Lesona 8: Manampy ny hafa tahaka ny nataon’i Jesôsy

Hodinihina mandritra ny herinandro: Mat. 5:13,14; Mat. 8:5-10; Lio. 10:25-27; Mat. 4:23-25; Mat. 25:31-46.
Tsianjery: "Ary nony nahita ny vahoaka Jesôsy, dia nahonena Azy ny fijeriny ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry" - Mat. 9:36. 

 

Niahy fatratra ny hafa i Jesôsy . Tsy velona ho an'ny tenany Izy fa mba hanompo ny hafa. Nanome izay nilain'ny manodidina Azy Izy, ary nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fanehoana fitiavana famindrampo tamin'ny hafa. Nomeny ny zavatra nilain'ireo manodidina Azy na ara-batana izany na ara-tsaina na ara-pihetsehampo; izany no nanokatra ny fon'izy ireo handray ny fahamarinana ara-panahy nampianariny. Fon'olona maro no voakasika ary niova ny fiainan'izy ireo rehefa nanasitrana ny boka Izy, nampahiratra ny jamba, nampalady ny marenina, nandroaka ny demonia, namahana ny noana, ary nikarakara ireo sahirana. 

Ny fahitan'ny olona ny fiheverana marina azy ireo no nanokatra ny fony handray ny fahamarinana ara-Baiboly nampianariny. "Ny fomba fiasan'i Kristy ihany no hanome fahombiazana marina hahatrarana vahoaka. Nifangaro tamin'ny olona ny Mpamonjy toy ny anankiray izay nitady ny hahasoa azy ireo. Nasehony azy ny fangoraham-pony, nanompo teo amin'izay nilain'ireo Izy, ka nahazo ny fitokisany. Rehefa izany dia nibaiko azy Izy hoe: "Manaraha Ahy" TMF, t. 87. Hitan'i Jesôsy fa nilain'izao ny fanehoana ny filazantsara tahaka ny fitoriany izany. Rehefa miaina araka ny fiainan'i Jesôsy isika dia ho tonga fijoroana ho vavolombelona mahery ny fiainantsika, ary hanan-kery amin'izany ny teny ataontsika.

Nijery ny tsara tao amin'ny olona mandrakariva i Jesôsy, ary nataony izay hamoahana ny tsara indrindra tao anatin'izy ireo. Nanome tsiny Azy ireo mpitarika ara-pivavahana tamin'ny androny noho Izy "mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy" - Lio. 15:2. Nampitebiteby azy ireo ny fisakaizan'i Jesôsy tamin'ireo "ratsy fanahy". Samy hafa tanteraka tamin'ny fiheveran'i Jesôsy momba ny fivavahana ny azy ireo. Noheveriny mantsy fa ny fivavahana dia mampisaraka ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny mpanota, ka tsy tokony hifangaroharo amin'ny mpanota mihitsy isika. Gaga ireo mpitarika ireo rehefa niteny i Jesôsy hoe: "(...) fa tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota" - Mat. 9:13.

Hita taratra teo amin'ny fivavahan'ireo mpitarika jiosy ny fihatahana amin'ny mpanota. Izao no fiheveran'izy ireo: "Ataovy izay rehetra azonao atao mba tsy hahatonga anao ho voapentin'ny fahotana". Araka izany dia niala lavitra ireo olona noheveriny ho ratsy sy mpanota izy ireo. Tsy tahaka izany no nataon'i Jesôsy. Tonga teto amin'ity tany izay sahala amin'ny lavaka feno menarana ity Izy, saingy tsy nihataka tamintsika. Nidina tao anatin'izany lavaka izany Izy mba hamonjy antsika, amin'ny maha-"fahazavan'izao tontolo izao" Azy (Jao. 8:12).

Vakio ny Mat. 5:13,14. lnona ireo sary an'ohatra roa nampiasain'i Jesôsy hilazana ireo mpanara-dia Azy? Araka ny hevitrao, nahoana Izy no nampiasa ireo sary an'ohatra ireo? Vakio koa ny Jao. 1:9 sy ny Jao. 12:46 ary ny Fil. 2:15.

