Tombontsoa marobe no atolotr’Andriamanitra ho an’ny olon-drehetra mba hahafantarany Azy. Manetsika ny fontsika ny Fanahy Masin’Andriamanitra, maneho ny tenany amintsika koa Izy amin’ny alalan’ny fahatsaran-tarehy hitantsika eo amin’ny zavaboary. Maneho amintsika ny fahefany sy ny fahendreny ity tany ity sy ireo kintana eny ambony. Mifehy ny toe-javatra miseho eo amin’ny fiainantsika koa Andriamanitra mba hahatonga antsika ho akaiky Azy kokoa. Mitarika antsika Izy mba hahafantarantsika ny halehiben’ny fiheverany antsika. 

Manampy antsika hahafantatra an’Andriamanitra tokoa ny Fanahy Masina sy ny zavaboary ary ny fitarihan’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika. Ny fanehoana mazava indrindra ny fitiavan’Andriamanitra anefa dia hita eo amin’ny fiainana sy ny asa fanompoan’i Jesôsy Kristy. Rehefa mizara an’i Jesôsy amin’ny hafa isika dia manome azy ireo ny tombontsoa tsara indrindra ny ho voavonjy. 

Ampitahao ny Lio. 19:10 sy ny Jak. 5:19,20. Inona no ampianarin’ny Lio. 19:10 antsika momba ny antony nahatongavan’i Jesôsy tety an-tany? Ahoana ny fomba hiarahantsika miasa amin’i Jesôsy mba hamonjena ny hafa? 

Izao no ambaran’ny bokin’i Jakôba amintsika: “(…) izay mampibebaka ny mpanota hiala amin’ny lalan’ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarona heloka be” - Jak. 5:20. Manampy antsika hahatakatra bebe kokoa izany hevitra izany ny bokin’ny Rômanina. Hitantsika ao amin’ny Rôm. 1 sy 2 ny amin’ny Jiosy sy ny Jentilisa. Tsy nanana ny Baiboly izay maneho aminy ny amin’Andriamanitra ny Jentilisa fa tamin’ny alalan’ny natiora no nianarany izany. Ny Jiosy kosa nanana Baiboly izay naneho tamin’izy ireo ny amin’Andriamanitra, kanefa samy ho very ireo vondron’olona roa ireo raha tsy manana an’i Jesôsy Kristy. Ambaran’ny apôstôly Paoly ao amin’ny Rôm. 3, 4, 5 fa ny finoana irery ihany no hahazoana ny famonjena avy amin’ny fahasoavana. Ambarany ao amin’ny Rôm. 6, 7, 8 fa ny hery izay mamonjy antsika no manamasina antsika koa. Izao no lazainy ao amin'ny Rôm. 10: “Fa izay rehetra miantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena” - and. 13.

Rehefa izay dia notsindriany fa tsy misy afaka hiantso ny anaran’Andriamanitra raha tsy mino izy, tsy afaka ny hino raha tsy nandre, ary tsy mandre ny olona raha tsy nisy nanambara taminy (Rôm. 10:14,15). Hitanao ve ny maha manan-danja antsika eo amin’ny drafitr’Andriamanitra hamonjena ny hafa? Mampiasa antsika Izy mba hizara ny vaovao mahafaly amin’ny mpanota, manampy Azy hamonjy ny very isika. 

Mijoro ho vavolombelona isika, tsy hoe mba hanomezana tombontsoa tokana ho an’ny hafa mba hahatonga azy ho voavonjy, fa mba hanomezana azy ireo ny tombontsoa tsara indrindra amin’izany. Inona moa ny anjara asantsika eo amin’ny drafitr’Andriamanitra ho fanavotana ny taranak’olombelona? Eritrereto koa ny amin’izao: olona firy no efa nandre ny filazantsara avy teo am-bavanao?