Lesona 10: Fomba mampientanentana handraisana anjara amin’ny asan’Andriamanitra

Hodinihina Inandritra ny herinandro: Gen. 1:1,2,26; Eks. 18:21-25; 1 Kôr. 12:12-25; Asa.18:1-5; Asa. 4:31.
Tsianjery: "Dia hoy Izy tamin'ny mpianany: Be ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy; koa amin'izany mangataha amin'ny Tompon'ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra" - Mat. 9:37,38.

Nisy olona nanao izao fitenenana izao: "Misy hery ao amin'ny fahamaroana"; azo ambara fa marina izany. Tsikaritrao ve fa mazoto kokoa ianao hanao fampiasam-batana rehefa manao izany ao anaty vondron'olona noho ny hoe mandeha irery manao izany isan'andro? Olona marobe no miditra anaty fikambanana mpanao fanatanjahantena na mamonjy toerana fanaovana fampiasam-batana satria inoany fa hampiasa vatana bebe kokoa izy ary ho tia izany bebe kokoa raha miara-manao izany amin'ny hafa. Noharian'Andriamanitra hanana fisakaizana amin'ny hafa isika. Manao zavatra tsara kokoa mantsy isika rehefa eo ireo vondrona namana manohana antsika; mitombina koa izany eo amin'ny fiainana ara-panahy.

Tafiditra ao anatin'ny drafitr'Andriamanitra hampitomboana ny finoantsika ny tarika madinika, izay manampy antsika hahay Baiboly bebe kokoa. Mampitombo ny fiainam-bavaka ananantsika koa izany, ary manampy antsika eo amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Nivondrona Andriamanitra telo izay iray raha namorona ny tany. Mpitarika vondron'olona vitsivitsy i Mosesy; i Jesôsy indray dia nanangana ny vondron'ny mpianatra; ary ny apôstôly Paoly dia nitety ny tany rômanina niaraka tamin'ireo namany nivondrona ho tarika madinika, nitory ny filazantsara.

Hifantoka amin'izay ambaran'ny Baiboly mikasika ny tarika madinika ny lesona mandritra ity herinandro ity. Amin'izany no hahitantsika ny fomba mampientanentana hahatonga antsika ho anisan'izany.

Vakio ny Gen. 1:1,2,26 sy ny Heb. 1:1,2 ary ny Efes. 3:8,9. Ahoana no anehoan'ireo andininy ireo fa niray hevitra tokoa Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina?

Niara-niasa Andriamanitra telo izay iray raha nahary ny tany. Samy nanana ny asany avy Izy ireo kanefa niara-niasa ho Iray. Andriamanitra Ray no niandraikitra ny endriky ny zavatra rehetra; Izy no nanao ny drafitry ny tany. I Jesôsy no niara-nanantanteraka izany drafitra izany niaraka tamin'ny fanampian'ny Fanahy Masina. Sarotra ny hahatakarantsika ny fomba niarahan'lzy ireo niasa tamin'ny famoronana ny tany. Ny hany takatry ny saintsika dia ny zava-misy miharihary fa Andriamanitra no namorona ny tany sy ny lanitra ary izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy (vakio ny Rom. 1:18-20).

Andriamanitra no namorona ny tarika madinika. Tokony hitandrina isika rehefa miresaka momba ny zava-miafina mikasika an'Andriamanitra. Azontsika atao anefa ny manambara fa Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no "tarika madinika" voalohany teo amin'ny tantara. Niara-niasa Izy ireo ho amin'ny famoronana ny olombelona sy ny fanavotana azy taorian'ny Fahalavoana.

Ampitahao ny Jao. 10:17,18 sy ny Rôm. 8:11 ary ny 1 Kôr. 15:15. Ahoana no anehoan'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ny firaisan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ao amin'ny drafi-pamonjena?

Nitambatra tao amin'ny "tarika madinika" iray ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina mba hanavotra ny taranak'olombelona. "Talohan'izao rehetra izao no efa nisian'ny drafitr'Andriamanitra hamonjy ny olombelona" FCE, t. 186, nasiam-panamboarana. Tsy misy zava-manan-danja ho an'Andriamanitra mihoatra ny famonjena olona marobe araka izay azony atao (1 Tim. 2:4; 2 Pet. 3:9). Maro ny tanjon'ny tarika madinika izay hodinihintsika ao anatin'ny lesona amin'ity herinandro ity, fa ny asany manan-danja indrindra dia ny hambabo fanahy maro ho an'i Jesôsy. Rehefa miasa anaty tarika madinika isika dia tsy hoe manampy ny tenantsika ihany fa manampy ny hafa koa.

