Lesona 4: Ny herin’ny vavaka: Manao fanelanelanana

Hodinihina mandritra ny herinandro: Apok. 12:7-9; Efes. 6:12; Heb. 7:25; Efes. 1:15-21; Dan. 10:10-14; 1 Jao. 5:14-16. 

Tsianjery: "Koa mifaneke heloka hianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana hianareo. Ny fieisan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra" - Jak. 5:16. 

Tsapan'ireo mambran'ny fiangonan'ny TV ny filan'izy ireo vavaka. "Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany; dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana" - Asa. 4:31. Mariho fa nivavaka ireo mpianatra, rehefa izany dia feno ny Fanahy Masina izy ireo, ary nitory ny tenin'Andriamanitra tamim-pahas ahiana

Hitantsika eto ny fifandraisan'ny vavaka sy ny hoe feno ny Fanahy Masina ary ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba miezinezina. "Tsy nangataka fitahiana ho an'ny tenany samirery izy [ny mpianatra]. Nitambesatra taminy ny lanjan'ny famonjena ny fanahy. Nanjary zava-misy ho azy izany filazantsara hoentina ea amin'izao tontolo izao izany, ka notakiany ny hery izay nampanantenain'i Kristy." - VM, t. 35.

Rehefa mikatsaka an'Andriamanitra isika ka manao fanelanelanana ho an'ny hafa dia miasa ao am-pontsika Andriamanitra mba hisintona antsika hanakaiky Azy kokoa, sy hanome antsika ny fahendrena avy any an-danitra hanatrarantsika azy ireny ho amin'ny fanjakany (Jak. 1:5). Hiasa amin'ny fomba mahery vaika, izay mety tsy hitantsika na azontsika tanteraka, eo amin'ny fiainan'izy ireny Andriamanitra (1 Jao. 5:14-17).

Ampitahao ny Apôk. 12:7-9 sy ny Efes. 6:1,2 ary ny 2 Kôr. 10:4. Maneho amintsika ireo andininy ireo fa ao anatin'ny ady ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy isika. Araka ny hevitrao, ahoana no anampianiny vavaka antsika handresy ny ratsy amin'izany ady izany?

Manaisotra ny sarona eo amin'ny tontolo hita maso sy tsy hita maso ny Baiboly. Misy ny ady lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy, eo amin'ny herin'ny maizina sy ny herin'ny fahamarinana, eo amin'i Kristy sy i Satana. Manaja ny safidy malalaka ananantsika Andriamanitra ao amin'izany ady izany. Tsy hanery na iza na iza mihitsy Izy fa haniraka ny Fanahy Masina kosa mba hanampy ny lehilahy sy ny vehivavy hahatakatra ny fahamarinan'ny Baiboly (Jao. 16:7,8). Miditra an-tsehatra ao anatin'izany ady izany ireo anjelin'ny lanitra mba hanampy ny olona hisafidy ny fiainana mandrakizay (Heb. 1:14). Manomana toe-javatra manokana eo amin'ny fiainantsika koa Andriamanitra mba hitarika antsika ho eo Aminy.

Tsy hanery ny feon'ny fieritreretan'ny olona na oviana na oviana Andriamanitra; mifanohitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay miorina amin'ny fitiavana izany. Izany no maha-zava-dehibe ny vavaka; manao izay azony atao rehetra Andriamanitra mba hanatrarana ny olona mialoha ny ivavahantsika; ny vavaka ataontsika kosa dia mahatonga Azy handrotsaka be dia be ny fitiavany sy ny heriny amin'izy ireo. Manaja ny fahafahantsika mivavaka ho an'ny hafa Andriamanitra, ary afaka manao zavatra bebe kokoa izy hanampiana ny hafa rehefa mivavaka ho an'ny hafa isika.

Vakio tsara ity: "Isan'ny soritr'asa nataon'Andriamanitra ny hanome antsika, ho valin'ny vavaky ny finoana, izay tsy natolony raha tsy nangatahintsika" - HM, t. 546. 

