Lesona 5: Fijoroana ho vavolombelona omban’ny herin’ny fanahy masina

Hodinihina mandritra ny herinandro:Jao. 15:26,27; Asa. 2:41,42; Asa. 7:55; Asa. 4:4, 31; 2 Pet. 1:21; Asa. 16:11-15, 23-24.

Tsianjery: "Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany; dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana" - Asa. 4:31.

Azo heverina fa toy ny iraka saro-tanterahina ny fahitan'ireo mpino voalohany ny baiko nomen'i Jesôsy azy ireo hoe: "Mandehana any amin'izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra" - Mar. 16:15. Ahoana moa no hanatanterahany izany, izy ireo izay vondron'olom-bitsy? Tsy dia manam-bola loatra izy ireo, ary ny ankamaroany dia tsy nahita fianarana. Olon-tsotra ihany izy kanefa manana Andriamanitra lehibe izay mampahery azy amin'izany iraka goavana sy miavaka izany.

Hoy i Jesôsy: "Fa hahazo hery hianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany" - Asa. 1:8. Ny fampaherezan'ny Fanahy Masina no hahafahan'izy ireo mizara ny hafatry ny hazo fijaliana amin-kery manova fiainana sy manova an'izao tontolo izao. Ny Fanahy no nampahomby ny fijoroany ho vavolombelona. Am-polo taona vitsy dia nisy fiantraikany teto amin'izao tontolo izao ny filazantsara. Ambaran'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly fa "namadika izao tontolo izao" - Asa. 17:6 ireo mpino voalohany ireo. Nampian'ny apôstôly Paoly koa fa "notorina eny ambanin'ny lanitra rehetra eny" Kôl. 1:6 ny filazantsara. Hifantoka manokana amin'ny anjara asan'ny Fanahy Masina eo amin'ny fampaherezana ny fijoroantsika ho vavolombelon'i Kristy ny lesona mandritra ity herinandro ity.

Nitebiteby ny mpianatra raha nisaina ny amin'izay hitranga rehefa handao azy ireo i Jesôsy. Ahoana no hanaovany ny iraka nankinina taminy? Nanome teny fikasana azy ireo i Jesôsy , araka izany, fa haniraka ny Fanahiny Masina rehefa miverina any an-danitra. Nampitsahatra ny tebitebin'ireo mpanara-dia Azy izany. Izao no nambaran'i Jesôsy taminy: "Fa Izaho milaza ny
marina aminareo; mahatsara anareo ny fialako; fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy aty aminareo ny Mpananatra; fa raha handeha Aho, dia hirahiko ho aty aminareo Izy" - Jao. 16:7. "Parakletos" no teny grika ilazana ny hoe "mpananatra" (mpanampy), izay midika hoe "ilay manakaiky" mba hanampy anao. Izany indrindra no ataon'ny Fanahy Masina, ary iray amin'ny asany manan-danja tokoa izany. Manome hery antsika Izy ary mitarika antsika eo amin'ny asa maha-vavolombelon'i Jesôsy antsika. Tsy irery isika rehefa manao izany fijoroana ho vavolombelona izany fa miaraka amintsika ny Fanahy Masina. Izy no mitarika antsika ho eo amin'ireo olona mahitsy fo izay mikatsaka ny fahamarinana, ary manomana ny fon'izy ireo raha mbola tsy mihaona amin'izy ireny akory aza isika. Ataon'ny Fanahy ao am-bavantsika ny teny tokony holazaina, entiny ao an-tsain'ny olona ny fahamarinana ary reseny lahatra ny amin'izany izy ireo. Ny Fanahy Masina koa no manome hery haneken'ny olona ny zavatra ambarany aminy.

Vakio ny Jao. 15:26,27 sy ny Jao. 16:8. Inona no ambaran'ireo andininy ireo momba ny asan'ny Fanahy Masina mba hanampiana antsika hijoro ho vavolombelona? 