Saino ny amin'ny zava-miafin'ny firaisana ao amin'Andriamanitra telo izay iray. Sarotra tokoa ny mahatakatra izany kanefa azontsika atao ny mino sy matoky na dia tsy takatsika amin'ny fahafenoana aza izany, sa tsy izany? Fitsipika manan-danja tokony harahin'ny Kristianina izany rehefa miresaka momba ny finoana, nahoana?

Maneho ohatra maro amin'ny tarika madinika ny Baiboly. Niara-nanokana fotoana nivavahana sy nifampaherezana ny olona tao anatin'ireny tarika madinika ireny, ary niara-niasa ho an'i Kristy. Ny tarika madinika no manome tombontsoa hahafahantsika mifampizara andraikitra sy mampiasa amin'ny fahafenoana ny fanomezam-pahasoavana samy hafa ananantsika.

Vakio ny Eks. 18:21-25. lnona ny torohevitra mahasoa nomen'i Jetro rafozan-dahin'i Mosesy azy, izay nanampy azy tokoa? Nahoana no zava-dehibe izany drafitra izany?

Tafiditra tao anatin'ny vondrona misy olona folo ny tsirairay teo amin'ny Isiraely, izay notarihin'ny olona nanana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tao anatin'ireny tarika madinika ireny no namahana ny olana, kanefa mihoatra noho izany no nampiasana izany. Tao anatin'izany no nisian'ny firahalahiana izay nisorohana ny olana samy hafa sy nanolokoloana ny fiainana ara-panahy. Tao no niresahan'ny olona ny amin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny Isiraely, sy nanorenany fisakaizana matanjaka sy mihevitra ny hafa. Tsy isalasalana fa toy ny amin'izao andro izao ihany dia nanana olana maro izay nahafahan'ny hafa nitondra fanampiana ho azy izy ireo tamin'izany andro izany. Manome tombontsoa hisian'ny fisakaizana rnafana sy mihevitra ny hafa ary ny fitomboana ara-panahy sy ny famahana olana ny tarika madinika.

Mahaliana tokoa ny fanambaran'ny manam-pahaizana mikasika ny isan'olona mety indrindra mandrafitra ny tarika madinika; eo amin'ny enina hatramin'ny roa ambin'ny folo eo izany. Izany tokoa ny isan'olona nandrafetan'i Mosesy sy i Jesôsy ny tarika madinika natsangany.

Vakio ny Lio. 6:12,13 sy ny Mat. 10:1 ary ny Mar. 3:13-15. Antony roa no niantsoan'i Jesôsy ireo mpianatra sy nifidianany azy ireo handray anjara amin'ny asa ataon'ny tarika madinika natsangany, inona izany?

Nampiasa ny tarika madinika i Jesôsy ho fanofanana ireo mpianany ho amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ety an-tany. Nampitombo azy ireo tao amin'ny fahasoavana ny fiarahana taminy. Nandritra ny fihaonan'ny tarika madinika nisy azy ireo no nianarany niasa sy nanompo tamin'ny fomba tsara kokoa. Hitany isan'andro ny nandraisan'i Jesôsy an-tanana ny zavatra nilain'ireo olona nanodidina Azy, nampianatra azy ireo hampiasa ny fanomezam-pahasoavana nananany ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra izany. Ho fikolokoloana ny ara-panahin'ny mpianatra sy ho fanatrarana ny hafa ny tanjon'i Jesôsy tamin'ny tarika madinika.

Eritrereto ny amin'ny fotoana niainanao teo anatina vondrona izay misy olona nifampihevitra sy niara-niasa ho amin'ny tanjona iray. lnona ny nianaranao avy tamin'izany fanandramana izany izay manampy anao hahatakatra ny maha-zava-dehibe ny tarika madinika eo amin'ny tontolon-kevitry ny finoantsika?

Vakio ny 1 Kôr. 12:12-25. Ahoana no anehoan'ny tenan'ny olombelona ny fanoharana mety indrindra momba ny fiarahana miasa amim-pirindrana ao amin'ny tarika madinika?