Manova fiainana maro ao anatin'ny fifanandrinan'ny tsara sy ny ratsy ny vavaka ataontsika. Izany no tokony hitondrana amim-bavaka ireo olona tsy mahafantatra an'i Jesosy; manokatra ny fantson'ny fitahian'Andriamanitra hitobaka eo amin'ny fiainan'izy ireo izany. Manaja ny safidintsika ny hivavaka ho azy ireny Andriamanitra ary miasa amin'ny fomba mahery vaika kokoa ho azy ireo.

Rehefa manao vavaka fanelanelanana isika dia tokony hiaiky amim-panetren-tena fa tsy takatsika amin'ny fahafenoany ny fiasan'Andriamanitra, ilaintsika anefa ny manohy mivavaka ho an'ny hafa sy ho an'ny tenantsika rahateo.

Araka ny hevitrao, nahoana Andriamanitra no miasa bebe kokoa ho an'ny hafa rehefa mivavaka ho azy ireo isika? Mety tsy ho takatsika amin'ny fahafenoany ny fiasan'ny vavaka ataontsika ho an'ny hafa, ambaran'ny Baiboly anefa ny tokony hanohizantsika mivavaka ho azy ireo. Nahoana isika no tokony hanao araka izay ambaran'ny Baiboly? 

Vakio ny Lio. 3:21; Lio. 5:16 ary ny Lio. 9:18. Inona no ambaran'ireo andininy ireo momba ny fifandraisan' ny fiainam-bavaka nananan'i Jesosy sy ny fahombiazany teo amin'ny fanaovany ny asan'Andriamanitra? 

Nifandray tsy tapaka tamin-dRainy i Jesôsy  nandritra ny fiainany. Nangataka hery avy amin'Andriamanitra Izy hanatanterahany ny sitrapon'Andriamanitra, tamin'ny fotoana nanaovana batisa Azy raha hanomboka ny asany amin'ny maha-Mesia Azy Izy. Nanome hery Azy ny Fanahy Masina mba hanaovany ny sitrapon'ny Rainy sy hahatontosany ny andraikitra napetraka taminy. Na tamin'ny namahanana ireo olona dimy arivo, na ny nanasitranana ny boka, na koa ny nanafahana ireo dernoniaka, dia nanaiky i Jesosy fa ny vavaka no fiadiana mahery hanoherana ny herin'ny maizina eo amin'ny adin'ny tsara sy ny ratsy. Anisan'ny drafitr'Andriamanitra hanakambanana ny heriny amin'ny fahalementsika ny vavaka. Fomba iray hanandratan'Andriamanitra antsika ho eo Aminy ny vavaka, ary Izy irery no afaka mikasika ny fon'ireo olona entintsika amim-bavaka. 

Vakio ny Lio. 22:31-34 sy ny Heb. 7:25. Inona ny toky nomen'i Jesôsy an'i Petera mba hanomanana azy amin'ny fakam-panahy hatrehiny tsy ho ela? Inona ny toky omeny antsika rehetra izay eo am-piatrehana fakam-panahy? 

Ny lehilahy sy vehivavy mivavaka no mpamonjy fanahy mahomby. Notononin'i Jesôsy tao amin'ny vavaka nataony ny anaran'i Petera. Nanome toky azy Izy fa hivavaka ho azy amin'ny fotoana hisetrany ny fakam-panahy lehibe indrindra. Takatr'i Satana tsara ny drafitr'Andriamanitra ho an'i Petera sy ny asa tsara azon'i Petera atao ho an'Andriamanitra, tamin'izany no niezahany hanao izay azony natao rehetra mba hanimbana ny fahafahan'i Petera manampy ny fiangonana kristianina hitombo. Nivavaka ho Petera i Jesôsy nandritra izany fotoana rehetra izany, ary novalian'Andriamanitra izany vavaka izany. Mivavaka ho antsika koa i Jesôsy ; moa ve tsy manohina ny fo izany? Manasa antsika Izy hiara-miasa Aminy ao anatin'izany vavaka fanelanelanana izany ka hanandratra ny hafa, hanonona ny anarany eo anoloan'ny seza fiandrianany. 

Ny faharetantsika amin'ny vavaka dia maneho ny fiankinantsika tanteraka amin'Andriamanitra mba hanatratra ireo olona entintsika amim-bavaka. 

