Lesona 12: Hafatra mendrika hozaraina

Hodinihina mandritra ny herinandro: 2 Pet. 1:12, 16-21; Apôk. 19:11-18; Apôk. 14:14-20; Mpitt. 12:13,14; Apôk. 14:6-12.
Tsianjery: "Ary hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, mandrakizay hotorina amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano" - Apok. 14:6,7.


Ho an'izao tontolo izao ny fahafatesan'i Kristy ho fanavotana. Natao ho an'ny olon-drehetra izany na oviana ny fotoana na aiza ny toerana misy azy. Araka izany, miantefa amin'ny olona amin'ny fiteny sy ny kolontsaina ary ny sehatra rehetra ny filazantsara. Marnitrana ny fifandraisana tapaka vokatry ny fahasamihafana izany. Momba an'i Jesôsy ny filazantsara, dia ny amin'ny nandreseny ny fanapahana sy ny herin'ny ratsy tamin'ny fiainany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Efa maty ho antsika Izy ary velona ho antsika amin'izao fotoana izao. Tonga tety mba hanafaka antsika amin'ny famaizana noho ny ota sy ny herin'ny ota lzy, ary ho avy indray hanafaka antsika amin'izany ota izany. Maty tamin'ny fahafatesana mendrika antsika Izy mba hananantsika ny fiainana izay mendrika Azy. Hamarinina ao amin'i Kristy isika, ary hamasinina sy homem-boninahitra ao Aminy indray andro any.

Mifantoka amin'ny fiavian'i Jesôsy anankiroa ny Baiboly. Efa tonga mba hamonjy antsika Izy, any hiverina indray haka antsika ho any Aminy. Ny boky farany ao amin'ny Baiboly, ny Apokalipsy, dia nosoratana manokana mba hanomana izao tontolo ho amin'ny fiverenany. Hafatra maika ho an'izao taranaka izao izany. Hodinihintsika mandritra ity herinandro ity ny antony maha-zava-dehibe ny Apokalipsy ho an'ny olona amin'izao vanim-potoana izao. Hiarahantsika mijery ny antson'i Jesôsy ho an'ny fiangonany amin'ny andro farany mba hizara izany hafatry ny andro farany izany.

Nampitondra hafatra manokana ho an'ny olony hatrany Andriamanitra ao amin'ireo tantaran'ny Baiboly. Ireny faminaniana ireny no nanomana ny vahoakany ho amin'izay zavatra hitranga. Mahalala izay hiseho mandrakariva Andriamanitra (Isa. 46:9,10). Manomana ny vahoakany amin'ny hoavy Izy ka maniraka ny mpaminany mba hanambara ny hafany mialoha ny hahatongavan'ny fitsarana (Am.. 3:7). Nandefa hafatra ho an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Noa Andriamanitra nialoha ny safodrano. Nanandratra an'i Josefa Izy tany Egipta mba hanomana ny olona ho amin'ny mosary izay haharitra fito taona. Nampitandrina ny Isiraelita ireo mpaminany jiosy ny amin'ny handravan'ny tafika babilonianina an'i Jerosalema. Nitory ny hafatry ny fibebahana i Jaona Mpanao batisa ka nanomana firenena iray manontolo ho amin'ny fiavian'i Jesôsy voalohany.

Vakio ny 2 Pet. 1:12. lnona ny teny nosoratan'i Petera mba hiresahana ny amin'ny hafatra nomen'Andriamanitra ho an'ireo Kristianina tamin'ny androny?

Vakio ny 2 Pet. 1:16-21. Araka izay ambaran'ireo andininy ireo, inona ny "fahamarinana ankehitriny" notorin'i Petera sy ireo mpianatra?

Ny fiavian'i Kristy no hafatry ny fahamarinana notorina tamin'ny andron'i Petera. Naseho tamin'ny alalan'ny sorona nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny fitiavan'ny Ray. Mitarika ho amin'ny fahafatesana ny fahotana, kanefa noho ny amin'i Jesôsy dia azon'ny olon-drehetra atao ny hahazo ny fiainana mandrakizay. Miankina amin'ny safidintsika ny handray izany fanomezana izany (Rom. 3:23; Rom. 6:23; Efes. 2:8). Tsy ho lany andro mihitsy ny hafatra mikasika ny fanomezan'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay ao amin'i Jesôsy fa mitoetra ho fahamarinana ho an'ny olona rehetra amin'ny fotoana rehetra hatrany.