Nanan-danja tokoa ny sira tamin'ny andron'ny TT. Nanana tombambidy tokoa izany satria nampiasain'ny Romanina ho solon'ny vola. Sary an'ohatra maneho harena ny sira, araka izany. Manome tsiro ny sakafo koa ny sira ary miaro izany tsy ho simba. Inona moa no tena tian'i Jesôsy  hambara raha nampitovy ireo mpanara-dia Azy amin'ny sira Izy? Nambarany fa tsy ny olona manana fahefana sy vola be indrindra no tena harena, fa ireo Kristianina izay manorina ny fanjakan'Andriamanitra. Ny asa feno fitiavana, asehon'ny fanompoana tsy misy fitiavan-tena ataon'izy ireo no miaro ny fahatsaran'izao tontolo izao sy mitondra hanitra ho an'ny rivo-piainana.

Ny fahazavana no sary an'ohatra faharoa ampiasain'i Jesôsy ao amin'ny Mat. 5:14. Tsy mandositra ny haizina ny fahazavana fa mamiratra ao anatin'ny haizina. Tsy misaraka amin'ny haizina izany fa managorobaka ny haizina ka mahatonga 'zany ho mazava. Tokony hitondra ny fahazavan'ny fahamarinan'Andriamanitra arnin'ireo olona miaina ao anatin'ny haizin'ny fahotana ireo mpanara-dia an'i Jesôsy . 

Ny hamoaka ny tsara indrindra avy ao anatin'ny olona no tanjon'i Jesôsy. Na dia sarotra aza ny toe-javatra dia naneho fihetsika feno fahasoavana hatrany Izy. Ambaran'i Lioka fa "talanjona noho ny tenin'ny fahasoavana naloaky ny vavany" ny vahoaka (Lio. 4:22). I Jaona dia nanambara fa "ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesôsy Kristy" - Jao. 1:17. Nahazo ny fon'ny olona i Jesôsy, nanokatra ny fony ho Azy izy ireo noho ny amin'ireo teniny feno fahasoavana.

Vakio ny Mat. 8:5-10 sy ny Mar. 12:34. Inona ny teny feno fanantenana nataon'i Jesôsy tamin'ilay kapiteny romanina sy ilay mpanora-dalana jiosy?

Fiovana lehibe miala amin'izay heverin'ireo mpitari-pivavahana jiosy ny teny nataon'i Jesôsy tamin'ilay kapiteny romanina. Eritrereto ny fihetsehampon'ilay kapiteny romanina rehefa niteny taminy i Jesôsy fa tsy mbola nahita finoana lehibe mihoatra izany na tamin'ny Isiraely aza Izy. Eritrereto koa izay mety ho tao an-tsain'ilay mpanora-dalana rehefa niteny i Jesôsy hoe: "Tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra hianao". Teny feno halemem-panahy manao ahoana re izany! Hain'i Jesôsy tokoa ny mamoaka ny tsara indrindra ao amin'ny olona. Manampy ny hafa hanokatra ny fony handray ny filazantsara ny teny malefaka sy ny fisaorana ary ny fiderana ataontsika. Jereo ny tsara ao amin'ny olona manodidina anao ary ampahafantaro azy ireo fa mankasitraka azy ianao amin'izany.

Ampitahao ny Isa. 42:3 sy ny Kôl.4:5,6 ary ny Efes. 4:15. Inona ny fitsipika manan-danja ampianarin'ireo andalan-teny ireo momba ny fizarana ny finoana amin'ny hafa sy ny fifandraisana amin'izy ireo?

Manana hery miasa mangina ho amin'ny tsara eo amin'ny fiainan'ny hafa ny teny ataontsika rehefa mampahery sy feno fahasoavana. Ambaran'i Isaia fa "hotapahiny [Jesôsy] ny volotara torotoro, ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro manetona" -Isa. 42:3. Midika izany sary an'ohatra izany fa be fitiavana loatra i Jesôsy ka mitandrina mba tsy handratra ny olona izay vao tonga ao amin'ny finoana na hamono izay finoana kely mirehitra ao am-pony.

