Lesona 7: Mizara ny teny

Hodinihina mandritra ny herinandro: Sal. 119:105; Heb. 1:1-3; 2 Tim. 3:14-17; 1 Jao. 1:7-9; Isa. 50:4. 

Tsianjery: "Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloaky ny vavako: Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy" - Isa. 55:11. 

Miresaka momba an'i Jesôsy isika rehefa mijoro ho vavolombelona. Ahoana anefa no hahafantarantsika izay momba an'i Jesôsy raha tsy eo ny Baiboly? Ahoana no hahafantarantsika ny amin'ny fifanandrinana lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy, ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahaterahana sy ny fiainana, ny asa fanompoana, ny fahafatesana sy ny fitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty ary ny fiverenany indray raha tsy manana ny Soratra Masina isika?

Na maneho ny fiandrianana sy ny herin'Andriamanitra aza ny zavaboary dia tsy hita eo aminy kosa ny drafi-pamonjena. Ao amin'i Jesôsy no ianarantsika ny amin'izany drafi-pamonjena izany; Izy no "tena Mazava Izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao" - Jao. 1:9. Raha tsy eo anefa ny tenin'Andriamanitra manazava amin'ny fahafenoany ny fahamarinana dia voafetra ihany ny fanambarana ataon'ny Fanahy Masina amin'ny fontsika. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra no fanambarana mazava sy feno indrindra an'i Jesôsy Lay Teny velona.

Hoy i Jesôsy: "Dinihinareo ny Soratra Masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara Ahy."- Jao. 5:39. Raha takatra araka ny tiany hambara tokoa, ny fampianarana rehetra ataon'ny Baiboly dia maneho taratra ny fahatsaran-toetr'i Jesôsy. Rehefa mizara ny tenin'Andriamanitra isika, dia tsy ny hanaporofoana ny fahamarinantsika sy ny fahadisoan'ny hafa no tena tanjona, fa ny haneho an'i Jesôsy eo amin'ny fahamarinana zaraintsika.

Vakio ny Sal. 119:105; Jer. 23:29; Lio. 8:11 ary ny Mat. 4:4. lnona ireo fanoharana dimy anehoana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ireo toko sy andininy ireo? Araka ny hevitrao, nahoana ireo sary an'ohatra dimy ireo no nofidina hanehoana ny tenin'Andriamanitra?

Asehon'ireo sary an'ohatra ireo amintsika ny hery ananan'ny Baiboly izay manova ny fo sy fiainana. Rehefa mizara ny Soratra Masina amin'ny hafa isika dia tahaka ny fahazavana izay manazava ny fiainana izany. Mandrava ny haizin'ny tsy fahatakarana ny momba an'Andriamanitra sy ny toetrany i Jesôsy  "ilay fahazavan'izao tontolo izao". Hazavain'ny Fanahy Masina amin'ny alalan'ny Tenin'Andriamanitra ny saina voamaizin'ny tsy fahafantarana tsara an'Andriamanitra.

Ampitovin'i Jeremia amin'ny afo sy ny kanonta ny tenin'Andriamanitra. Manala ny fahotana eo amin'ny fiainantsika izany, ary manorotoro ny fo vatontsika. Rehefa manampy ny hafa hahita ny voninahitr'i Jesôsy ao amin'ny Soratra Masina isika, dia torotoro ny fo vaton'izy ireo, ary mandevona ny tain-drendriky ny fitiavan-tena, ny fitiavan-karena, sy ny fitiavam-pahafinaretana ary ny fiheveran-tena tafahoatra ny afon'ny fitiavany.

Tahaka ny voa afafy ihany koa ny tenin'Andriamanitra, izay manome fiainana. Mila fotoana itsiriana izany, ary tsy miaraka maniry ny voa afafy rehetra. Tsy ny zava-maniry rehetra no mitombo haingana. Raha araka ny tokony ho izy avokoa anefa ny fepetra rehetra dia hipoitra avy ao amin'ny tany ny aina vaovao avy amin'izany voa izany. Rehefa mamboly ny voan'ny tenin'Andriamanitra ao am-po sy ao an-tsain'ny hafa isika, dia tsy hahita vokatra eo no ho eo mandrakariva, fa hitombo miadana izany voa izany, araka ny fotoana tendren'Andriamanitra; raha mamaly ny antson'ny Fanahy Masina izy ireo dia hitondra vokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra.