Asehon'i Paoly antsika ny antony maha-zava-dehibe ny fanomezam-pahasoavana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Omeny antsika koa ny lisitr'ireo fanomezam-pahasoavana manan-danj a indrindra.

Rehefa mandinika ny tenan'olombelona isika dia mahita fa nalamina hanaraka rafitra samy hafa izay mifandray izany. Mitovy amin'ireo ampahany samy hafa amin'ny tena ny fanomezam-pahasoavana. Miasa amin'ny fomba tsara indrindra izany rehefa ampiarahina miasa. Tsy mahavita miasa irery ny ankamaroan'ireo taova eo amin'ny tena. Anisan'ny asa lehibe ataon'ny tena iray manontolo ny asa ataon'ny tsirairay, ary miara-miasa izy ireo mba hahavelona sy hahasalama antsika.

Izany rehetra izany dia mampianatra antsika ny amin'izay ilaintsika mba hahafahantsika mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ananantsika. Mora kivy ny olona rehefa miasa irery. Rehefa miasa anatina vondrona izay ahitana olona mitovv tanjona sy mitovy fitiavana amintsika kosa isika dia miasa sy mahavita be kokoa

Ao amin'ny tarika madinika no toerana mety indrindra ampiasantsika ny fanomezam-pahasoavana ananantsika. Ny tarika madinika no ivon'ny ezaka fitoriana ny filazantsara ataon'ny fiangonana amin'ny hafa.

Miresaka momba ny tombambidin'ny tarika madinika i Ellen G. White: "Nasehon'llay tsy mety diso ahy ny fijoroan'ny tarika madinika ho fototry ny ezaka ataon'ny Kristianina. Raha marobe ny olona ao amin'ny fiangonana dia aoka ny mambra hanorina tarika madinika izay hiasa ho an'ireo tsy mpino fa tsy ho an'ny mambran'ny fiangonana irery ihany. Raha roa na telo ihany no mahafantatra ny fahamarinana ao amin'ny toerana iray, aoka izy ireo hifanatona ka hiara-miasa. Aoka izy ireo tsy hizarazara fa hifamatotra ao amin'ny fitiavana sy ny firaisana, ary hifampahery mba handroso. Amin'izany no hahazoany fampaherezana sy tanjaka avy amin'ny fanohanan'ny namany." - TFC, b. 7, tt. 21, 22.

Ankasitrahan'Andriamanitra ny asa ataon'ny tarika madinika. Ireny no manampy ny mambran'ny fiangonana hitombo ara-panahy sy hiaina ny fanandraman'ny fisakaizana mafy orina, ary hampiasa ny fanomezam-pa.hasoavana nomena azy hanompoany an'Andriamanitra.

Nitombo haingana tokoa ny fiangonan'ny TV. Taona vitsy monja no nitomboany avy amin'ny vondrona mpino vitsy ho amin'ny mpivavaka an'arivony maro. Antony maro no nahatonga izany fitomboana haingana izany: (1) nanomana ny olona ho vonona handray ny fitorian'ireo mpianany ny asa nataon'i Jes6sy tety an-tany. (2) Rehefa niakatra any an-danitra i Jesosy dia nandrotsaka ny Fanahiny tamin'ireo mpianatra Andriamanitra. (3) Ary noho ny amin'ny tarika madinika no nitomboan'ny fiangonana haingana.

Vakio ny Asa. 18:1-5 sy ny Asa. 20:1-4. Araka ny hevitrao, nahoana i Lioka no nitanisa ny sasany tamin'ireo olona izay niara-niasa akaiky tamin'i Paoly?

Mahaliana ny nitanisan'i Lioka ny anaran'ireo olona niara-niasa tamin'i Paoly.Manan-danja aminy ny tsirairay avy amin'izy ireo ary fantany tsara. Nifanohana izy ireo teo amin'ny asa fitoriana nanatrarana ny hafa. Tsy ny anaran'ireo olona rehetra niara-niasa tamin'i Paoly no ambaran'i Lioka amintsika; maneho kosa anefa ireo anarana notanisainy fa zava-dehibe ho an'i Paoly ny niara-niasa akaiky tamin'ireo namany, na dia vitsy ihany aza izy ireo.

