Maneho an'i Jesôsy sy ny fahasoavany mahavonjy ny hafatry ny Apokalipsy mikasika ny andro farany. Ho an'ny olombelona rehetra manerana izao tontolo izao izany fahasoavana izany (Apok. 14:6). Antso miezinezina ho amin'ny "fahatahorana" na fanomezana haja an'Andriamanitra amin'izay ataontsika rehetra izany - mba hanajantsika ny baikony sy hankatoavantsika ny lalany eo anatrehan'ny andro fitsarany (Apok. 14:7). Mifandraika amin'ny fomba fisainantsika ny "fahatahorana an'Andriamanitra". Antso ho amin'ny fananana fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fametrahana Azy ho lohalaharana ao amin'ny fisainantsika izany. Toetry ny fankatoavana izay mitarika hanana fiainana araka an'Andriamanitra izany (Ohab. 3:7; Asa. 9:31; 1 Pet. 2:17). Manasa antsika ihany koa io hafatry io mba "hanome voninahitra" an'Andriamanitra. Ny fanomezam-boninahitra dia mifandraika amin'izay ataontsika eo amin'ny lafim-piainantsika rehetra.

Vakio ny Mpitt. 12:13,14 sy ny 1 Kôr. 6:19,20. Ahoana no anampian'ireo andininy ireo antsika hahatakatra ny hoe "matahotra an'Andriamanitra" sy ny manome voninahitra Azy?

Velona amin'ny vanim-potoana izay tsy andraisan'ny olona andraikitra ny amin'izay tsy mety ataony isika. Olona an-tapitrisa no mahatsapa fa tsy mila manazava na inona na inona amin'ny hafa ny amin'izay ataony izy. Mampahatsiahy antsika ny hafatry ny anjely voalohany fa izao no fotoana itsaran'Andriamanitra ny olona eto an-tany ka tompon'andraikitra amin'ny asa ataontsika isika. Misy fifandraisana eo amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny fankatoavany Azy ary ny fitsarana. Vokatry ny fifandraisana mahavonjy amin'i Jesôsy ny fankatoavana. Ny fahamarinany irery no ampy hahavonjy antsika amin'ny fitsarana, ary ao amin'izany fahamarinany izany no hahatonga antsika ho voaro. Ao Aminy no ivelomantsika mba hanomezam-boninahitra ny anaran'Andriamanitra eo amin'izay ataontsika rehetra.

Vakio ny Apok. 14:7; Apok. 4:11; Gen. 2:1-3 ary ny Eks. 20:8-11. Inona no fototry ny fiankohofana marina rehetra? Ahoana no anehoan'ny Sabata izany fitsipika manan-danja izany?

Namely ny Sabata i Satana. Fantany mantsy fa io no tena ivon'ny fiankohofana. Manandratra an'i Kristy amin'ny maha-Mpamorona Azy ny Sabata, ary miantso ny lehilahy sy ny vehivavy manerana izao rehetra izao hoe: "miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany" - Apôk. 14:7. Fanambarana manan-danja amin'izao vanim-potoana izao izany, miantso antsika hiverina amin'ny fiankohofan.a amin'i Jesosy Ilay namorona antsika sy mampahafantatra antsika ny tombambidintsika marina ao Aminy.