Efa mba nosaininao ve ny fahasamihafana teo amin'ireo mpianatr'i Jesôsy? Samy hafa tanteraka ny toetr'izy ireo sy ny fanomezam-pahasoavana nananany. Tsy ratsy izany satria nampisy tanjaka ho an'ny fiangonana. Mpamory hetra i Matio, olona fatra-pitandrina sy mahitsy izy. Teo koa i Petera izay mailaka amin'ny fitenenana, mientanentana sy mirehidrehitra kanefa voajanahary tao aminy ny toetra tsaran'ny mpitarika. Malemy fanahy i Jaona saingy miteny tsy amim-piheverana. I Andrea indray dia nahay nifandray
tamin'olona, mahatsapa tsara ny manodidina azy ary liana tamin'ny fihetsehampon'ny hafa. Toa toetra raikitra tao amin'i Tomasy ny fironana ho amin'ny fanontaniana ary nisalasala matetika izy. Ny tsirairay avy tamin'ireo mpianatra ireo, na dia nanana toetra sy fanomezam-pahasoavana samy hafa aza, dia nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba mahery vaika hijoro ho vavolombelony.

Vakio ny 1 Kor. 12:12,13, 18-22. Inona ny lesona notsoahintsika avy tamin'ireo andininy ireo momba ny ilana olona manana fanomezam-pahasoavana samy hafa ao anatin'ny fiangonana?  

Tian'Andriamanitra ny mifidy olona manana fahaiza-manao sy talenta samy hafa, sy ny manome azy ireo fanomezam-pahasoavana hoenti-miasa ao amin'ny fiangonany. Tsy olona mitovy avokoa tsy akory no mandrafitra ny tenan'i Kristy. Ny fiangonana dia tsy fikambanana iray izay ahitana olona avy tamin'ny toerana iray ihany ary mitovy fomba fisainana avokoa, fa vondron'olona manao fihetsehana izay manana fanomezam-pahasoavana samy hafa, iray ao amin'ny fitiavana an'i Kristy sy ny Soratra Masina, ary manolo-tena hizara ny fitiavany sy ny fahamarinany amin'izao tontolo izao (Rom. 12:4; 1 Kor. 12:12). Samy manana ny fanomezam-pahasoavana azony ny mambran'ny tenan'i Kristy kanefa manana ny tombambidiny avy; zava-dehibe ho an'ny fiasa ara-dalanan'ny tenan'i Kristy ny tsirairay. Tahaka ny maso sy ny sofina ary ny orona izay manana anjara asa samy hafa kanefa samy manan-danja ho an'ny vatana no maha-zava-dehibe ny fanomezam-pahasoavana rehetra (1 Kor. 12:21,22).

Eritrereto ny amin'ny tenan'ny olombelona izay na ny ampahany bitika indrindra aza dia manana anjara asa lehibe. Diniho ny amin'ny volomaso. Ahoana moa raha toa tsy manana izany isika? Handitsoka ny masontsika ny vovoka, ka hisy zava-mahatsiravina hahazo ny fahitantsika, mety tsy hahita intsony mihitsy aza isika. Tahaka izany koa, mety misy mambran'ny fiangonana heverin'ny olona sasany ho tsy dia ilaina loatra kanefa ampahany manan-danja ao amin'ny tenan'i Kristy ary notoloran'ny Fanahy Masina fanomezam-pahasoavana iray na maromaro izy. Rehefa atokantsika manontolo ho an'Andriamanitra ireny fanomezam-pahasoavana ireny dia hitondra fiovana maharitra mandrakizay isika tsirairay avy.

Na inona na inona talentanao, inona ireo zavatra tsy dia hainao loatra kanefa hain'ny hafa ao am-piangonana? Ahoana no hanampian'izany anao hanaiky ny toerana sahaza anao?