Heb. 1:1-4; 2 Kôr. 4:1-6: Jao. 1:14,18; 14:1-14; Fil. 2:1-11; 2 Kôr. 5:16-21.
Tsianjery: "Fa Andriamanitra, izay nandidy hoe: Aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina, no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo arnin'ny tavan'i Jesôsy Kristy" - 2 Kôr. 4:6.

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.