Telovolana 4: Ny fanabeazana

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro:Gen. 2:7-23; Gen. 3:1-6; 2 Pet.1:3-11; 2 Pet. 2:1-17; Heb. 13:7,17, 24.

Tsianjery : "Indro, Andriamanitra miasa amin'ny heriny mampiseho ny fisandratany; Iza no ho mpampianatra tahaka Azy."Joba 36:22

Hodinihina mandritra ny herinandro: Gen. 3:1-15: 2 Kôr. 4:6; Lio. 1:26-38; Mat. 1:18-24; Efes. 4:15; 1 Jao. 3:18; Deo. 6. 

Tsianjery: "Anaka, mihainoa ny ana-drainao, ary aza mahafoy ny lalan-dreninao" 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Deo. 6:5; Deo. 31:9-27; Rôm. 3:19-23; Apôk. 1 2:1 7; 14:12; Mar. 6:25-27; Heb. 5:8.
Tsianjery: "Ary tiava an'i Jehôvah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra" - Deo. 6:5

Hodinihina mandritra ny herinandro: Ohab. 15:3; Jao 12:7-10; Efes. 6:12; Apôk. 20:5,6; Jao. 1:1-14: Mar. 12:29-31.
Tsianjery: "Ny mason'i Jehôvah amin'izao rehetra izao, mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy" - Ohab. 15:3.

Hodinihina mandritra herinandro: Heb. 1:1-4; 2 Kôr. 4:1-6: Jao. 1:14,18; 14:1-14; Fil. 2:1-11; 2 Kôr. 5:16-21.
Tsianjery: "Fa Andriamanitra, izay nandidy hoe: Aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina, no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo arnin'ny tavan'i Jesôsy Kristy" - 2 Kôr. 4:6.