Lesona 11: Mizara ny tantaran’i Jesôsy

Hodinihina mandritra ny herinandro: Efes. 2:1-3; 1 Jao.1:1-4; Mar. .5:18-20; Heb. 10:19-22; Gal. 2:20.

Tsianjery: " Izany no nosoratako aminareo, izay mino ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay hianareo" - 1 Jao. 5:13..

Fiainana voaova no porofo miezinezina indrindra maneho ny herin'ny filazantsara, araka ny efa nambarantsika tany aloha. Mety hiady hevitra mikasika ny zavatra inoanao ny olona, na koa hanohitra ny fampianarana Baiboly ataonao. Mety hilaza izy ireo fa tsy takatrao ny Baiboly. Iza anefa no afaka hiady hevitra momba ny fijoroanao ho vavolombelona ny amin'ny lanjan'i Jesôsy aminao sy izay nataony teo amin'ny fiainanao?

Fizarana izay fantatsika momba an'i Jesôsy ny fijoroana ho vavolombelona. Fampahafantarana ny hafa ny toerana lehibe tanan'i Jesôsy eo amin'ny fiainantsika sy izay nataony ho antsika izany. Ny olona sasany dia mihevitra fa fiezahana hanaporofo ny fahamarinan'ny zavatra inoany sy fanehoana ny fahadisoany finoan'ny hafa ny fijoroana ho vavolombelona. Raha toy izany anefa no fomba ijoroantsika ho vavolombelona dia tsy hahazo olona maro ho an'i Jesôsy isika. Tsy maintsy avy amin'ny fo voaovan'ny famindrampon'i Jesôsy sy ny famelan-keloka ny fijoroantsika ho vavolornbelony, ary koa avy amin'ny fo voaovan'ny fitiavany sy ny fahamarinany. Amin'izany no hahitan'ny olona ny nanovan'izay fahamarinany inoantsika ny fiainantsika; izany no antony tokony hiainantsika ny zavatra inoantsika.

Tokony hasehontsika fa ny fampianaran'ny Baiboly rehetra dia momba an'i Jesôsy sy maneho ny fitiavany koa; dia hanana faniriana ny handray izay ambaran'ny Baiboly ny hafa.

Amin'ny maha-Kristianina antsika dia manana ny tantarantsika manokana isika momba ny nanovan'i Jesôsy ny fiainantsika sy izay nataony ho antsika.

Vakio ny Efes. 2:1-10. Toy ny ahoana isika fony tsy mbola nahalala an'i Kristy? Nanjary nanao ahoana ny fiainantsika rehefa nandray Azy isika? 

A . Fony tsy mbola nahalala an'i Kristy (Efes. 2:1-3

.................................................................................................................................................................................

B. Ny fiainantsika nony nahalala an'i Kristy (Efes. 2:4-10

.................................................................................................................................................................................

Fiovana mahagaga manao ahoana re izany! "Matin'ny fahadisoana sy ny fahotana" isika talohan'ny nahafantarana an'i Jesôsy (Efes. 2:1). Nandeha "araka ny fomban'izao tontolo izao" isika (and. 2), nanao izay "danin'ny nofo sy ny saina" - and. 3, ary koa "zanaky ny tsi-fanarahana". Raha lazaina amin'ny teny tsotra dia nirenireny tsy nisy tanjona tao anatin'ny fahaverezana ny fiainantsika fony mbola tsy nahalala an'i Kristy. 

Nihevitra angamba isika fa sambatra kanefa alahelo no tao anatintsika ary nahatsapa isika fa mila zavatra hafa izay hanome heviny ny fiainantsika. Nanova ny toe-javatra rehetra ny fitiavan'i Jesôsy rehefa tonga teo Aminy isika. Izao isika vao tena velona noho ny amin'ny "fahasoavana" nomena antsika izay nandraisantsika ny fanomezanhy famonjena. Natsangany isika "ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesôsy, mba hasehony amin'ny andro ho avy ny haben'ny haren'ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesôsy". Manana heviny vaovao ny fiainana ao Aminy; araka izay nambaran'i Jaona hoe: "Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona" - Jao. 1:4. 