Azo antoka fa nanana fanomezam-pahasoavana samy hafa amin'izay nananan'ny hafa ny tsirairay tamin'izy ireo. Avy tamina kolontsaina sy sehatra samy hafa koa izy ireo. Tsy nitovy ny fomba fijeriny zavatra saingy manan-danja ny fandraisana anjaran'ny tsirairay tamin'izy ireo ho an'ny asan'i Kristy. Nanana fanandramana manokana niarahany tamin'i Jesosy ny tsirairay, ary nampitombo ny fiangonana ny fanomezam-pahasoavana samy hafa sy ny fanandramana nananany avy.

Ampitahao ny Asa. 16:11-15, 40 sy ny Asa. 12:11,12. Araka izay asehon'ireo andininy ireo, inona ny fanasana nataon'i Lydia tamin'i Paoly raha vao tonga Kristianina izy? Taiza no nandehanan'i Petera sy i Paoly vantany vao nafahana tao amin'ny fonja izy ireo?

Nanao fivoriana tany an-tokantrano ireo mpinon'ny TV. Nanjary toerana manan-danja nizarana ny fahamarinan'Andriamanitra ny tranon'ireo Kristianina ary koa ivon-toerana niasana sy ivon'ny asa nataon'ny tarika madinika.

Efa nieritreritra ny amin'ny fananganana tarika madinika ao an-tokantranonao ye ianao? Mety efa ao anatin'izany angamba ianao. Raha eny, nanao ahoana no nitondran'izany fitahiana teo amin'ny fiainanao ara-panahy?

Mampiasa ny tarika madinika Andriamanitra mba hampitomboana ny fiangonany. Toerana iray azo antoka hahafahan'ny olona mizara ny olany sy ny zavatra mahaliana azy na mampitebiteby azy ny tarika madinika. Ao no hahafahan'ny olona mitombo ara-panahy, ary anisan'ny fanandramana iainan'ny tarika madinika ny fisakaizana sy ny fifampiheverana. Maro amin'ireo olona tsy Kristianina no mahazo aina kokoa mamonjy fivoriana ataon'ny tarika madinika noho ny mandeha any am-piangonana raha mbola tsy nanao izany mihitsy izy.

Vakio ny Asa. 4:31 sy ny Asa. 12:12 ary ny Asa. 20:17-19, 27-32. Ataovy lisitra ireo zavatra nataon'ireo tarika madiniky ny TV ireo; inona avy izany?

Nanao fivoriana ireo Kristianina voalohany mba hivavaka ho an'ny hafa. Nivavaka ho an'izay zavatra nampitebiteby azy koa izy ireo, niaina tao anatin'ny firahalahiana, nianatra ny tenin'Andriamanitra, nianatra nanompo an'Andriamanitra amin'ny fomba tsara kokoa, nifampiaro tsy ho azon'ny mpampianatra sandoka ary nandray anjara tamin'ny asa fanatrarana ny hafa izy ireo.

Mitondra fiovana tokoa ny tarika madinika. Fitaovana mahery vaika eo an-tanan'Andriamanitra mantsy ny olona manambatra ny fanomezam-pahasoavana ananany ho amin'ny fanompoana sy ny olona miantehitra amin'ny herin'ny Fanahy Masina mba hanatrarana ny hafa.

Vakio ny Mat. 9:37,38. Inona no ambaran'i Jesosy momba ny fijinjana ary inona no vahaolana amin'izany?

Kely dia kely ny fanantenan'ireo mpianatra ny amin'ny fandrosoan'ny filazantsara. Fahafaha-manao lehibe izay hitondra ho amin'ny fahombiazana kosa no hitan'i Jesosy. Nambarany tamin'izy ireo ny vaovao mahafaly fa "be ny vokatra" - Mat. 9:38. Rehefa izay anefa dia nambarany tamin'ireo mpianatra ny olana misy: "(...) ny mpiasa no vitsy". Vavaka, izay no vahaolana nomen'i Jesosy eo anatrehan'izany. "(...) koa amin'izany mangataha amin'ny Tompon'ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra" - Mat. 9:38. Valin'ny vavaka nataon'i Jesosy ny tarika madinika. Izany mantsy no manampy isa ireo mpiasa.