Manan-danja tahaka izay zavatra Iazaintsika ny fomba anambarana izany, manan-danja lavitra aza. Nahoana no marina izany? 

Tamin'ny fomba feno aina sy miezinezina no nizaran'i Jesôsy ny fahamarinana. Mifampikasoka amin'olona samy hafa manan.-javatra ilaina isika isan'andro; zavatra ilaina ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetsehampo sy ara-panahy izany. Maniry fatratra ny hamaly ireny amin'ny alalantsika i Kristy raha mihevitra ny amin'ny fahatsiarovan-tena sy ny fahorian'ny hafa isika ka maneho fahalianana ny fanantenany ary ny nofinofiny.

Nanome izay zavatra nilain'ny olona tamin'ny andavanandro i Jesôsy  mba hahafahany manome azy ireo izay tena ilainy indrindra. Tsapan'izy ireo fa misy zavatra ilainy saingy tsy voavahany samirery izany olana izany ka ilany fanampiana. Mety ilainy ny miala amin'ny fidorohana, ny mampihena vatana, miroso ho amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana na koa miala amin'ny rarintsaina. Mety ho filana sakafo koa izany, trano na koa fitsaboana, na filana torohevitra momba ny tokantrano na ny ankohonana. 

Ny zavatra tena ilain'ny olombelona indrindra kosa dia ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra sy ny fahatsapana fa manana heviny mandrakizay ny fiainany. Ny famitranam-pihavanana amin'Andriamanitra eto amin'ity tontolo rava ity no zavatra ilaintsika indrindra.

Vakio ny tantaran'ilay lehilahy mararin'ny paralysisa ao amin'ny Mat. 9:1-7 sy Hay vehivavy nitsi-dra ao amin'ny Mar. 5:25-34. Ahoana no anehoan'ireo tantara ireo ny fahatsapan'i Jesôsy fa mifandray amin'ny fanasitranana ny vatana ny fanomezana ny zavatra tena ilaina indrindra dia ny fampifandraisana azy amin'Andriamanitra?

Mihoatra noho ny fanasitranana ara-batana sy ara-pihetsehampo ny asa fanasitranana nataon'i Kristy. Niriny fatratra ny hamerina ny olona ho amin'ny fahafenoana indray. Ho an'i Jesôsy tsy ampy ny fanasitranana ny tena tsy miaraka amin'ny fanasitranana ny fanahy. Raha mandrisika antsika haniry ny fahasalamana ara-batana sy ara-pihetsehampon'ny hafa ny fitiavan'Andriamanitra, dia handrisika antsika lavitra haniry ny fahasalamana ara-panahin'izany olona izany, mba hiainany ny fiainany amin'ny fahafenoany ety sy any an-danitra. Tsarovy fa maty ihany taty aoriana ireo olona nositranin'i Jesosy; ny zavatra nilainy ambonin'ny zava-drehetra, araka izany, dia ny ara-panahy, sa tsy izany? 

Vakio ny Mat. 4:23-25 sy ny Mat. 9:35. Inona ireo zavatra telo nataon'i Jesosy mba hanomezana izay ilain'ny olona? Ahoana no nanovan'izany ny fiainan'ny olona ho amin'ny tsara kokoa? 

Nizara telo ny asan'i Jesôsy tety an-tany: (1) fampianarana, (2) fitorian-teny, ary (3) fanasitranana. Nizara ireo fitsipika mandrakizay Izy mba hananantsika rehetra fiainana misy heviny sy tanjona. Hoy Izy: "Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be" - Jao. 10:10. Feno fahasoavana ny asan'i Jesôsy tety an-tany, ary tonga Izy mba hananantsika fiainana feno anio sy mandrakizay.