Vakio ny Efes. 2:10. Inona no ambaran'io andalan-tSoratra Masina io momba ny Ianjan'ny asa tsara ho an'ny finoan'ny Kristianina? Miaraka amin'izay anefa dia inoantsika "fa finoana no anamarinana ny olona, fa tsy ny asan'ny lalàna" - Rom. 3:28. Raha tsy vonjena amin'ny asa ary isika, nahoana no mila izany? Inona no anjara asa tanan'ny asa tsara eo amin'ny fiainantsika?

Fantatra tamin'ny anarana hoe "zana-baratra" - Mar. 3:17 i Jaona sy i Jakoba zanak'i Zebedio. Raha ny marina dia i Jesôsy no nanome azy ireo izany solon'anarana izany, izay nanehoany ny toetra mora tezitra nananan'i Jaona raha namakivaky an'i Samaria Izy sy ireo mpianany. Nitady toerana hijanonana mandritra ny alina izy ireo tamin'izay, saingy tsy nisy nandray noho ny tsy fitiavan'ny Samaritana ny Jiosy. Araka izany dia tsy nisy na dia Samaritana iray aza nanaiky ny hitoeran'i Jesôsy sy ny mpianany tao amin'izany tanana izany.

Nihevitra i Jaona sy i Jakoba fa fantany tsara ny vahaolana eo anatrehan'izany olana izany. "Ary raha hitan'i Jakoba sy Jaona mpianany izany, dia hoy izy: Tompoko, tianao va raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra handevona azy?" - Lio. 9:54. Nahagaga azy mirahalahy ny teny mafy nataon'i Jesosy tamin'izy ireo noho ny amin'izany. Rehefa izany dia nandao ilay tanana moramora izy ireo. Tsy fombani Jesôsy ny mampiasa herisetra fa fitiavana.

Niova ho fahalemem-panahy sy fahamoram-po ary fangorahana ny fivatravatra sy ny fahatezeran'i Jaona noho ny amin'ny fitiavan'i Jesosy. Ao amin'ny epistily voalohany nosoratany aza dia efa ho in-40 no ahitana ny teny hoe fitiavana, ary miseho in-50 izany raha jerena ny teny hafa nanoratany azy.

Vakio ny 1 Jao. 1:1-4; 1 Jao. 3:1; 1 Jao. 4:7-11 ary ny 1 Jao. 5:1-5. Inond no ambaran'ireo andininy ireo momba ny fijoroana ho vavolombelona nataon'i Jaona sy ny fiovana niseho leo amin'ny fiainany vokatry ny fifandraisany tamin'i Jesôsy? 

Misy fitsipika manan-danja mifehy ny fiainataa. Miresaka momba izany i Ellen G. White: "Mifanohitra amin'ny foto-kevitry ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ny fampiasan-kery; fanompoam-pitiavana ihany no iriny; ary tsy azo baikoina ny fitiavana; tsy mety azo amin'ny alalan'ny hery na ny fahefana izany. Ny fitiavana ihany no mamoha ny fitiavana" - 1FM, t. 12. Rehefa manolotra tanteraka ny fontsika ho an'i Jesôsy isika dia hameno antsika ny fitiavany, ary ho hitan'ny hafa izany fitiavana izany. Tsy midika izany fa tsy hanao fahadisoana mihitsy isika na tsy ho fantsona hikoriananiny fitiavana sy ny fahasoavana, na dia tokony ho izany aza isika. Ny tanjona dia ny hahatonga ny fitiavan'i Kristy hikoriana avy eo amin'ny fiainantsika ka hahatonga antsika ho fitahiana ho an'ireo manodidina antsika. 

Moa ve ianao maneho tsara ny fitiavan'i Kristy amin'ny hafa, amin'ny fomba ahoana? Inona no ambaran'ny valinteninao momba ny tenanao?

Iza ny misionera voalohany nirahin'i Jesôsy? Tsy anisan'ny mpianatra na anisan'ireo mpanara-dia Azy hatrizay izy ireo fa lehilahy demoniaka. Talohan'ny nidiran'i Jesôsy teo amin'ny fiainan'izy ireo dia nampitahotra ny olona rehetra teo amin'ny vohitra nisy azy izy ireo ary nameno horohoro ny fon'ny mponina teo amin'ny manodidina.

Nomen'ny devoly hery be ny iray tamin'ireo lehilahy ireo ka nahatapaka ny gadra namatotra azy. Sady nitabataba tamin'ny feo mahatsiravina io lehilahy io no nitetika ny tenany tamin'ny vato maranitra. Naneho ny fangirifiriana lalina tao amin'ny fanahiny ny fidradradradran'ny feony (Mat. 8:28,29; Mar. 5:1-5).