Ampitovin'i Jesôsy amin'ny mofo ny tenin'Andriamanitra. Manala ny hanoanana ao anatin'ny fo izany, ary mamahana ireo faniriana ara-panahy ny hanakaiky an'Andriamanitra. Zarao amin'ny hafa ireo teny fikasan'ny Baiboly; ampio izy ireo hahalala fa i Jesôsy no tenin'Andriamanitra. Amin'izany no hahatonga ny fiainan'izy ireo ho voaovan'ny fahatsarany, ho babon'ny fitiavany, ho talanjona amin'ny fahasoavany, ary ho faly amin'ny fanatrehany.

Saino ny amin'ireo fahamarinana tsy fantatsika raha tsy tao amin'ny Baiboly. lnona no ambaran'izany momba ny tokony hankamamiantsika ny fampianarana raketiny?

Ampitahao ny Heb. 1:1-3 sy ny Heb. 4:12 ary ny Sal. 33:6,9. lnona no ambaran'ireo andininy ireo mikasika ny herin'ny tenin'Andriamanitra?

Ny tenin'Andriamanitra dia teny velona, izay manana ny hery hoenti-manatanteraka ny zavatra ambarany. Ny zavatra efa misy ihany no azon'ny tenin'olombelona ambara; afaka miteny ny zavatra izay tsy mbola ary kosa Andriamanitra, sy mamorona izany amin'ny alalan'ny herin'ny teniny. Teny mahay mamorona ny tenin'Andriamanitra; ary izay aloaky ny vavany dia manan-kery mamorona ny zavatra rehetra tononiny.

Miverimberina ao amin'ny tantaran'ny Famoronana ao amin'ny Gen. 1 ny hoe: "Andriamanitra nanao hoe" (Gen. 1:3, 6, 11, 14, 20, 24, 26, 29). Manan-kery tokoa ny tenin'Andriamanitra, ka rehefa niteny Izy dia nipoitra ny tany maina, naniry ny zava-maniry, namelana ny voninkazo, namony ny hazo fihinam-boa, ary indro ary ny biby marobe.

Misy teny hebreo mahaliana tokoa ampiasain'ny Gen. 1 hoenti-milaza ny asa famoronana nataon'Andriamanitra, dia ny hoe tsara izany. Ny fampiasana izany amin'ity endrika iray ity dia hoenti-manondro ny asan'Andriamanitra mamoron-javatra iray amin'ny alalan'ny tsy misy. Rehefa Andriamanitra no lazaina vao ampiasaina io matoanteny io. Izany hoe, Andriamanitra irery no afaka hanambara, ary manao izany amin'ny alalan'ny herin'ny teny aloaky ny vavany Izy.

Tsy hoe namorona ity tany ity tamin'ny alalan'ny herin'ny teniny fotsiny Andriamanitra, fa manohana sy mihazona izany amin'ny alalan'ny teniny koa. Misy izany hery ao amin'ny teny aloaky ny vavan'Andriamanitra izany koa ao amin'ny teniny voasoratra. Ilay Fanahy Masina izay niasa tamin'ny Famoronana ihany no niasa tamin'ny tsindrimandry nanoratana ny Soratra Masina. Eo Izy, rehefa mamaky na mizara ny Baiboly amin'ny hafa isika. Misy hery manome sy manova fiainana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. "Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny hery hoenti-mamorona izay nampisy an'izao tontolo izao. Teny manome hery izany, any, ary mitondra fiainana. Teny fikasana ny baiko tsirairay; eken'ny sitrapo izany, raisin'ny fanahy, ary mitondra ao amin'ny fanahy ny fiainan'Ilay tsy manam-petra. Manova ny toetra izany, ary mamerina indray ny fanahy ho amin'ny endrik'Andriamanitra.” - Ed, t. 126.

Rehefa mitoky amin'ny teny fikasan'Andriamanitra isika, dia hiova ny fiainantsika. Hanova ny fiainan'ny hafa koa ny Fanahy Masina rehefa manampy azy hino ireny isika.

