Lesona 6: Fahafaha-manao tsy misy fetra

Hodinihina mandritra ny herinandro: 1 Kôr. 12:12,13, 18-22; Mar. 13:34; 1 Kôr. 12:7; 1 Kôr. 1:4-9. 

Tsianjery: « Ireo rehetra ireo dia asan’ny Fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. » - 1 Kôr. 12:11. 

Miantso antsika Andriamanitra mba hijoro ho vavolombelony (Asa. 1:8; Isa. 43:10). Tsy fanomezam-pahasoavana manokana ananan’olom-bitsy ny fijoroana ho vavolombelona fa zavatra asain’Andriamanitra ataon’ny Kristianina rehetra. 

Sary an’ohatra maro no ampiasain’ny Baiboly hiresahana ny amin’ny asantsika amin’ny maha vavolombelon’Andriamanitra antsika. Nambaran’i Jesôsy fa isika dia tokony ho “fahazavan’izao tontolo izao” - Mat. 5:14, sy “solon’i Kristy” - 2 Kôr. 5:20 ary “fanjakà-mpisorona” - 1 Pet. 2:9. Io Andriamanitra izay miantso antsika ho amin’ny fijoroana ho vavolombelona sy fanompoana io ihany no miantoka ny fampitaovana ilaintsika ho amin’izany asa izany. Omeny fanomezam-pahasoavana ny mpino tsirairay avy. Tsy mifidy ny olona manam-pahalalana be Andriamanitra fa mampianatra ny olona izay antsoiny hanompo Azy. Maimaimpoana no anomezany ny famonjena ho an’izay rehetra mino, tahaka izany koa no anomezany ny fanomezam-pahasoavana ho an’ny olon-drehetra. 

Tokony hanolo-tena tanteraka ho an’Andriamanitra isika, araka izany. Amin’izay dia tsy hisy fetra ny fahafahantsika miasa ho Azy. “Tsy misy fetrany ny soa mety ho vitan’ny olona iray, izay manadino ny tenany, ka manome malalaka ny Fanahy Masina hiasa amin’ny fony sy ny fiainany voatokana tanteraka ho an’Andriamanitra.” - TMF, t. 99. 

Hodinihintsika mandritra ity herinandro ity izay rehetra azontsika atao rehefa mitoetra ao anatintsika ny Fanahin’Andriamanitra.

Efa mba nosaininao ve ny fahasamihafana teo amin'ireo mpianatr'i Jesôsy? Samy hafa tanteraka ny toetr'izy ireo sy ny fanomezam-pahasoavana nananany. Tsy ratsy izany satria nampisy tanjaka ho an'ny fiangonana. Mpamory hetra i Matio, olona fatra-pitandrina sy mahitsy izy. Teo koa i Petera izay mailaka amin'ny fitenenana, mientanentana sy mirehidrehitra kanefa voajanahary tao aminy ny toetra tsaran'ny mpitarika. Malemy fanahy i Jaona saingy miteny tsy amim-piheverana. I Andrea indray dia nahay nifandray
tamin'olona, mahatsapa tsara ny manodidina azy ary liana tamin'ny fihetsehampon'ny hafa. Toa toetra raikitra tao amin'i Tomasy ny fironana ho amin'ny fanontaniana ary nisalasala matetika izy. Ny tsirairay avy tamin'ireo mpianatra ireo, na dia nanana toetra sy fanomezam-pahasoavana samy hafa aza, dia nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba mahery vaika hijoro ho vavolombelony.

Vakio ny 1 Kor. 12:12,13, 18-22. Inona ny lesona notsoahintsika avy tamin'ireo andininy ireo momba ny ilana olona manana fanomezam-pahasoavana samy hafa ao anatin'ny fiangonana?  

Tian'Andriamanitra ny mifidy olona manana fahaiza-manao sy talenta samy hafa, sy ny manome azy ireo fanomezam-pahasoavana hoenti-miasa ao amin'ny fiangonany. Tsy olona mitovy avokoa tsy akory no mandrafitra ny tenan'i Kristy. Ny fiangonana dia tsy fikambanana iray izay ahitana olona avy tamin'ny toerana iray ihany ary mitovy fomba fisainana avokoa, fa vondron'olona manao fihetsehana izay manana fanomezam-pahasoavana samy hafa, iray ao amin'ny fitiavana an'i Kristy sy ny Soratra Masina, ary manolo-tena hizara ny fitiavany sy ny fahamarinany amin'izao tontolo izao (Rom. 12:4; 1 Kor. 12:12). Samy manana ny fanomezam-pahasoavana azony ny mambran'ny tenan'i Kristy kanefa manana ny tombambidiny avy; zava-dehibe ho an'ny fiasa ara-dalanan'ny tenan'i Kristy ny tsirairay. Tahaka ny maso sy ny sofina ary ny orona izay manana anjara asa samy hafa kanefa samy manan-danja ho an'ny vatana no maha-zava-dehibe ny fanomezam-pahasoavana rehetra (1 Kor. 12:21,22).