Nifanena tamin'i Jesôsy anefa ireto lehilahy roa ireto, nitondra fiovana mandrakizay teo amin'ny fiainany izany. Noroahin'i Jesôsy hiala tao amin'izy ireo ny demonia ho amina andian-kisoa izay nitsambikina teny amin'ny hantsana ho any amin'ny ranomasina (Mat. 8:32-34; Mar. 5:13,14).

Vakio ny Mat. 8:28-34. Inona no nitranga tamin'ireo lehilahy ireo? Inona no hitan'ny olona tao an-tanana raha nivoaka hizaha ny zava-nitranga?

Nanjary lehilahy voaovan'ny herin'i Kristy ireto demôniaka ireto. Hitan'ny olona tao an-tanana nipetraka teo an-tongotr'i Jesôsy izy ireo, nihaino ny teny rehetra nivoaka ny vavan'ny Mpampianatra. Tsara ny manamarika fa ny filazantsaran'i Matio dia milaza fa roa ny demoniaka nafahana. Ny filazantsaran'i Matio kosa dia mifantoka amin'ny tantaran'ny anankiray ihany amin'izy ireo. Ny zava-dehibe dia ny nanasitranan'i Jesôsy azy ireo tamin'ny lafiny ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetsehampo ary ara-panahy.

Vakio ny Mar. 5:18-20. Hita mazava fa naniry ny hijanona teo amin'i Jesôsy ireo demoniaka vao niova fo ireo. Inona anefa no nasain'i Jesôsy nataony?

"Fotoana fohy fotsiny ihany no nananan'ireo olona ireo tombontsoa hihainoana ny fampianaran'i Kristy. Tsy nisy akory toriteny iray avy tamin'ny vavany ren'ny sofiny. Tsy afaka nampianatra ny vahoaka tahaka ny azon'ny mpianatra natao, izay niaraka tamin'i Kristy isan'andro izy ireo. Teo amin'ny tenany mihitsy anefa no nitondrany ny porofo mazava fa Jesôsy no Mesia. Afaka nilaza izay fantany izy, izay efa hitany sy reny, ary tsapany ny amin'ny herin'i Kristy. Izany no asan'izay rehetra manana fo voatohin'ny fahasoavan'Andriamanitra." - IFM, t. 358.

Ny fijoroan'izy ireo ho vavolombelona no nanomana ny tananan'i Dekapôlisy, tanana folo teo amoron'ny ranomasin'i Galilia, handray ny fampianarana nentin'i Jesôsy. Toy izany ny herin'ny fijoroana ho vavolombelona ataon'ny tena manokana. 

Vakio ny 1 Jao. 5:11-13 sy ny Heb. 10:19-22 ary ny 1 Kor. 15:1,2. Inona ny fanantenana omen'ireo andininy ireo antsika mikasika ny fiainana mandrakizay? Nahoana isika no afaka manambara amim-pinoana azo antoka sy tsy amin'ahiahy fa efa namonjy antsika Andriamanitra? 

Raha tsy mahazo antoka ny amin'ny famonjena ao amin'i Kristy isika dia tsy ho haintsika ny hizara izany amin'ny hafa. Tsy azontsika atao ny hizara izay tsy ananantsika. Misy ireo Kristianina izay mitoetra ao amin'ny tahotra mandrakariva andrao tsy ampy ny fahamendrehany ka tsy ho voavonjy izy. Izao no nambaran'ny mpitoriteny efa antitra iray manam-pahendrena indray andro: "Rehefa mijery ny tenako aho dia tsy hitako mihitsy izay mety hahatonga ahy ho voavonjy. Rehefa mijery an'i Jesôsy kosa aho dia tsy hitako izay tokony hahavery ahy." Marina ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fotoana nilazany izany, ary mbola mitoetra hatramin'izao ny fahamarinan'izany: "Mijere Ahy, dia ho voavonjy hianareo, ry vazan-tany rehetra! Fa Izaho no Andriamanitra, ka tsy misy hafa" - Isa. 45:22. 