Ny Apokalipsy, boky farany ao amin'ny Baiboly, dia maneho an'i Jesôsy  sy ny fiainana mandrakizay, fanomezana izay atolony. Nosoratana io boky io mba hampiomanana ny olona ho amin'ny fiaviany fanindroany. Mampiharihary ny fahadisoana eo amin'ny fomba fiainan'ny olombelona sy ny fivavahany mifantoka amin'ny tenany io boky io. Manomboka any amin'ny takila voalohany hatramin'ny farany ao amin'ny Apokalipsy - no anehoana an'i Jesôsy  sy ny asa ataony ho fanavotana ny olombelona. Izy no Ilay Vavolombelona marina izay maneho amintsika ny Rainy. Izy no "Lehiben'ny mpanjaka amin'ny tany" - Apok. 1:5, ary momba Azy manontolo ny bokin'ny Apokalipsy.

Mifantoka indrindra amin'ny fiavian'i Kristy voalohany ny filazantsara. Mitantara ny tantaran'ny fahaterahany, ny fiainany sy ny asany, ary ny fahafatesany sy ny fitsanganany amin'ny maty ireo. Miresaka momba ny fiavian'i Jesosy fanindroany ny filazantsara saingy tsy izany no lohahevi-dehibe tena ifantohany. Ny bokin'ny Apokalipsy kosa dia manao izay tsy ataon'ny Filazantsara; ny fiafaran'ny ady ifanaovan'Andriamanitra sy i Satana no lohahevi-dehibe resahiny. Mifarana amin'ny fiaviana be voninahitry ny Tompontsika ny faminaniana manan-danja tsirairay voalaza ao.

Vakio ny Apôk. 1:7; Apôk. 11:15; Apok. 14:14-20 ary ny Apok. 19:11-18. Inona ny fiafarana iraisan'ireo andininy ireo?

Miafara amin'ny fiavian'i Jesôsy fanindroany ny faminaniana tsirairay avy amin'ny toko voalohany hatramin'ny toko farany indrindra ao amin'ny Apôkalipsy. Ho avy indray ilay "Zanak'ondry, Izay novonoina" - Apok. 5:12, amin'ny maha-Mpanjakan'ny mpanjaka sy Tompon'ny tompo Azy (Apok. 19:16). Handresy ireo fahavalo izay nampahory sy nanenjika ny vahoakany Izy (Apok. 17:14). Hanafaka azy ireo amin'ny faharatsian'ny fahotana Izy ary hitondra azy ireo hody amin'ny voninahitra. Hifarana ny fifanandrinana lehibe eo amin'Andriamanitra sy ny devoly; hohavaozina ny tany ary hiara-monina amin'ny Tompony mandrakizay ireo voavonjy (Apok. 21:1-4) .

Izao no ambaran'i Jesôsy ao amin'ny Apôk. 22:7: "Ary, Indro, avy faingana Aho; sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity". (Vakio koa ny and. 12,17 ary 20). Mazava ny hafatr'i Jesôsy farany miantefa amin'ny taranak'olombelona: tiany izy ireo raha ho vonona ho amin'ny fiaviany fanindroany.

Manasa azy ireo Izy handray ny fitiavany sy ny fahasoavany ary hankato ny fahamarinan'ny Baiboly. Mifarana amin'ny fanasana ataon'i Jesôsy ny Apokalipsy: "Ny Fanahy sy ny ampakarina manao hoe: Avia; ary aoka izay mahare hanao hoe: Avia" - Apok. 22:17. Manasa ireo rehetra mikatsaka ny fiainana mandrakizay ny Tompontsika mba hanatona Azy. Rehefa izay dia manasa ireo nandray ny hafa-pamonjena sy miandry fatratra ny fiverenany Izy mba hiaraka Aminy hanasa ny hafa handray ny hafa-pitiavany. Maniraka antsika Izy hizara ny hafany amin'izao tontolo izao, hafatra izay hanomana azy ireo ho amin'ny fiverenany tsy ho ela. Tsy misy mahafaly fo toy ny miara-mandray anjara amin'i Jesôsy eo amin'ny asa ataony amin'izao tontolo izao. Tsy misy mahasambatra noho ny miara-miasa amin'i Kristy ao amin'ny drafi-pamonjeny amin'ny andro farany.