Moa ve ianao mitondra amim-bavaka ny hafa amin'izao fotoana izao? Nahoana no zava-dehibe ny faharetana na dia toa mahatsapa aza ianao fa tsy misy ny fanantenana? 

Mivavaka ho an'ny hafa isika satria asain'ny Baiboly manao izany. Nivavaka ho an'ireo vao niova fo tao amin'ny fiangonana naoriny tamin'ny alalan'ny asa fitoriana ny filazantsara nataony hatrany i Paoly. Ninoany fa misy zava-mitranga rehefa mivavaka, izay tsy ho nitranga raha tsy nanao izany izy. Na dia tafasaraka tamin'ireo olon-tiany aza izy dia fantany fa miray fo izy ireo satria mifampivavaka.

Vakio ny Efes. 1:15-21. Tanisao ireo zavatra nangatahin'i Paoly mba homen'Andriamanitra ny mambra tao amin'ny fiangonanii Efesosy. Inona no nangatahiny manokana ho azy ireo?

Nangataka tamin'Andriamanitra i Paoly mba hanomezany fahendrena sy fahiratana ara-panahy ho an'ny Kristianina tao Efesôsy. Niriny ny hameno ny sain'izy ireo amin'ny fahamarinana avy any an-danitra ary hameno ny fony amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Nivavaka i Paoly mba ho hitan'ny mambra efesianina ny herin'Andriamanitra lehibe miasa eo amin'ny fiainan'izy ireo. Lehibe sy mahery Andriamanitra ka nanangana an'i Jesôsy tamin'ny maty, toe-javatra may iorenan'ny fanantenan'izy ireo ny fiainana mandrakizay ao Aminy. Mamarana ny vavaka ataony i Paoly ka manambara amin'ireo mambran'i Efeseisy ny amin'ny harena rehetra ananan'izy ireo ao amin'i Jesôsy . Araka ny hevitrao, Inona ny fihetsehampon'ireo mambra ireo eo anatrehan'ny tenin'i Paoly? Azo antoka fa nahazo hery izy ireo, fantany fa nivavaka ho azy i Paoly ary fantany ny antom-bavaka nataony.

Vakio ny Fil. 1:3-11. Jereo ny fomba filazan'i Paoly zavatra. Raha mambra filipianina ianao ka naharay taratasy tahaka io avy tamin'i Paoly, izay tsy vitan'ny hoe mivavaka ho anao fotsiny fa milaza aminao ny antom-bavaka nataony, ahoana no mety ho fihetsehamponao? Nahoana? Inona ny teny fikasana ao amin'ireo teny ireo? Inona koa anefa ny fampitandremana hita ao?

Anisan'ireo teny mampahery indrindra ao amin'ny Baiboly ny tenin'i Paoly ao amin'ny Fil. 1:3-11; andininy feno teny fikasana izany. Pangatahana koa izany mba hamelantsika an'Andriamanitra hameno ny fontsika izay azo avy amin'ny fahafantarana an'i Jesôsy irery ihany. Amin'izany no hahatongavantsika araka izay irin'Andriamanitra ho antsika.

Fiadiana mahery vaika eo anatrehan'ny ady ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy, izay antsoina hoe "fifanandrinana lehibe", ny fitondrantsika amim-bavaka ny hafa. Iray amin'ireo fanambarana mazava indrindra mikasika io ady io ny Dan. 10. Ho takatsika bebe kokoa io toko io raha mijery ny tenin'i Jeremia isika. Tsaroanao ve ny nambaran'i Jeremia mpaminany fa ho andevo any Babilona mandritra ny 70 taona ny Jiosy? Efa ho tapitra izany fe-potoana izany rehefa nanakaiky ny fotoana hahafatesan'i Daniela. Nampitebiteby azy izany satria zara raha mahita porofo ny amin'ny fahatanterahan'izany tenin'i Jeremia izany izy; mbola tao anatin'ny fahababoana ihany ny olony. Nandresy ny Babilonianina ny Medianina sy ny Persianina, kanefa mbola nijanon-ko babo ihany ny Jiosy. Nifady hanina sy nivavaka nandritra ny telo herinandro i Daniela, tamin'ny fo tokoa no nanaovany fanelanelanana ho an'ireo vahoakany. Niseho taminy ny anjely be voninahitra iray tamin'ny fiafaran'ny telo herinandro. 