Tian'ny Tompontsika raha ny tsirairay avy amintsika no mifaly amin'ny famonjena izay atolony maimaimpoana. Tiany raha hitondra hafaliana ao am-pontsika izany fanomezana izany. Tiany ny hanadio antsika ho afaka amin'ny fahotana sy ny fahamelohana, ary tiany isika raha mihavana Aminy. Hoy i Paoly: "Koa amin'izany, satria efa noharnarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesôsy Kristy Tompontsika" Rôm. 5:1. Ambarany koa fa "tsy misy fanamelohana ho an'izay ao arnin'i Kristy Jesôsy " - Rom. 8:1. Ary ny apôstoly Jaona dia manamafy fa "izay manana ny Zanaka no manana ny fiainana; izay tsy manana ny Zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana" - 1 Jao. 5:12. 

Tamin'ny finoana no nandraisantsika an'i Jesôsy , velona ao am-pontsika Izy noho ny amin'ny herin'ny Fanahiny Masina. Izany no ahazoantsika ny fanomezan'ny fiainana mandrakizay ankehitriny! Tsy midika anefa izany fa raha vao miaina ny fanandraman'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famonjena ao amin'i Kristy isika dia tsy ho verintsika mihitsy izany (2 Pet. 2:18-22; Heb. 3:6; Apôk. 3:5). 

Manana safidy malalaka hatrany isika ny hiala amin'Andriamanitra; nahoana anefa isika no haniry hanao izany? Efa niaina ny fitiavany isika ary nahatakatra ny halalin'ny sorona nataony ka tsy tokony hifidy ny hiala amin'Ilay tia antsika fatratra. Isan'andro dia hijery ny fomba hizarana amin'ny hafa ny fahasoavana nomena ao amin'i Jesôsy isika.

Inoanao ve fa vonjena ao amin'i Jesôsy ianao? Raha eny, nahoana ianao no mahazo antoka ny amin'izany? Aiza ao amin'ny Baiboly no ahitanao toky azo antoka ny amin'izany? Raha tsy mahazo antoka izany kosa ianao, inona no antony? Ahoana no hahazoanao izany antoka izany? 

"Voahombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy" - Gal. 2:20.

Misy tokoa ireo zavatra tsy maintsy afoy rehefa mandray an'i Jesôsy, misy ireo zavatra asainy ariantsika. Nambaran'i Jesôsy mazava ny fanoloron-tena ilaina amin'ny fanarahana Azy: "Raha misy ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany, dia hitondra ny hazo fijaliany isan-andro ka hanaraka Ahy" - Lio. 9:23. Fahafatesana mangirifiry ny eo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa manolotra ny fiainantsika ho an'i Jesôsy isika dia homboana ho faty eo amin'ny hazo fijaliana ny fiainantsika taloha (vakio ny Rom. 6:6). Maharary izany, mangirifiry indraindray ny marnoy ireo zavatra tiantsika sy ny fahazarana nananantsika teo amin'ny fiainana, saingy lehibe lavitra mihoatra ny fahoriana tsy maintsy hiaretantsika ny valisoa azo amin'izany.

Mifantoka amin'izay nataon'i Kristy ho antsika fa tsy izay nafointsika noho ny Aminy ny fijoroana ho vavolombelona lehibe izay mitondra fiovana eo amin'ny fiainan'ny hafa. Ny sorona nataony no ivon'izany fa tsy izay mety atsointsika hoe "fahafoizan-tena". Tsy mangataka antsika mihitsy i Kristy hamoy zavatra raha mahasoa antsika indrindra ny mihazona izany.

Ahitana tranga marobe momba ireo olona nahafoy zavatra maro ho an'i Jesôsy ny tantaran'ny fivavahana kristianina. Moa ve ireny olona ireny nanao izay hahazoana ny fiainana mandrakizay tamin'ny asa nataony? Tsia. Tsy misy azontsika atao hahazoana fahamendrehana eo anatrehan'Andriamanitra. Nahatakatra ny zavatra nataon'i Kristy ho azy ireo lehilahy sy vehivavy ireo ka naniry ny hamoy ny zava-drehetra ho Azy sy hanara-dia Azy.

Vakio ny Jao. 1:12; Jao. 10:10; Jao. 14:27 ary ny 1 Kôr. 1:30. Miorina amin'izay nataon'i Kristy ho antsika mandrakariva ny fijoroantsika ho vavolombelona. Tanisao ny sasany amin'ireo fanomezana araka ny fahasoavan'Andriamanitra hitanao ao amin'ireo andininy eo ambony.