Vakio ny Mar. 1:32-39. Natokan'i Jesôsy ho amin'ny fanasitranana ny marary sy fandroahana demonia ny andro iray. Rehefa izay dia nanokana fotoana hivavahana izy ny ampitso maraina, kanjo vahoaka maro no andeha hanatona Azy hositranina, dia niala teo ho any amin'ny tanana hafa lzy. Nahoana no tsy nanasitrana ireo olona ireo i Jesosy? Mariho ny anton'izany ao amin'ny Mar. 1:38,39

Mifono hevi-dalina ity tantara ity. Rehefa avy nanasitrana olona marobe i Jesôsy dia nandao ireo vahoaka marobe ny ampitson'io. Nitady Azy anefa izy ireo ary nila fanasitranana ihany koa. Nahoana ary i Jesôsy no tsy nijanona ary nanasitrana azy ireo? Narnbarany fa ny antony nahatongavany tety an-tany dia. ny hitory ny Vaovao Mahafaly. Tsy hoe mpanao fahagagana fotsiny Izy fa ilay Lahy tokan'Andriamanitra izay tonga mba hanavotra ny taranak'olombelona. Tsy ny hanasitrana ny tenan'ny olona ihany no nirin'i Jesôsy  fa ny handraisan'izy ireo ny fanomezan'ny fiainana mandrakizay izay tiany hatolotra azy. Mazava ny fananabarany ny amin'ny antony nidinany tety an-tany: "Fa efa tonga ny Zanak'olona hitady sy hamonjy ny very" - Lio. 19:10. Ny asa fanasitranana tsirairay nataon'i Jesôsy dia fotoana iray nanehoany ny toetran'Andriamanitra, nanamaivanany ny fahoriana ary nanomezany tombontsoa hahazoana ny fiainana mandrakizay.

Azo heverina ve ny hananana ilay fiainana feno izay atolotr'i Jesôsy raha toa mahantra na marary ianao? Moa ve manolotra zavatra lalina kokoa noho ny fanasitranana ara-batana i Jesôsy  Raha eny, inona izany? Fomba ahoana no hahafahantsika mitarika ny olona ho amin'ny fahamarinana ara-panahy rehefa miasa hanome izay ilainy ara-batana sy ara-pihetsehampo isika? 

Manao fanoharana telo mikasika ny andro farany amin'ireo mpianany i Jesôsy  ao amin'ny Mat. 25. Maneho amintsika ny zavatra andrasan'i Jesôsy amin'ireo olony amin'ny andro farany, izay miandry ny fiaviany fanindroany ireo fanoharana ireo. Asongadin'ny tantaran'ny virijina folo ny maha-zava-dehibe ny fiainana marina sy mahitsy ary feno ny Fanahy. Ny fanoharana mikasika ny talenta folo kosa dia manipika ny lanjan'ny fampiasana amim-pahatokiana ireo fanomezana natolotr'Andriamanitra ho an'ny tsirairay. Ary ny fanohariana mikasika ny ondry sy ny osy dia manambara fa ny tena fivavahana kristianina dia miasa ho an'izay ilain'ireo olona entin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro.

Vakio ny Mat. 25:31-46. Inona no ambaran'i Jesôsy fa maneho ny maha-Kristianina marina? Ataovy lisitra ireo lafin-javatra azo anaovana asa fanompoana izay resahin'ireo andininy ireo.

Miresaka momba ny fandraisana an-tanana ny filan'ny olona ara-batana ny fanoharana ao amin'ny Mat. 25:31-46, kanefa koa misy zavatra fanampiny ao amin'izany tantara izany. Noana sy mangetaheta an'i Jesosy ny fanahin'ny olombelona, ary Izy irery no afaka mameno izany zavatra ilaina izany sy manaisotra ny hanoanana sy hetaheta (Jao. 6:35; Jao. 4:13,14). Vahiny maniry fonenana fatratra isika mandra-pahitantsika ny tena maha-isika antsika ao amin'i Kristy (Efes. 2:12,13,19); ary mitanjaka ara-panahy mandra-panafiana antsika ny fahamarinany (Apok. 3:18; Apok. 19:7,8). 

Matetika ireo mpaminanin'ny TT no milaza fa ny olombelon.a dia marary ary tsy azo sitranina (Isa. 1:5; Jer. 30:12-15). Mahafaty tokoa ny aretim-pahotana, kanefa misy fanafana atoron'ny mpaminany antsika: "Fa hotanterahiko ny fanasitranana anao, eny, hositraniko ny faharatranao, hoy Jehovah" - Jer. 30:17. I Jesôsy no fanafody ho an'ny aretina mahafaty mahazo ny fanahintsika. 