Alaivo sary an-tsaina ny hoe: niteny Andriamanitra dia ary izany. Ahoana no hahatakarantsika ny hevitr'izany? lnona no ambaran'izany fahamarinana io izany momba ny heriny? Nahoana no tokony hampahery antsika io fahamarinana momba ny herin'Andriamanitra afaka mamorona io?

Maro samy hafa ny fitahiana azontsika amin'ny fandinihana ireo teny fikasana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ambaran'i Petera antsika fa "tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra" - 2 Pet. 1:4 isika amin'ny alalan'ny teny fikasan'ny Soratra Masina. Miresaka ny amin'ny "teny nambolena, izay mahavonjy ny fanahinareo" - Jak. 1:21, i Jakoba. I Paoly kosa nanampy hoe: "(...) ny tenin'ny fahasoavany, izay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin'izay rehetra nohamasinina" - Asa. 20:32. Ampahany amin'ny drafitra hamonjen'Andriamanitra antsika ny Baiboly. Miova mantsy isika rehefa mahita an'i Jesôsy ao amin'ny Soratra Masina; manjary tahaka Azy isika rehefa mibanjina Azy ao amin'ny teniny (2 Kor. 3:18). "Lalana manan-kery amin'ny ara-tsaina sy ny ara-panahy ny hoe miova araka izay banjinintsika isika. Mivoatra miandalana hifanaraka amin'izay zavatra avelantsika hiantombenany ny saina." - HM, t. 579.

Vakio ny 2 Tim. 3:14-17 sy ny Jao. 17:14-17. Inona koa ny fitahiana azontsika avy amin'ny fianarana ny Baiboly?

Raha nanoratra tamin'i Timoty, ilay sakaizany tanora, ny apostoly Paoly dia nananatra azy mba hahatoky amin'ny Soratra Masina sy hizara ny tombontsoan'ny fianarana ny teny avy tamin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Nambaran'i Paoly fa "mahasoa ho fampianarana" ny Baiboly; maneho ny fahamarinana sy mampiharihary ny hadisoana izany. Asehon'ny Baiboly amintsika koa ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona. Manameloka ny fahotantsika ny Baiboly, manitsy ny fiheveran-diso ao anatintsika, ary mampianatra antsika handeha amin'ny fahamarinana. Maneho ny fahamarinan'i Kristy ny Soratra Masina, mitarika antsika hiala amin'ny fahadalan'ny fahotantsika izany ho amin'ny fahatsaran'ny fahamarinany. Talanjona isika rehefa mahita ny fitiavana tsy mihevitra ny tena ao amin'i Jesôsy, izay mifanohitra amin'ny fiheveran-tena tafahoatra ao anatintsika. Rehefa mibanjina ny halalin'ny fiantrany sy ny fiheverany antsika ao amin'ny Soratra Masina isika dia voaova ny fiainantsika. Rehefa mizara ny Teniny amin'ny hafa isika dia voaova tanteraka koa ny fiainan'izy ireo. Manjary manahaka an'i Jesôsy isika rehefa mibanjina Azy ao amin'ny teniny. Ny fijoroana ho vavolombelona dia tsy hoe fizarana izay zavatra heverintsika na inoantsika, fa fizarana ny fahamarinana mandrakizay hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Nahazoantsika fitahiana tamin'ny fomba mahatalanjona sy tsy noheverina ny Baiboly ka tokony hilaza amin'ny hafa ny amin'ny fahafahany mitondra fitahiana ho an'ny hafa koa isika.

Eritrereto ny fotoan-tsarotra nosetrainao sy ny nampaherezan'ny tenin'Andriamanitra anao tamin'izany. Inona ny lesona notsoahinao avy tamin'izany fanandramana izany?

