"Miantso ny fiangonany Andriamanitra amin'izao andro izao, tahaka ny niantsoany ny Isiraely fahiny, mba hijoro ho fahazavana ety an-tany. Amin'ny alalan'ny sabatry ny fahamarinana - ny hafatry ny anjely voalohany, faharoa sy fahatelo - dia navahany tamin'ireo fiangonana sy amin'izao tontolo izao ny vahoakany mba hitaomany azy ireo ho amin'ny fanamasinana avy amin'ny fanakaikezana Azy. Nataony ho mpitandrina ny lalemy izy ireo ary natolony azy ireo ny fahamarinana lehibenhy faminaniana ho amin'izao vanim-potoana izao. Tahaka ireo hafatra masina nomena ho an'ny Isiraely fahiny, dia ireo no hafatra masina tokony hampitaina amin'izao tontolo izao ankehitriny.

Ireo anjely telo ao amin'ny Apôk. 14 dia maneho ireo olona manaiky ny fahazavan'ny hafatrAndriamanitra ary mivoaka amin'ny maha-solontenany azy mba hampandre ny farnpitandremana rnanerana izao tontolo izao. Hoy i Kristy amin'ireo mpanara-dia Azy: "Hianareo no fahazavan'izao tontolo izao" - Mat. 5:14. Ho an'ny fanahy tsirairay izay manaiky an'i Jesosy, ny hazo Kalvary dia miteny hoe: "Indro ny hasarobidin'ny fanahy: VIlandehana any amin'izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra- - Mar. 16:15. Tsy misy tokony havela hanakana izany asa izany. Izany no asa manan-danja indrindra amin'izao fotoana izao; natao hahatratra ny mandrakizay ny vokatra aterany. Ny fitiavana nasehon'i Jesiisy ho an'ny fanahin'ny olona tamin'ny alalan'ny sorona nataony ho fanavotana azy no hery hanosika ny mpanara-dia Azy rehetra hanao izany asa izany.

Eken'i Kristy, amim-pifaliana tokoa ny hery rehetra izay atolotra Azy. Izy no mampiray ny maha-olombelona amin'Andriamanitra, mba hahafahany marnpita amin'izao tontolo izao ny zava-miafin'ny fitiavana tonga nofo. Torio, ento amim-bavaka, ataovy an-kira, fenoy amin'ny hafatry ny fahamarinany izao tontolo izao, ary tohizo hatrany ny fanitarana ny fitoriana any amin'ny faritra hafa mbola tsy nandre." - CCh, a. 58,59.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:
1. Ahoana no anehoan'ny hafafry ny anjely telo ao amin'ny Apôk. 14 ny antom-pisian'ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito?

2. Erifrereto ny amin'ny Sabata sy ny lanjan`ny zavatra asehony. Araka izay hitanfsika tamin'ity herinandro ity dia manan-danja tokoa ny hafatra raketinizany, nandidy antsika Andriamanifra mba hanokana andro iray ao anatininy herinandro eo amin'ny fiainantsika mba hahatsiarovantsika Azy amin'ny maha-Mpamorona sy Mpanavotra antsika Azy. Ahoana no anampian'izany fahamarinana ara-Baiboly izany antsika hahatakatra ny antony maha-zava-dehibe ny Sabata? Inona no asehon'ny Sabata amintsika?

3. Amim-pahalemem-panahy sy fahamoram-po no tokony hampitandremantsika ny olona ny amin'i Babilona sy ny mariky ny bibidia. Ahoana no ahafahantsika mizara ireo fahamarinana ara-Baiboly keo amin'ny fomba tsara indrindra araka izay azo atao?