Mifantoka indrindra amin'ny fiavian'i Kristy voalohany ny filazantsara. Mitantara ny tantaran'ny fahaterahany, ny fiainany sy ny asany, ary ny fahafatesany sy ny fitsanganany amin'ny maty ireo. Miresaka momba ny fiavian'i Jesosy fanindroany ny filazantsara saingy tsy izany no lohahevi-dehibe tena ifantohany. Ny bokin'ny Apokalipsy kosa dia manao izay tsy ataon'ny Filazantsara; ny fiafaran'ny ady ifanaovan'Andriamanitra sy i Satana no lohahevi-dehibe resahiny. Mifarana amin'ny fiaviana be voninahitry ny Tompontsika ny faminaniana manan-danja tsirairay voalaza ao.

Vakio ny Apôk. 1:7; Apôk. 11:15; Apok. 14:14-20 ary ny Apok. 19:11-18. Inona ny fiafarana iraisan'ireo andininy ireo?

Miafara amin'ny fiavian'i Jesôsy fanindroany ny faminaniana tsirairay avy amin'ny toko voalohany hatramin'ny toko farany indrindra ao amin'ny Apôkalipsy. Ho avy indray ilay "Zanak'ondry, Izay novonoina" - Apok. 5:12, amin'ny maha-Mpanjakan'ny mpanjaka sy Tompon'ny tompo Azy (Apok. 19:16). Handresy ireo fahavalo izay nampahory sy nanenjika ny vahoakany Izy (Apok. 17:14). Hanafaka azy ireo amin'ny faharatsian'ny fahotana Izy ary hitondra azy ireo hody amin'ny voninahitra. Hifarana ny fifanandrinana lehibe eo amin'Andriamanitra sy ny devoly; hohavaozina ny tany ary hiara-monina amin'ny Tompony mandrakizay ireo voavonjy (Apok. 21:1-4) .

Izao no ambaran'i Jesôsy ao amin'ny Apôk. 22:7: "Ary, Indro, avy faingana Aho; sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity". (Vakio koa ny and. 12,17 ary 20). Mazava ny hafatr'i Jesôsy farany miantefa amin'ny taranak'olombelona: tiany izy ireo raha ho vonona ho amin'ny fiaviany fanindroany.

Manasa azy ireo Izy handray ny fitiavany sy ny fahasoavany ary hankato ny fahamarinan'ny Baiboly. Mifarana amin'ny fanasana ataon'i Jesôsy ny Apokalipsy: "Ny Fanahy sy ny ampakarina manao hoe: Avia; ary aoka izay mahare hanao hoe: Avia" - Apok. 22:17. Manasa ireo rehetra mikatsaka ny fiainana mandrakizay ny Tompontsika mba hanatona Azy. Rehefa izay dia manasa ireo nandray ny hafa-pamonjena sy miandry fatratra ny fiverenany Izy mba hiaraka Aminy hanasa ny hafa handray ny hafa-pitiavany. Maniraka antsika Izy hizara ny hafany amin'izao tontolo izao, hafatra izay hanomana azy ireo ho amin'ny fiverenany tsy ho ela. Tsy misy mahafaly fo toy ny miara-mandray anjara amin'i Jesôsy eo amin'ny asa ataony amin'izao tontolo izao. Tsy misy mahasambatra noho ny miara-miasa amin'i Kristy ao amin'ny drafi-pamonjeny amin'ny andro farany.