Ny fijoroana ho vavolombelona sy ny fanompoana an'Andriamanitra no asa manan-danja indrindra apetraka amin'ny tarika madinika. Ho faty tsy ho ela ny asa ataon'ny tarika madinika raha toa ka rnifantoka amin'ny ao anatiny fa tsy ny any ivelany. Raha mianina amin'ny fiheverana ny tenany ihany ilay tarika madinika ary tsy manao afa-tsy ny mifanakalo hevitra dia tsy ho tratrany ny tanjony ary ho very ny tena antom-pisiany. Ny tarika madinika dia natao hitarika ny olona ho eo amin'i Jesosy sy hanolokolo ny finoany Azy ary hanomana azy ireo hijoro ho vavolombelony.

Taona maro lasa izay, nisy fiangonana madinika iray tany Eoropa izay nanapa-kevitra ny hanao zava-dehibe sy manan-danja iray ho an'Andriamanitra. Tsy nitombo anefa ilay fiangonana; efa ela no tsy nisy olona natao batisa tao amin'izy ireo. Tsy dia nanana hoavy mamiratra loatra ity fiangonana ity. Nivavaka ny pasitora sy ireo mpitarika tao amin'ny fiangonana, nisaina ny amin'ny drafitra hanampiana izany fiangonana izany.

Nanomboka nandinika ny Testamenta Vaovao izy ireo. Rehefa nianatra izy dia nanapa-kevitra ny hanangana tarika madinika izay hanompo an'Andriamanitra amin'ny fahafenoana kokoa. Mambran'ny fiangonana sivy no narisika hanao izany. Nanapa-kevitra ny hiara-mivavaka izy ireo, sy hianatra ny hampiasa ny tarika madinika natsangany amin'ny fomba tsara indrindra hanompoana an'Andriamanitra. Neken'izy ireo ny hanaovana ny tranony ho ivon-toerana fizarana ny fahamarinan'ny Baiboly amin'ny hafa. Nianatra nampiasa ny fanomezam-pahasoavana nananany tamin'ny fomba samy hafa ireo mambra. Nanangana vondrom-bavaka vaovao izy ireo ary nanampy ny sahirana sy ireo mahantra. Nanomboka fisakaizana tamin'ireo mpiray monina aminy izy, ary naneho fitiavana bebe kokoa tamin'ny fianakaviany sy ny namany ary ireo Advantista izay tsy nandeha tany am-piangonana intsony. Nanomboka ny fianarana Baiboly tany an-tokantranony ireo olona sivy tao anatin'ny tarika, ary olona efapolo no nanatrika izany. Faly izy ireo noho ny amin'izay nataon'ny Fanahy Masina. Tsy ela dia vita batisa ny 17 tamin'ireo olona 40. Inona no asehon'izany tantara izany antsika? Mitondra fiovana lehibe tokoa ny tarika madinika! Tray amin'ireo fomba ampiasain'Andriamanitra hampandraisana anjara ny mambra ao amin'ny asan'ny fiangonana ny tarika madinika.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Resaho bebe kokoa ao amin'ny kilasy izay nianarana tamin'ny Alakamisy sy ireo zavatra manan-danja nataon'ny farika madinika. Inona ny hetsika hafa azon'ny tarika madinika handraisana anjara? Ahoana no hanampian'ny tarika madinika ny olona manana fanomezam-pahasoavana manokana hampiasa izany amin'ny fomba izay tsy mbola nataony hatrizay?

2. Zava-dehibe ny fahatsiarovan'ny tarika madinika fa ny hizara ny filazantsara amin'izay tsy mahalala izany no asa lehibe indrindra apetraka aminy, nahoana? Zava-dehibe koa ny hifandraisan'ny tarika madinika mandrakariva amin'ny fiangonana misy azy, nahoana?

3. Efa tao anatin'ny tarika madinika ve ianao saingy tsy velona intsony izany ankehitriny? Araka ny hevitrao, inona no nahatonga izany?

4. Eritrereto ny tantara novakinao tao amin'ny fizarana androany momba ilay fiangonana madinika tany Eoropa. Mona no nahatonga azy ireo nahomby? Inona no nataon'izy ireo, izay tsotra kanefa nahomby? Nahoana ny tokantrano no toerana mety kokoa hanaovana fivoriana noho ny trano fiangonana raha vao manomboka asa eo amin'ny fiarahamonina ianao?