Araka ny voalaza tany aloha, samy manana ny fahitantsika izao tontolo izao isika rehetra. Raha mijery ny avana eny amin'ny lanitra ohatra ny ateista (ireo tsy mino ny fisian'Andriamanitra), dia fisehoan-javatra araka ny lalan'ny natiora fotsiny no hitany. Mifanohitra amin'izany, ny olona manana fijery ara-Baiboly dia tsy izay ihany no hitany, izany hoe fihaonan'ny hazavana sy ny rano, fa ny fanamafisan'Andriamanitra ny teny fikasany koa, izay manome toky fa tsy handrava izao tontolo izao amin'ny safodrano intsony Izy (Gen. 9:13-16), "Akory ny halehiben'ny fitiavan'Andriamanitra, izay nietry sy nangoraka ny zavaboariny malemy, ary nametraka ilay famantarana mahafinaritra teo amin'ny rahona ho mariky ny fanekena nataony tamin'ny olombelona. (...) Izay nokendreny dia ny hanome ireto olona izay hipoiran'ny taranaka aoriana, ny fahalalana momba ny avana be voninahitra mivelatra eo amin'ny lanitra. Koa rehefa manontany azy momba izany ny zanany dia hamerina amin'izy ireo indray ny tantaran'ny Safodrano izy, sy ny niondrehan'llay Andriamanitra Avo Indrindra mba hametraka ny avana ho eo amin'ny rahona, ho fanomezan-toky fa tsy hanafotra ny tany intsony ny rano." — PP, t. 106.

Ho an'ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito dia mitoetra ho Soratra fototra iorenan'ny finoantsika ny Baiboly. Mampianatra antsika ny tokony ho fomba fijerintsika izao tontolo izao ny Baiboly, izay ahitantsika sy ahatakarantsika fa ity tontolo ity dia mety ho toerana sarotra sy mampatahotra. Manome modely ny Baiboly mba hanampiana antsika hahatakatra tsara kokoa ny tontolo misy antsika sy ny zava-misy iainantsika, izay matetika manahiran-tsaina sy maha-very hevitra antsika.

Inona avy ireo fahamarinana hita ao amin'ireto andininy ireto  izay afaka manampy antsika hahatakatra ny zava-misy iainantsika? Efes. 6:12; Mar. 13:7; Rom. 5:8; Rom. 8:28; Mpitt. 9:5; Apok. 20:5,6.

Amin'ny maha-Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito, dia manaiky tanteraka ny fampianaran'ny Baiboly isika, satria fahamarinana nambaran'Andriamanitra ny olombelona izany, manazava zavatra maro momba izao tontolo izao, izay tsy ho fantatsika na ho takatsika amin'ny fomba hafa. Noho izany dia tokony hamaka sy hifototra amin'ny Tenin'Andriarnanitra avokoa ny fanabeazana kristianina rehetra, ary ny fampianarana rehetra manohitra izany dia tokony holavina.

Inona avy ireo fampianaran'ny Baiboly mifanohitra amin'ny foto-pinoana sasany izay tanan'ny olona? Nahoana izany fahasamihafana izany no tokony hampianatra antsika fa zava-dehibe ny mifikitra amim-pahatokiana amin'ny Tenin'Andriamanitra?