Mijoro ho vavolombelon'i Jesôsy ny Fanahy Masina; ny tanjony fara tampony dia ny hitarika olona betsaka indrindra araka izay azo atao ho eo amin'i Jesôsy. Ny hanome voninahitra an'i  Jesôsy no iraka nankinina Aminy. Mandresy lahatra ny mpino ny amin'ny andraikiny mikasika ny fijoroana ho vavolombelona Izy, ary manokatra ny masontsika hahita izay azontsika atao amin'ireo manodidina antsika. Miasa ao ambadiky ny toe-javatra maro ny Fanahy Masina mba handraisan'ny hafa ny hafatry ny filazantsara.

Maneho mazava ny asan'ny Fanahy Masina ny bokin'i Jaona: "hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana" - Jao. 16:8 Izy. Manetsika ny fon'ny olona ny Fanahy Masina ka maneho amin'izy ireo fa lavitra dia lavitra an'Andriamanitra izy ireo; Izy koa no milaza amin'ny olombelona mba hiala amin'ny fahotany. Tsy ny fanehoana amintsika ny faharatsiantsika ihany anefa no asan'ny Fanahy, maneho amintsika koa Izy fa tsara sy malemy fanahy ary be fitiavana i Jesôsy. Miasa fatratra ny Fanahy Masina mba hahatonga antsika ho toa an'i Jesôsy.

Vakio ny Asa. 2:41,42; Asa. 4:4, 31; Asa. 5:14, 42; Asa. 6:7 ary ny Asa. 16:5. Inona ny ampahany manan-kery indrindra amin'ireo andininy ireo, na izay nikasika ny fonao indrindra? I Lioka no nanoratra ny bokin'ny Asan'ny Apostoly; miresaka momba ny fitomboan'ny fiangonana haingana dia haingana izy ao amin'ireo andalan-teny ireo. Inona ny antony niresahany momba izany, araka ny hevitrao? Inona ny hafatra tiany hozaraina amintsika?

Nahoana moa i Lioka no nanoratra ny Asan'ny Apostoly? Nanao izany izy satria tiany ho fantatry ny mpamaky tsirairay ny amin'ny asan'ny Fanahy Masina teo arnin'ny fiangonan'ny TV.

Hitanao ve hoe olona firy no natao batisa? Ambaran'i Lioka antsika izany isa izany mba handrefesany ny asan'ny Fanahy Masina tamin'ny taonjato voalohany. Ambarany amintsika ao amin'ny Asa. 2:41 fa olona 3 000 no natao batisa tao anatin'ny andro iray tamin'ny toerana iray. Ao amin'ny Asa. 4:4 indray dia ambarany fa lehilahy 5 000 no natao batisa; ary ny Asa. 5:14 dia manambara fa vahoaka sesehena no nandray ny Tompo ka natao batisa.

Voamarik'i Lioka ary noraketiny an-tsoratra ny fanetsehan'ny Fanahy Masina ny fon'ny olona, na i Lydia izany, na ilay mpiandry tranomaizina tarry Filipy, na ilay ankizivavy andevo azon'ny demonia, na ilay tandapa Etiôpianina. Izao no teboka manan-danja eto: ny olombelona tsirairay no mandrafitra ireo vahoaka marobe, izay samy zanak'Andriamanitra nanoloran'i Kristy ny ainy. Tiantsika tokoa ny isa betsaka, mahatsapa fahombiazana isika amin'izany, kanefa ny fijoroana ho vavolombelona matetika dia ezaka ataon'ny isam-batan'olona mihitsy.

Nanangana trano fiangonana maro ireo mpino tamin'ny andron'ny TV mba hanamorana ny fitomboan'ny fiangonana haingana. Antony iray nampitombo haingana ny fiangonana ny nanavaozana hatrany izany tamin'ny fanorenana trano fiangonana. Hafatra manan-danja ho antsika amin'izao fotoana izao izany.

Hita manerana ny bokin'ny Asan'ny Apostoly ny fiasa maherin'ny Fanahy Masina. Niasa tamin'ireo mpino sy tamin'ny alalan'izy ireo Izy, raha nijoro ho vavolombelona ho an'ny Tompo tamin'ny fomba samy hafa izy ireo. Noho ny fanampian'ny Fanahy Masina no nahafahan'ny Kristianina nijoro ho vavolombelona tany amin'ny toerana nisy ireo olona tsy nandray an'Andriam.anitra. Izy no nitarika azy ireo ho amin'ny olona mpikatsaka ny fahamarinana amin'ny fony tokoa, ary manomana ny fon'ny mponina rehetra tao amin'ny tanana iray manontolo mialoha ny hahatongavan'ireo mpino amin'izany tanana izany. Nanokatra varavarana maro izay tsy noeritreretin'izy ireo Izy, ary nanome hery ny teny sy ny asa nataony.