Mananatra antsika ny fanoharana momba ny ondry sy ny osy mba hijerentsika ny zavatra ilain'ireo manodidina antsika eo amin'ny lafiny ara-nofo, ary mihoatra noho izany aza. Asehony amintsika koa fa mihevitra ny zavatra ilain'ny fanahintsika in.drindra i Jesosy. Manasa antsika hiara-miasa arnin'i Jesosy amin'ny fikarakarana ny zavatra ilain'ireo manodidina antsika koa io tantara io. Hahatonga fahaverezana mandrakizay ny fananana fiainana tsy mihevitra afa-tsy ny tena sy ny fanaovana tsinontsinona ny zavatra ilain'ny hafa ara-batana sy ara-tsaina, ara-pihetsehampo ary ara-panahy. Midera ireo izay nahafoy ny ainy hanampiana ny hafa i Jesôsy , ao arnin'ilay fanoharana. Rehefa izay dia mampandroso azy ireo any an-danitra mba hiara-monina Aminy mandrakizay ny Tompo. Tsy tahaka izany kosa ireo niaina fiainana feno fitiavan-tena, tsy mba nihevitra ny hanampy ny hafa izy ireo ka nomelohin'ny Tompony.

"Betsaka no tsy mino an'Andriamanitra intsony ary very toky ny amin'ny olombelona, nefa mankasitraka ny asa maneho firaisam-po sy fahavononan-kanampy aseho aminy. Raha mahita olona iray tsy mitady laza na setriny avy eto an-tany izy ireny, miditra ao an-tokantranony, mikarakara ny marary, manome hanina ny noana, manafy ny mitanjaka, mampionona ny malahelo, ary mitaona azy rehetra hibanjina anglay feno fitiavana sy fangoraham-po, dia ho voatohina ny fony. Hipololotra ny fankasitrahana. Hamenoana finoana izany. Hitany fa mikarakara azy Andriamanitra, ary vonon-kihaino izy ireo rehefa sokafana ny Teniny" - TMF, t. 88.

Nanokatra ny fon'ny olona sy nandrava ny fitsarana ivelany ary nahatonga azy ireo handray ny filazantsara ny asa fanompoana tsy misy fitiavan-tena nataon'i Jesôsy . Ny fiangonana no tenan'i Kristy izay manome izay ilain'ny olona eny rehetra eny. Irahin'i Kristy amin'ny anarany ho any amin'ny fiarahamonina isika mba hitondra fiovana. Ilaintsika tokoa ny mitandrina tsy ho voapentin'ny fahotana sy ny zava-dratsy eto aminity tany ity, kanefa tsy tokony hihataka amin'ny hafa isika. Tokony hanatona azy ireo isika ary hanatratra azy any amin'izay misy azy. Aoka havelantsika hampiasa antsika amin'ny asany Andriamanitra. Tiany ny hanala ny olona avy eo amin'ny toerana misy azy ho amin'izay tokony hisy azy marina. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Nahoana ny asa fanompoana ombam-pitiavana nataon'i Kristy no mahery tokoa ka nandrodana ny hevitra mibahana mialoha sy nanokatra ny fon'ny olona handray ny fahamarinana ara-panahy? Ahoana moa raha maneho ny fiheverana ny hafa tahaka izay nataon'i Jesosy isika? Moa ve tsy hahomby kokoa ny fijoroantsika ho vavolombelona?

2. Eritrereto ny fotoana nilazanao ny marina, saingy tamin'ny fomba tsy nety. Inona ny lesona notsoahinao avy tamin'izany fanandramana izany izay manampy anao tsy hamerina izany intsony, tahaka ny hoe rehefa tony vao miteny, na ny tahaka izany?

3. Inona ny asa fanompoana azon'ny fiangonanao atao eo amin'ny fiarahamonina kanefa mbola tsy tanteraka amin'izao fotoana izao?