Vakio ny Apok. 12:7; Araka ny asehon'ireo andalan-teny ireo, oviana no nandrenesan'Andriamanitra ny vavak'i Daniela? lnona no nanakana Azy tsy hamaly izany teo no ho eo? Andalan-teny mahavariana tokoa ny Dan. 10:10-14.

Andeha hofantarintsika ny sasany amin'ireo olona ao anatin'izany tantara izany mba hahatakarantsika izany amin'ny fahafenoany. Iza moa ilay andrianan'ny fanjakan'i Persia? Tsy i Kyrosy ilay mpanjakan'ny fanjakan-dehibe persianina izany. Azo antoka, araka izany, fa i Satana io "andrianan'ny fanjakan'i Persia" io (Dan. 10:13). "Andrianan'izao tontolo izao" - Jao. 12:31 na "mpitondra an'izao tontolo izao" - Jao. 14:30, DIEM, no anarana iantsoan'i Jesosy an'i Satana. "Mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra" - Efes. 2:2 kosa no iantsoan'i Paoly azy. Raha toa ka i Satana no andrianan'ny fanjakan'i Persia, dia iza kosa ary i Mikaela? Indimy no arnpiasana io anarana io ao amin'ny Baiboly (Apok. 12:7; Joda 9; Dan. 10:13,21; ary ny Dan. 12:1). Ny anarana Mikaela izay midika hoe: "iza moa no tahaka an'Andriamanitra?" dia anarana hafa ampiasain'ny Baiboly anehoana an'i Jesosy ilay Filohan'ireo anjely miady amin'i Satana. Ilay Zanak'Andriamanitra mandrakizay i Jesosy; efa nisy Izy tany aloha ary manana ny fahefana rehetra. Iray amin'ny asa maha-Komandin'ny anjely rehetra Azy ny mandresy sy mandringana an'i Satana amin'ny farany. Maneho amintsika ny adin'ny tsara sy ny ratsy ny Dan. 10. Rehefa nivavaka i Daniela dia nidina avy any an-danitra i Mikaela mba handresy ny tafiky ny ratsy. Mety tsy ho hitantsika izay ataon'i Jesôsy , saingy mandre ny vavaka rehetra ataontsika Izy, ary miasa mafy hamaliana ireny vavaka ireny. 

Isika dia mahita ao amin'ny Baiboly fa misy ireo olona izay mangataka an'Andriamanitra mba hanampy azy ireo hanao zavatra iray. Tsy faniriana lalin'ny fanahy fotsiny ny vavaka fa fangatahana amin'Andriamanitra ireo zavatra tena ilaintsika na ilain'ny hafa. Nivavaka ho an'ny mpianany i Jesosy; nivavaka ho an'ireo Kristianina tany Efesosy sy Filipy ary Kolosia i Paoly, ary nivavaka ho an'ireo tanora nanampy azy koa i Timoty sy i Titosy ary Jaona Marka. 

Vakio ny 1 Sam. 12:22-24 sy ny Joba 16:21. lnona no mampitovy ireo andininy ireo? lnona no ambarany momba ny fitondrana amim-bavaka ny hafa?

Samy miresaka ny amin'ny ilantsika ny fivavahana amin'ny fo i Samoela sy i Joba. Somary mahery ny teny nataon'i Samoela teto: "Ary ny amiko, sanatria raha hanota amin'i Jehovah aho ka hitsahatra tsy hangataka ho anareo (...)" - 1 Sam. 12:23. Hitantsika ao amin'ny teny nataon'i Joba ny akon'ny vavak'i Samoela: "Mba hanamarina ahy olombelona eo anatrehany Izy"-Joba 16:21. Anjara asantsika ny mitalaho amin'Andriamanitra ho an'ireo lehilahy sy vehivavy tsy mahafantatra an'i Kristy. Vakio ny 1 Jao. 5:14-16. lnona no mitranga rehefa mivavaka ho an'ny hafa isika? 