Eritrereto ny amin'ny tenan'ny olombelona izay na ny ampahany bitika indrindra aza dia manana anjara asa lehibe. Diniho ny amin'ny volomaso. Ahoana moa raha toa tsy manana izany isika? Handitsoka ny masontsika ny vovoka, ka hisy zava-mahatsiravina hahazo ny fahitantsika, mety tsy hahita intsony mihitsy aza isika. Tahaka izany koa, mety misy mambran'ny fiangonana heverin'ny olona sasany ho tsy dia ilaina loatra kanefa ampahany manan-danja ao amin'ny tenan'i Kristy ary notoloran'ny Fanahy Masina fanomezam-pahasoavana iray na maromaro izy. Rehefa atokantsika manontolo ho an'Andriamanitra ireny fanomezam-pahasoavana ireny dia hitondra fiovana maharitra mandrakizay isika tsirairay avy.

Na inona na inona talentanao, inona ireo zavatra tsy dia hainao loatra kanefa hain'ny hafa ao am-piangonana? Ahoana no hanampian'izany anao hanaiky ny toerana sahaza anao?

Arnbaran'ny 1 Kôr.. 12:11,18; Efes. 4:7, 8 ary ny Jak. 1:7 amintsika fa avy amin'Andriamanitra ny fanomezana rehetra, ary avy Aminy ny fanomezana tanteraka rehetra". Mahazo matoky isika, araka izany, fa homeny antsika ireo fanomezam-pahasoavana izay mifanentana indrindra amin'ny maha-isika antsika, ary hampiasainy amin'ny fomba tsara indrindra ny fahaiza-manao ananantsika hanaovana ny asany sy hanomezam-boninahitra ny Anarany.

Vakio ny Mar. 13:34 sy ny 1 Kor. 12:11. Iza no omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana?

Mazava ny ambaran'ny Baiboly, manana asa manokana ho an'ny tsirairay amintsika Andriamanitra. Tiany ny hizarantsika ny filazantsara amin'ny hafa. Hitantsika ato amin'ity lesona ity ny fanoharana nataon'i Jesôsy momba ny tompon-trano iray ao amin'ny Mar. 13, izay nampiandraikitra ny mpanompony ny tranony ka lasa nandeha. Samy nanana ny asa tokony hataony ny mpanompony tsirairay (Mar. 13:34). Hitantsika ao amin'io fanoharana io fa nomen'Andriamanitra asa manokana hataony ny olona tsirairay ao amin'ny fiangonana, ary nomeny fanomezam-pahasoavana koa mba hanaovana izany asa izany. Rahoviana no mitranga izany? Rehefa manolotra tanteraka ny fiainantsika ho Azy isika ka tonga mambra vita batisa ao amin'ny Tenany - ny fiangonana. Amin'izay no hanomezan'ny Fanahy Masina antsika ny fanomezam-pahasoavana hahafahantsika manompo ao amin'ny fiangonana sy mijoro ho vavolombelona amin'izao tontolo izao.

Nanoratra taratasy ho an'ny lehilahy anankiray i Ellen G. White tamin'ny 1903. ho fampaherezana izany lehilahy izany hampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy ho amin'ny fanompoana. "Ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra isika rehetra, samy nananan'Andriamanitra fitokiana ka nomeny talenta araka ny fatrany avy; hampamoahina isika ny amin'ny fampiasana izany. Na kely na be ny talentantsika dia natao hampiasaintsika ho amin'ny fanompoana Azy izany, ary tokony hoekentsika ny zon'ny tsirairay hampiasa ny fanomezam-pahasoavana nankinina taminy. Tsy tokony hataontsika tsinontsinona na oviana na oviana ny harena kely indrindra ara-nofo sy ara tsaina ary ara-panahy." - L 260, 2 Desambra 1903.

Vakio ny Asa. 10:36-38; Mat. 3:16,17 ary ny Asa. 2:38-42. inona no ampianarin'ireo andalan-teny ireo antsika momba ny fampanantenana ny Fanahy Masina amin'ny batisa?

