Vakio ny Apôk. 14:8; Apôk. 17:3-6 ary ny Apôk. 18:1-4. Inona no fantatsika momba an'i Babilona ara-panahy avy amin'ireo andininy ireo?

Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, i "Babilona" dia sary an'ohatra anehoana rafi-pivavahana diso. Mampianatra izany fahefana ara-pivavahana diso izany fa manavotra ny olona ny asa soa ataony. Anankiray amin'ireo fampianaran-disony marobe izany lainga izany. Ampianariny ny olona ihany koa ny hevitr'olombelona sy ireo fomba fiaina manohitra ny fahamarinana ara-Baiboly. Manandratra ny olombelona sy ny fahamarinan'ny tenany ho ambonin'i Jesôsy sy ny fiainany tsy nisy fahotana izany ary mametraka ny baikon'ireo olona mpampianatra ara-pivavahana ho ambonin'ny baikon'Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny TT dia i Babilona no ivon'ny fanompoan-tsampy, ny fiankohofana amin'ny masoandro ary ny fampianaran-diso momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy. I

Babilona moderina kosa dia mampifangaro ireo zavatra ninoany tamin'ny andron'ny TT sy ny fomba fiainany amin'ny fiankohofana ataony ankehitriny. I Jesôsy  irery sy ny fiainam-pahamasinany no mamonjy antsika. Izany no hafatr'Andriamanitra amin'ny andro farany ho an'ity planeta efa ho faty ity. Izany no antony ampitandreman'Andriamanitra antsika hoe: "Rava! rava Babylona lehibe (...) Miala aminy hianareo, ry oloko" - Apok. 18:2,4. Nanangana ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito Andriamanitra mba hanambara ny hafatr'i Kristy amin'ny fahafenoany. Ny hoe manandratra an'i Jesosy dia mametraka ny zavatra rehetra nampianariny amin'ny toerana ambony; mitory Ilay "lalana sy fahamarinana ary fiainana" - Jao. 14:6; mampiharihary ireo fahadisoan'i Babilona izay manohitra ny fahamarinan'i Jesosy.

Vakio ny Apok. 14:7, 9-11. Iza avy ireo ankolafy roa mifanohitra fiankohofana asongadin'ireo andininy ireo?

Maneho amintsika fiankohofana roa samy hafa ny Apok. 14 - ny fiankohofana amin'ny Mpamorona sy ny fiankohofana amin'ny bibidia. Mihodidina amin'ny andro fiankohofana nataon'Andriamanitra ireo fiankohofana roa ireo, dia ny Sabata marina izany, ary ny Sabata sandoka. Maneho ny fitsaharana sy ny antoka ary ny fiarovana ananantsika ao amin'i Kristy ilay Mpamorona sy Mpanavotra ary Mpanjakantsika ho avy ny Sabata. Ilay andro sandoka kosa dia maneho ny solon'izany izay nataon'olombelona no sady diso, miorina amid ny fisainana sy ny didin'olombelona.

Vakio ny Apok. 14:12. Inona no ambaran'io andininy io, indrindra mikasika ny toe-javatra teo alohan'izany? Ahoana no anehoana ny lalana sy ny fahasoavana ao amin'io andalan-teny io, ary inona no tokony hampianarin'izany antsika ny amin'ny maha-singa roa an'ny filazantsara izay tsy afa-misaraka ny lalana sy ny fahasoavana?