Manjary fantsona ikorianan'ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny hafa isika rehefa mivavaka ho azy ireo. Mampikoriana ny onin'ny ranon'aina avy any amin'ny seza fiandrianan'ny lanitra ho amin'izy ireo amin'ny alalantsika Izy. Mangovitra ireo tafik'i Satana rehefa mandre ny feon'ny vavaka fanelanelanana atao amin'ny fo. Izao teny manan-danja zao no ilazalazan'i Ellen G. White ny amin'ny herin'ny vavaka: "Tsy zakan'i Satana ny iantsoana ilay fahavalony mahery satria matahotra sy mangovitra manoloana ny heriny sy ny voninahiny izy. Mihorohoro ny tafik'i Satana iray manontolo amin'ny fandrenesana vavaka mafana." TFC, b. 1, t. 346. Mampifandray antsika amin'ilay Loharanon'ny hery ,avy any an-danitra ny vavaka, eo amin'ny ady hahazoana ny fanahin'ireo lehilahy sy vehivavy very.

Vakio ny Mat. 18:18,19. lnona no ampianarin'ireo andininy ireo antsika momba ny herin'ny teny rehefa mivavaka isika? Ahoana no ampaherezan'izany antsika hiara-mivavaka amin'ny hafa ho an'ireo tsy mahafantatra ny Tompo? 

Vakio ny "Fivavahana sy Fiderana", toko 11 ao amin'ny DHK; "Work for church members", tt. 19-24 ao amin'ny TFC, b. 7.

Maneho ny fiankinantsika amin'Andriamanitra isika rehefa mivavaka ho an'ny hafa, ary manome voninahitra ny finoantsika Izy. Mampiasa ny herin'ny lanitra rehetra Izy mba hanovana ny fiainan'ny olombelona. Mibaiko ny anjeliny hanampy antsika Andriamanitra rehefa tonga any amin'ny seza fiandrianany ny vavaka ataontsika. "Miandry eo anilan'ny seza fiandrianana ireo anjely mpanatanteraka asa mba hankato avy hatrany ny baikon'i Jesosy Kristy ho valin'ny vavaka rehetra atao amin'ny fo sy amin'ny finoana velona." - SIM, b. 2, t. 377.

Ambara amintsika fa tsy misy ny vavaka verivety foana, tsy misy hadinon'Andriamanitra na dia iray aza amin'ireo vavaka ataontsika. Voangona any an-danitra avokoa izany ary hovaliana amin'ny fotoana sy toerana fantatr'Andriamanitra fa mahasoa indrindra. "Tsy mba very na oviana na oviana ny vavaka atao amin'ny finoana, saingy fahadisoan-kevitra ny fanambarana fa hovaliana araka ny fomba sy ho amin'ny antony manokana nandrasantsika indrindra izany.' - TFC, b. 1, t. 231.

Fampaherezana lehibe no azontsika avy amin'ireo teny ireo, raha mivavaka ho an'ireo olona tsy mahafantatra an'i Jesosy isika, mety ho anisan'izany ny vady, ny zanaka, ny fianakaviana, ny narnana ary ny mpiara-miasa amintsika. Tsy misy very na dia iray aza ny vavaka vokatry ny fo tokoa. Mety tsy mahazo valiny eo no ho eo mandrakariva isika ho an'ny antom-bavaka ataontsika, kanefa Andriamanitra dia manetsika ny fon'izy ireo amin'ny fomba izay tsy ho fantatsika raha tsy rehefa any an-danitra. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Vakio ny Fil. 1:19; Kol. 4:2,3 ary ny 2 Tes. 3:1,2. Inona ny fanantenana nananan'i Paoly Hay mpifatotra, vokatry ny vavaka nataon'ny fiangonana tany Filipy? Inona no nasain'i Paoly nentin'ny flangonan'i Kolosia sy Tesalonika amim-bavaka? Inona no ifandraisan'ny vavaka fanelanelanana sy ny famonjem-panahy?

2. Eritrereto ny amin'ny ady ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy, izay fototry ny zava-drehetra miseho eto an-tany. Ahoana no hanampianiny fahafantarana ny amin'izany ady izany anao hahatakatra ny antony maha zava-dehibe ny vavaka? 

3. Inona avy ireo zavatra misakana tsy hananana fiainam-bavaka fanelanelanana mahomby? Inona ny fialan-tsiny ampiasainao tsy ivavahana bebe kokoa ho an'izay mila izany?