Saino izay nataon'i Jesôsy ho anao eo am-pamakiana ireo andalan-tSoratra Masina etsy ambony. Kristianina mahatoky hatrizay angamba ianao na koa nanatona an'Andriamanitra taorian'ny fanandramana mahery vaika izay nanova anao. Saintsaino izay nataon'i Jesôsy taminao sy ny fifaliana ary ny fiadanana natolony anao. Eritrereto ny amin'ny fotoana nanomezany hery niatrehanao ny zava-tsarotra sy ny fitsapana teo amin'ny fiainana.

Inona ny fahafoizan-tena nangatahina taminao ho an'i Kristy? Inona ny lesona nianaranao avy amin'ireo fanandramana niainanao izay ho tonga fitahiana ho an'ny hafa? 

Vakio ny Mar. 5:25-34.

"Ny vahoaka be nitolagaga izay nifanizina nanodidina an'i Kristy dia tsy nahatsapa hery mitondra aina avy Aminy. Fa rehefa naninjitra ny tanany kosa ilay vehivavy nijaly mba hanendry Azy, ka nino fa ho sitrana izy, dia tsapany ny hery manasitrana. Toy izany koa eo amin'ny zavatra ara-panahy. Tsy misy antony ny miresaka fivavahana amin'ny fomba kisendrasendra, ny mivavaka tsy misy hetahetam-panahy sy finoana velona. Ny finoana anarany fotsiny an'i Kristy, izay manaiky Azy fotsiny ho Mpamonjy an'izao tontolo izao, dia tsy hitondra fanasitranana ho an'ny fanahy mihitsy. Ny finoana ho amin'ny famonjena dia tsy faneken'ny saina fotsiny handray ny fahamarinana (...) Tsy ampy ny mino an'ny Kristy; tsy maintsy mino Azy mihitsy isika. Ny hany finoana izay hitondra tombontsoa ho antsika dia izay mandray Azy ho Mparnonjin'ny tena manokana sy izay maka ny fahamendrehany ho an'ny tena. (...)

"Ny fanambarantsika ny toetrany mahatoky no fitaovana nofidin'ny lanitra mba hanehoana an'i Kristy amin'izao tontolo izao. Tokony hoekentsika ny fahasoavany araka izay nampahafantarany izany tamin'ny alalan'ny olona masina fahiny; fa izay hisy vokany be indrindra dia ny fanambarana ny fanandramana nataon'ny tenantsika manokana. Vavolombelona ho an'Andriamanitra isika rehefa maneho eo amin'ny tenantsika ny asan'ny hery avy amin'Andriamanitra. Samy manana fiainana miavaka amin'ny hafa rehetra sy fanandramana samihafa indrindra ny tsirairay. Tian'Andriamanitra hiakatra ho any Aminy ny fiderantsika, araka izay maha-izy antsika avy. Ireny filazana sy fanekena sarobidy ireny dia ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, ary rehefa tohanan'ny fiainana manam-pitoviana amin'i Kristy, dia manana hery tsy hay tohaina hiasa famonjena ho an'ny fanahy.'"- IFM, tt. 364, 365 

FANONTANIANA IFANAKAOZANA HEVITRA :

1. Inona no mahatonga ny fijoroana ho vavolombelona handresy lahatra? Vakio ny fijoroan'i Paoly ho vavolombelona teo anatrehan'i Agripa (Asa. 26:1-23). Inona ny antony nanaovan'i Paoly fijoroana ho vavolombelona? 

2. Araka ny hevitrao, nahoana ny hjoroantsika ho vavolombelona ny amin'izay nataon'i Kristy ho antsika no manan-kery? Ahoana no havalinao ny fanontaniana toy izao: "Eny, ianao no nitrangan'izany, ahoana kosa raha tsy miaina izany fanandramana izany aho? Nahoana aho no tokony hanara-dia an'i Jesôsy?"

3. Inona no tsy tokony holazainao raha mizara ny tantaranao manokana amin'ny olona iray tsy mino an'i Jesôsy ianao?

4. Saino ny amin'ny fahazoana antoka amin'ny famonjena. Nahoana izany no ampahany manan-danja amin'ny fanandramana kristianina? Ahoana no hahazoantsika antoka ny amin'ny famonjena antsika kanefa koa tsy mirehareha ny amin'izany?