Nandrotsaka ny Fanahiny Masina tamin'i Jesôsy Andriamanitra tamin'ny andro nanaovana batisa Azy. Nampiomana Azy ho amin'ny asany teto an-tany ny Fanahy Masina. Tahaka izany koa, nampanantena antsika ny Fanahy Masina Andriamanitra tamin'ny batisantsika. Faniriany lalina ny hinoantsika fa hihazona ny teny fikasany lzy.

Vakio ny 1 Kôr. 12:7 sy ny Efes. 4:11-16. Nahoana Andriamanitra no nanolotra fanomezam-pahasoavana ho an'ny Kristianina tsirairay? lnona no drafiny, ho an'ireny fanomezana ireny?

Antony manan-danja maro no nahatonga an 'Andriamanitra hanolotra fanomezam-pahasoavana ho an'ny fiangonana, mba hampahatanjaka ny fiangonana sy hahatontosany ny asany. Natao izany mba hisian'ny firaisana ao amin'ny fiangonana, haha-vonona azy amin'ny asa atao eto amin'izao tontolo izao. Manome ohatra ny amin'ireo fanomezam-pahasoavana natolotr'Andriamanitra ny fiangonana ny mpanoratra ny Baiboly; anisan'izany ny fanampiana ny hafa, ny fanompoana, ny fitoriana teny, ny fampianarana, ny fampaherezana ary ny fahalalahan-tanana. Resahin'ny Baiboly amintsika koa ny amin'ny fandraisam-bahiny, ny famindrampo, ny fanampiana ny hafa, sy ny fifaliana. Ampahany vitsy amin'ireo fanomezam-pahasoavana ao amin'ny Baiboly ireo; vakio ny Rom. 12 sy ny 1 Kôr. 12 hahitanao fanampiny bebe kokoa.

Mety manontany tena ny amin'ny fifandraisan'ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta voajanahary angamba ianao. Inona no maha-samy hafa izany? Natolotry ny Fanahy Masina ny Kristianina tsirairay ny fanomezam-pahasoavana mba hanaovany ny asan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana sy eto an-tany. Mety ho tafiditra ao anatin'ny fanomezam-pahasoavana ny talenta izay nohamasinin'ny Fanahy sy ampiasaina hanompoana an'i Jesosy. Avy amin'Andriamanitra ny talenta voajanahary rehetra saingy tsy ny rehetra amin'izany no ampiasain'ny olona ho amin'ny fanompoana an'i Kristy.

"Tsy ireo fanomezana manokan'ny Fanahy Masina no aseho eo amin'ny fanoharana. Mahafaoka ny fanomezana rehetra sy ny fahaizana manokana rehetra izany, na voajanahary, na novolena, na ara-nofo, na ara-panahy. Izy rehetra dia tokony hampiasaina amin'ny fanompoana an'i Kristy. Rehefa tonga mpianany isika, dia milefitra eo Aminy miaraka amin'izay rehetra rnaha-isika antsika sy izay rehetra ananantsika. Ireo fanomezana ireo dia averiny amintsika rehefa nodioviny sy nasandrany ho mendrika tsara, mba hampiasaina ho voninahiny eo amin'ny fitahiana ny mpiara-belona aminy." - HF, tt. 336-337, ed 2004.

Anisan'ny fanomezana manokana natolotr'Andriamanitra ho an'ny fiangonana ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana, izay fomba iray ifandraisany amin'ny fiangonany amln'ny alalan'ireo mpitondra hafatra nofidiny. Anisan'ny fanomezana manokana koa ny fitarihana, fanomezam-pahasoavana ananan'ireo mpitandrina sy loholona ary mpampianatra izay manampy amin'ny fampaherezana ny mambra hahafahany manompo an'Andriamanitra (vakio ny Efes. 4:11,12). Ny asan'ny mpitarika ao amin'ny fiangonana dia ny manampy ny mambra hahafantatra ny fanomezam-pahasoavana ananany sy mammpianatra azy ireo hampiasa izany hampijoroana ny tenan'i Kristy.

Ampitahao ny 1 Kôr. 1:4-9 sy ny 2 Kôr 1:20-22. Inona no ampianarin'ireo andininy ireo momba ny teny flkasan'Andriamanitra sy ny fanomezam-pahasoavana mialoha ny fiveranan'i Jesôsy ?