Vakio ny Asa. 7:55; Asa. 8:29; Asa. 11:15; Asa. 15:28,29 ary ny Asa. 16:6-10. Ahoana no nanampian'ny Fanahy Masina ireo mpanara-dia an'i Jesosy tao anatin'ireo fanandramana tsirairay ao amin'ireo andalan-teny ireo? Inona avy no ataon'ny Fanahy Masina tao anatin'ireo toe-javatra ireo?

Mahatalanjona tokoa ny fiasan'ny Fanahy Masina tamin'ny taonjato voalohany! Ampahany kely amin'ny ohatra mikasika izany ihany ireo fanandramana vakintsika eo ambony. Nanome hery an'i Stefana ny Fanahy mba hijoroany ho vavolombelon'i Jesosy, tamin'ny fotoana nitorahan'ny vahoaka vato azy. Ny Fanahy Masina no nitarika an'i Filipo ho any amin'ilay Eticipianina manana ny maha-izy azy izay nikatsaka ny fahamarinana. Izany fihaonan.a izany no nanokatra an'i Afrika handray ny Vaovao Mahafaly! Ny Fanahy Masina no nanome famantarana an'i Petera izay naneho taminy fa natolotr'Andriamanitra ho fanomezana ho an'ny Jentilisa koa ny Fanahy Masina. Izy no nampiray indray ny fiangonana izay efa saika nizarazara, ary koa nanome fahafahana ho an'i Paoly sy ireo Kristianina hafa hitory ny filazantsara manerana an'i Eorôpa.

Niasa teo amin'ny fiangonan'ny TV ny Fanahy Masina, ary miasa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny; tiany ny hampahatanjaka antsika. Tiany koa ny hampianatra antsika, sy hitari-dalana antsika ary hampiray antsika sy haniraka antsika hanao ny asa manan-danj a indrindra eto an-tany, dia ny hitarika ny lehilahy sy ny vehivavy ho eo amin'i Jesosy sy ny fahamarinany. Tokony hotsaroantsika fa mbola miasa Izy amin'izao fotoana izao tahaka ny tamin'ny andron'ny Apostaly sy ny fiangonana voalohany.

Inona no azontsika atao mba hahatonga antsika hisokatra kokoa amin'ny fandraisana ny herin'ny Fanahy Masina? Inona ny safidy azontsika atao, izay hamela ny Fanahy Masina hiasa ao anatintsika mba hanampiana ny hafa?

Nijoro ho vavolombelon'i Jesôsy ny fiangonan'ny TV; nampiasainy hanohanana ny fijoroana ho vavolombelona rehetra nataony ny Baiboly. Nijoro ho vavolombelona tamin'ireo Jiosy tamin'ny alalan'ny toriteny i Petera ao amin'ny Asa. 4; avy tao amin'ny Ti' ny ankamaroan'ny toriteny nataony, andalan-teny izay maneho fa i Jesosy no Mpamonjy. Niresaka ny amin'ny teny "nampitondrainy lAndriamanitraj ho amin'ny ZanakIsiraely"- Asa. 10:36 i Petera, any nizara ny tantaran'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty tamin'i Kornelio. Nanao tahaka an'i Petera i Stefana ka nitory ny amin'ny tantaran'ny Isiraely tao amin'ny TT nialoha ny nahafatesany. Miresaka ny amin'ireo teny fikasan'ny Tr momba ny Mpamonjy koa i Paoly, tahaka an'i Filipo izay nampiasa ny TT mba hahatakaran'ilay Etiopianina ny teny fikasana momba ny Mpamonjy ao amin'ny Isa. 53. Ny fahamarinan'Andriamanitra hatrany no nambaran'ireo mpanara-dia Jesôsy ao amin'ireo tantara ireo, fa tsy ny fahamarinan'ny tenany. Fitaovana nanohana ny toriteniny rehetra ny Baiboly.