Ny toko faha-14 no ivon'ny bokin'ny Apôkalipsy. Manan-danja ho an'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany izany toko izany. Maneho ny hafatr'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona amin'ny andro farany izany, hafatra izay manan-danja tokoa ho an'ny vahoakan'Andriamanitra sy ny olona rehetra.

Vakio ny Apok. 14:14-20. Inona ny sary an'ohatra ampiasaina ao amin'ireo andininy ireo momba ny fiavian'i Jesôsy fanindroany?

Ampiasaina ny fanoharana momba ny fijinjana ao amin'ny Baiboly ho fanehoana ny fiavian'i Jesôsy fanindroany (vakio ny Mat. 13:37-43; Mar. 4:29). Ao amin'ny Apôk. 14, ny fijinjana ny voa masaka dia maneho ny fanavotana ny olo-marina; ny voaloboka lo kosa dia maneho ny fandringanana ireo ratsy fanahy. Hafatra maika momba ny andro farany no hita ao amin'ny Apok. 14:6-12 izay mampiomana ny lehilahy sy vehivavy ho amin'ny fijinjana farany eto an-tany.

Vakio ny Apok. 14:6,7. Inona no ambaran'ireo andininy ireo? Ahoana no hanampian'ireo andalan-teny ireo antsika hahatakatra ny maha-Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito antsika?

Miantefa amin'ny taranaky ny taonjato faha-21 izay maniry fatratra hanisy heviny ny fiainany ny hafatry ny anjely voalohany ao amin'ny Apôk. 14. Maneho ny filazantsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra izay manolotra famelan-keloka ho an'ny rehetra izany. Manadio antsika amin'ny fanamelohan'ny fahotana izany ary manome hery antsika hahatonga antsika ho mpandresy. Manome antsika ny fototry ny tombambidintsika izany hafatra izany satria i Kristy no namorona sy namonjy antsika. Tsipihiny fa indray andro dia hifarana ny tsy fahamarinana rehetra amin'ny fitsarana farany ataon'Andriamanitra. Vaovao Mahafaly tokoa izany satria maneho fa tsy haharitra mandrakizay ny faharatsiana.

"Napetrak'Andriamanitra ho toy ny mpiambina sy mpitondra fahazavana eto amin'izao tontolo izao amin'ny fomba manokana ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito. Nampiandraiketina azy ireo ny fampitandremana farany ho an'ity tontolo efa ho rava ity. Nomena asa izay manan-danja indrindra izy ireo, dia ny fanambarana ny hafatry ny anjely voalohany sy faharoa ary fahatelo. Tsy misy asa manan-danja tahaka izany ka tsy misy tokony havelany hisarika ny sainy na inona na inona."- Ev, tt. 119,120.

Amin'ny maha-fiangonana antsika, ary zava-dehibe kokoa noho izany, amin'ny maha-isika antsika, ahoana no hahazoantsika antoka fa mifantoka tanteraka amin'izany asa izany isika?

Maneho an'i Jesôsy sy ny fahasoavany mahavonjy ny hafatry ny Apokalipsy mikasika ny andro farany. Ho an'ny olombelona rehetra manerana izao tontolo izao izany fahasoavana izany (Apok. 14:6). Antso miezinezina ho amin'ny "fahatahorana" na fanomezana haja an'Andriamanitra amin'izay ataontsika rehetra izany - mba hanajantsika ny baikony sy hankatoavantsika ny lalany eo anatrehan'ny andro fitsarany (Apok. 14:7). Mifandraika amin'ny fomba fisainantsika ny "fahatahorana an'Andriamanitra". Antso ho amin'ny fananana fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fametrahana Azy ho lohalaharana ao amin'ny fisainantsika izany. Toetry ny fankatoavana izay mitarika hanana fiainana araka an'Andriamanitra izany (Ohab. 3:7; Asa. 9:31; 1 Pet. 2:17). Manasa antsika ihany koa io hafatry io mba "hanome voninahitra" an'Andriamanitra. Ny fanomezam-boninahitra dia mifandraika amin'izay ataontsika eo amin'ny lafim-piainantsika rehetra.

Vakio ny Mpitt. 12:13,14 sy ny 1 Kôr. 6:19,20. Ahoana no anampian'ireo andininy ireo antsika hahatakatra ny hoe "matahotra an'Andriamanitra" sy ny manome voninahitra Azy?

