Nampitondra hafatra manokana ho an'ny olony hatrany Andriamanitra ao amin'ireo tantaran'ny Baiboly. Ireny faminaniana ireny no nanomana ny vahoakany ho amin'izay zavatra hitranga. Mahalala izay hiseho mandrakariva Andriamanitra (Isa. 46:9,10). Manomana ny vahoakany amin'ny hoavy Izy ka maniraka ny mpaminany mba hanambara ny hafany mialoha ny hahatongavan'ny fitsarana (Am.. 3:7). Nandefa hafatra ho an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Noa Andriamanitra nialoha ny safodrano. Nanandratra an'i Josefa Izy tany Egipta mba hanomana ny olona ho amin'ny mosary izay haharitra fito taona. Nampitandrina ny Isiraelita ireo mpaminany jiosy ny amin'ny handravan'ny tafika babilonianina an'i Jerosalema. Nitory ny hafatry ny fibebahana i Jaona Mpanao batisa ka nanomana firenena iray manontolo ho amin'ny fiavian'i Jesôsy voalohany.

Vakio ny 2 Pet. 1:12. lnona ny teny nosoratan'i Petera mba hiresahana ny amin'ny hafatra nomen'Andriamanitra ho an'ireo Kristianina tamin'ny androny?

Vakio ny 2 Pet. 1:16-21. Araka izay ambaran'ireo andininy ireo, inona ny "fahamarinana ankehitriny" notorin'i Petera sy ireo mpianatra?

Ny fiavian'i Kristy no hafatry ny fahamarinana notorina tamin'ny andron'i Petera. Naseho tamin'ny alalan'ny sorona nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny fitiavan'ny Ray. Mitarika ho amin'ny fahafatesana ny fahotana, kanefa noho ny amin'i Jesôsy dia azon'ny olon-drehetra atao ny hahazo ny fiainana mandrakizay. Miankina amin'ny safidintsika ny handray izany fanomezana izany (Rom. 3:23; Rom. 6:23; Efes. 2:8). Tsy ho lany andro mihitsy ny hafatra mikasika ny fanomezan'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay ao amin'i Jesôsy fa mitoetra ho fahamarinana ho an'ny olona rehetra amin'ny fotoana rehetra hatrany.

Ny Apokalipsy, boky farany ao amin'ny Baiboly, dia maneho an'i Jesôsy  sy ny fiainana mandrakizay, fanomezana izay atolony. Nosoratana io boky io mba hampiomanana ny olona ho amin'ny fiaviany fanindroany. Mampiharihary ny fahadisoana eo amin'ny fomba fiainan'ny olombelona sy ny fivavahany mifantoka amin'ny tenany io boky io. Manomboka any amin'ny takila voalohany hatramin'ny farany ao amin'ny Apokalipsy - no anehoana an'i Jesôsy  sy ny asa ataony ho fanavotana ny olombelona. Izy no Ilay Vavolombelona marina izay maneho amintsika ny Rainy. Izy no "Lehiben'ny mpanjaka amin'ny tany" - Apok. 1:5, ary momba Azy manontolo ny bokin'ny Apokalipsy.