Ny toko faha-14 no ivon'ny bokin'ny Apôkalipsy. Manan-danja ho an'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany izany toko izany. Maneho ny hafatr'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona amin'ny andro farany izany, hafatra izay manan-danja tokoa ho an'ny vahoakan'Andriamanitra sy ny olona rehetra.

Vakio ny Apok. 14:14-20. Inona ny sary an'ohatra ampiasaina ao amin'ireo andininy ireo momba ny fiavian'i Jesôsy fanindroany?

Ampiasaina ny fanoharana momba ny fijinjana ao amin'ny Baiboly ho fanehoana ny fiavian'i Jesôsy fanindroany (vakio ny Mat. 13:37-43; Mar. 4:29). Ao amin'ny Apôk. 14, ny fijinjana ny voa masaka dia maneho ny fanavotana ny olo-marina; ny voaloboka lo kosa dia maneho ny fandringanana ireo ratsy fanahy. Hafatra maika momba ny andro farany no hita ao amin'ny Apok. 14:6-12 izay mampiomana ny lehilahy sy vehivavy ho amin'ny fijinjana farany eto an-tany.

Vakio ny Apok. 14:6,7. Inona no ambaran'ireo andininy ireo? Ahoana no hanampian'ireo andalan-teny ireo antsika hahatakatra ny maha-Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito antsika?

Miantefa amin'ny taranaky ny taonjato faha-21 izay maniry fatratra hanisy heviny ny fiainany ny hafatry ny anjely voalohany ao amin'ny Apôk. 14. Maneho ny filazantsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra izay manolotra famelan-keloka ho an'ny rehetra izany. Manadio antsika amin'ny fanamelohan'ny fahotana izany ary manome hery antsika hahatonga antsika ho mpandresy. Manome antsika ny fototry ny tombambidintsika izany hafatra izany satria i Kristy no namorona sy namonjy antsika. Tsipihiny fa indray andro dia hifarana ny tsy fahamarinana rehetra amin'ny fitsarana farany ataon'Andriamanitra. Vaovao Mahafaly tokoa izany satria maneho fa tsy haharitra mandrakizay ny faharatsiana.

"Napetrak'Andriamanitra ho toy ny mpiambina sy mpitondra fahazavana eto amin'izao tontolo izao amin'ny fomba manokana ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito. Nampiandraiketina azy ireo ny fampitandremana farany ho an'ity tontolo efa ho rava ity. Nomena asa izay manan-danja indrindra izy ireo, dia ny fanambarana ny hafatry ny anjely voalohany sy faharoa ary fahatelo. Tsy misy asa manan-danja tahaka izany ka tsy misy tokony havelany hisarika ny sainy na inona na inona."- Ev, tt. 119,120.

Amin'ny maha-fiangonana antsika, ary zava-dehibe kokoa noho izany, amin'ny maha-isika antsika, ahoana no hahazoantsika antoka fa mifantoka tanteraka amin'izany asa izany isika?