Nanome toky Andriamanitra fa ho hita ao amin'ny fiangonany avokoa ireo fanomezan'ny Fanahy Masina mialoha indrindra ny fiveren'i Tompo, ary azo antoka izany fampanantenana izany. Nomeny antsika ny vavolombelona nasehon'ny Fanahy Masina tao ampontsika mba hahatakarantsika ireo fanomezana azontsika avy taminy. Andriamanitra no nanolotra ireo fanomezana, izay nampahafantariny antsika tamin'ny alalan'ny Fanahiny.

Inona no asain'Andriamanitra ataontsika raha tiantsika ny hahafantatra ny fanomezam-pahasoava ananantsika? Vakio ny Lio. 11:13; Jak. 1:5 ary ny Mat. 7:7.

Mahazo ireo fanomezan'ny Fanahy Masina isika rehefa manolotra ny tenantsika an'Andriamanitra sy mangataka Aminy haneho amintsika ny fanomezarn-pahasoavana natolony antsika. Tsy maintsy manala ny avonavona sy ny izaho ao am-pontsika isika, ary mametraka ho faniriana voalohany ao anatintsika ny hanompo an'i Jesôsy amin'ny fontsika manontolo. Rehefa izay dia hambaran'ny Fanahiny amintsika ny fanomezam-pahasoavana atolony antsika. "Raha tsy efa nitolo-batana tanteraka hanao ny asany ny mpianatra tamin'ny alalan'ny finoana sy ny fivavahana, dia tsy nirotsaka taminy ny Fanahy Masina. Tamin'izay dia natolotra tamin'ny fomba manokana tamin'ny mpanara-dia an'i Kristy ny haren'ny lanitra. (...) Efa antsika sahady ao amin'i Kristy ny fanomezana, nefa ny tena  fananana azy dia miankina amin'ny fandraisantsika ny Fanahin'Andriamanitra. HF, t. 336.

Lafin-toetra tsara atolotr'Andriamanitra antsika ny fanomezam-pahasoavana. Jereo ny (1Kôr. 12:4-6) mba hahafahantsika manompo Azy amim-pahombiazana. Ny asa fanompoana no asa manokana ahazoantsika maneho izany fanomezam-pahasoavana izany, ary ny andraikitra ao amin'ny fiangonana no asa nomena antsika hampiasantsika izany fanomezana izany. Tsy tanteraka avy hatrany ny fanomezam-pahasoavana fa mitombo arakaraka any ampiasantsika izany. Hasehon'ny Fanahy Masina anao izay asa tiany hataonao. Mivavaha mba hitarihany anao ho amin'ny asa fanompoana, izay ahafahanao mampiasa ny fanomezam-pahasoavana anananao amin'ny andraikitra iray, izay hitondra ny hafa ho eo amin'i Jesôsy.

Inona ny fanomezam-pahasoavana anananao? Zava-dehibe noho izany, ahoana no hanatsaranao ireny fanomezana ireny ho amin'ny fanompoana ny Tompo?

Vakio ny fanoharana momba ny taIenta ao amin'ny Mat. 25:14-30. Inona, araka ny fijerinao, ny hevitra misongadina indrindra ao, amin'io tantara io? Nahoana Andriamanitra no nidera ireo mpanompo roa voalohany no tsy nanao izany tamin'ilay anankiray farany? Inona no ampianarin'io fanoharana io momba ny fampiasana ny talenta? Diniho tsara ny Mat. 25:29 raha mamaly ny fanontaniana farany ianao.

Araka izay fahaizany avy no nanomezan'ilay tompony ny talenta ho an'ireo mpanompo, (Mat. 25:15). Tsy nitovy ny isan'ny talenta nomena ireo mpanompo ireo; ny iray nomena talenta dimy, ny iray talenta  roa  ary ny mpanompo iray nomena talenta iray. Samy nanana safidy izy ireo ny amin'ny fomba hampiasana izany talenta azony izany. Zava-dehibe ny fahatsapana fa tsy azy ireo tsy akory izay nomena azy fa an'olon-kafa izay izay nankinina taminy fotsiny ihany.

Tsy nahaliana ilay tompony , hoe iza no nanana  ny talenta tsara na betsaka indrindra, fa ny zavatra hataon'ny tsirairay amin'izay talenta azony, no nandrasany.

Izao no ambaran'i Paoly ao amin'ny 2 Kôr. 8:12: "Fa raha misy ny fahazotoana, dia araka  izay ananany no ankasitrahan, fa tsy araka izay tsy ananany". Eo imason'Andriamanitra, dia tsy izay ananantsika na ny habetsak'izany no zava-dehibe fa izay ataontsika amin'izany. 