Velona amin'ny vanim-potoana izay tsy andraisan'ny olona andraikitra ny amin'izay tsy mety ataony isika. Olona an-tapitrisa no mahatsapa fa tsy mila manazava na inona na inona amin'ny hafa ny amin'izay ataony izy. Mampahatsiahy antsika ny hafatry ny anjely voalohany fa izao no fotoana itsaran'Andriamanitra ny olona eto an-tany ka tompon'andraikitra amin'ny asa ataontsika isika. Misy fifandraisana eo amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny fankatoavany Azy ary ny fitsarana. Vokatry ny fifandraisana mahavonjy amin'i Jesôsy ny fankatoavana. Ny fahamarinany irery no ampy hahavonjy antsika amin'ny fitsarana, ary ao amin'izany fahamarinany izany no hahatonga antsika ho voaro. Ao Aminy no ivelomantsika mba hanomezam-boninahitra ny anaran'Andriamanitra eo amin'izay ataontsika rehetra.

Vakio ny Apok. 14:7; Apok. 4:11; Gen. 2:1-3 ary ny Eks. 20:8-11. Inona no fototry ny fiankohofana marina rehetra? Ahoana no anehoan'ny Sabata izany fitsipika manan-danja izany?

Namely ny Sabata i Satana. Fantany mantsy fa io no tena ivon'ny fiankohofana. Manandratra an'i Kristy amin'ny maha-Mpamorona Azy ny Sabata, ary miantso ny lehilahy sy ny vehivavy manerana izao rehetra izao hoe: "miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany" - Apôk. 14:7. Fanambarana manan-danja amin'izao vanim-potoana izao izany, miantso antsika hiverina amin'ny fiankohofan.a amin'i Jesosy Ilay namorona antsika sy mampahafantatra antsika ny tombambidintsika marina ao Aminy.

Vakio ny Apôk. 14:8; Apôk. 17:3-6 ary ny Apôk. 18:1-4. Inona no fantatsika momba an'i Babilona ara-panahy avy amin'ireo andininy ireo?

Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, i "Babilona" dia sary an'ohatra anehoana rafi-pivavahana diso. Mampianatra izany fahefana ara-pivavahana diso izany fa manavotra ny olona ny asa soa ataony. Anankiray amin'ireo fampianaran-disony marobe izany lainga izany. Ampianariny ny olona ihany koa ny hevitr'olombelona sy ireo fomba fiaina manohitra ny fahamarinana ara-Baiboly. Manandratra ny olombelona sy ny fahamarinan'ny tenany ho ambonin'i Jesôsy sy ny fiainany tsy nisy fahotana izany ary mametraka ny baikon'ireo olona mpampianatra ara-pivavahana ho ambonin'ny baikon'Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny TT dia i Babilona no ivon'ny fanompoan-tsampy, ny fiankohofana amin'ny masoandro ary ny fampianaran-diso momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy. I

Babilona moderina kosa dia mampifangaro ireo zavatra ninoany tamin'ny andron'ny TT sy ny fomba fiainany amin'ny fiankohofana ataony ankehitriny. I Jesôsy  irery sy ny fiainam-pahamasinany no mamonjy antsika. Izany no hafatr'Andriamanitra amin'ny andro farany ho an'ity planeta efa ho faty ity. Izany no antony ampitandreman'Andriamanitra antsika hoe: "Rava! rava Babylona lehibe (...) Miala aminy hianareo, ry oloko" - Apok. 18:2,4. Nanangana ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito Andriamanitra mba hanambara ny hafatr'i Kristy amin'ny fahafenoany. Ny hoe manandratra an'i Jesosy dia mametraka ny zavatra rehetra nampianariny amin'ny toerana ambony; mitory Ilay "lalana sy fahamarinana ary fiainana" - Jao. 14:6; mampiharihary ireo fahadisoan'i Babilona izay manohitra ny fahamarinan'i Jesosy.

Vakio ny Apok. 14:7, 9-11. Iza avy ireo ankolafy roa mifanohitra fiankohofana asongadin'ireo andininy ireo?

Maneho amintsika fiankohofana roa samy hafa ny Apok. 14 - ny fiankohofana amin'ny Mpamorona sy ny fiankohofana amin'ny bibidia. Mihodidina amin'ny andro fiankohofana nataon'Andriamanitra ireo fiankohofana roa ireo, dia ny Sabata marina izany, ary ny Sabata sandoka. Maneho ny fitsaharana sy ny antoka ary ny fiarovana ananantsika ao amin'i Kristy ilay Mpamorona sy Mpanavotra ary Mpanjakantsika ho avy ny Sabata. Ilay andro sandoka kosa dia maneho ny solon'izany izay nataon'olombelona no sady diso, miorina amid ny fisainana sy ny didin'olombelona.

