Telovolana 3: Mitaona namana ho an'Andriamanitra

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro : Lio. 19:10; Zef. 3:17; Jao. 7:37,38; 1 Tim. 2:3,4; 2 Kôr. 5:14,15, 18-20. 

Tsianjery : « Izany no tsara ka ankasitrahana eo imason’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, Izay tia ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga amin’ny fahalalana ny marina. » - 1 Tim. 2:3,4.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Mar. 5:15-20; Mar. 16:1-11; Asa. 4:13; 1 Jao. 1:1-3; Gal. 2:20; Asa. 26:1-32.

Tsianjery: "Fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay." - Asa. 4:20.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Mar. 8:22-26; Jao. 4:3-34; Jao. 1:40,41: Jao. 1:40,41:Mat. 4:18,19; Asa. 8:26-38. 

Tsianjery: 'Dia hoy Jesôsy taminy: Andeha hanaraka Ahy, fa hataoko mpanarato olona hianareo" - Mat. 4:19.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Apok. 12:7-9; Efes. 6:12; Heb. 7:25; Efes. 1:15-21; Dan. 10:10-14; 1 Jao. 5:14-16. 

Tsianjery: "Koa mifaneke heloka hianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana hianareo. Ny fieisan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra" - Jak. 5:16. 

Hodinihina mandritra ny herinandro:Jao. 15:26,27; Asa. 2:41,42; Asa. 7:55; Asa. 4:4, 31; 2 Pet. 1:21; Asa. 16:11-15, 23-24.

Tsianjery: "Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany; dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana" - Asa. 4:31.

Hodinihina mandritra ny herinandro: 1 Kôr. 12:12,13, 18-22; Mar. 13:34; 1 Kôr. 12:7; 1 Kôr. 1:4-9. 

Tsianjery: « Ireo rehetra ireo dia asan’ny Fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. » - 1 Kôr. 12:11.