"Ny hiverina amin'ny fahatanterahantsika tany am-boalohany, izany no zava-dehibe eo amin'ny fiainana ankehitriny sy tena fototra kendren'ny fanabeazana." - PM, t. 603. Raha haverina tsara izany dia ho hitantsika ny maha-zava-dehibe, ho an'ny fanabeazana advantista, ny fananana fijery kristianina mafy orina. Ny fanabeazana rahateo moa, araka ny efa hita tany aloha, dia tsy voatery ho zavatra tsara mandrakariva, raha mandeha irery. Mety ho nandia fianarana ny olona iray, eny, fianarana ambony mihitsy aza, kanefa ny heviny sy ny fitondran-tenany dia rnifanohitra amin'ireo fitsipi-piainana hita ao amin'ny Baiboly. Noho izany, tokony hiorina amin'ny fomba fijery kristianina ny rafi-pampianarantsika, amin'ny maha-Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito antsika. Midika izany fa ny seha-panabeazana rehetra ankapobeny, mahakasika ny siansa, ny tantara, ny fitondran-tena, ny kolontsaina, sy ny sisa, dia tokony hanome fampianarana mifanaraka amin'izany fomba fijery izany, fa tsy hanohitra na hanao tsinontsinona izany. Araka ny efa voalaza ihany koa, kanefa tsara haverina, ny olona dia samy manana ny fomba fijeriny ny fiainana, na voalanjalanja tsara izany na tsia. Noho izany dia ilaina tokoa ny anaovana ny fijery ara-Baiboly ho fototra iorenan'ny fanabeazana advantista manontolo. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Inona avy ireo ohatra fantatrao eo amin'ny tantara, izay nahitanao rafi-panabeazana iray manontolo ho tena manimba tokoa? Mitanisa toerana vitsivitsy izay (n)itrangan'izany. lza no nampianarina tao amin'izany toerana izany, ary inona no lesona azontsika tsoahina avy amin'izy ireo? Ahoana no ahafahantslka miaro tena mba tsy hisy akony ratsy eo amin'ny rafi-panabeazantsika izany?

2. Ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia naneho ireto hevi-dehibe fototra ireto mikasika ny fijery krisfianina momba ny fiainana: ny fisian'Andriamanitra, ny famoronana, ny Baiboly, ny drafi-panavotana, ary ny lalàn'AndriamanItra. Inona ihany koa ireo zava-dehibe hafa tokony ho tafiditra ao anatin'izany fomba fijery kristianina izany?

3. Nisy mpanoratra iray tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo nanao hoe: « Ô ry feon'ny fieritreretako! Ry feon'ny fieritreretako! Ny fahendrenao avo indrindra; ny fitarihanao dia azo antoka ho an'ny olombelona kely fahalalana sy voafetra, kanefa marani-tsaina sy olona afaka; ianao ry mpitsara tsy mety diso, mahafanfatra ny tsara sy ny ratsy; afahonao tahaka an'Andriamanitra ny olona». Inona no marina amin'izay voalazany? Inona no diso?

4. Jereo indray ity fanambaran'i Ellen G. White ity: "Ny hiverina amin'ny fahatanterahantsika tany am-boalohany, izany no zava-dehibe eo amin'ny fiainana ankehitriny sy tena fototra kendren'ny fanabeazana." Inona no hevitr'izany? Milaza izany fa tokony ho hafa tanteraka ny fanabeazana Advantista raha mitaha amin'ny ankamaroan'izay heverin'izao tontolo izao ho fanabeazana. Nahoana?