Vakio ny Asa. 4:4,31; Asa. 8:4; Asa. 13:48,49; Asa. 17:2 ary ny Asa. 18:24,25. Inona no ampianarin'ireo andininy ireo antsika momba ny fifandraisan'ny Fanahy Masina sy ny Baiboly ary ny fijoroana ho vavolombelona nataon`ny fiangonan'ny TV?

Nampiasa ny Baiboly mba hanovana fiainan'olona maro ilay Fanahy Masina izay nitari-dalana ny olona hanoratra izany. Misy hery manome fiainana ao amin'ny Baiboly satria tenin'i Kristy velona, amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, izany.

Vakio ny 2 Pet. 1:21 sy ny Heb. 4:12. Nahoana ny Baiboly no manan-kery hanova fiainan'olona maro?

"Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny hery hoenti-mamorona izay nampisy an'izao tontolo izao. Teny manome hery izany, ary mitondra fiainana. Teny fikasana ny baiko tsirairay; eken'ny sitrapo izany, raisin'ny fanahy, ary mitondra ao amin'ny fanahy ny fiainan'Ilay tsy manam-petra. Manova ny toetra iZany, ary marnerina indray ny fanahy ho amin'ny endrik'Andriarnanitra." - Ed, t. 126.

Manan-kery hanova fiainana ny Baiboly satria manova antsika ny Fanahy rrnzara Masina rehefa mamaky izany isika. Izy ihany ilay Fanahy izay nanampy tamin'ny fanoratana ny Baiboly. Miasa eo amin'ny fiainan'ny hafa koa ny Fanahy rehefa amin'izy ireo ny fahamarinana isika. Nanome toky Andriarnanitra fa hitahy Izy Teniny, fa tsy ny tenintsika. Ao amin'ny Tenin'Andriamanitra no misy hery fa tsy ao arnin'ny hevitr'olombelona.

Asehon'ny Asan'ny Apôstôly fa manao fahagagana eo amin'ny fiainan'ny olombelona amin'ny alalan'ny Fanahiny Andriamanitra. Asehon'io boky io ihany koa fa mandresy ny fomba fisainana diso ny Vaovao Mahafaly, manova ireo fahazarana raiki-tapisaka teo amin'ny fiainana, ary mampianatra ny olombelona rehetra mamba ny famindrampon'Andriamanitra sy ny famelany heloka ary ny fahamarinany. Manatona ny olona any amin'izay misy azy ny Fanahy Masina, saingy tsy mamela azy ireo hijanona eo amin'izany toerana izany. Manova azy ireo sy ny fiainany ny fanatrehany.

Vakio ny Asa. 16:11-15, 23-24; Asa. 17:33,34 ary ny Asa. 18:8. Tantara vitsy momba ny fiovam-po ihany ireo. Inona no ampianarin'ny tsirairay avy amin'ireo momba ny herin'Andriamanitra izay manova ny fiainan'ny olona samy hafa?

Olona samy hafa tanteraka no asehon'ireo andininy ireo antsika. Mpandraharaha nahomby i Lydia. Hay mpiandry fonja tany Filipy kosa dia Romanina avy tamin'ny saranga antonontonony. Azon'ny Fanahy Masina atao ny mikasika ny fon'ny olon.- drehetra amin'ny saranga rehetra. Manova ny lehilahy sy ny vehivavy, ny mahantra sy ny manan-karena, ny nandia fianarana sy ny tsy manam-pahalalana ny Fanahy Masina.

Mahavariana ireo mpandray anjara roa ao amin'ny lisitra hitantsika. Miresaka ny amin'i Diônysiô Areopagita ny Asa. 17:34. Ny Areopagita tany Atena dia tao anatin'ny filan-kevitry ny mpitsara izay niandraikitra ny raharaham-pitsarana. Manam-pahaizana izy ireo, ary nohajaina fatratra teo amin'ny fiarahamonina grika.