Vakio ny Apok. 14:12. Inona no ambaran'io andininy io, indrindra mikasika ny toe-javatra teo alohan'izany? Ahoana no anehoana ny lalana sy ny fahasoavana ao amin'io andalan-teny io, ary inona no tokony hampianarin'izany antsika ny amin'ny maha-singa roa an'ny filazantsara izay tsy afa-misaraka ny lalana sy ny fahasoavana?

"Miantso ny fiangonany Andriamanitra amin'izao andro izao, tahaka ny niantsoany ny Isiraely fahiny, mba hijoro ho fahazavana ety an-tany. Amin'ny alalan'ny sabatry ny fahamarinana - ny hafatry ny anjely voalohany, faharoa sy fahatelo - dia navahany tamin'ireo fiangonana sy amin'izao tontolo izao ny vahoakany mba hitaomany azy ireo ho amin'ny fanamasinana avy amin'ny fanakaikezana Azy. Nataony ho mpitandrina ny lalemy izy ireo ary natolony azy ireo ny fahamarinana lehibenhy faminaniana ho amin'izao vanim-potoana izao. Tahaka ireo hafatra masina nomena ho an'ny Isiraely fahiny, dia ireo no hafatra masina tokony hampitaina amin'izao tontolo izao ankehitriny.

Ireo anjely telo ao amin'ny Apôk. 14 dia maneho ireo olona manaiky ny fahazavan'ny hafatrAndriamanitra ary mivoaka amin'ny maha-solontenany azy mba hampandre ny farnpitandremana rnanerana izao tontolo izao. Hoy i Kristy amin'ireo mpanara-dia Azy: "Hianareo no fahazavan'izao tontolo izao" - Mat. 5:14. Ho an'ny fanahy tsirairay izay manaiky an'i Jesosy, ny hazo Kalvary dia miteny hoe: "Indro ny hasarobidin'ny fanahy: VIlandehana any amin'izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra- - Mar. 16:15. Tsy misy tokony havela hanakana izany asa izany. Izany no asa manan-danja indrindra amin'izao fotoana izao; natao hahatratra ny mandrakizay ny vokatra aterany. Ny fitiavana nasehon'i Jesiisy ho an'ny fanahin'ny olona tamin'ny alalan'ny sorona nataony ho fanavotana azy no hery hanosika ny mpanara-dia Azy rehetra hanao izany asa izany.

Eken'i Kristy, amim-pifaliana tokoa ny hery rehetra izay atolotra Azy. Izy no mampiray ny maha-olombelona amin'Andriamanitra, mba hahafahany marnpita amin'izao tontolo izao ny zava-miafin'ny fitiavana tonga nofo. Torio, ento amim-bavaka, ataovy an-kira, fenoy amin'ny hafatry ny fahamarinany izao tontolo izao, ary tohizo hatrany ny fanitarana ny fitoriana any amin'ny faritra hafa mbola tsy nandre." - CCh, a. 58,59.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:
1. Ahoana no anehoan'ny hafafry ny anjely telo ao amin'ny Apôk. 14 ny antom-pisian'ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito?

2. Erifrereto ny amin'ny Sabata sy ny lanjan`ny zavatra asehony. Araka izay hitanfsika tamin'ity herinandro ity dia manan-danja tokoa ny hafatra raketinizany, nandidy antsika Andriamanifra mba hanokana andro iray ao anatininy herinandro eo amin'ny fiainantsika mba hahatsiarovantsika Azy amin'ny maha-Mpamorona sy Mpanavotra antsika Azy. Ahoana no anampian'izany fahamarinana ara-Baiboly izany antsika hahatakatra ny antony maha-zava-dehibe ny Sabata? Inona no asehon'ny Sabata amintsika?

3. Amim-pahalemem-panahy sy fahamoram-po no tokony hampitandremantsika ny olona ny amin'i Babilona sy ny mariky ny bibidia. Ahoana no ahafahantsika mizara ireo fahamarinana ara-Baiboly keo amin'ny fomba tsara indrindra araka izay azo atao?