Maherin'ny 3 000 ny teny fikasana ao amin'ny Baiboly; samy avy amin'ny fon'ilay Andriamanitra be fitiavana ny tsirairay amin'ireny. Io Andriamanitra io dia "mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza" - Efes. 3:20. Fampanantenana ataon'Andriamanitra amin'ny tsirairay avy amintsika ny teny fikasan'ny Baiboly. Rehefa mitoky amin'ireny isika ary mampianatra ny hafa hanao izany koa, dia handrotsaka ny fitahiany amintsika Andriamanitra. Ambaran'i Paoly amintsika ao amin'ny bokin'ny Rômanina ny antony anaovan'Andriamanitra izany: "Izay tsy niaro ny Zanani-lahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra Izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaimpoana koa va ny zavatra rehetra?" - Rôm. 8:32. Hazavain'i Petera bebe kokoa izany teny fikasana izany ka hoy izy hoe: "Efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra (...)" - 2 Pet. 1:3. Tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fandreseny an'i Satana sy ny fanapahana ary ny herin'ny maizina no nanomezany ny zava-drehetra ilaina hananantsika fiainana ara-panahy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Nanome toky koa Izy fa hanome ireo zavatra miantoka ny fahavelomantsika.

Ampitahao ny 1 Jao. 1:7-9 sy ny Fil. 4:13,19. Na dia samy hafa aza ireo teny fikasana ireo, Inona no ampianariny antsika momba ny toetr'Andriamanitra? Nanao ahoana ny fiantraikan'ireo teny fikasana ireo teo amin'ny fiainanao?

Tsy mitovy ny teny fikasana ao amin'ireo andininy ireo, mitovy kosa ny sary anehoany an'Andriamanitra. Asehony antsika fa be fitiavana sy mpamindra fo Andriamanitra; Azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany; ary mihevitra ny amin'ireo filana fototra manan-danja eo amin'ny fiainantsika Izy. Manome toky ho antsika izany fa mihevitra lalina ny momba antsika Andriamanitra.

Vakio ny Heb. 3:19 sy ny Heb. 4:1-3 ary ny Mat. 13:58. Inona no ambaran'ireo andalan-teny ireo momba ny ilantsika ny finoana?

 Teny fikasana mahafinaritra maro no omen'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly;  rehefa takintsika amim-pinoana ireny ary inoantsika satria nampanantenain'i Kristy, dia manjary tonga amintsika ny fitahiana avy amin'izany.  Tsy ampy ny finoantsika fa azon'Andriamanitra atao ny teny fikasana ao amin'ny teniny. Izany no manakana ny teny fikasana tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Mivavaha mba hitarihan'Andriamanitra anao ho eo amin'ny olona iray mila ny teny fikasan'ny Baiboly, izay hameno fanantenanana ny fony.  

Natao hozaraina ny vaovao tsara. Eritrereto ny fotoana teo amin'ny fiainanao izay nisian'ny vaovao tsara nahafaly anao. Tamin'ny fotoana nanambadianao angamba, na tamin'ny nahaterahan'ny zanakao, na koa ny andro nahazoanao asa, fiara na trano vaovao. Faly tokoa tamin'izany ka tsy andrinao izay izarana izany.

Tsara tokoa ny mizara ny fifaliantsika amin'ny hafa, kanefa ny vaovao tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ny tantaran'i Jesôsy. Eritrereto ny amin'm fotoana nahitanao fahamarinana mahafaly tao amin'ny Baiboly. Nirinao ny hizara izany, sa tsy izany? Tahaka izany koa no tsapan'i  Petera. Nataon'ireo mpitari-pivavahana izay nisakanana azy sy ireo namany tsy hitory ny fahamarinan'ny Baiboly, saingy izao no nambaran'i Petera tamin'izy ireo: "Fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay" - Asa. 4:20.

"Raha vantany vao mahafantatra an 'i Kristy ny olona dia miredareda ao am pony ny faniriana te hampahafantatra ny hafa, fa efa nahita Sakaiza malala izy dia i Jesôsy; tsy azony hidina ao am-pony ny fahamarinana mahatonga famonjena sy fahamasinana. Tsy azontsika hatao ny hangina, raha voatafin'ny fahamarinan'i Kristy isika ary feno fifaliana noho ny Fanahiny ao am-pontsika."- DHK, t. 90.