Nidera ireo mpanompo roa voalohany Andriamanitra satria naneho finoana izy ireo eo amin'ny fampiasany ny talentany; nitombo izany talenta izany rehefa nampiasaina. Ilay mpanompo "ratsy" kosa dia tsy nampiasa ny talenta nomen'ny tompony azy ka tsy mitombo izany. Fahamarinana mitoetra mandrakizay ny hoe: "Ny lalan'ny fanompoana dia manjary rojo fampiraisana izay mamatotra antsika amin'Andriamanitra sy amin'ny mpiara-belona amintsika."- HF. t. 334. Verin'ilay mpanompo tsy nino an'Andriamanitra ay fahafahany manompo, ary veriny ihany koa ny talentany.

Rehefa ampiasaintsika ireo fanomezana natolotr'Andriamanitra ho antsika ho voninahitry ny Anarany dia hitombo sy hivelatra izany. Ahoana no hamantaranao ireo fanomezam-pahasoavana natolotr'Andriamanitra anao? Angataho amim-panetren-tena Izy haneho anao ireo lafiny tiany hanompoanao eo amin'ny asa fitoriana. Rehefa maneho anao ny drafiny Andriamanitra, dia manomboha miara-miasa Aminy! Hihamitombo ny fanomezam-pahasoavana anananao rehefa ampiasainao, ary hahita fifaliana eo amin'ny fanompoana Azy ianao.

Eritrereto ny amin'ilay fanoharana sy ny lesona ampianarin'izany anao manokana. Inona no ambaran'io tantara io momba izay ataonao amin'ny fanomezana natolotr'Andriamanitra anao? (Tsarovy fa ny zava-drehetra anananao dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ihany koa).

Vakio "Ny talenta”. toko 25 ao amin'ny HF.

Mahatonga firaisana ao amin'ny fiangonana ny fahatakarana araka ny tokony ho izy ny fampianaran'ny Baiboly mikasika ny fanomezam-pahasoavana. Fisainana mampiray ny fanekena fa ny tsirairay avy amintsika dia manana tombambidy ary mambra ilaina ao amin'ny tenan'i Kristy. Manan-danja ny mambran'ny fiangonana tsirairay ho amin'ny fanatanterahana ny asan'i Kristy. Notolorana fanomezam-pahasoavana ny mambra tsirairay ho amin'ny fanompoana.

"Misy asa nomena hataon'ny olona tsirairay ho an'ny Tompo. Nametrahana fanomezana manokana, na talenta, ny mpanompony tsirairay avy. "Koa ny anankiray nomeny talenta dimy, ny anankiray roa, ary ny anankiray iray, - samy araka izay fahaizany avy" (...) Nametrahana fitokiana izay hampamoahana azy ny mpanompo tsirairay; voazara araka ny fahaiza-manao samy hafa ananantsika izany. Tsy nisy fiangarana teo amin'ny fizaran'Andriamanitra fa nozarainy araka ny hery fantany fa ananan'ny mpanompony ny talenta ary nanantena hahazo vokatra mifandraika amin'izany Izy." - TFC, b. 2, t. 282.

Tsarovy fa ho voninahitr'Andriamanitra fa tsy ho antsika no nanolorany ny fanomezam-pahasoavana. Nomeny antsika ireny mba hanomezam-boninahitra ny Anarany ary hanampiana antsika hamita ny asany ety an-tany.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Toloran'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana isika rehetra. Ahoana ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiangonanao? Ahoana no hanampian'izany antsika ho tonga mpiasa mahasoa kokoa ho an'Andriamanitra?

2. Nitondra fitahiana teo amin'ny fiainanao ve ny fanomezam-pahasoavan'ny mambra iray hafa? Raha eny, zarao amin`ny kilasy ny fitahiana azonao tamin'izany. Zarao ihany koa ny fomba nahafantaranao ny fanomezam-pahasoavana anananao. Araka ny hevitrao, inona izany ary ahoana no ampiasanao azy hitondra fitahiana ho an'ny hafa?

3. Mitombo ny fanomezam-pahasoavana ananantsika rehefa ampiasaina. Manaova jery todika ny fiainanao. Ahoana no nampitombo ny fanomezana anananao rehefa nampiasainao ho an'Andriamanitra izany? Efa nampiasainao hanompoana Azy araka izay tokony hataonao ve izany?