Ny Ranomasina Maty no faritra iva indrindra eto amin’ny planeta tany. Any amin’ny 423 metatra ambanin’ny haavon’ny ranomasina no misy azy, izay mahatonga azy ho voasokajy ho ranomasina iva indrindra eto amin’izao tontolo izao. Mikoriana avy any amin’ny ranomasin’i Galilia ny onin’i Jôrdana, ary mamakivaky ny lohasahan’i Jôrdana ary mivarina any amin’ny Ranomasina Maty. 

Mahatonga ny rano ho lasa etona haingana dia haingana ny hafanana sy ny rivotra maina, miaraka amin’ny tanamasoandro migaingaina ary ny toetry ny tany efitra eo amin’izany toerana izany. 33,7 isan-jato ny tahan’ny sira ao amin’ny Ranomasina Maty, ka tsy dia misy zava-manana aina loatra ao anatiny; tsy misy trondro na zava-maniry fa otrikaretina sy bakteria vitsivitsy no any amin’ny fanambaniny. 

Manampy antsika hahita ny filantsika ny fahasoavana ny Ranomasina Maty. Tokony havelantsika ho ao amin’ny fiainantsika ny fahasoavan’Andriamanitra; rehefa izay dia tokony havelantsika hikoriana avy ao am-pontsika ho eo amin’ny hafa izany. Raha tsy eo ny fahasoavana dia ho tahaka ny Ranomasina Maty isika, tsy hanana aim-panahy. Tsy izany anefa no tokony ho fiainantsika, tsy tokony ho Kristianina “Ranomasina Maty” isika.

Vakio ny Jao. 7:37,38 sy ny Lio. 6:38. Asehon’ireo andininy ireo izay mitranga eo amin’ny fiainantsika rehefa omen’i Jesôsy antsika ilay rano velona. Inona no mitranga rehefa misotro izany isika? 

“Azon’Andriamanitra atao ny manatanteraka ny zava-kendreny amin’ny famonjena ny mpanota na tsy manampy aza isika; nefa mba hahazoantsika hampitombo toetra amam-panahy tahaka an’i Kristy, dia tsy maintsy mandray anjara amin’ny asany isika. Mba hahazoana miditra ao amin’ny fifaliany - dia ny fifaliana mahita fanahy voavotra noho ny sorona natao - dia tsy maintsy mandray anjara amin’ny asany isika ho fanavotana azy ireo.” - IFM, t. 134. 

“Ireo izay handresy dia tsy maintsy miala amin’ny fitiavan-tena; ary ny faniriana fatratra hamonjy ny hafa no hany hahafahana manatanteraka izany asa lehibe izany.” - FCE, t. 207. 

Araka izany, andeha hozaraina amin’ny hafa izay nataon’i Jesôsy ho antsika mba hitomboan’ny fiainantsika ara-panahy. Eritrereto ny zava-drehetra atolotr’Andriamanitra ho antsika ao amin’i Jesôsy! Ny fo feno fitiavan-tena ihany no manakana antsika tsy hizara izany fanomezana izany amin’ny hafa. Inona moa no mitranga raha tsy mizara ny finoantsika isika? Hanjary hitovy amin’ny Ranomasina Maty ny fiainantsika ara-panahy.

Efa nizara ny amin’i Jesôsy tamin’ny hafa ve ianao? Inona no fiantraikan’izany fanandramana izany teo amin’ny finoanao sy ny fiarahanao amin’ny Tompo?