Izao no soratan'i Paoly ao amin'ny Rom. 1:14-16: "Ananan'ny Grika sy ny firenena hafa rehetra, ny hendry sy ny tsy hendry, trosa aho; koa raha izaho, dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa aho. Fa tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin'ny Jiosy aloha, dia vao amin'ny jentilisa koa".
Tsy reraka mihitsy i Paoly milaza ny tantaran'ny fiovam-pony. Natao hozaraina ny vaovao tsara, hoy izy, ka tsy azony natao ny nangina.

Inona ny fitsipika manan-danja mikasika ny fizarana ny fahamarinan'm Baiboly omen'ny Isa. 50:4 sy ny Mpitt. 3:1 ary ny 2 Tim. 4:2 antsika?

Rehefa manokana ny fiainantsika manontolo ho an'i Jesôsy  sy ny fanompoana Azy isika dia vohany ny fon'ny olona ary entiny eo amin'ny fiainantsika ireny olona ireny. Tokony hotsaroantsika ireto fitsipika telo ireto rehefa mijoro ho vavolombelona isika: ny zavatra lazaintsika, ny fomba ilazantsika izany ary ny fotoana ilazantsika izany.

Inona ny fomba tsara indrindra ijoroanao ho vavolombelona eo amin'ireo olona mifandray aminao?

Vakio ny "Fahalalana an'Andriamanitra", toko 10 ao amin'ny DHK; "Bible Reading With Families", tt. 192-193 ao amin'ny GW ary ny "Bible Work Techniques", tt. 481-486 ao amin'ny Ev.

Miasa ao amin'ny fon'ireo manodidina antsika Andriamanitra. Ilaintsika ny manana maso ara-panahy izay mahita fa efa miasa Andriamanitra mba hahitantsika ny fotoana azontsika hararaotina hizarana ny fahamarinan'ny Baiboly amin'ny hafa. Efa manomana ny fon'izy ireo handray ny voan'ny fahamarinana hambolentsika Andriamanitra. Nanomana ny fon'i Nikodemosy sy ilay vehtvavy teo am-pantsakana ny Fanahy Masina. Izy no nanomana ny fon'ilay vehivavy nitsi-dra, day jtolahy teo an-kazo fijaliana, day kapiteny rômanina ary ireo hafa koa. Nomaniny ho vonona handray an'i Jesôsy izy ireo nialoha ny nihaonany taminy. Nomeny fanandramana samy hafa teo amin'ny fiainany izy ireo, ary nofenoiny fisainana avy amin'Andriamanitra ny fon'izy ireo sy ny sainy. Mety hahamenatra antsika ny hanontany ny olona raha tiany ny hivavahantsika ho azy, ny hizarana tens fikasana na koa hanomezana azy pejy voasoratra. Fantatrao ve anefa izay mitranga rehefa maniry ny hizara ny finoanao amin'ny hafa ianao? Matetika dia mahatsapa izany ianao satria efa nanomana izany olona izany ny Fanahy Masina ka efa vonona ny hihaino izay holazainao izy.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Inona no torohevitra omenao ny olona iray manatona anao ka milaza fa mahatsiaro ho meloka ary mila ny famelan'Andriamanitra ny helony? Inona ny toko sy andininy hozarainao aminy? Inona ny fanandrannana niainanao mikasika ny fahatsiarovan-tena ho meloka sy ny herin'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra?

2. Misy fotoana itondran'Andriamanitra olona eo amin'ny fiainanao satria tiany hahafantatra ny fahamarinany izy ireo. Ahoana no hahatsapantsika ny fitarihan'Andriamanitra amin'izany?

3. Saino bebe kokoa ny amin'ny herin'Andriamanitra sy ny teniny izay aseho ao amin'ny tantaran'ny famoronana. Tsy ho voasahan'ny eritreritsika manontolo ny momba izao tontolo izao satria lehibe sy midadasika tokoa izany, ary azo antoka to lehibe lavitra noho izay nohariany ilay Andriamanitra izay namorona azy ka tsy ho takatry ny saintsika. Tia antsika izany Andriamanitra mahery izany. Ahoana no ampaherezan'izany antsika? Inona nyfanantenana azontsika amin'ny fahafantarana ny momba an'Andriamanitra? Ahoana no .mahatonga antsika ho vavolombelona tsara kokoa vokatr'izany fahalalana !zany?
laridalana Fianarana Baiboly.