Taona maro lasa izay, dia nametraka fanontaniana i Gottfried Wilhelm Leibniz, mpandinika sy mpanoratra. lty angamba no fanontaniana mitombina sy tsara fipetraka indrindra: "Nahoana no misy ny zavatra fa tsy hoe tsy misy?"

Ahoana no amalian'ireto andininy ireto izany fanontanian'i Leibniz izany? Gen. 1:1; Jao. 1:1-4; Eks. 20:3-11; Apok. 14:6,7; Joba 12:7-10.

Mahatalanjona ny fahatsoran'ny fanambaran'ny Baiboly ny fisian'Andriamanitra. Tsy mba miantomboka amin'ny laha-kevitra manazava ny fisian'Andriamanitra ny Gen. 1:1 (na dia misy fanazavana maro aza). Ambarany fotsiny fa misy Izy (Jereo koa ny Eks. 3:13,14), ary miainga amin'io no anambarany ny maha-Mpahary an'Andriamanitra, ny Baiboly ary ny fahamarinana rehetra voarakitra ao anatiny.

Fototra iorenan'ny fanabeazana kristianina rehetra koa ny fampianarana mamba ny famoronana. Miankina amin'ny fampianarana momba ny famoronana tao anatin'ny henemana ny zavatra rehetra inoantsika amin'ny maha-Kristianina antsika. Tsy ny fanavotana, na ny lalana, na ny hazo fijaliana, na ny fitsanganana amin'ny maty, na koa ny fiavian'i Kristy fanindroany no resahin'ny Baiboly voalohany indrindra.

Tsia, Andriarnanitra amin'ny maha-Mpamorona Azy aloha no resahiny, satria tsy misy heviny ireo fampianarana rehetra ireo raha sarahina amin'ny fahafantarana fa misy Andriarnanitra ary Mpamorona antsika Izy. Noho izany, averina indray fa tsy maintsy manasongadina ny lanjan'ny fampianarana momba ny famoronana ny fijerin'ny Baiboly momba izao tontolo izao. Manjary ilaina tokoa ny manasongadina izany satria man.ohitra rnafy sy an-karihary io fampianarana io ny siansa. Ny fivoarana miandalana - izany hoe an-tapitrisa taona maro no nivoaran'ny zava-manan'aina tsikelikely, sady avy arninhy kisendrasendra avokoa ny zavatra rehetra - dia tsy nanao afa-tsy ny nandrava ny finoan'ny olona an-tapitrisany maro ny Baiboly. Sarotra ny mahazo an-tsaina fampianarana hafa ankoatra ny fampianarana momba ny fivoarana miandalana, ka manohitra babe kokoa ny Baiboly sy ny finoana kristianina ankapobeny.

Noho izany, ratsy lavitra noho ilay fivoarana miandalana tsy mino ny fisian'Andriamanitra ny fiheverana fa azo ampifandrindrana amin'ny fampianaran'ny Baiboly mamba ny famoronana ny fivoarana miandalana. Tsy misy fomba azo anaovana izany, afa-tsy ny fanaovana tsinontsinona ny Baiboly sy ny finoana kristianina ankapobeny.

Mangataka ny iray ampahafiton'ny iainantsika, isan-kerinandro, Andriamanitra mba hatokantsika hahatsiarovana ny henemana namoronany izao rehetra izao. Tsy mba mitaky izany Izy amin'ny fampianarana hafa. Nahoana izany no milaza ny maha-zava-dehibe sy fototra io fampianarana io ho an'ny fomba fijerin'ny Kristianina izao tontolo izao?