Niasa tao anatin'i Paoly ny Fanahy Masina mba hikasika ny fon'ireo olona nanana ny maha-izy azy; iray tamin'izany i Krispo (Asa. 18:8) mpanapaka tao amin'ny sinagôga jiosy. Mpitarika ara-pivavahana nifikitra tamin'ny fomba fisainana jiosin'ny TT izy kanefa novan'ny Fanahy Masina ny fiainany sy ny fisainany. Maneho ireo tantara ireo fa hanao zava-mahatalanjona eo amin'ny fiainan'ny hafa ny Fanahy Masina rehefa zaraintsika amin'izy ireo ny amin'i Jesôsy sy ny fahamarinan'ny Baiboly. Tsy azontsika atao ary tsy tokony hataontsika ny manombantombana hoe iza no azo vonjena sy tsy azo vonjena. Ny asa tokony hataontsika dia ny mijoro ho vavolombelona amin'ny oion-drehetra izay ampidirin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Izy no handray an-tanana ny sisa.

Maty ho an'ny olon-drehetra i Jesôsy. Inona no ampianarin'io fahamarinana goavana io antsika ny amin'ny tsy tokony hitsarana ny hafa ka ilazana fa tsy azo antenaina ny famonjena azy?

Vakio "Ny fanomezan'ny Fanahy", toko 5 ao amin'ny VM sy ny "Aza malahelo ny fonareo", toko 73 ao amin'ny IFM.

Miara-miasa amin'Andriamanitra Ray sy i Jesôsy Zanaka ny Fanahy Masina mba hamonjy antsika; miara-miasa Aminy amin'ny famonjem-panahy isika rehefa mijoro ho vavolombelona. Mikasika ny fon'ny olona Izy, ary manokatra varavarana hahafahantsika mijoro ho vavolombelona eo amin'ny hafa. Manazava ny saina sy maneho ny fahamarinana amin'ny alalan'ny Teniny Izy. Tapahany ny fatoran hevitra mibahana mialoha izay manandevo antsika, reseny ny fitsaratsarana a kolontsaina izay manaloka tsy hahitantsika ny fahamarinana, ary esoriny tsy eo amintsika ireo fahazaran-dratsy mamatotra antsika.

Zava-dehibe ny fahatsiarovana fa miara-miasa amin'ny Fanahy Masina is rehefa mijoro ho vavolombelon'i Jesosy. Mandeha eo anoloantsika Izy, manorm ny fon'ny olona handray ny hafatry ny filazantsara. Miaraka amintsika Izy, ao amin'ny fisainana rehefa my isika manao asa soa tsy misy fepetra, mij ho vavolombelona, mampianatra Baiboly, manolotra pejy voasoratra mitory fahamarinana, na koa mandray anjara amin'ny fitoriana ny filazantsara. Mbola manohy miasa amin'ny fon'ny olona Izy fotoana ela aty aorian'ny ialantsika amin'izany olona izany, ary manao ny zava-drehetra mba hitondrana izany olona izany eo amin'ny fahalalana ny famonjena.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Resaho ny amin'ny fotoana niasan'ny Fanahy Masina tamin'ny fombc mahery valka teo amin'ny fiainanao raha nijoro ho vavolombelona tamin'ny olona iray ianao.

2. Efa nisy fotoana ye ianao natahotra ny hizara ny finoanao? Tamin'ny fomba ahoana no tsy nanananao izany tahotrao izany intsony vokatry ny fahafantaranao ny fiasan'ny Fanahy Masina? Ahoana no ampaherezan'ny asan'ny Fanahy Masina anao eo amin'ny fijoroanao ho vavolombelona?

3. Noresahintsika nandritra ity herinandro ity ny "asan'ny Fanahy Masina eo amin'ny fijoroantsika ho vavolombelona. Ifanakalozy hevitra ny amin'ireo fomba samy hafa iarahan'ny Fanahy Masina miasa amintsika eo amin'ny ezaka fijoroana ho vavolombelona izay atao. Ahoana no anampiany antsika hijoro ho vavolombelona sy hiasa eo amin'ny fiainan'ny hafa?

4. Nahoana ny Baiboly no manan-danja ho an'ny finoantsika sy ny fijoroantsika ho vavolombelona?